งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 191
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงน้ำฟาง    พ่วงจารีย์
2. เด็กชายวิสวะ    วรรณยุทธ์
1. นายพรศักดิ์    บุญบำรุง
2. นางศรีสุนันท์    เปรมศรทอง
2 2 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายอนุพงศ์    โต๊ะเถื่อน
2. เด็กชายอิทธิพล    มากสมบูรณ์
1. นางสาวกมลทิพย์    คนขยัน
2. นางสาวบุปผา    อินทร์ศิริ
3 3 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมุธิตา    วรรณโสธร
2. เด็กหญิงรจนา    คุ้มวงค์
1. นางบุญญารัสมิ์    ทับจิต
2. นายสมศักดิ์    อักษรกิตติ์
4 4 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    พระไกร
2. เด็กหญิงนริศรา    แสงแก้ว
1. นางจิดาภา    บุญลือ
2. นายอนุภาพ    โตโสภณ
5 5 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายอภิชา    ชูวิเชียร
2. เด็กชายธนาพิพัฒน์    แสงเดช
1. นายมาโนช    แย้มเสนาะ
6 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจักกฤษ    นาดน้อย
2. เด็กชายมนตรี    หอทอง
1. นายธีรศักดิ์    อยู่วัฒนา
2. นางสาวสายทอง    จำปาทอง
7 7 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายยุรนันต์    จันทร์ดำ
2. เด็กชายไชยา    โพธิจร
1. นางสาวพิมพ์จันทร์    คนขยัน
2. นางสาวศิวปรียา    สิมโนนม่วง
8 8 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายบุญยเกียรติ    แซ่จัง
2. เด็กชายนิธิศ    ดาวเรือง
1. นายธนพัฒน์    เติดพัน
2. นางธารทิพย์    บัวสวัสดิ์
9 9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุภกร    น้อยชื่นพันธุ์
2. เด็กชายวรปรัชญ์    ชุ่มเพ็งพันธุ์
1. นางนงลักษณ์    วัฒนพิทักษ์พงศ์
10 10 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. นายยุธวิชัย    ถิ่นทับไทย
2. เด็กชายอัครพล    หมื่นพิชิต
1. นางสาวศศิธร    สุขแสวง
2. นางสาวศุภานัน    แพงเจริญ
11 11 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    อภิรักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    สังข์วิชัย
1. นายกิตติ    คงเจริญ
2. นายราเชนทร์    เฮงสวัสดิ์
12 12 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายปิติกร    วงศ์วัฒนเดช
2. เด็กชายกรกช    ยอดปรางค์
1. นายธนกร    เทียงคำ
13 13 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายปุณยวัจน์    สุขถาวร
2. เด็กชายทรงกลด    ราชวงศ์
1. นางกิ่งแก้ว    วรรณชนะ
2. นายนิทัศน์    พันธ์บานชื่น
14 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายศุภโชค    ร่วมนิคม
2. เด็กชายนภดล    สิงหวัฒนะ
1. นายชวาล    น้อยดำเนิน
2. นายไพฑูรย์    พิมพา
15 15 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายปรีชาศักดิ์    ผลสุข
2. เด็กชายธีรพงษ์    จันทร์ศิริ
1. นางสาวนงลักษณ์    จันทร์สุข
2. นางสาวยุพา    ทองเรือง
16 16 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สุบิน
2. เด็กหญิงอรรัตฎา    ขาวหอมกลิ่น
1. นายสุริยา    จันทร์ประสพโชค
2. นางสุวารี    สอาดศรี
17 17 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายปฐมพร    แสนคำ
2. เด็กชายระพีพัฒน์    วิสุทธิเสน
1. นายธนาวัฒน์    ชาตวิทยา
2. นายเอกชัย    ค้าผล
18 18 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงแก้วมณี    แก้วอุดม
2. เด็กหญิงฐิติพร    ภาเคน
1. นายนคร    เหมนาค
2. นางศรีประภา    เหมนาค
19 19 โรงเรียนวัดการ้อง สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายวัฒนา    ลาอยู่
2. เด็กชายปฏิภาณ    ถาหล้าอินทร์
1. นายชวลิต    นันท์นุ่ม
2. นายสมศักดิ์    รักลี
20 20 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายปรุพงษ์    แสงสุก
2. เด็กชายพิชญะ    โมคกุล
1. นางไพเราะ    เชื้อสาย
21 21 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายอัสดร    มีผล
2. เด็กชายธนากร    บุญเกิด
1. นางกัลยา    คงถอด
2. นางสาวบุษยมาส    ตางจงราช
22 22 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    ใจบุญ
2. เด็กชายพงศธร    โถแก้ว
1. นางสาวเหมือนขวัญ    จันทร์สนิท
2. นายโอฬาร    ศรีสวัสดิ์
23 23 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนวัส    กุนทะยา
2. เด็กชายภูริณัฐ    จีใจ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนพร    ศิริปุณย์
24 24 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายศุภโชค    แผ่อัฐ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    จันดี
1. นางสาวสุดาวรรณ    คำภิระแปง
2. นางสาวสุรีรัตน์    แสงพรเลิศ
