งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 103
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายกิตติภณ    ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงลีลาวดี    พูลมัย
3. เด็กหญิงบงกชพร    ลิ้มบุญญักเขต
1. นางสาวรัตนา    สุวรรณสันติสุข
2. นางสาวสุพิศ    มีนคร
2 2 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. นายสุเกษม    เลาะหะมา
2. เด็กชายจิรายุ    เช้าโต
3. เด็กชายวีรภัทร    พานิชย์
1. นางสาวอัจจิมา    อรุณรัตน์
2. นางเอื้อมพร    เบ็ญนา
3 4 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์    คงพันปี
2. เด็กหญิงณัฐริกา    อ้นโต
3. เด็กชายประสาร    ดาวทอง
1. นางสาวธมนวรรณ    จันทร์สวย
2. นางมัญณิศตรา    คงพันปี
4 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายสหภาพ    ชุมวัน
2. นางสาวจารุวรรณ    มีทา
3. นางสาวชลธิชา    ชินจันทึก
1. นางรุ่งทิพย์    เฉกแสงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา    กิจวนาวรรณ
5 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจริญทิพย์    จันทร์พิศาล
2. เด็กหญิงกฤดิพรรณ    เทศแจ่ม
3. เด็กหญิงจันจิรา    ผะกาเกศ
1. นางจินตนา    แย้มยิ้ม
2. นางนันทนา    บุญคุ้มครอง
6 7 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ผากาเกตุ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    มาประสพ
3. เด็กหญิงปริยากร    บุญรอด
1. นายประสิทธิ์    นิมา
2. นางเกศริน    รอดพล
7 8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงทิราพร    พันธุ์ไทย
2. เด็กหญิงกวินนาฏ    อินทรกุล
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    เสาสีสวัสดิ์
1. นางยุวดี    คำเรียง
2. นางอุสนีย์    พ่วงกุล
8 9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    แก้วสุข
2. เด็กหญิงศิริพร    ขาวมีวงษ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา    พิมสอน
1. นางพิศมัย    หงษ์ทอง
9 10 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐมน    มวกขุนทด
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ฤทธิ์ปู่
3. เด็กหญิงพิชญาภา    เจริญสัจ
1. นายพิบูลย์    วีรเดชะ
10 11 โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    แก้วพิมาย
2. เด็กชายพีรพัฒน์    อยู่ไกล
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    ต่างครบุรี
1. นางพัชรินทร์    สีสด
2. นางสาวอารมย์    ผุดผ่อง
11 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงสุมาลี    วังศิริ
2. เด็กหญิงจิรวรรณ    วังคีรี
3. เด็กหญิงณัฐวรี    สายเบาะ
1. นางสาวภัควลัญชญ์    อารีรักษ์
2. นายเทอดศักดิ์    แสบงบาล
12 13 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ชุนชี
2. เด็กหญิงพิราอร    ฉิมพลี
3. เด็กหญิงสุภัสสร    ทุมโคตร
1. นางนฤมล    ประหยัดทรัพย์
2. นางพัดสร    มาพิบูรณ์
13 14 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 1. นางสาวสิรีธร    จูสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุรินทิพย์    ศรีบุญ
3. เด็กหญิงมุกมณี    วงษ์แดง
1. นางชูศรี    มุณีรัตน์
2. นางสาวพิศมัย    อู๋สังข์
14 15 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ทองคำตอน
2. เด็กหญิงสุพรรณี    อินทร์ลี
3. เด็กหญิงสิรินยา    บุญจูง
1. นางสาวมนฑนา    ยาสมุทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ    ชารัตน์
15 16 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงวรารัตน์    มะลิอ่อง
2. เด็กหญิงสุวรรณี    พลสงคราม
3. เด็กหญิงสิริรัตน์    เกิดเจริญ
1. นางพรทิพย์    มณีเล็ก
2. นางสุมลทิพย์    กาชู
16 17 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 1. นางสาวธรรมมิทา    เตชเรืองรัศมี
