งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 010
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายกิตติคุณ    เริ่มภักต์
2. เด็กชายปริทัศน์    เกษมณี
3. เด็กชายภัททวิทย์    สุขเกษม
4. เด็กหญิงสุวัตถา    เวชศาสตร์
5. เด็กหญิงนัชชา    เอี่ยมสถิต
6. เด็กหญิงภัคคพร    รัตนกร
1. นางสาวนิภาภรณ์    พรมจันทร์
2. นายวิรัช    สวัสดิ์รักษา
3. นายสุเทพ    ทองอุทัย
2 2 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    โชติช่วง
2. เด็กชายธนพัฒนธ์    ขุนพิทักษ์
3. เด็กชายธันวา    ตาเละมัน
4. เด็กชายธีรภัทร    ยังรอด
5. เด็กชายคฑาวุฒิ    เนียมเอ็ม
6. เด็กชายปรีชา    จวนชัยภูมิ
1. นางสาววิภา    แอนโออารี
2. นายสารัตน์    ศักดิ์ทอง
3. นางสาวอุณากร    มหาเรือนลาภ
3 3 โรงเรียนวัดตาลกง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ชื่นอารมณ์
2. เด็กชายนิติภูมิ    จินต์ดี
3. เด็กชายพัสกร    มะอินทร์
4. เด็กชายสิรภพ    แสงอร่าม
5. เด็กชายชัยณรงค์    วงศ์อรุณ
6. เด็กชายมนัญชัย    สินสง
1. นางกาญจนา    ผลถาวร
2. นายธวัช    เอี่ยมสอาด
3. นางสมพิศ    เอี่ยมสอาด
4 4 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐภูมิ    พรมชาติ
2. เด็กชายคชาพล    กันยา
3. เด็กชายกิตติธัช    พรมสวัสดิ์
4. เด็กชายอภิวิชญ์    อ่ำกำเนิด
5. เด็กชายวัฒนา    ดุงสูงเนิน
6. เด็กชายสุรเชษฐ์    สุขธรรม
1. นายสมชาย    สีสด
2. นายสำราญ    ไกรแก้ว
3. นางสุนีย์    สีสด
5 5 โรงเรียนวัดบางเป้ง สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายภูบดี    วงสา
2. เด็กชายแคท    ลาไม
3. เด็กชายกิตติธัช    คล้ายสุบรรณ์
4. เด็กชายชวลิต    ศรแผลง
5. เด็กชายณัฐพนธ์    พันสี
6. เด็กหญิงรัชนก    วงศ์สวัสดิ์
1. นางสาวรุ่งทิพย์    คณิตนุสรณ์
2. นางสุนันทา    อินทร์อุดม
6 6 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีระเดช    อันพาพรม
2. เด็กชายกันตพงศ์    สายคงดี
3. เด็กชายรชต    ห่วงแก้ว
4. เด็กชายพงศนาถ    จิระชัย
5. เด็กชายอริยะพล    พรหมประทีป
6. เด็กชายพงศกร    เดชกุล
1. นางทองคำ    แก้วแดง
7 7 โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปริชาด    ประนัดโส
2. เด็กหญิงพิริสา    มูลโมก
3. เด็กหญิงอาทิตยา    พึ่งความสุข
4. เด็กหญิงกณิการ์    เสมอศรี
5. เด็กชายขวัญชัย    คล้ายคลึง
6. เด็กชายเจษฎา    ผลเหม
1. นายอดิเรก    หนูหน่าย
2. นายเสถียร    จรชัย
8 8 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายหงษ์ชาติ    เสียงดัง
2. เด็กชายสรศักดิ์    รุ่งเรือง
3. เด็กชายสรวิชญ์    ชาวบางงาม
4. เด็กชายปาราเมศ    จันทร์ประเทศ
5. เด็กชายปรเมศ    คุ้มครอง
6. เด็กชายภานุเดช    ชูชีพ
1. นายบุญส่ง    โซยรัมย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์    เดชใจทัด
3. นางสาวอัจฉรา    ยืนยง
9 9 โรงเรียนวัดคลองโมง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    สุขประเสริฐ
