งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    พุฒตาล
2. เด็กหญิงพรกนก    ทองประหยัด
3. เด็กหญิงกนกพร    อบเชย
1. นางวัฒนี    จันทร์เจริญสุข
2. นางสาวสุนิษา    สุเพ็งคำ
2 2 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎาธร    ปักษี
2. เด็กหญิงถาวรีย์    ศรีพรมมา
3. เด็กหญิงอทิติยา    นาคหล่อ
1. นางสมบูรณ์    ผดุงล้อม
2. นายสิรภพ    อำนาจเมตตา
3 3 โรงเรียนบ้านโพรงเข้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    สอาดเอี่ยม
2. เด็กชายธนพัฒน์    คำสระ
3. เด็กชายนที    สุ่มเหม
1. นางทัศนีย์    นาคสกุล
2. นางสาวยุพา    ทองจีน
4 4 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปทุมมา    สนั่นเมือง
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์    สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงสิราวรรณ    สุวรรณดี
1. นางบงกช    พลอยสวัสดิ์
2. นายสมบัติ    พลอยสวัสดิ์
5 5 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    วิเชียรเทียบ
2. เด็กหญิงพรทิพย์    อัครบุญวานิช
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์    พีรพรชัย
1. นางธัญญพัทธ์    นาคไพรัชช์
6 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดลฤดี    บุญเทียบ
2. เด็กหญิงอิสรีย์    เพ็งผล
3. เด็กหญิงชยาภรณ์    พลไธสง
1. นางลักษณา    ทองสุก
2. นางวัชรีย์    ศิริเสรี
7 7 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิตาภา    ชำนิเขตกิจ
2. เด็กหญิงลฎาภา    เลิศภูมิภัทร
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์    พันบุญมี
1. นางสาววราภรณ์    ตุ่นยอด
2. นางเพชรรัตน์    สุวรรณภูมิ
8 8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงสุภัสสร    นาคจินวงษ์
2. เด็กหญิงอรจนา    ทัตตาปิตานนท์
3. เด็กชายเขษมศักดิ์    ตะถา
1. นางยุวดี    คำเรียง
2. นางอุสนีย์    พ่วงกุล
9 9 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิวรรธน์    มหาพรม
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    โตพันธุ์ดี
3. เด็กหญิงพนิดา    ศรีสง่า
1. นางศรีอัมพร    ประทุมนันท์
2. นางสาวสุรีย์    ดาวอุดม
10 10 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงมณิสรา    มณีวงศ์วิจิตร
2. เด็กหญิงนิษฐิดา    รุจิเลขานนท์
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    เปี่ยมหน้าไม้
1. นางผุสดี    ประดับนาค
2. นางวิมล    ธุถาวร
11 11 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงเมธานี    นิลพฤกษ์
3. เด็กหญิงอารญา    มีโชคสม
1. นางบุญส่ง    คำชำนาญ
2. นายสมปอง    ภักดีวงษ์
12 12 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    แก้วสุดทา
2. เด็กหญิงชลลดา    ชมดี
3. เด็กชายธงชัย    เพียลาด
1. นางพรวันเพ็ญ    กตเวที
13 13 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายสกล    ปินเตา
2. เด็กหญิงคำลอด    สดใส
3. เด็กหญิงดรุณี    ศรีภุมมา
1. นางธนวรรณ    เสือสีนวล
2. นางสาวแสงสุวรรณ    ออมสิน
14 14 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเกาเทียง    สมบะ
2. เด็กหญิงอนัญญา    สุขขี
3. เด็กหญิงสิรามล    เจริญศิลป์
1. นางสาวสุภาวดี    พีรภัทรกุล
2. นางสาวสุวดี    ทบวัน
15 15 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    แก้วสอาด
2. เด็กหญิงอรปรีญา    พรมจันทา
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    หุ่มขุนทด
1. นายสังเวียน    มาลาทอง
2. นางอารี    มาลาทอง
16 16 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    โคตอินทร์
2. เด็กหญิงจินตรัตน์    เต็มรัก
3. เด็กหญิงวรินทร    สุนทร
1. นางดลลักษณ์    สุขพูล
2. นางมลทิรา    ภู่พิริยาภรณ์
