งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 130
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิตรานุช    มากท้วม
2. เด็กหญิงลำธารทิพย์    คำเจริญ
1. นางสาวฐิติมา    ลีศิริรุ่งโรจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 3 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงถนอมวรรณ    สีอิน
2. เด็กชายอนุชา    คำเขียน
1. นางสาวปฐมพร    อินเทียน
2. นางสาวศุขภัครอาภา    ไพจิตร
5
3 4 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า สพป. ลพบุรี เขต 2 1. นางสาวจรียา    สังข์ศิริ
2. นางสาวปิยธิดา    สายศรี
1. นางนงค์นุช    ใจเบิกบาน
2. นางเนตรทราย    แก้วอินทร์ศรี
16
4 5 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายมนัสนันท์    นัยพัฒน์
2. เด็กชายชญานนท์    ชำนาญชานันท์
1. นางสาวกุลวดี    อำภาวงษ์
2. นางสุเพ็ญ    ทิพย์วงษ์
26
5 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งกานต์    เคนพรม
2. เด็กหญิงวริศรา    ดิษฐพงษ์
1. นางจริยาพร    เสริมศาสตร์
2. นางสาวณัฐธยาน์    สมชนะ
15
6 7 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกอร    สุขล้น
2. เด็กชายอนิรุจ    สวัสดิ์เชิด
1. นายทองเนตร    ยางกระเหรี่ยง
46
7 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายณัฐพล    เจริญโต๊ะ
2. เด็กชายธวัชชัย    วิชัยวงษ์วัฒน์
1. นางพรพิศ    นงลักษณ์
2. นายไกรสร    จันทรศร
6
8 9 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    จั่นจินดา
2. เด็กหญิงสโรชา    โชรัมย์
1. นางสาวปารียา    ฟักอินทร์
2. นางสมพิศ    คำด้วง
25
9 10 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. นางสาววรรณพร    บุญถนอม
2. นางสาวมานิตา    เปลี่ยนทิมทอง
1. นางกองแก้ว    ประมวล
2. นางญาณิศา    ชูสกุล
31
10 11 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายภครพล    คันธะคง
2. เด็กชายภานุวัฒน์    จิตรมนตรี
1. นายภคภัณฑ์    สร้างตนเอง
2. นางสาวรัฐวัลย์    เหมือนมาตร
9
11 12 โรงเรียนวัดพวงนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายพชรดนัย    ศรีวะวงษ์
2. เด็กชายปริญญา    ภูมิภูเขียว
1. นางพรรณิภา    หอมไกล
2. นางสาวไพจิตตรี    กรชม
27
12 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายธีรศักดิ์    แซ่ตั้ง
2. เด็กชายภโวทัย    อุดเรือน
1. นายถวิล    แซ่ตั้ง
2. นางสาวเกตุมณี    กินโนนกอก
10
13 14 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายยุทธศักดิ์    วงศ์วาณิชวิริยะ
2. เด็กชายธนวัฒน์    แก้วคำ
1. นางนิตยา    วรเพียรกิตติคุณ
40
14 15 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    นรเนตร
2. เด็กชายเบญจรงค์    พิพัฒน์ชัยกิจ
1. นางสาวนุชจรินทร์    อุ่นเรือน
2. นายประภาส    นาคประวัติ
18
15 16 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 1. เด็กชายโชคชัย    ปานเที่ยง
2. เด็กชายสุทัศน์    พูลสวัสดิ์
1. นางกัญรินทร์    ชอบสุข
23
16 17 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 1. นายฉัตรชัย    แสนอำนวยชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ไทรไกรกระ
1. นายวีรพงษ์    ภาษามณตรี
22
17 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายศิรชัช    ทัพมงคล
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    มณฑา
1. นายประภาส    เพ้ยจันทึก
2. นางสุดาพร    เชียงเถียร
35
18 19 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุภัค    สัญชาตเจตน์
2. เด็กหญิงสุจิตรา    พานิชสวัสดิ์
1. นางพัชริน    พิลาวัลย์
2. นายไพศาล    เสือพันธุ์
44
19 20 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงชิดชนก    น้อยศรี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    พินิจชอบ
1. นางสาวอรพรรณ    น้อม
2. นางสาวเจริญรัตน์    นิกรบัว
19
20 21 โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    เขียวชอุ่ม
2. เด็กหญิงพัชราพร    เยื่อใย
1. นางสาวไพลิน    สุภาเมศ
41
21 22 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎิ์ภูมิ    ฝ่ายเดช
2. เด็กชายสาริน    หลีประภา
1. นางสาวภาคินี    จุ้ยสำราญ
2. นางสาวรสริน    แย้มกลิ่น
30
22 23 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายสุราช    ก่อแก้ว
2. เด็กชายทศพล    จุไรทอง
1. นางสาวรัชนีพร    จันทร์มี
2. นายวรรณวีร์    เหมือนประยูร
21
23 24 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ใครหอม
2. เด็กหญิงณัฐฐา    ชัยโชติกิจ
1. นายก่อเกียรติ    วิเชียรบุตร
2. นางสาวสุจิตรา    นครไทย
24
24 25 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายภูริ    สุดศรี
