หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) หอประชุมวัดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา08.00-08.30 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ชั้น 1 ห้อง 1 17 ธ.ค. 2557 เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ลำดับที่ 1-48 รายงานตัว 08.00-09.00 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ชั้นป.1/1-ชั้นป.1/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-15.00 ลำดับที่ 1-8, 17-24, 33-40 รายงานตัว08.00-09.00น. ลำดับที่ 9-16, 25-32, 41-48 รายงานตัว12.00-13.00น. ทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งเล่มโครงงานภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2557
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ลำดับที่ 1-8, 17-24, 33-40 รายงานตัว08.00-09.00น. ลำดับที่ 9-16, 25-32, 41-48 รายงานตัว12.00-13.00น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) อาคารเรียน 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องชั้นป.6/1-ชั้นป.6/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-15.00 ลำดับที่ 1-8, 17-24, 33-40 รายงานตัว08.00-09.00น. ลำดับที่ 9-16, 25-32, 41-48 รายงานตัว12.00-13.00น. ทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งเล่มโครงงานภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2557
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ลำดับที่ 1-8, 17-24, 33-40รายงานตัว08.00-09.00น. ลำดับที่ 9-16, 25-32, 41-48 รายงานตัว12.00-13.00น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) หอประชุมโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-15.00 ลำดับที่ 1-8, 17-24, 33-40 รายงานตัว08.00-09.00น. ลำดับที่ 9-16, 25-32, 41-48 รายงานตัว12.00-13.00น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมกาญจนลักษณ์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ลำดับที่ 1-8, 17-24, 33-40 รายงานตัว08.00-09.00น. ลำดับที่ 9-16, 25-32, 41-48 รายงานตัว12.00-13.00น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องชั้นป.5/1-ชั้นป.5/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-15.00 ลำดับที่ 1-8, 17-24, 33-40 รายงานตัว08.00-09.00น. ลำดับที่ 9-16, 25-32, 41-48 รายงานตัว12.00-13.00น.
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ลำดับที่ 1-8, 17-24, 33-40 รายงานตัว08.00-09.00น. ลำดับที่ 9-16, 25-32, 41-48 รายงานตัว12.00-13.00น.
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 เทศบาลตำบลปลายบาง หอประชุมเทศบาลปลายบาง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.00-08.30 น. ณ เทศบาลปลายบาง
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลปลายบาง หอประชุมเทศบาลปลายบาง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.00-08.30 น. ณ เทศบาลปลายบาง
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลปลายบาง หอประชุมเทศบาลปลายบาง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.00-08.30 น. ณ เทศบาลปลายบาง
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลปลายบาง หอประชุมเทศบาลปลายบาง 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลปลายบาง หอประชุมเทศบาลปลายบาง 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]