17 17 โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงเอมอมร    เนตรมุงคุณ
2. เด็กหญิงดวงกมล    พรหมมิ
3. เด็กหญิงศศิธร    ลี้ไพบูลย์
1. นางบรรจง    แสงนภาวรรณ
2. นายสุชาภรณ์    สืบเสาะ
18 18 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ชาติทำ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    น้อยเคน
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    ผุยภูเวียง
1. นางสาวกรรณิการ์    กุมารบุตร
2. นางสาวสุชีรา    อยุธกาศ
19 19 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ลาภรวย
2. เด็กหญิงวชิริณทรา    ขันทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ชมชื่น
1. นางอารีรัตน์    แสงอินทร์
20 20 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงพรพนา    สังเทียม
2. เด็กหญิงรมย์ธิรา    บัวพล
3. เด็กชายธนกฤต    สังข์ชม
1. นางดุลภากร    เจียมตน
2. นางสาวปาริชาติ    เชียงสากุล
21 21 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายอภิมุข    นาคโต
2. เด็กหญิงอริสรา    ด้วงทวี
3. เด็กหญิงชญานิศ    สุขวัฒนา
1. นางสาวทิพย์ณิชชากร    แสงน้อย
2. นางรพีพร    ยอดล้ำ
22 22 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงภาวินี    แย้มถนอม
2. เด็กหญิงณัฐนรี    สิทธิธรรม
3. เด็กหญิงธนภรณ์    งามสะอาด
1. นางสาวจันจิรา    ขาวสอาด
2. นางสาวสายพิณ    อินพันทัง
23 23 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงณัทภักษร    จันทนบุบผา
2. เด็กหญิงจันทรา    เฮงประภากร
3. เด็กหญิงพริมา    วารีรัตน์
1. นางกอแก้ว    สวัสดี
24 24 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสายรุ้ง    อินทร์คำ
2. เด็กชายปิว    -
3. เด็กหญิงกนกพร    ตุ้มสี
1. นางมาลี    พูลสวัสดิ์
2. นายสมชาย    พูลสวัสดิ์
25 25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    เกษรบัว
2. เด็กหญิงพาลาภ    วสุวัต
3. เด็กหญิงนภิสา    กาญจนะ
1. นางสาวจิตภัสร์    จิตวงศ์พันธ์
2. นางสมถวิล    พัฒนชู
26 26 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงอริสา    ขันตี
2. เด็กหญิงไพลิน    โพนเวียง
3. เด็กหญิงสุภัสสร    นิคมคาย
1. นางจิรญา    ดาวนพเก้า
2. นางรุจลักษณ์    นัทธีประทุม
27 27 โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    เกษี
2. เด็กหญิงอภิชญา    เจริญผล
3. เด็กหญิงนงนภัส    ทิพสุวรรณ์
1. นางสาวปราณี    วรสุทธิ์พิศาล
2. นางวาสนา    วรสุทธิ์พิศาล
28 28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงธารารัตน์    สุรินิตย์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    วงค์อินทร์
3. เด็กหญิงณภัทร    ปิ่นกุล
1. นางสาวณัฏฐินี    เศวตสุพร
2. นางทัศนันท์    เดชาธนไพบูลย์
29 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ตรีทอง
2. เด็กหญิงณัฐนรี    จีรจิตต์
3. เด็กหญิงปาลิตา    ทองคำ
1. นางอรนุช    มหิกุล
2. นางอิสชญา    ชาญกิจชัญโญ
30 30 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาวี    ทวีผ่อง
2. เด็กหญิงนภาพร    พร้อมเพรียง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    พร้อมเพรียง
1. นางสาวพณิฎา    วิชิตโชติ
2. นางภาวนา    มีกลิ่นหอม
31 31 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนัญญา    สระศรีโสม
2. เด็กหญิงธนารีย์    สระศรีโสม
3. เด็กหญิงแววตา    สระศรีสม
1. นายสมบัติ    เหลืองแดง
2. นางอารมย์    เหลืองแดง
32 32 โรงเรียนวัดสิทธาราม สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิชยา    เพ็ชรพ่วงพันธุ์
3. เด็กหญิงพรพิมล    นพเกียรติ
1. นางนันทิยา    นาคพนม
2. นายภาณุพงศ์    ธูปประสม
33 33 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุนีย์    อินแสง
2. เด็กหญิงกติยา    บุตรเพชร
3. เด็กหญิงภัทรภร    อวดร่าง