2. เด็กชายสุทธิภัทร    มีสีสุข
3. เด็กชายเจษฎากร    ทองประเสริฐ
4. เด็กชายพรสถิตย์    พูนกิ่มแก้ว
5. เด็กชายเฉลิมพงษ์    ฉิมพาลี
6. เด็กชายพลวัฒน์    หมู่ประเสริฐ
1. นางจุรีรัตน์    มีชะนะ
2. นางสาวชัชฎาภรณ์    อนุศรี
3. นายประยงค์    มีชะนะ
10 10 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายหลักทรัพย์    ดาดิน
2. เด็กหญิงพัชรีพร    เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงอริศรา    รักษาเขตต์
4. เด็กหญิงอัมผวรรณ    รองผึ้ง
5. เด็กชายวุฒิปกรณ์    ปกรณ์ประเสริฐ
6. เด็กชายญาณวรุตม์    หงษ์ภู
1. นางสาวเอื้องพรรณ    ทองเปล่ง
11 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายอติชาติ    ผดุงศรี
2. เด็กหญิงแสงดาว    แสงทัพ
3. เด็กชายมนตรี    แพงเวียงจันทร์
4. เด็กหญิงรพีพรรณ    จงเรียนกลาง
5. เด็กชายมงคล    เหมยดำ
6. เด็กหญิงวิชชุดา    ใจทน
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย    แข็งงาน
2. นางสาวสุชาดา    คชชะ
3. นายไพรวรรณ    ใจเสงี่ยม
12 12 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายอัศวิน    ใจเชื่อม
2. เด็กชายภูวนาถ    ปักโคทะกัง
3. เด็กชายณัฐนนท์    แถวจันทึก
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    สาลีคำ
5. เด็กชายสุภวิชญ์    อินทร์บุตร
6. เด็กชายณัฐพล    ชะชัย
1. นางสาวมาลา    มุสิแก้ว
2. นางสาวอุทัยวรรณ    ผ่องศรีนวล
3. นางสาวเพียรผณิต    แก้วมณี
13 13 โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงแสงเดือน    คองทอง
2. เด็กหญิงเยล    ตาลาน
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    จันทรา
4. เด็กหญิงอาม    คำติน
5. เด็กหญิงคำยอย    ตาหมาด
6. เด็กหญิงจิราภาภรณ์    งามดอกไม้
1. นางชลิดา    สุขสาครเลอเดช
2. นายธานี    ประยูรอนุเทพ
3. นางปัทมา    ประยูรอนุเทพ
14 14 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    มากหลิม
2. เด็กชายธนดล    สีสัน
3. เด็กชายณธพล    อนันต์
4. เด็กชายบุญทวี    บุญนาค
5. เด็กชายภูวดล    บุญเทศ
6. เด็กชายธีรุตม์    ภักดี
1. นายอนันต์    มังกรแก้ว
15 15 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    เจียมอู
2. เด็กชายณัฐพนธ์    วิเชียร
3. เด็กชายจิรายุ    ทรหาญ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์    สัมมาสูงเนิน
5. เด็กหญิงฐิติยา    บัวขันธ์
6. เด็กหญิงภัทราพร    เงินประเสริฐ
1. นางสาวนิฐิรัตน์    ละม้าย
2. นางสาวสังวาลย์    งามนวล
3. นางเยาวลักษณ์    ชัยกิจ
16 16 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 สพป. นครนายก 1. เด็กชายพงศธร    แปลงแดง
2. เด็กหญิงญามิ้ล    นิมา
3. เด็กหญิงนภสร    น้อยอุบล
4. เด็กหญิงภัทรธิดา    บุญวิเศษ
5. เด็กหญิงวิญาดา    ทองคำ
6. เด็กหญิงปภาดา    แซ่กี๊
1. นางปรียาภรณ์    เฉลิมสุขศรี
2. นางสาวหฤทัย    โพนสัย
3. นางองุ่น    บุญรอดอยู่