2. เด็กชายกฤติน    จะเรืองรัมย์
1. นางสาวธาวิณี    แดงวิชัย
2. นางสาววีราชีนี    เสนานัย
32
25 26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายอรรถกร    ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงณัฐชากร    บำรุงจีน
1. นางสาวพรสุรีย์    สุธนะวัฒน์
2. นางสาวภริมน    กล่อมสุข
28
26 27 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายวัชระพงษ์    เปล้าเร่
2. เด็กชายเจษฎา    พุกทอง
1. นางสาวทิพย์วิมล    พัวเจริญสิน
2. นายปราโมชย์    เกียรติศิริ
37
27 28 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอนาวิล    ปราณีต
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    สียางนอก
1. นางกนกวรรณ    แพไธสง
2. นางสาวอรอุมา    ดาษดา
8
28 29 โรงเรียนบ้านพุซาง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    บริบูรณ์มังสา
2. เด็กหญิงพร    ลุงติ๊หม่า
1. นายบัณฑิต    สอนสวัสดิ์
2. นางสิรินาถ    ตะโม
45
29 30 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอธิวัฒน์    เลพิมาย
2. เด็กชายอัคเดช    สุดอุดม
1. นางสาวนงนุช    ชื่นชม
2. นางสาวอรวรรณ    เปรมบำรุง
35
30 31 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    สวัสดิ์กรุณ
2. นายคเณศ    ประสิทธิ์สิงห์
1. นายอำนวย    คดพะเนาว์
13
31 32 โรงเรียนวัดยางช้าย สพป. อ่างทอง 1. นายสมพงษ์    โพธิ์จันทร์
2. นายเสรี    ขอพึ่ง
1. นายบุญเสริม    ไวยโชติ
43
32 33 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายณรงค์เดช    ประสงค์อมรชัย
2. เด็กชายพัฒนพงษ์    ทองสวัสดิ์
1. นางบัณฑิตาภรณ์    ศรีคำภา
2. นางสาวมุกดา    คำอานา
38
33 34 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    อยู่ทองศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา    สาระกูล
1. นายชนะ    กองไตรย์
2. นายประยุทธ    พึ่งวงษ์
17
34 35 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สมพงษ์
2. เด็กชายอนันต์    ปัญสุวรรณ
1. นางอมรรัตน์    แสงทอง
2. นางอโนทัย    บุญน้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
35 36 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอำพัน    ผัวหมัง
2. เด็กหญิงสลิตา    วาเบ
1. นางขนิษฐา    สาภูงา
2. นางสาวพรทิพย์    เหมะเทวัน
14
36 37 โรงเรียนวัดบางพระ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิรัตน์    สุขแก้วฟ้า
2. เด็กหญิงปวรรัตน์    เขม้นงาน
1. นางเพ็ญศิริ    ช่วงฉ่ำ
ชนะเลิศ
37 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    ดาวเรือง
2. เด็กชายอรรณพ    ศรีรอบรู้
1. นายบุญเลิศ    แสงดี
2. นางอัมพร    แสงดี
7
38 39 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 1. เด็กหญิงอัมพิกา    กุศลจิต
2. เด็กชายนนธวัฒน์    เตียวเบ๊
1. นางสาวบุศรา    ธิกูล
2. นางพลิ้วพิไร    พุทธรังษี
11
39 40 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงจิดาภา    พงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวิภาพร    คงเกิด
1. นางบุญนำ    ศรีทรง
2. นางสาวสำเริง    อนุศาสนนันท์
33
40 41 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายอดิศร    เบ็ญพาด
2. เด็กหญิงชลธิชา    สอาดเอี่ยม
1. นางสาวสุจิตรา    นาคนารี
12
41 43 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายพิชัยณรงค์    วงเวียน
2. เด็กชายภูธเนศ    สุธา
1. นางสาวสุรินทร์พร    ดินวงศ์
2. นางสาวอำพรรัตน์    ขำคม
34
42 44 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายโภไคย    โสมนัส
2. เด็กหญิงพิมพ์พักตร์    วรรณสูตร
1. นายพิชัย    ภูฆัง
2. นางสุพรรณี    จารุทรรศน์
4
43 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายจารุวัฒน์    สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิภา    ชำห้าน
1. นายจักรกฤษณ์    ยิ่งวงษ์
2. นางภัทรินทร์    เทพภิบาล
29
44 46 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายปิยะพงศ์    คำใส
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    อุ่นเป็นนิจ
1. นางสาววรรชมน    ทับยาง
2. นางสิรินรัตน์    เสนาะน้อย
38
45 47 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวีร์    งามขำ
2. เด็กหญิงอรอุมา    เทียมคีรี
1. นายชัยภัทร    ไตรแดง
2. นางสุจิตรา    บรรจมาตย์
20
46 48 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายปฎิภาณ    ไพยพัตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไทยถนอม
1. นางยุภาพร    ด้วงโต้ด
2. นางสุพัตรา    ศรีจันทร์
42
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................