งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 126
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชนาพร    โชติทองหลาง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    ทองคำน้อย
3. เด็กหญิงนันทนา    อยู่สุข
1. นางสาวธนาภรณ์    จันทร์เกษม
2. นางสุภาภรณ์    พาดทองหลาง
16
2 5 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุณิตา    คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐกมล    รามกนก
3. เด็กหญิงปวีณา    เฟื่องฟู
1. นางจุลจิรา    ปิ่นมั่น
18
3 6 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์    คำพิลา
2. เด็กหญิงประภัสสร    พิลา
3. เด็กหญิงสุนิศา    กำเนิดดวง
1. นางธนาภรณ์    รักษ์มณี
2. นางสาวปิยะพร    ป้อมเกษตร์
7
4 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ    จันทร์วงษ์
2. เด็กหญิงชวนชม    เค้พวง
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์    ศรีพรม
1. นางสาววนิดา    ศรีปัญญา
2. นายเติม    ปุราถาเน
9
5 8 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงปภาวดี    หรีหร่อง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    อินทร์มี
3. เด็กหญิงพัณณิตา    พันธ์มา
1. นางณัฐชา    จันทมัด
2. นายพรชัย    ชุุ่มชื่น
22
6 9 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงโรสมา    โชรัมย์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    นาคใจเสือ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    แป้นคง
1. นางสาวปารียา    ฟักอินทร์
2. นางสมพิศ    คำด้วง
6
7 10 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายรเมษฐ์    เรืองอินทร์
2. เด็กชายจิรายุ    อ่อนคำ
3. เด็กชายณัฐพล    สมจิตร
1. นายกุญช์พิสิฎฐ์    คงนุรัตน์
2. นายจักรพันธ์    ศรนรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 11 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายอดิศักดิ์    คงสมลาภ
2. เด็กหญิงฐิติมา    พรมมิน
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร    ยอดเมือง
1. นางสาวกิติยาภรณ์    พุงไธสง
2. นายวรรธนชาติ    แก้วนุช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 12 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทูคำมี
2. เด็กหญิงกัลยา    ศรีกอง
3. เด็กหญิงพิมพา    บัวเปรม
1. นางกาญจนา    ฤทธิ์แก้ว
2. นายประทีป    สุภพิมล
15
10 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายอิสเรศ    ไขลี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    คนชม
3. เด็กหญิงสุชาดา    แสงต่วน
1. นางธมนวรรณ    สุคนธ์
2. นางสาวนริศรา    พิทักษ์ถาวรสกุล
22
11 15 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    ป้อมฤทธิ์
2. เด็กหญิงมณฑา    มูละสาร
3. เด็กหญิงจีรวรรณ    เจนสาริกัน
1. นายดนัย    ชาติศรี
2. นางสาวนันทนิตย์    อริยสัจ
5
12 16 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 1. เด็กชายวรยุทธ    แว่นแก้ว
2. เด็กชายสันติภาพ    อรัญมาลา
3. เด็กชายปัญญากร    โหยหวล
1. นายโสภณ    อั๋นบางไทร
21
13 17 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงส้ม    อ่วมเถื่อน
2. เด็กหญิงธาวินี    บุตรพา
3. เด็กหญิงขวัญเรือน    ผิวเหลืองดี
1. นางสาวณัฐยา    ป้องกัน
2. นายเอศรา    แสนกันคำ
29
14 18 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณธิดา    ยังเจริญ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    สั่งสอน
3. เด็กหญิงรัตนา    แก้วเมือง
1. นางธิดารัตน์    แดงพรม
2. นางสาวประภัสสร    ฟังช้า
19
15 19 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุทธิดา    โมสกุล
2. เด็กหญิงฌัชฌานันท์    สรสุริยวงษ์
3. เด็กหญิงแพรว    วงษ์สอาด
1. นางสาวพนิดา    เจริญสุขมั่งมี
2. นางสายพิณ    บุญวงศ์
25
16 21 โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    บัวพูล
2. เด็กชายธีระศักดิ์    ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์    สิงห์คาร
1. นายปรีดา    สามเกลียว
2. นางสาววัสสิกา    โสนาค
24
17 26 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    อิ่มโอชา
2. เด็กหญิงธีมาพร    อังกาบ
3. เด็กหญิงอาทิมา    ดาศรี
1. นางสาวชฎาพร    โคตรพรม
2. นางสาวมัสยา    โซ๊ะศิริ
14
18 27 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภนิดา    หลบภัย
2. เด็กชายสัญชัย    จันทร์มงคลชัย
3. เด็กชายอภินันท์    พรมพิทักษ์
1. นายชัชชัย    อินทเนตร
11
19 30 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    คำชนะ
2. เด็กหญิงศิรามล    ช่างสอน
3. เด็กชายธนพล    ผึ่งผาย
1. นางสาวกุมาริกา    มากแวง
2. นายอำพล    เผือดผุด
20
20 34 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    บุญแจ้ง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ภูผา
3. เด็กหญิงวันวิสาข์    ผูกจิตร
1. นางอมราภรณ์    คล้ายพงษ์
2. นางโยธิกา    เลิศรัตยากุล
26
21 35 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. นายสหัสวรรษ    บุญรักษา
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา    จินอู๋
3. เด็กหญิงชนากานต์    บุญเพ็ง
1. นางนิตยา    อุ่นเจริญ
2. นายสุริยา    อุ่นเจริญ
ชนะเลิศ
22 36 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    คำพาสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา    พวงเครือ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ศุภนาค
1. นางกวินณา    นาขาม
2. นายนฤชา    สายหมี
9
23 37 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายธนกร    หนูมาน้อย
2. เด็กหญิงณิรัญญา    เจริญยศ
3. เด็กหญิงหรรษา    บุตรน้ำเพชร
1. นางณิศราพร    นวลกลับ
2. นายอนุวัฒน์    ศักดิ์จันทร์
13
24 39 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. ตราด 1. เด็กหญิงสุนิตา    อัมภวัน
2. เด็กหญิงปิยากร    ชาญชิต
3. เด็กหญิงฤทัยกาญจน์    เทียนชัย
1. นางชุติกาญจน์    มัดถาปะโท
2. นางศรีสุวงษ์    ต้อยยาตี
16
25 40 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงสิราวรรณ    สังข์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมชนก    เล็กประเสริฐ
3. เด็กหญิงกฤตญา    อ่ำสม
1. นางสาวดริณ    พุฒิชัยสกุล
2. นางสาวนิรมล    บุญวาส
28
26 41 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจันจนา    ภูไทรสี่
2. เด็กหญิงวรนุช    ยะนิล
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์    มุ่งหมาย
1. นางสาวมสาวรี    นาสวนโสภณ
7
27 43 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เจนจัดการ
2. เด็กหญิงจิดาภา    ชมพล
3. เด็กหญิงนฤมล    สีดำ
1. นางสาวดวงฤทัย    โอนประจำ
2. นางสาวสุดารัตน์    สุขสอาด
27
28 44 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชมภูนุช    ขำสุวรรณ
2. เด็กหญิงอมรวรรณ    กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงสุภาพร    สร้อยระย้า
1. นางดวงพร    วังงามกุลนิษฐ์
29 46 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. นางสาวนฤมล    ทรัพย์มา
2. นางสาวลักขณา    ยิ้มอนันต์
3. นางสาวศันสนีย์    แสนสุข
1. นางจินตนา    มาลี
4
30 48 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณนารา    ปัญจวรรณ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ทองศิลป์
3. เด็กหญิงอารียา    คำใหญ่
1. นายอนุสรณ์    สุวรรณพัฒน์
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................