งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 190
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจิรญาภา    คุณนุช
2. เด็กชายสาริน    พลอยทับทิม
1. นางวรลักษณ์    สนพลาย
2. นางเรณู    บุญบำรุง
2 2 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    แก้วนามอม
2. เด็กชายพิมพ์กานต์    ฉายสุวรรณ
1. นายพงศกร    โกศรี
2. นายสิทธิชัย    นักรู้
3 3 โรงเรียนบ้านหนองโรง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    รักมิตร
2. เด็กชายชัยชนะ    นิ่มเรือง
1. นางสาวนงนภัส    พานเพ็ชร์
2. นายอำพล    หิ่นเก่า
4 4 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายจีรวัฒน์    พิมพา
2. เด็กชายเกรียงไกร    เลิศสันเทียะ
1. นายนคร    ใยดี
2. นางศิริลักษณ์    พิบูลรัตนสังข์
5 5 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรุณพงศ์    เผือกผ่อง
2. เด็กชายอนุชิต    ช่วยชูทรัพย์
1. นางเสาวดี    จงเห็นจิตต์
6 6 โรงเรียนบ้านบางลี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอาทิตย์    นุดนาบี
2. เด็กชายอัศวิน    เซี๊ยะสกุล
1. นางสาววลีภรณ์    พูลยิ่ง
2. นางสังเวียน    ทองใบ
7 7 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายอนุวัทย์    ม่วงอินทร์
2. เด็กชายภมร    ผลขาว
1. นายจักนรินทร์    สีนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ    แมลงภู่
8 8 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายบรรจง    สุดใจ
2. เด็กชายศิริพงศ์    ศิริรัตน์
1. นางสาวณพัฐกรณ์    เลิศชำนาญสวน
2. นายสุกัญญา    เสริมสุข
9 9 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายยศวริศ    ฉิมฉลอง
2. เด็กชายกิตติ    เกิดสมบุญ
1. นายจรัล    สวัสดี
2. นางสาวพรลภัส    สุขใส
10 10 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    แหวนเงิน
2. เด็กชายจักรพงศ์    พาละหาด
1. นางณัฐวรา    ศรีวัฒนะ
2. พันจ่าเอกสมเกียรติ    บุญชักนำ
11 11 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายธนวันต์    มาลาพัด
2. เด็กชายอัมรินทร์    มีท้วม
1. นายไพบูลย์    บ่างสุวรรณ์
12 12 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    ประสาททอง
2. เด็กชายสันติ    ไสวเขียว
1. นายธนกร    เทียงคำ
13 13 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฐพงษ์    กิยะแพทย์
2. เด็กชายปิยะพงษ์    พวงจำปา
1. นางสาวพัฒนมณี    ใบทอง
14 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายอโณทัย    เนาว์วิจิตร
2. เด็กชายชนาธิป    ชลธนกุล
1. นางณัฐนรี    จำรัสแสง
2. นายไพฑูรย์    พิมพา
15 15 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. นายพงษ์ศักดิ์    น่านโพธิ์ศรี
2. เด็กชายชนะสิทธิ์    อินทสร
1. นายณัฐวุฒิ    ศรีสุข
2. นายยุทธพงศ์    ตั่นเล่ง
16 16 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 1. เด็กชายอนุรักษ์    ขันขาว
2. เด็กชายดนุสรณ์    ทัพวงศ์
1. นายสุประดิษฐ์    หอมกลาง
2. นายสุริยา    จันทร์ประสพโชค
17 17 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ทองพิทักษ์
2. เด็กหญิงศุภนิดา    อ่อนสอาด
1. นางสาวช่อทิพย์    ตันทวี
2. นายไพโรจน์    สิงห์เรือง
18 18 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายมาโนช    เนียงไธสง
2. เด็กชายธวัชชัย    สีดาว
1. นายนคร    เหมนาค
2. นางศรีประภา    เหมนาค
19 19 โรงเรียนวัดการ้อง สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายบุรัน    ไกรสมโภชน์
2. เด็กชายบริพัตร    แสงจันทร์
1. นายชวลิต    นันท์นุ่ม
2. นายสมศักดิ์    รักลี
20 20 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายศุภชัย    บัวผดุง
2. เด็กชายปิติ    ประพรมกุล
1. นางสาวสุคนธา    โนรีรัตน์
2. นางสาวอัมพรรัตน์    ทันไชย
21 21 โรงเรียนวัดดอนยายหนู สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายโยธิน    ตรีสุคนธ์
2. เด็กชายพีรพล    แซ่หลี่
1. นางช่อทิพย์    ทวีธนสารสมบัติ
2. นายวีระ    สองเมือง
22 22 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายชาติ    พม่า
2. เด็กชายแสนเพชร    พัฒนา
1. นางณัชธาร    แดงเหมือน
2. นายวสันต์    ฉายาบรรณ์
23 23 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายภควัต    อุทัยกลม
2. เด็กชายมีนา    อินลุน
1. นางจินดา    ศิริวงศ์
2. นางสาวสุธารส    อินสำราญ
24 24 โรงเรียนบ้านแก่งจอ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายศิธร    เสียงใส
2. เด็กหญิงรัตนศิริ    น้อมศิริ
1. นางสาวนพรัตน์    ภักดีวงษ์
2. นายไวพจน์    โพธิ์ทอง
