งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรอนงค์    เนตรสืบสาย
2. เด็กหญิงศิริพร    ยันตะพันธ์
1. นายธีระ    ช้างแดง
2. นายอนุรักษ์    เขียวแก่
2 4 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายพศวัต    อิ่มเอิบ
2. นายวิสิฏ    กล่อมจันทร์
1. นางสุกฤตา    จังพนาสิน
2. นางสุภัสสร    รองแหยม
3 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัณสุวง    วาสุกรี
2. เด็กชายศรเทพ    ชุมผล
1. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์    ชราชิต
2. นางสาวรัตติยา    อุดมทวี
4 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุรโชค    เทศสลุด
2. เด็กชายสุรชัย    เทศสลุด
1. นางสาวจำเรียง    บางเลา
2. นายนพรัตน์    ใจอารีย์
5 7 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายศุภฤกษ์    ขำเชื้อ
2. เด็กชายสุทินันท์    ศรีวิชัย
1. นายชินกร    แสนโสภา
2. นางรัศมี    ทัพวงศ์
6 8 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงจิตรา    อาสาสี
2. เด็กชายนัทดนัย    จันทร์สมโภชทวี
1. นายกรรมสิทธิ์    อุทธารนิช
2. นายสมเกียรติ    บุญขาว
7 9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรสา    จาดโนรี
2. เด็กชายเดชาวัตร    สายทอง
1. นางสาวฐิตารีย์    จันทะวงศ์
2. นางพัชรี    สิริทรัพย์ทวี
8 10 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. นายศุภวิทย์    มูลคร
2. เด็กชายธนายุต    เปลื้องไธสง
1. นางภัคสกุล    มูลอุดม
2. นางสาวศุภานัน    แพงเจริญ
9 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายโชคไพศาล    มีสมพล
2. เด็กหญิงพรนภา    วงศ์สนธิ
1. นางสาวกัลยา    กาละมูล
2. นางสาวอัจฉรา    เฉลียวศิลป์
10 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายอาทิตย์    วงค์ชา
2. เด็กหญิงสุกัลยา    ไพรสุวรรณ์
1. นายปกรณ์เกียรติ    ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา    ใจกว้าง
11 13 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายศุภฤกษ์    สุขีรัตน์
2. เด็กชายปาณัสมิ์    รวมญาติ
1. นางธัญญกาญจน์    พันธุ์ชาตรี
2. นางสาวสาลิกา    สำเภาทอง
12 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายเนติพงษ์    แก้วอินทร์
2. เด็กหญิงพิชญา    สิวขุนทด
1. นางณัฐนรี    จำรัสแสง
2. นายไพฑูรย์    พิมพา
13 15 โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชารินัน    ขันธรักษ์
2. เด็กหญิงอภิรดา    อ่อนโนน
1. นายสุรไกร    พูนสังข์
2. นางสาวเรวดี    จินตรักษ์
14 16 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 1. เด็กชายอนุชา    กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จ่าคะพิทาน
1. นายนิยม    ทองนาเมือง
2. นายพีระ    ศรีมงคล
15 17 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายอภิวัฒน์    บัวผัน
2. เด็กชายอัชกรณ์    บัวประชา
1. นายชุมพล    พันธุ์ภักดี
2. นายสุวรรณ    วงศ์สุวรรณ
16 18 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายเอกสิทธิ์    สุขนอก
2. เด็กชายเอก    ปัญญาอมรเดช
1. นางจินดาวรรณ    เคนกุล
2. นางสมจิตร    ถึกไทย
17 19 โรงเรียนวัดบ้านลำ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายนนท์ธวัช    พุ่มดอกแก้ว
2. เด็กหญิงนิตยา    ผุดผ่อง
1. นายจิระชัย    พูลเจริญศิลป์
2. นางปฐมาวดี    แสงประเสริฐ
18 20 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    เกษอินทร์
2. เด็กชายภูพันธุ์วงค์    พงษ์ประเทศ
1. นายนายธนวัฒน์    วงษ์เส็ง
2. นางพนิดา    นิลพรมมา
19 21 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายอภินันท์    สามเกลียว
2. เด็กชายสุภชา    เหมือนอ่วม
1. นางจริยา    ฉายศรี
2. นางชนัดดา    รวดเร็ว
20 24 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอรณิช    ทองผาภูมิปรีดี
2. เด็กหญิงฐิติวรดา    คงมาก