2. นางสาวสโรชา    พอขุนทด
3. นางสาววาสนา    ศิลา
1. นางสาวผาณิต    แผนสท้าน
17 18 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสาวิณี    สุขแสวง
2. เด็กหญิงทิพปภา    บัวแก้ว
3. เด็กหญิงกชพรรณ    พะนอนเขต
1. นางสาวกรรณิการ์    กุมารบุตร
2. นางสาวทัศนีย์    ยศวงใจ
18 19 โรงเรียนวัดโสภา สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปนวรรณ    ม่วงงาม
2. เด็กหญิงณิศรา    มานพ
3. เด็กชายประวิทย์    ขำศรี
1. นางทิพจุฑา    ศรอากาศ
2. นางสรัญพร    จันทร์ภู่
19 20 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงพรสินี    นามลิวัลย์
2. เด็กหญิงนริศรา    ปัญญาไว
3. เด็กหญิงวรณิดา    พลอยมุข
1. นางกฤษณาพร    ยิ่งยง
2. นายมงคลชัย    ช่างต่อ
20 21 โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะดา    หนองน้อย
2. เด็กหญิงน้ำเพชร    หลิววิเศษ
3. นางสาวสุนันทา    โพธิปฐม
1. นางสำราญ    แก้วประเสริฐ
2. นายสุชิน    แก้วประเสริฐ
21 22 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    บัวไสว
2. เด็กหญิงวธัญญู    สุวรรณบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศิริสุขทรัพย์
1. นางจงกล    ปั้นบรรจง
2. นางนิภา    กิจหงวน
22 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวสุพิชญา    มุสีพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณิดา    บุญชัยกมลอากร
3. เด็กหญิงสกาวเดือน    วัดหินกอง
1. นางสาวศุทธนา    เอี่ยมสอาด
2. นางสาวเกล็ดแก้ว    ทิพย์มาตย์
23 24 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสุภา    -
2. เด็กหญิงนฤมล    ปัญญาถิ่น
3. เด็กชายชาย    โพธิ์เย็น
1. นางมาลี    พูลสวัสดิ์
2. นายสมชาย    พูลสวัสดิ์
24 25 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    รอดเขียว
2. เด็กหญิงณัฐดารา    ทองมา
3. เด็กหญิงวีรอร    เกิดสันเทียะ
1. นางสาวอมรรัตน์    เรืองอ่อน
25 26 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    แหวนเงิน
2. นางสาวธูปหอม    คล้ายแก้ว
3. นางสาวนลิตา    สง่าแรง
1. นางสาวภคพร    พิลาบ
2. นางวิภาวรรณ    สุวรรณรุ่งเรือง
26 27 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอุ้ม    หงส์ษา
2. เด็กหญิงอ้อ    หงส์ษา
3. เด็กหญิงภานุภรณ์    กิ่งพรมภู
1. นางสมบัติ    สมคะเนย์
2. นางสาวเพชรา    ลิ่วละลอก
27 28 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอิทธิเดช    เวชกลาง
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์    สายสุนา
3. เด็กหญิงณัฎชยา    วรรณสิงห์
1. นางสาวชัญญากาญจน์    เฉลิมรัตน์
2. นางสาวอรุณรัตน์    บุ่งนาม
28 29 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายเทวินทร์    จันละคร
2. นางสาวอลิสา    สุนทรี
3. เด็กหญิงอาภัสรา    สุนทรี
1. นางกนกพรรณ    รัตนอนันต์
2. นายพิชัย    กำลังหาญ
29 30 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสโรชา    บุญเรือน
2. เด็กหญิงรุจิรา    นาหลวง
3. เด็กหญิงมัลลิกา    อุปพงษ์
1. นางภาวนา    มีกลิ่นหอม
2. นางเพ็ญศิริ    คงสวัสดิ์
30 31 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบริบูรณ์    บัวสี
2. เด็กหญิงอาริตา    สวัสดิ์ดรงค์
3. เด็กชายสุภโชค    จะนันท์
1. นางสาวมารศรี    สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย    คดพะเนาว์
31 32 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงธาริณี    ประกอบเสียง
2. เด็กหญิงนิภาดา    ทองโปรย
3. เด็กหญิงมาริสา    ห่วงศรี
1. นางรัชนี    ปฐมทอง
32 33 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนัฐลดา    ปัญญาดี
2. เด็กชายอธิวัฒน์    ฐานโอภาส
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    สุวรรณลาภรณ์
1. นางกานต์รวี    เกิดสมศรี