17 17 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ไวยธัญกรรม
2. เด็กชายกฤษดา    พัดรัมย์
3. เด็กชายธนากร    พิมพิรัตน์
4. เด็กชายธีรภัทร    พิมพิรัตน์
5. เด็กชายอัศนัย    ดาวเสร็จ
6. เด็กชายเอกพงษ์    สิทธิบุตร
1. นายประยงค์    ไกรงาม
2. นายเดชเดชา    เบี้ยววงศ์
18 18 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายศรายุทธ    ล้อมฤทธิ์
2. เด็กชายบัญญวัต    ภาชาติ
3. เด็กชายวันเฉลิม    พงษ์ดี
4. เด็กชายธนพัฒ    กระบินโรท
5. เด็กชายกุนซื่อ    พรมเทา
6. เด็กชายพุฒิพงค์    จงพิมาย
1. นายสังวาลย์    กำดำ
2. นางสาวสุจรรยา    อินทวิเศษ
3. นางสาวอโณทัย    เสาวรส
19 19 โรงเรียนวัดเสือข้าม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายติณฑ์    โชติสูงเนิน
2. เด็กชายยศพล    คุ้มผล
3. เด็กชายกิตติธัช    สีตะระโส
4. เด็กหญิงบัณฑิตา    เรืองกลัด
5. เด็กชายกิตติภพ    สอนชา
6. เด็กชายปัณกร    เดชปรอท
1. นางนิสาชล    แย้มนุ่น
2. นายวีระศักดิ์    ศรีเผือก
3. นายเกียรติยศ    พื้นผักหวาน
20 20 โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายประดิษฐ์    แสไพศาล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    จันทร์สว่าง
3. เด็กชายปณวรรฒน์    บินขุนทด
4. เด็กชายกฤษณ    สายศิลป์
5. เด็กหญิงชัชชา    จันทร์สว่าง
6. เด็กหญิงนรีกานต์    ศรีสุวรรณ
1. นางทิวาพร    หอมเย็น
2. นางสาลิณี    ประเสริฐสุข
21 21 โรงเรียนบ้านบางปู สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายโสภณ    ใยบำรุง
2. เด็กชายรามิล    แสงจันทร์
3. เด็กชายธนโชติ    ขนเม่น
4. เด็กชายสถาพร    ทรศัพย์
5. เด็กชายจีรวัฒน์    พันธ์ดี
6. เด็กชายภัคพล    แจ่มประจัก
1. นายดิลก    ยี่รงค์
22 22 โรงเรียนบ้านหนองระแวง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    บัวคำ
2. เด็กหญิงสุภาพร    ประกังพะรัง
3. เด็กหญิงณัฐนีย์    คงสำราญ
4. เด็กหญิงวรรณภา    แสงแก้ว
5. เด็กหญิงเบญญาภา    แย้มสอาด
6. เด็กชายสรวิชญ์    หินศรี
1. นางสาวกัณพิชญ์ชา    ม่วงงาม
2. นางสาวทยิดา    ไหมทอง
3. นางพะเยาว์    แก้วฉวี
23 23 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนวัฒน์    ชูโต
2. เด็กชายวรวัฒน์    ชูแก้ว
3. เด็กชายถิรวัฒน์    ขาวเรือง
4. เด็กชายภครพล    อินทวัง
5. เด็กหญิงณัฎฐสิริ    งามสิริเดชาวงศ์
6. เด็กหญิงนวพร    ชมานันท์
1. นางดวงเดือน    เงินบาท
2. นายนารถ    นันทกิจ
3. นายอาคม    สุมทอง
24 24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายแยเทอู    -
2. เด็กชายชาย    -
3. เด็กชายเมาละเท่    -
4. เด็กชายเนรี่    -
5. เด็กชายตาจี่    -
6. เด็กชายโด่ง    -
1. นายกมนทรรศน์    กมลนันทวงศ์
2. นายทวีชัย    สมบูรณ์
3. นายอภิชาติ    สวัสดิ์ธรรม
25 25 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายฐิติพัทธ์    ศิริสุรักษ์
2. เด็กหญิงธนตวรรณ    วรรวิศาล
3. เด็กหญิงภัณฑิลา    เปรี้ยวประสิทธิ์