1. นายสามารถ    อ่วมมีเพียร
2. นางเกสรี    ธนศักดิ์ศิริ
21 25 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายฉัตรชัย    ลัดดามณีโรจน์
2. เด็กชายเก้าชนะ    โงสันเทียะ
1. นางสำรวม    บานแย้ม
2. นางเฟื่องฟ้า    ฟื้นทอง
22 26 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายธารกระแส    สิงห์เสนา
2. เด็กหญิงศิริกันยา    แทนทด
1. นางธีราภรณ์    บุญเมือง
2. นายเอกการ    วงศ์จิรปภัทร
23 27 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายสถาพร    ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    พงคเชนทร์
1. นายสมชาย    วันประเสริฐ
2. นางสาวเยาวรินทร์    อ่วมพ่วง
24 28 โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช    อาสนไพบูลย์
2. เด็กชายชุติพนธ์    รัตนวงษ์
1. นายพุฒิพงศ์    ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอำภา    น้อยสนิท
25 29 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายไตรภพ    โกรามิตร
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ    นะตา
1. นางวรรณพร    แดนไธสง
26 31 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนิธิ    ปุยทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา    เข็มภาษิต
1. นางจินตนา    ธนะฤกษ์
2. นายธีระ    ธนะฤกษ์
27 32 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงดรุณี    คำฝอย
2. เด็กหญิงศิรินภา    อู่ทอง
1. นางทัศนีย์    ภู่สุวรรณ
2. นางอัญชนา    เฉลิมวัฒน์
28 33 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. นายธนันวัฒน์    กุลกิตติชวโรจน์
2. เด็กชายเลิศวัฒนา    ใบเงิน
1. นายศิวะพร    สุนทรเกตุ
29 35 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. นายดนัยภวัน    โพธิสอน
2. นายชัชวาล    นามคำ
1. นางสาวกาญจนา    บุญประกอบ
2. นางบุษรา    อิสระกุล
30 36 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    หลวงอี่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขันทอง
1. นายชนวรรฎ    ละออเอี่ยม
2. นายประภาส    สุขสุทธิ์
31 37 โรงเรียนวัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายเมธา    เนตรเอี่ยม
2. เด็กชายวรากร    น้อยประชา
1. นางสาวสมนึก    จันทร์เศรษฐี
32 40 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายจตุรพร    แก้วศรีงาม
2. เด็กชายสุรเสกข์    พุ่มชะเอม
1. นางกัลญาภรณ์    จำปานาค
2. นายพลชาติ    บุญรอด
33 42 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนพล    พิมพงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร    กองแก้ว
1. นางบุญธรรม    ผาสุข
2. นายโสภณ    ผาสุข
34 43 โรงเรียนวัดป่ายุบ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    นาคาฉวี
2. เด็กชายวิศวะ    วงค์เวียน
1. นายสีทน    โนนสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญประภา    ปัญญะ
35 44 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายศุภลักษณ์    ลี้ลาวัลย์
2. เด็กชายอรรถพล    น้ำเพชร
1. นายประเวศ    บุญบรรดาล
2. นายสมนึก    น้ำเพชร
36 45 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป. จันทบุรี เขต 1 1. นายนฤดล    จันทร์รุ่งกระจ่าง
2. นายธันยบูรณ์    วงษ์สมัคร
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย    ภัทราภรณ์ไพบูลย์
2. นายหัสชัย    สะอาด
37 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. นายธนพงค์    ดิษฐ์โพธิ์
2. นายอายุวัต    วระชินา
1. นางศศิกานต์    สอนชัยญาติ
2. นายสมชาย    ธีระโชติ
38 48 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายวีรพล    สุวรรณคีรี
2. เด็กชายเกรียงไกร    นาเรือง
1. นางสาวจันทร์    นาถมทอง
2. นางวรุณรัตน์    สลุงอยู่ดาสิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................