งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 174
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายฟลุ๊ค    -
2. เด็กชายชิติพัทธ์    เข็มจรูญ
1. นางจำลอง    ไชยมงคล
2. นายชาลี    ดวงแย้ม
2 2 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุรศักดิ์    หนองผือ
2. เด็กชายเอกรินทร์    แป้นเงิน
1. นางสาวธนัชพร    อิ่มดี
2. นายภูวริศ    บุญเจริญ
3 3 โรงเรียนวัดโตนดหลวง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายทรงพล    ร้อยแก้ว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    เจริญสุข
1. นางวิไลวรรณ    จุ้ยมี
2. นางอุไรวรรณ    กลั่นยิ่ง
4 4 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายชีวธันย์    กิ่งเนตร
2. เด็กชายภูทักษิณ    บุญชาติ
1. นายบุญยัง    บุญเมฆ
5 5 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายซัน    คืนเลน
2. เด็กชายเจษฎา    ปานกลิ่น
1. นายภาณุวัฒน์    ส่องสว่าง
6 6 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายเอกวัฒน์    อุดมพร
2. เด็กชายชลันธร    แก่นพรม
1. นายฉลอง    สุดแสวง
7 7 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายหัสชัย    หุ่นดี
2. เด็กชายวันเฉลิม    สร้อยบวบ
1. นายคมเดช    พงษ์ไพจิตร
2. นางสาวสุวรา    เอกจีน
8 8 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. สามเณรณัฐพงษ์    อรุณศรีสุวรรณ
2. สามเณรสิทธิชัย    ผาภูมิชโลธร
1. นางสาวเรณู    น้อยพันธุ์
2. นางสาวเอมมิกา    บุญอุ้ม
9 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายอานุภาพ    เรือนใจมั่น
2. เด็กชายสิรวิชญ์    วีรกุล
1. นางสาวจันทร์ทิพย์    มีแสงพันธ์
2. นางดวงรดา    กิจจริตธรรม
10 10 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายล้อมพงศ์    ไทยแป้น
2. เด็กชายวิศรุต    รุ่งรัศมี
1. นางถนิมา    ประมาณ
11 11 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายกรรชัย    สูงศักดิ์
2. เด็กชายรพีพัฒน์    เชยชูเดช
1. นางสาวนิพัทธา    ศรีสุข
2. นายพงศธร    อ่วมกลัด
12 12 โรงเรียนบ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    จูสนม
2. เด็กชายฉัตรชัย    วันสะคู
1. นายบัญญัติ    นิยมสิทธิ์
2. นายปราโมทย์    บุญสมนึก
13 13 โรงเรียนวัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายนัทวัฒน์    หิมะมาน
2. เด็กชายฐิติพงษ์    ทัดมาลี
1. นางชัชฎา    หวานชะเอม
2. นางสาวธนันญดา    ชิณณะวิมล
14 14 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    พิศเพ็ง
2. เด็กชายณัฐพงษ์    จันทร์ศรี
1. นางสาวทัศนีย์    เสียงหวาน
2. นางสาวรัตนาภรณ์    จิตรแจ้ง
15 15 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    รัตนพันธ์
2. เด็กชายประดิพัทธ์    ศรีดาพันธ์
1. นางสาวพชรพร    ธรรมวิญญู
2. นายไพศาล    ผลนิยม
16 16 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 1. เด็กชายจักรี    เคนะ
2. เด็กชายสิทธิชัย    เรือนงาม
1. นางสาวนุชนารถ    แก่นใจเด็ด
2. นางสาวเสาวนีย์    อิงรัตนชัยรัตน์
17 17 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายภคพจ    นำเจริญลาภ
2. เด็กชายสุภกิจ    ชาวนาสวน
1. นายนิทัศน์    เดชมาก
2. นางเดือนเพ็ญ    เดชมาก
18 18 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    พาทอน
2. เด็กชายภูวนาถ    ถาวงษ์กลาง
1. นางศิริลักษณ์    สื่อสกุล
2. นายสุรชัย    สื่อสกุล
19 19 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายอนุสรณ์    คำนวณ
2. เด็กชายอติกันต์    อยู่เป็นสุข
1. นางปิยรัตน์    มีมุข
2. นางสาวภัทรพร    จันทร์คร้าม
20 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายธนะชัย    จิตรเทศ
2. เด็กชายวีระพล    เกตุนคร
1. นายธีรพล    ชนะเกตุ
2. นายรัตนโชติ    อุ่นชื่น
21 21 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายสุทธิรักษ์    ศรีสนิท
2. เด็กชายภูวนัตถ์    ศรีสุจริต
1. นายภัทราวุธ    ญาณสิทธิ์
22 22 โรงเรียนประชาพิทักษ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายวิมล    แหล่งหล้า
2. เด็กชายอณิษฐ์    เสมคำ
1. นางสาวสายชล    ซุ่นบวบ
23 23 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายมงคล    จิตรตระการไชย
2. เด็กชายณรรทชัย    หวังล้อมกลาง
1. นางสาวอุไรวรรณ    มะเดชา
24 24 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายปอ    -
2. เด็กชายสุเมธ    -
1. นางสาวภัคจิรา    บัวผัด
2. นางสาวสุภิดา    บัวผัด
