งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 377
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสโรชา    พ่วงฉ่ำ
2. เด็กชายวรพงค์    สิมมา
3. เด็กหญิงมิ้น    ปานอิน
4. เด็กชายอภิสิทธิ์    ปิ่นเกตุ
5. เด็กชายอนันต์    ศรีเพชร
6. เด็กชายอดิเทพ    พระรอด
7. เด็กหญิงเอ้ยแป้ง    ตาจุก
8. เด็กหญิงชลลดา    เอี่ยมศรี
1. นางสาวขนิษฐา    ขุนทองไทย
2. นางสาวประทุม    สุขจั่น
3. นางสาวสุกัญญา    นราเกตุ
17
2 3 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    อินทรเรือง
2. เด็กชายธรรมนูญ    คำโหย
3. เด็กหญิงสายธาร    ทับน้อย
4. เด็กชายนัฐพงษ์    ทองปล้อง
5. เด็กหญิงศิริธร    คำสระ
6. เด็กชายนันทวัช    มากเกิด
7. เด็กหญิงธนภรณ์    ยิ้มรอด
8. เด็กชายธนาวุฒิ    อ้วนอด
9. เด็กหญิงอาภัสรา    ขำเพชร
10. เด็กชายณัฐวุฒิ    หว่างจิตร
1. นางธัญชนก    ฉ่ำมะนา
2. นางสาววรรณภา    เก็งทอง
3. นางสาวสุชาดา    ดวงเดือน
26
3 4 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศรสวรรค์    อำลาจันทร์
2. เด็กหญิงอภีษฎา    พุฒเส็ง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    สุขเกษม
4. เด็กหญิงสุทินา    มาตวรรณา
5. เด็กชายศรัณย์    เลดา
6. เด็กชายวรรณชัย    เลิศสีมา
7. เด็กชายสมประสงค์    สีเลิศ
8. เด็กชายกล้าณรงค์    แข็งขัน
1. นางคณิตตา    รู้กิจนา
2. นายวุฒิพงษ์    สีสุก
3. นางศิริลักษณ์    พินิจชัย
24
4 5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ    ดวงทิพย์
2. เด็กหญิงทาริกา    ฤกษ์อุไร
3. นางสาวดวงฤทัย    คำอุ่น
4. นางสาวกนกวรรณ    สากร
5. นางสาวกรรณิการ์    งามริต
6. เด็กชายครามินทร์    โพธิ์ศรี
7. เด็กชายศุภณัฐ    นามจิตร
8. นายศิวกร    อรสิงห์
9. นายอนุกูล    ล้ำเลิศ
10. เด็กชาย อนุชิต    พลฤทธิ์
1. นางสาวประกายลัตน์    อาชุมไชย
2. นางสายสุนีย์    อังติกุล
12
5 6 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    กลิ่นสอาด
2. เด็กหญิงสิริภรณ์    สิงห์ป้อม
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ชัยสาธร
4. เด็กหญิงนริสรา    ชื่นชอบ
5. เด็กหญิงวิรัญญา    หงษ์คำภา
6. เด็กชายธีรภัทร    ทรงงาม
7. เด็กชายอภินันท์    เพชรสีจา
8. เด็กชายอาทิตย์    ผาดจันทึก
9. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    อนุกูล
10. เด็กชายธนากร    ภู่พวง
1. นางสาวภัทราพร    มีสวัสดิ์
2. นางศินีนาฏ    อำลา
18
6 8 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายชานนท์    เจ้าท้าว
2. เด็กชายธนากร    กลิ่นด้วง
3. เด็กชายณัฐพงษ์    ศรีโพนทอง
4. เด็กชายศุภกร    แดงเพ็ชร
5. เด็กชายอนุรักษ์    ม่วงคง
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    สุนทร
7. เด็กหญิงณัชฌา    ท้าวฬา
8. เด็กหญิงขนิษฐา    แทนเพชร
9. เด็กหญิงวิมลวรรณ    สินลา
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ    สินลา
1. นางสาวกิ่งดาว    ฉิมวัย
2. นางยลพิชา    ไวคำนึง
3. นายสุรศักดิ์    ไวคำนึง
16
