งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 184
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายภูวดล    ลิมปนิลชาติ
2. เด็กชายดาวินร์    ธรรมวัฒน์
1. นายศุภชัย    เรืองตระกูล
2 2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุธี    โตสันเทียะ
2. เด็กชายพันธ์ทิพย์    ตาพัด
1. นายกฤษดา    พัฒนชีวะพูล
2. นายสุจริต    พุ่มไม้
3 3 โรงเรียนบ้านด่านโง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    กระต่ายทอง
2. เด็กชายประวิทย์    สมเคราะห์
1. นางวรรณพร    ชูศรี
2. นายสมชาย    พรหมมลมาศ
4 4 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายวรรธนะ    ฝ่ายเป็น
2. เด็กชายพีรวัฒน์    ธรรมโส
1. นายสุภร    ขันธุปัทม์
2. นางสุวรรณา    ศรีจันทร์
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัชรากร    ยะคะเรศ
2. เด็กชายวีรวิชญ์    วีรภัทร์วิจิตร
1. นางวริยา    แสงเดือน
2. นางสาวศศิวิมล    ทองขาว
6 6 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพีรภัทร์    ปานสีลา
2. เด็กชายสุทธิภัทร    บานเย็น
1. นายณรงค์กร    ฆ้องลา
7 7 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายฟารุก    อาดำ
2. เด็กชายไกรวัล    ม่วงขำ
1. นายพงศวัฒน์    สีลาดเลา
8 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายเกรียงไกร    เรียงเนตร
2. เด็กชายปิยะชาติ    พันธุ์แตง
1. นายวัฒนา    กาญจนบูรพา
9 9 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    จิระเกียรติกุล
2. เด็กชายรุ่งอรุณ    จ้อยศรีเกตุ
1. นายประทวน    น้อนแก้ว
2. นายสนม    เจตนเสน
10 10 โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายอาทิตย์    คำน้อย
2. เด็กชายณััฐวุฒิ    จันธิมา
1. นายชยุต    งามศัพท์
11 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายเนติพงษ์    พิมพ์แบบบัว
2. เด็กชายณรงค์ชัย    ชุมแสง
1. นางภรณี    สุวรรณทรัพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย    แข็งงาน
12 12 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายอนันต์ยศ    โพธิจักร
2. เด็กชายธีรภัทร    เบ้าคำ
1. นายอลงกรณ์    จงรักษ์
2. นายเอกภณ    ประสารดี
13 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายวรินทร    จิรณรงค์พัฒน์
2. เด็กชายชลวิชณ์    พุ่มมณี
1. นายสมพร    ขันธโสภา
14 14 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายเมือง    ลุงทอง
2. เด็กชายธนวิชญ์    กังผอ
1. นางนนทชา    แสนกล้า
2. นางสาวอรฤดี    แสนสุริวงศ์
15 15 โรงเรียนบ้านบ่อ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายสวิตต์    รัตนประไพ
2. เด็กชายธนธรณ์    สุทธิธรรม
1. นางสาวนารีรัตน์    แออุดม
2. นางศิริกาญจน์    เทศารินทร์
16 16 โรงเรียนวันครู2504 สพป. นครนายก 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์    นิจพัฒน์
2. เด็กชายเอกราช    ศรีหาบุตร
1. นางจรีวัน    แก้วพวง
2. นางสาวยุพา    พิมพาลัย
17 17 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายสันติ    เพ็งกลัด
2. เด็กชายอนุรักษ์    แซ่ลี้
1. นางกาญจนา    แม่บุญเรือน
2. นางสาวพูลสุข    พวงสำลี
18 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐวัตร    ชลเจริญ
2. เด็กชายอุดมศักดิ์    สงเคราะห์
1. นางสุนีย์    มณีแสน
2. นายอนันต์    ด่านกุญชร
19 19 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายพชร    กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กชายศักดา    จวงถาวร
1. นางสาวชนิดาภา    เชื้อปุย
2. นายมงคล    แว่นไธสง
20 20 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายสุทธิกร    หงษา
2. เด็กชายอนุวัฒน์    ภู่ครบุรี
1. นางสาวจันเพ็ญ    มณีฉาย
2. นายสุนทร    คำคง
21 21 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายธันวา    ละมั่งทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย    หอมกลิ่น
1. นายบุญมา    ลิ้มพัธยาเนตร์
2. นายสนอง    ผิวนิ่ม
22 22 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายวรวุฒิ    คุ้มตลอด
2. เด็กชายปภาวิชญ์    จันทร์แย้ม
1. นางสาวพิจิตรา    กุลจรัสอนันต์
23 23 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายภรพล    บัญญัติศิลป์
2. เด็กชายพิตรพิบูล    เฉลิมรัตน์
1. นางสาวกาญจนา    เชาวลิต
2. นายอานนท์    ทองคง
24 24 โรงเรียนบ้านวังผาตาด สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายกฤษณะ    -
2. เด็กชายนิรุตน์    -
1. นายณรงค์ศักดิ์    พรมเสนา