4. เด็กหญิงชื่นกมล    อวนอ่อน
5. เด็กหญิงปัณณธร    สิงห์โท
6. เด็กชายนัทธวัฒน์    จีนคง
1. นายชัยชนะ    มะติยะภักดิ์
2. นางมนัสยา    หลาวมา
3. นายสุพจน์    เทศน์ธรรม
26 26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    ศรีมีเอี่ยม
2. เด็กชายอนุวัฒน์    จันทร์โพธิ์ทอง
3. เด็กชายภาณุวิชญ์    จันโต
4. เด็กชายทรงพร    บุญฤทธิ์
5. เด็กชายไชยวัฒน์    ปัญญาทอง
6. เด็กชายภูมิระพี    ภูต้องสี
1. นางจุรีรัตน์    ศรีสุข
2. นายทศพร    สังกำปัง
3. นายวิธวินท์    ศรีสุข
27 27 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายเฉลิมชัยวัฒน์    จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กชายจตุรพร    จังพานิช
3. เด็กชายบวรพจน์    อารยธรรม
4. เด็กชายอานุภาพ    ดาวเรือง
5. เด็กชายชนกานต์    อภิสินรุ่งเรือง
6. เด็กชายวีรภัทร    อินทสุวรรณ์
1. นางจรินญา    ไมตรีจิตต์
2. นางสาวศศิวิมล    พงษ์ไพโรจน์
3. นางสาวอุบลรัตน์    วิสุวรรณ
28 28 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสร้อยทิพย์    วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงจิรัตน์ดา    สุทาวิน
3. เด็กหญิงฉันชนก    ทองใบ
4. เด็กหญิงจารุกัญญ์    บุญลา
5. เด็กหญิงสุพัตรา    สุขเมือง
6. เด็กหญิงมุกดา    บุระ
1. นายกฤษณพงษ์    โสธาตุ
2. นายวีระศักดิ์    กตะศิลา
3. นายสรายุทธ์    วระชุน
29 29 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายนนทพัทธ์    จำปาอ้อย
2. เด็กชายธนภูมิ    ศิลาแรง
3. เด็กชายศุภากร    ภักดีนอก
4. เด็กชายอชิรวัตต์    ธาราสนธิ์
5. เด็กชายภูริ    ทองแท่น
6. เด็กชายธนกฤต    พราหมโณ
1. นางสาวดารณี    พันธุนนท์
2. นางสาวอมเรศ    ปานะถึก
30 30 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอรอุมา    ขุ่มด้วง
2. เด็กหญิงภคพร    รวงผึ้ง
3. เด็กหญิงจิณจุฑามาศ    สุขเจริญศรี
4. เด็กหญิงฐานิกา    บุญถนอม
5. เด็กชายสุริยะ    ศรีกัสสป
6. เด็กชายจตุภัทร    นันทะโย
1. นางสาวมณีรัตน์    รัตนวิชัย
2. นางสมบัติ    งามขึม
3. นางสมศรี    โต้ตอบ
31 31 โรงเรียนบ้านองสิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเซน    -
2. เด็กชายทอป    -
3. เด็กชายตรีภพ    พละศักดิ์
4. เด็กชายพงศภัค    กันแก้ว
5. เด็กชายสุเมท    แก้วอาษา
6. เด็กชายพิชิต    ศรีวรรณะ
1. นางสาวนันทพร    นาสวนสวัสดิ์
2. นางสุไรรัช    ภูอ่อน
3. นายเอกสิทธิ์    ภุมรินทร์
32 32 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงวรรนิษา    ทองมั่นจันทร์
2. เด็กหญิงจิรัตติกาล    อิ่มสง่า
3. เด็กชายจักรพงษ์    เผือกทอง
4. เด็กชายอานนท์    ภู่เจริญ
5. เด็กชายวีร์ศวกร    แก้วโชตินิรันดร์
6. เด็กชายสรศักดิ์    อุ่นละม้าย
1. นางปรารถนา    บุญสง
2. นายวิสุทธิ์    โตปิติ
3. นายสุรสิทธิ์    บุตรดาวงศ์
33 33 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายนที    บูชา
2. เด็กชายปรพล    พูลสิน