7 9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    แซ่แต้
2. เด็กหญิงกัญจนา    ไกรสร
3. เด็กหญิงสายฝน    ทองสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงอินทิรา    ขุนวิสาร
5. เด็กชายชัยธวัช    วงษ์พันธ์ตรี
6. เด็กชายณัฐพงศ์    เตี้ยมฉายพันธ์
7. เด็กชายภัทรกนิษฐ์    ปัญญาสิงห์
8. เด็กชายสุคล    ถนอมกล่อม
1. นางสาวนัฏฐา    แก้วสด
2. นางสาววรินทร    แพงลาศ
3. นางสาวอภัสสรา    เจริญผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์    ทองชิว
2. เด็กหญิงภาวินี    สีลาโส
3. เด็กหญิงธนพร    จิตร์ครบุรี
4. เด็กหญิงปภาวรินท์    หรั่งเผ่าพันธุ์
5. เด็กชายธรรมรัตน์    พิลึก
6. เด็กชายต้นเพชร    พรหมมา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    สีลาด
8. เด็กชายธีรวัฒน์    อุดมรักษ์
9. เด็กชายธนาวุธ    มากะเต
10. เด็กหญิงณัฐธิดา    สารี
1. นายธรรมศักดิ์    นิติธรรม
2. นางสาวเนตรดาว    ขวัญอ่อน
3. นางสาวโนรี    เร่งรัด
10
9 11 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงมัทธุรส    โจมรัมย์
2. เด็กหญิงหทัยชนก    แย้มกลีบ
3. เด็กหญิงกรรณิกา    เรียนเวช
4. เด็กหญิงจอมขวัญ    โนทะเวียน
5. เด็กหญิงบุญรัตน์    เข็มนาค
6. เด็กชายชินวัฒ    บุตรพรม
7. เด็กชายสหวรรษ    นามมะเริง
8. เด็กชายพลธร    เสือดำ
9. เด็กชายพีรพัฒน์    อยู่โต
10. เด็กชายภูรี    งามเมืองปัก
1. นางสาวนันทนา    ลำธาร
2. นางมยุรี    ตะปะสา
3. นางรัสรินทร์    ธนาวัฒน์เดชานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 12 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงกนกกานต์    คำสมจิตร
2. เด็กชายธนพล    อุวิทัศ
3. เด็กชายศุภกิจ    โสภากัน
4. เด็กชายนพดลย์    ธาตุจันทร์
5. เด็กชายพิมาย    ดาวคนอง
6. เด็กหญิงปนัดดา    โพธิ์งาม
7. เด็กหญิงกาญจนา    ทิกามล
8. เด็กหญิงสุกัญญา    สมพันธ์
1. นางนพรัตน์    สายบุตร
2. นางสาวบุษดี    ยวงเอี่ยมใย
3. นายยุทธนา    อุนาศรี
11
11 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปิรญา    คำกลั่น
2. เด็กหญิงพิมพ์วดี    จอมหงษ์
3. เด็กหญิงสมศรี    สังข์ทอง
4. เด็กหญิงลภัสรดา    ริมธีระกุล
5. เด็กชายบรรหาร    จันเรือง
6. เด็กชายสุข    ทรายมูล
7. เด็กชายพัด    ตาอุ่น
8. เด็กชายภาสกร    ลงลา
1. นางสาวกทชกร    สว่างอารมณ์
2. นายนรินทร    ประเทศ
3. นางสาวภาษิตา    เฉียงภาเลิศ
9
12 15 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    เริงไธสงฆ์
2. เด็กหญิงลลนา    พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงเก็จมณี    รัตน์ทอง
5. เด็กหญิงชลธิชา    แย้มมะลิ
6. เด็กชายชัยพร    คนยืนยง
7. เด็กชายวีระชัย    ภู่โพธิ์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เหมือนแก
9. เด็กชายวิสิฐศักดิ์    วุฒิวงษ์
10. เด็กชายวุฒิภัทร    แซ่เล้า
1. นางจุฑารัตน์    คุ้มอิ่ม
2. นางศุภรัตน์    บุบผาหอม
3. นางอัญชนา    สีหนาท
ชนะเลิศ
13 17 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงจีราวรรณ    เกิดเพิ่ม