25 25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    กล่ำเอม
2. เด็กชายจักรี    สายอาภรณ์
1. นางสาวเกษราภรณ์    ถูกธรรม
2. นางสาวเสาวภาคย์    ฟาหลี
26 26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย    หงษ์ศรีทอง
2. เด็กชายเฉลิมพงค์    สิงห์เดช
1. นายก้าวหน้า    โสพัฒน์
2. นายไพชยนต์    สุภา
27 27 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายมาย    มีช่อ
2. เด็กชายนพพล    อิ้วบาง
1. นางสาวดาราวรรณ    สุขคันธรักษ์
2. นางสาวอาภรณ์    โฆสิตาภา
28 28 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ผาวันดี
2. เด็กชายรัตพร    จันทโชติ
1. นางจุฑาทิพย์    ธรรมเจริญจินดา
2. นางสุนีย์    สุภาพรม
29 29 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุเมธ    ผู้รุ้ง
2. เด็กชายธนากร    ชื่นสว่าง
1. นายคเชนทร์    แจ้งประดิษฐ์
2. นางสาวสุวรรณา    เพชรบังเกิด
30 30 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายเอกลักษณ์    บุญเพ็ง
2. เด็กชายกรรชัย    เกตุแก้ว
1. นายบุญธรรม    เจียงพรม
31 31 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นายบุญช่วย    นาสวนโกมล
2. เด็กหญิงสุภัทชา    สุขสวัสดิ์ภราดร
1. นายพิศนุ    ตองแก้ว
32 32 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายนิรันดร์    พรประดับ
2. เด็กชายราเชน    จี่มุข
1. นางทัศนีย์    ภู่สุวรรณ
2. นางอัญชนา    เฉลิมวัฒน์
33 33 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    จอมผา
2. เด็กชายฐากร    ภูคำสิงห์
1. นางสาวอาริษา    บุญประจักษ์
2. นางอุไร    กองนาค
34 34 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายสหัสวรรษ    งามดี
2. เด็กชายคีตพัทร    เพ็ชรกระจ่าง
1. นายปราโมทย์    ศรีทอง
35 35 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายไตรทศ    คนกล้า
2. เด็กชายจักรกฤษ    บุญไทย
1. นางสาวเพลินพิศ    นารีจันทร์
2. นางเอมอร    ชูทับทิม
36 36 โรงเรียนบ้านลำพระ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    จันทรศิล
2. เด็กชายรัฐพงษ์    ศรีสงคราม
1. นางสาวเนตรทราย    บุญเรือง
37 37 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ    จันทร์ดารา
2. เด็กชายราเชนทร์    คงกัปกัลป์
1. นางสาวลัดดาวัลย์    วงศ์สุวรรณ
2. นายวินัย    คำนวลศิลป์
38 38 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายทิวา    แสงขาล
2. เด็กชายมิ้น    -
1. นางกมลพร    หอละเอียด
2. นายสุวิชชา    หอละเอียด
39 39 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กชายฐิติวัสส์    สารีทอง
2. เด็กชายนัฐสพล    ทองปั้น
1. นายประจักษ์    สนยืน
2. นางสายชล    เขตภิบาล
40 40 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายจีรกฤต    โตแก้ว
2. เด็กชายจตุรมุข    แก้วศรี
1. นางสาวพัชรินรักษ์    ระมัดตน
2. นางสาวอุดมศรี    พัวพานิช
41 41 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายสายชล    แก้วแดง
2. เด็กชายจตุพงศ์    วิเศษสิงห์
1. นางสาวนันธิญา    พรมพิมาร
2. นางสาวบุบผา    พัฒนมาศ
42 42 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธงชัย    เพ็งบุปผา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    นาแพง
1. นางอารีย์    เจริญ
2. นางิทิยากร    แสงทอง
43 43 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายทองไท    ทองแพรว
2. เด็กชายอนุชิต    ศรีพูล
1. นายจีระศักดิ์    มะณีโรจน์
2. นางสาวจุฑามาศ    ตามไธสง
44 44 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพรวิลัย    โพธิ์พรม
2. เด็กหญิงขวัญเรือน    มะลิทอง
1. นายพิสิษฐ์    ทวีวัฒน์
2. นางสุชาดา    ภูฆัง
45 45 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายวันชนะ    สมรู้
2. เด็กชายอดุลวิทย์    ศิริจันทร์
1. นายชัยวัฒน์    ภัทรกิจสวัสดิ์
2. นางสาวอนงค์    หอมขจร
46 46 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายอรรถพล    ฟักสังข์
2. เด็กชายวรรณชัย    โหจันทร์
1. นางสาวเพชรชมพู    เรืองเรื่อ
47 47 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวันชัย    พันธ์ฉลาด
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    หนูสวัสดิ์
1. นายชุมแพ    เจริญรัมย์
2. นางสาวนฤมล    อุณานิภากร
48 48 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โสภาแดง
2. เด็กชายอำพล    บุญธรรม
1. นางสาวรวีวรรณ    พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์    จูมคอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................