3. เด็กหญิงธนัญญา    กลั่นงาม
4. เด็กหญิงนวิยา    สันตระกูล
5. เด็กหญิงพรกนก    ราศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายธีรภัทร    ทับเหมือน
1. นายคชกฤต    สาสนะสุข
2. นายนวภัทร    สุภาดี
3. นายสำนวน    พุ่มจันทร์
34 34 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายยุทธนา    ปรางรักยิ้ม
2. เด็กชายเจษฎา    มากสุข
3. เด็กหญิงชลธิชา    ทับศรี
4. เด็กหญิงปรางณรินทร์    สอนพรหม
5. เด็กชายอภิรักษ์    คำหรรษา
6. เด็กชายพีรพัฒน์    มงคลเวทย์
1. นายกิตติศักดิ์    บุญรอด
2. นางสาวบุญชู    สุขเกษม
3. นางเฉลิมศรี    กิจเฉลา
35 35 โรงเรียนวัดชนะสงสาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจพร    นฤภัย
2. เด็กหญิงสมควร    วงษ์ชัน
3. เด็กชายสุขพล    จำปาสด
4. เด็กชายเรืองวุฒิ    เส็งเจริญ
5. เด็กชายเจตกาญ    ศรีใจ
6. เด็กชายปริทัตต์    กองเกิด
1. นายมานะ    สุขประเสริฐ
36 36 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายหิรัญ    เย็นใจ
2. เด็กชายณิชณัช    แซ่ฉิม
3. เด็กชายศราวุฒิ    เกตุนิล
4. เด็กชายอนันตโชค    ครองพล
5. เด็กชายวีรภัทร    ดีนพเก้า
6. เด็กชายราชันย์    เรียบร้อย
1. นางพิสมัย    ภู่พิจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี    พระสมิง
37 37 โรงเรียนวัดตุ๊กตา สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงสโรชา    บุญรอด
2. เด็กหญิงอุรชา    จุติตรี
3. เด็กหญิงธัญญาพร    ต่อสนิท
4. เด็กชายสุรศิษฎ์    ศรีอ่ำ
5. เด็กชายอรรถพร    นิลตะโก
6. เด็กหญิงธิดารัตน์    โพธิ์สมบูรณ์
1. นางสาวธรกฤตา    พุ่มเพชร
38 38 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายเดชาวัต    รัตนวงค์
2. เด็กชายณัฐกรณ์    ผิวอ่อนดี
3. เด็กหญิงธิติกานต์    หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กชายอนุชา    ช้อยเครือ
5. เด็กหญิงวราภรณ์    แซมสูงเนิน
6. เด็กหญิงวนัสนันท์    โพธิ์พรม
1. นางบุษยา    คำเรียง
2. นางสาวปิยวรรณ    ถาวรกูล
3. นายอุดม    คำเรียง
39 39 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 1. เด็กชายราย    เจริญสุข
2. เด็กชายไว    หอยสังข์
3. เด็กชายวิด    อึง
4. เด็กชายตุลา    ยาว
5. เด็กชายดารา    โห่ง
6. เด็กชายมงคล    บุญช่วย
1. นายชัชวาล    ปานทับ
2. นายเฉลิมพร    สังขพัฒน์
40 40 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ไชยศิริ
2. เด็กชายรัตภูมิ    จันทร์บัว
3. เด็กชายจิรโชติ    เพ็งเที่ยง
4. เด็กชายวรากร    สีฟุ้ง
5. เด็กหญิงกิตติยา    เสืออินทร์
6. เด็กหญิงธานัน    เอี่ยมยอด
1. นางพยงค์    อินสุภาทร
2. นางพเยาว์    สนธิ
3. นางสาวอรอนงค์    ภูยาธร
41 41 โรงเรียนวัดสนามแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนบดี    ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงศุภาภรณ์    เต๋งจงดี
3. เด็กชายนาวิน    สุวัณท้าว
4. เด็กชายจิรพงศ์    ศรีสะอาด