25 25 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายอรรถพล    กล้าผจญ
2. เด็กชายชานุ    ปรางมณี
1. นางสาวยุภารัตน์    อภัยพันธ์
2. นางสาวเพียงพร    โปทอง
26 26 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายยอดรัก    พรมจันทร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    จงสวัสดิ์
1. นางสาวรุ่งนภา    อินทปิ่น
27 27 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายปี    -
2. เด็กชายโบท    -
1. นายชูเกียรติ    แก้วจีน
2. นายไพรินทร์    อิ่มแสงจันทร์
28 28 โรงเรียนวัดลำมหาชัย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายรณชิต    มีแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    เสนาดอน
1. นางสาวปราณี    ถนัดจินดารัตน์
2. นายสนชัย    กิตติพัฒนกุล
29 29 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    สีดา
2. เด็กชายจอน    จิว
1. นายชูศักดิ์    ผลนัย
2. นางณัฐากร    ศรีคำ
30 30 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนดล    หมัดแสง
2. เด็กชายศุภสิทธิ์    อุดทาโกสม
1. นายวรกฤต    เอกธนารัฐ
31 31 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนรินศักดิ์    สวัสดิ์กุสุมภ์
2. เด็กชายพรชัย    -
1. นายฐิติวรรธน์    จิตตเมตตากุล
2. นายนันทยุทธ    หนูนันท์
32 32 โรงเรียนวัดมหาดไทย สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ไตรรัตน์
2. เด็กชายสหรัตน์    อ้นไชยะ
1. นายเอกชัย    มดแสง
33 33 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายสุริยกานต์    เล้าอรุณ
2. เด็กชายวรทร    กล่ำกล่อมจิตต์
1. นางสาวขวัญตา    โสภาคะยัง
2. นางสาวอัจฉรา    นิธิธีรดา
34 34 โรงเรียนวัดมฤคทายวัน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายนัทธภพ    บัวอุไร
2. เด็กชายโชคชัยวรรณ    พลแสง
1. นายชูเกียรติ    หินสม
2. นางสาวประยูร    กิจสมุทร
35 35 โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายสมบูรณ์    สินภักดี
2. เด็กชายกันต์พิชชา    สัตย์ซื่อ
1. นางรัชฎาพรรณ    กิจประมงศรี
2. นางลักษณ์นาม    หริพงศ์
36 36 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    หมื่นผาชนะ
2. เด็กชายโต    ไม่ทราบ
1. นายจรัญ    สายหมี
37 37 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายกิจจา    วิชไทร
2. เด็กชายธงชัย    เพชรแสงสว่าง
1. นางสาวชลดา    รอดกำพล
2. นายเจริญ    สีนาค
38 38 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายไซ    -
2. เด็กชายดอม    -
1. นายศิริ    ไทยทวี
2. นายสุวิชชา    หอละเอียด
39 39 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล สพป. ตราด 1. เด็กชายบุรธัช    ทองบุญมา
2. เด็กชายพรพนา    บุญร่วม
1. นายบุญส่ง    บุญมี
2. นายสุวิทย์    เอกนิกร
40 40 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายภูวเดช    ดอนตูน
2. เด็กชายวิชชากร    จุ้ยขาว
1. นายคมสัน    คนองเดช
2. นางนุชรินทร์    ช่วงโพธิ์
41 41 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายภาณุมาศ    พรานเจริญ
2. เด็กชายชยางกูร    ไม้สังข์
1. นางสาวลัลนา    ช้างกรุด
42 42 โรงเรียนวัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายมินทดา    อาริยะยิ่ง
2. เด็กชายกันต์ธร    ขันทอง
1. นางวรรณา    จันทร์สูรย์
2. นายศักดา    จันทร์สูรย์
43 43 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายรีม    -
2. เด็กชายปาล์ม    -
1. นางกาญจนา    ทองคำ
2. นายเหรียญ    ทองคำ
44 44 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    มงคลยุทธ์
2. เด็กชายชยานนท์    วารีนิล
1. นางสาวนิษณา    สว่างศรี
45 45 โรงเรียนบ้านโป่งวัว สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุชาติ    โอเล
2. เด็กชายธนวัฒน์    หงษ์เจริญ
1. นายณัฐพล    จันทร์พล
2. นายศิริเฉลิม    กุลวชิรพรพงษ์
46 46 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายไชยนันต์    ดังก้อง
2. เด็กชายสุรศักดิ์    มีพึ่ง
1. นางละออง    แสงภู
2. นายสุชาติ    ไกรพงศ์ธรรม
47 47 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายภพธร    บุญกลิ่น
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ชาแสน
1. นางสาวจงกลณี    ทองชุม
48 48 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายปรวัฒน์    บัณฑิต
2. เด็กชายวัชรา    พิมพะนาม
1. นางมยุรี    ยุทธไกร
2. นายวิเชียร    ผูกจันอัด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................