1. นางสาวกัญสิตา    ทูลประโคน
2. นางสาววนิดา    วิสารทวิศิษฏ์
34 34 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงชนิดาภา    แก้วพุฒ
2. เด็กหญิงณััฐกมล    แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงธันยพร    เที่ยงธรรม
1. นายณรงค์    คงคาอำนวยสุข
35 35 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    เคลือบสำราญ
2. เด็กหญิงภัทรภร    โภควัฒน์
3. เด็กหญิงพิชญาภา    เคลือบสำราญ
1. นางวิมลรัตน์    หัสมินทร์
2. นายศรัณยพงศ์    บุญเติม
36 36 โรงเรียนวัดสันติการาม สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    สุขเสงี่ยม
2. เด็กหญิงอารยา    รติกรณ์กุล
3. เด็กหญิงปิยมาศ    ดวงชัย
1. นางสาวจตุพร    วิวัฒนพงศ์เพชร
2. นางปภาวี    จันเหลือง
37 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงชวัลญา    ทรัพย์แก้ว
2. เด็กหญิงชวัลนุช    ทรัพย์แก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา    ไชยพงศ์
1. นางรัตนา    เสาวคนธ์
2. นางสาววัลภา    ดาวเรือง
38 38 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายพุฒิศักดิ์    ดีแสน
2. เด็กหญิงดารารัตน์    โพธิกุล
3. เด็กหญิงกัลยากร    อุ่นเรือน
1. นางปราณีต    วันคลี่
2. นางรุ่งเรือง    ตาดี
39 39 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 1. เด็กหญิงพา    ท่าทราย
2. เด็กหญิงสุพรรณษา    ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมกมล    กองจินดา
1. นางกัญญา    มุสิกา
2. นางภัทรวรรณ    อิ่มเสมอ
40 40 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    โตกุล
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    ช้างพาลี
3. เด็กหญิงศตพร    ชัยดี
1. นางกัลยาณ์    เนียรภาค
2. นางสาวสมหมาย    อ่องชุ่ม
41 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชลัยพร    งาวิจิตร
2. เด็กหญิงกานดา    นามแก้ว
3. เด็กหญิงภาวิณี    คลองเคียน
1. นางจินดา    ภูวมาส
2. นายทศพล    ภูวมาส
42 42 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณา    โพธิ์ชู
2. เด็กหญิงอาริสา    วังเย็น
3. เด็กหญิงเฮเลน    คูห์น
1. นางสาวพยอม    เรืองณรงค์
2. นางราตรี    โพธิ์กุล
43 43 โรงเรียนวัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    มหิมา
2. เด็กหญิงพิชชา    กรุณานนท์
3. เด็กหญิงปพิชญา    เชื้อบำรุง
1. นางสาวนงลักษณ์    บุญล้อม
2. นางสาวยุพยง    สุวรรณโชติ
44 44 โรงเรียนบ้านรังงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    แจ้งมงคล
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์    แจ้งสว่าง
1. นายสมศักดิ์    ศรีบัวบาน
2. นางอุษา    ประจงการ
45 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    แรงสู้
2. เด็กชายตันติกร    คงคาวารี
3. เด็กหญิงนอร    วงษ์สกุล
1. นางจารุวรรณ    บำรุงชีพ
2. นางสุนันท์    กุลชัย
46 46 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงโยบิตา    มีเสถียร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    น้อยสุวรรณ
3. เด็กหญิงเพียงดาว    บัวปรางค์
1. นางสาวรจนา    คารว์
2. นายวสันต์    ศรีสุวรรณ
47 47 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    มณีทอง
2. เด็กหญิงธนพร    สิงห์ไกรหาญ
3. เด็กหญิงญัรญานี    เอี่ยมสำราญ
1. นางสาวสุพัชรี    เชาวน์ดี
2. นางเบญจมาศ    ชุมเดช
48 48 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงดาราวดี    ทามาตย์
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์    เชื้อคำ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พุแค
1. นางดาววัน    เกิดจันทร์
2. นายนวัต    เกิดจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................