2. นายรังสรรค์    สายมี
25 25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    ไกรศรี
2. เด็กชายสิรวิชญ์    มั่นคง
1. นางสาวจงลักณ์    กรอบกระจก
26 26 โรงเรียนวัดมาบชลูด สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายชานุเดช    ทิพยะ
2. เด็กชายกิจติชัย    เบี้ยไทยสงค์
1. นายสุธีร์    บุญญารักษ์
27 27 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายธีรกานต์    ครุฑวิไล
2. เด็กชายนำโชค    พม่า
1. นายประยุทธ    สิงห์ปรุ
28 28 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายโยธิน    หอมสวรรค์
2. เด็กชายปองพล    สามีรัมย์
1. นายอรรคเดช    ประสินทอง
29 29 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุทธิพงศ์    แก่นวิจิตร
2. เด็กชายภาสยศ    ดรจันใต้
1. นายสุชาติ    น้อยดี
30 30 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธันวา    มุดพบสินธุ์
2. เด็กชายกิติพงศ์    บรฮีม
1. นายวรกฤต    เอกธนารัฐ
31 31 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    เฟื่องนคร
2. เด็กชายชุติพนธ์    เซี่ยงฉี
1. นางสาวกุสุมา    บุญส่ง
2. นายศรายุทธ    ล้อมพงษ์
32 32 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายปิยพนธ์    แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายไตรภพ    แซ่เฮ่อ
1. นายกฤษณะ    ทัพบำรุง
2. นางสาวจินดารัตน์    วงษ์บุญ
33 33 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายคมสันต์    แฝกโคกสูง
2. เด็กชายณัฐภัทร    โปรยบำรุง
1. นางพรสวรรค์    จันทกลิ่น
34 34 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายนัฐพล    บุญมี
2. เด็กชายภาณุพงศ์    ไวยดารา
1. นายบรรจง    เป็ดทอง
2. นายภาณุมาศ    ตามเพิ่ม
35 35 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    มังคลัง
2. เด็กชายพีรภัทร์    ม่วงดี
1. นางสาววนิสา    โพธิมากูล
2. นางวรนาถ    ประจันตะเสน
36 36 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายมารุต    เปลี่ยนแพ
2. เด็กชายทักษิณ    เกศทองคำ
1. นางนฤมล    เปลี่ยนแพ
2. นางสาวภาวรินทร์    รัศมีกอบกุล
37 37 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    แก้วสมบุญ
2. เด็กชายธนภัทร    แก้วสมบุญ
1. นายนราเชษฐ    วราเกษมสุข
2. นายมนัส    เอียงสมบูรณ์
38 38 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายฐิติพงศ์    ทองสุข
2. เด็กชายกิติพงษ์    รูปคมสัน
1. นางสาววิกาญดา    ปทุมสูติ
2. นางสาวสิรยากร    เปียดี
39 39 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 1. เด็กชายรน    -
2. เด็กชายกฤษณพงศ์    สุขหลาย
1. นางสาวมุทิดา    ประทีปทอง
2. นายสถาพร    พิมพ์พาศรี
40 40 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายณัฐนันท์    ศรีไพศาล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    เสือคง
1. นายรัตนะ    วสุลีวรรณ์
2. นายสมศักดิ์    แก้วทุ่ง
41 41 โรงเรียนบ้านหนองกรด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายธันยวิชญ์    ศรีสังวรณ์
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์    บุตรเกตุ
1. นายนิธิพัส    พงศ์พรพสุ
42 42 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพรชัย    แสงจิตร์
2. เด็กชายนพดล    เชื้อแสง
1. นางสาวนวภรณ์    ไชยฤกษ์
2. นางสาวอรวรรณ    พวงมาลา
43 43 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายลอง    เฮ
2. เด็กชายหงส์ทอง    ลัดดา
1. นายปริญญา    ตะระชู
44 44 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายสาธิต    เข็มเงิน
2. เด็กชายนัทธพงศ์    ศรีเผ่าพันธุ์
1. นางชาลินี    นรสิงห์
2. นายรังสิมันต์    จันทร์เรือง
45 45 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงลักษิกา    ทองไพจิตร
2. เด็กชายกฤษณพงศ์    ศุภรัตน์ศิริ
1. นางคนึง    ทรัพย์เจริญ
46 46 โรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายทวีวัฒน์    คำอาบ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    มะลิวัลย์
1. นายสมศักดิ์    มีนุช
47 47 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายไตรภพ    การัมย์
2. เด็กชายนภัทร    ชายทวีป
1. นางสาวพรทิพย์    เกไธสง
2. นางสาวรัตนาพร    เมยประโคน
48 48 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายอิศวะ    มณีเนตร
2. เด็กชายธีรศักดิ์    สีเงิน
1. นางสาวรวีวรรณ    พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์    จูมคอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................