33 34 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณภา    นามกิง
2. เด็กหญิงเมธินี    เพ็งสว่าง
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    จันทร์ตรัย
1. นางลออง    ขันธศุภ
34 35 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายโอรส    นิลงาม
2. เด็กหญิงเมธาวี    การพิทักษ์
3. เด็กหญิงอภิชญา    จุลโอภาส
1. นางธนภรณ์    ขำสำอางค์
2. นางสุจิตรา    พันธศรี
35 36 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจูลาย    -
2. เด็กหญิงอรพรรณ    เหมือนคล้าย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    อินทร์พรหม
1. นางลัคนา    เลิศวนัสบดี
2. นางอมรรัตน์    ฟักเขียว
36 37 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    เต็มนุช
2. เด็กหญิงประภัสสร    ผลวัชนะ
3. เด็กหญิงโฉมฉาย    ทีมสาคร
1. นางวันดี    ทัดมาลี
2. นางอวยพร    พุฒตาล
37 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายวันชนะ    เศรษฐีบุตร
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    มากระเรือน
3. เด็กหญิงพรทิพย์    กลั่นจันทร์
1. นางชูศรี    พิมนิสัย
2. นายอดิศร    เนตรพระ
38 39 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กหญิงอัญติมา    ธนาภรณ์
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว    แก้วเพชร
3. เด็กหญิงวิชุดา    วันชูเสริฐ
1. นางสาวณตา    วรรณศิลป์
2. นางณัชชา    พาดี
39 40 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 1. นางสาวเสาวรินทร์    แก้วศรี
2. เด็กหญิงจิตตมาศ    ศรีคำผ่อง
3. นางสาวสุทิศา    โสมนัสแสง
1. นายปฏิภาณ    กลัดล้อม
2. นางละออ    กองรส
40 41 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. นางสาวอนัญญา    สิงห์โตทอง
2. เด็กหญิงปวรรัตน์    ตาลเพชร
3. เด็กหญิงศุภรัตน์    โภคา
1. นางสาวดุสดี    บุญส่ง
41 42 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมาริย่า    สมตา
2. เด็กหญิงอารยา    จันทเลขา
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์    ใหม่สิงห์
1. นางจีรภา    บุญโยธา
2. นางวรกมล    ชิ้นอ่อน
42 43 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงกัญรดา    สาระอาสิงห์
2. เด็กหญิงฉัตรกมล    จันทิสา
3. เด็กหญิงอาทิตยา    พานทอง
1. นางสาววันสิริ    ยิ้มสวัสดิ์
2. นางสาวเสาวณีย์    พิมพ์ดี
43 44 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวิภาวี    ปานเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐฐา    แทนบุญ
3. เด็กหญิงแพรพิไล    เต่ากล่ำ
1. นายปราณี    แก้วน้อย
2. นางศิริวรรณ    มงคลคูณ
44 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา    ประจงกิจ
2. เด็กหญิงกนกนภา    ศรีรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพัชรศรี    นิยมศิลป์
1. นายวิฑูรย์    แสงสุริยา
45 46 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนาพร    ศรีจำพันธ์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    เอี่ยมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจรรยพร    ดิษยบุตร
1. นายภัทรวรรธน์    สุวรรณมณี
2. นางสาวรุ่งทิพย์    แสงเพ็ชร
46 47 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวิรินทร์    ศรีบุระ
2. เด็กหญิงศศิธร    นามขำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไชยพลฤทธิ์
1. นางสาวพัทธ์ธีรา    นรสาร
2. นางเพ็ญพร    เอี่ยมจิตโสภา
47 48 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชนิดา    ฟักอ่อน
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ที่รัก
3. เด็กหญิงสุนันทา    สาบาล
1. นางดาววัน    เกิดจันทร์
2. นายนวัต    เกิดจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................