5. เด็กชายสุรศักดิ์    สระคำ
6. เด็กหญิงวรัญญา    เจริญวงศ์
1. ว่าที่ร้อยตรีณฐพล    ทับพิจายะ
2. นางสาวสันทนา    เทาลิ้ม
42 42 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ชูไทย
2. เด็กชายธีรภัทร    กงรัมย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์    คุ้มมา
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    หยุยไทสงค์
5. เด็กหญิงสุพัตรา    ณ นันวี
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ไมมา
1. นางสาวจรรยา    นามชารี
2. นางพวงทอง    มีระหันนอก
43 43 โรงเรียนวัดกะแส สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงโสรญา    ชนะศึก
2. เด็กหญิงชลดา    สะเรือน
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์    โสพิมพ์
4. เด็กชายปิยวัตฒ์    มุ่งชอบกลาง
5. เด็กชายพิทยุตม์    บุญเหลือ
6. เด็กชายสุกฤษฎิ์    วงศ์ตรัส
1. นายนางสาวกมลวรรณ    เนตรมณี
2. นายนางสุนันท์    นึกแจ้ง
3. นายศรายุทธ    ก่ายกอง
44 44 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายจักรภัทร    พรหมทอง
2. เด็กชายจักริน    เลิศศักดิ์พณิชย์
3. เด็กชายภูริพัฒน์    ขาวเงิน
4. เด็กชายปรัชญา    ตันสุวรรณ
5. เด็กชายบุญยวัฒน์    ทองรอด
6. เด็กชายนิติภาสน์    วงศ์เสงี่ยม
1. นายกิตติชัย    มีสมโฉม
2. นางปุณยรัตน์    หิรัญเลิศสันติ
3. นายอนุชา    เงินแพทย์
45 45 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    แสงวงค์คำ
2. เด็กหญิงลภัสรดา    ชูพงษ์
3. เด็กหญิงบุณยานุช    เบญจมาศ
4. เด็กหญิงชาลิสา    จันทเจริญ
5. เด็กชายวิศวะ    ลาดขวา
6. เด็กหญิงธมลวรรณ    มูลลีปุ้ม
1. นายวีระ    สังคีรี
2. นางสาวสุนีย์    ถนอมสัตย์
46 46 โรงเรียนบ้านท่าเสลา สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายภุมรินทร์    หมูโคด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ดาวเรือง
3. เด็กชายคมกริช    พัดไสว
4. เด็กชายกฤษณ    นนตะสี
5. เด็กชายวิริยะ    ทองสุข
6. เด็กชายณัฐพงศ์    นาทอง
1. นางสาวขนิษฐา    เอี่ยมทรัพย์
2. นางสาวอุทุมพร    วงค์สุวรรณ
3. นางสาวเกษร    ทับทิมดี
47 47 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายยุทธศักดิ์    แก้วดี
2. เด็กชายพีรัชชัย    กิมประโคน
3. เด็กชายสิทธิพงษ์    ทรงสวัสดิ์
4. เด็กชายกัณฑพนธ์    สืบจากไม้
5. เด็กชายธนวัฒน์    เติมทอง
6. เด็กชายจักรรินทร์    ยี่รัมย์
1. นายธนกฤษ    เกษมสุขทวี
2. นางสาววิไลลักษณ์    ภู่กรุด
3. นางสุดถนอม    หล้าก่ำ
48 48 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายอธิป    ศรีบุศราคัม
2. เด็กชายคมสันต์    อามาตย์มนตรี
3. เด็กชายวีรภัทร    แสงสะอาด
4. เด็กชายศิรภัทร    สุริวงษ์
5. เด็กชายธนพล    สุวรรณ์ทา
6. เด็กชายทินกร    ราชบัณฑิต
1. นายสัมฤทธิ์    จีรจิตต์
2. นายอภิชาติ    พลอยขุนทด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................