25 25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายระพีพัฒน์    เสือมาก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองเกิดหลวง
1. นางกนิษฐา    เงินคงพันธ์
2. นางสาวเกษราภรณ์    ถูกธรรม
26 26 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายประกาศิต    คงกล้า
2. เด็กชายวงศกร    คูณแก้ว
1. นางสาวประภา    สิทธิมงคล
2. นางสาวอาภัสสร    กลางประพันธ์
27 27 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายพัชรพล    พวงทอง
2. เด็กชายเกรียงไกร    แสงน้อย
1. นางสาวมธุรส    คล่องแคล่ว
28 28 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    พวงศาล
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ลุทภาพ
1. นายสัตยากร    ถานะวัตร
29 29 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    นาคเสวก
2. เด็กชายธนกฤต    ทรัพย์สิน
1. นางชญาภา    พุทธา
2. นางสาวอารีรัตน์    พระชุ่มรัมย์
30 30 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายฐิติโชค    ลารคร
2. เด็กชายปิยะวัฒน์    แซ่ก๊วย
1. นางทัศนาภรณ์    จริยาภรณ์
31 31 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิทวัส    กากี
2. เด็กชายนิรุธ    สงวนพงษ์
1. นายกิจติพงษ์    หอมเย็น
32 32 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์    ทำนา
2. เด็กชายสราวุช    จันทรฤทธิ์
1. นางขวัญยืน    กำจร
2. นายอิศรา    โรจนบวร
33 33 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายเฉลิมพรรษา    แตงปุเจริญ
2. เด็กชายพงศธร    ภาวัน
1. นายอนุชา    ภาผล
34 34 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายวรวัฒน์    ทรัพย์ยุทธ์
2. เด็กชายขวัญชัย    โพธิ์แย้ม
1. นางสาวน้ำอ้อย    สุนทรพฤกษ์
2. นางสาวมาลัย    ธารมัติ
35 35 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายจีรพัฒน์    ชะยะมังคะกุล
2. เด็กชายวีรวัฒน์    หนูอุดม
1. นางสาวเพลินพิศ    นารีจันทร์
2. นางเอมอร    ชูทับทิม
36 36 โรงเรียนบ้านลำพระ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐดนัย    พรมสอน
2. เด็กหญิงสุนิดา    ศรีวิเศษ
1. นางเนตรทราย    บุญเรือง
37 37 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายธีรดนย์    รักษาเชื้อ
2. เด็กชายธราธร    เสนาะคำ
1. นายศรายุทธ    จรูญโชติ
2. นางสาวอัจฉรา    หงษ์ทอง
38 38 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญหล้า
2. เด็กหญิงดวงใจ    ขุยชัยภูมิ
1. นางกมลพร    หอละเอียด
2. นายสุวิชชา    หอละเอียด
39 39 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กชายสุจินดา    ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    ม่วงคำ
1. นายประจักษ์    สนยืน
2. นางสายชล    เขตภิบาล
40 40 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายเอกลักษณ์    ต่ายนิล
2. เด็กชายวีรภัทร    เนียมปูน
1. นางสาวพัชรินรักษ์    ระมัดตน
2. นางสาวอุดมศรี    พัวพานิช
41 41 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายไกรลาศ    แสงทองดี
2. เด็กหญิงธนพร    จงศุภวิศาลกิจ
1. นางสาวกัณฐริกา    ทิพวรรณ
2. นายธวัช    สืบศักดิ์
42 42 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายปองพล    ตระกูลทุม
2. เด็กชายธนพนธ์    อ่อนค้อม
1. นางกัลยา    กิตติรัตน์
2. นางสาวประณิตา    พรหมศรี
43 43 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายจิรศักดิ์    อินทรสกุล
2. เด็กชายวโรดม    ศรีบุญ
1. นายวีระพงษ์    พวงพันธ์
2. นายสุวิทย์    จันทร์คูเมือง
44 44 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายอัครเดช    เหง่าสีหา
2. เด็กชายกิตติพงษ์    บรรจง
1. นายพิสิษฐ์    ทวีวัฒน์
2. นางสุชาดา    ภูฆัง
45 45 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    บัวบาน
2. เด็กชายธีรพงษ์    แก้มแสนเมือง
1. นายสมนึก    ฉากเขียน
2. นางสุนทรา    ฉากเขียน
46 46 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายจีรภัทร    ศิริสมพรคง
2. เด็กชายสิทธิกานต์    คงศรี
1. นางสาวจันทร์ทิมา    สว่างใจ
2. นางนงลักษณ์    แสงจันทร์
47 47 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายมองวัน    คำ
2. เด็กชายณภพ    อ่อนสิงห์
1. นางวารี    อัฒจักร
2. นายเกียรติศักดิ์    เลาลาด
48 48 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายอักษร    รัตนาภรณ์พลกุล
2. เด็กชายธีรพล    แซ่คู
1. นางสาวรวีวรรณ    พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์    จูมคอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................