งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 516
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศิรประภา    ขุมทรัพย์
1. นางนาฏระพี    ศรีนวลนัด
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรา    พุฒเทศ
1. นางสาวจุรีพร    กำหอม
3 4 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายอัสนี    ฤทธิสาร
1. นายถาวร    เสือฉิม
4 6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอำนาจ    เนตรประเสริฐ
1. นางสาวปาริชาติ    พุ่มพฤกษ์
5 8 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงรินลณี    ครุฑทอง
1. นายไพฑูรย์    ประดิษฐพงษ์
6 9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    หิมมะวัน
1. นางสาวชลธิชา    โตลาภ
7 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายกิตติชัย    เทพชมภู
1. นางสาวทิพวรรณ    จันทรา
8 14 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธิดามาด    ดิษฐ์เสถียร
1. นายสุรสิทธิ์    สมสาย
9 15 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    แก้วสว่าง
1. นายประภาส    นาคประวัติ
10 17 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายนฤสรณ์    ผิวอ่อนดี
1. นางมณเฑียร    ศรีโสภณ
11 18 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. นางสาวกรรณิการ์    สำอางค์อินทร์
1. นายเชิด    พลเรือง
12 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖(บ้านหนองกระทุ่ม) สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทองนวน
13 20 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงณัทฐณิชา    บุญพิลา
1. นางสาวหทัยรัตน์    พุฒศรี
14 24 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายสมพร    -
1. นายก่อเกียรติ    วิเชียรบุตร
15 26 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ    แสนชนะ
1. นางนิสรา    สิมพรักษ์
16 27 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิรา    บุญกล่ำ
1. นางสาวสุนันทา    ชัยสิทธิ์ดำรง
17 29 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    ศิริวรรณ
1. นางจันทิมา    วงษ์จิ
18 31 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายจักรี    ไวยิ่งยุทธ
1. นางอรุณ    แก้วบัวดี
19 33 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริกัลยา    ปั้นทองสุข
1. นางสาวอภิญา    อึ๊งบำรุงพันธุ์
20 36 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรา    แลจะบก
1. นางรัตนาภรณ์    ทองดอนน้อย
21 41 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงหฤทัย    โพธิ์ศรีทอง
1. นางสาวพรพิมล    ตันติวรธรรม
22 42 โรงเรียนวัดลำดวน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนพนันท์    เปียกกระโทก
1. นายสมภพ    สุขเกษม
23 43 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    โบนกระโทก
1. นางสาวมลทกาญจน์    ชุณหเกษม
24 44 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยา    แสงสว่าง
1. นายณัฐวัฒน์    หิรัญอุทก
25 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายฐตน    อุดมสุข
1. นางมะลิซ้อน    โกสัลล์วัฒนา
26 46 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวสุชาวดี    บุญโพธิ์
27 47 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงไอลดา    ทองสามูล
1. นายจุมพลภัทร์    มากสวัสดิ์
28 48 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเมทินี    มั่นใจดี
1. นางสาวชมัยพร    รัตนมรรคคา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................