2. เด็กหญิงดรุณี    ภูปรางค์
3. เด็กหญิงนาถฤดี    ซิมตุ๋ย
4. เด็กหญิงณัฐกมล    เขียวหวาน
5. เด็กชายภาณุพงศ์    ใจกล้า
6. เด็กชายศราวุธ    คำใด
7. เด็กชายทรงพล    ผ่องศรีงาม
8. เด็กชายฐิตินันท์    ชาวนาปึง
9. เด็กหญิงศศิพร    หลานปั๋น
10. เด็กชายสันดุสิต    พฤทธิวงศธร
1. นางจุฑามาศ    ภาวงศ์
2. นางวิภาวี    กรีแสง
3. นางสาวหรรษลักษณ์    กันโสม
4
14 19 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา    จันทา
3. เด็กหญิงวาสนา    โกมล
4. เด็กหญิงอารีรัตน์    อินอ่วม
5. เด็กหญิงธีรนุช    แย้มจำนันต์
6. เด็กชายธีระศักดิ์    อินอ่วม
7. เด็กชายอาทิตย์    อร่ามฤทธิ์
8. เด็กชายนนทวัฒน์    ช้างทอง
9. เด็กชายอนันต์    สีโซ่
10. เด็กชายคมชาญ    สิงห์โต
1. นางจันทนา    ปานรัตน์
2. นางสาวจีรานุช    สระสม
3. นายวีระ    เมืองรามัญ
15
15 20 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายทัตเทพ    หารมนต์
2. เด็กชายวรัญชัย    หาญบรรกิจ
3. เด็กชายธนากร    งามประสิทธิ์
4. เด็กชายณรงค์เดช    ใจประเสริฐ
5. เด็กหญิงอัมพรรัตน์    บุญเศษ
6. เด็กหญิงจิตตรา    โรงหิรัญ
7. เด็กหญิงปทิตตา    การรัมย์
8. เด็กหญิงเนตรนภา    ดุจเฉลิม
9. เด็กหญิงทรายแก้ว    เผ่าชวด
10. เด็กชายวิทูร    ทองพี
1. นายธานินทร์    มังกร
2. นางรทัสธนัญพ์    ธนัชพีรธนาธิป
3. นางวันเพ็ญ    มังกร
20
16 21 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ชูจิต
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช    ทรศัพท์
3. เด็กหญิงศุภมาศ    วิเศษชาติ
4. เด็กหญิงอารยา    ทิพย์เกิด
5. เด็กหญิงอำภา    ทองแผ่น
6. เด็กหญิงศศิวิมล    ชูแก้ว
7. เด็กชายมันนี่    ชมพูพุฒิไชย
8. เด็กชายวรัญชิต    นาคคล้ำ
9. เด็กชายบุรินทร์    ชูจิต
10. เด็กชายธนกฤต    คล้ายทอง
1. นายชินวัฒน์    ปานมั่งมี
2. นางสาวฌานิกา    คูเจริญทรัพย์
3. นางสาวสินีนาถ    ชื่นจิตต์
13
17 22 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงภิรมย์พร    สุขกรม
2. เด็กหญิงดวงฤทัย    ใยพันธ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี    รัศมี
4. เด็กหญิงศิริพร    เกตุย้อย
5. เด็กชายอรุณ    บุญน้อม
6. เด็กชายศุภชีพ    นิ่มเขียว
7. เด็กชายเอกวุฒิ    ใจเพชร
8. เด็กชายภัครวัชร    เสียงใส
1. นางสาวพนารัตน์    สุขกันตะ
2. นางศศิวิมล    สายสร้อย
22
18 24 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายสราวุฒิ    ถาบุญเรือง
2. เด็กชายวิริยะ    ใจทน
3. เด็กชายชัยชนะ    บุญรอด
4. เด็กชายวีระพงค์    วงค์ใส
5. เด็กชายวิเชษฐ์    -
6. เด็กหญิงนุชนาถ    แสงเพชร
7. เด็กหญิงอินทิรา    -
8. เด็กหญิงอภิชญา    นันทะใจ
9. เด็กหญิงพัชรพร    ต๊ะติ๊บ
10. เด็กหญิงสายสมร    งิ้วไชยราช
1. นายบุญช่วย    พันธุชาติ
6
19 26 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    วงศ์บุรุษ
2. นางสาวณัฐกุล    มิ่งโมลี
3. นางสาวรุจิภา    เกิดแสง
4. นางสาวกัลย์สุดา    เงินทอง
5. นายกีรติ    ศรีจันทร์
6. นายนพฤทธิ์    แก้วพวงษ์
7. เด็กชายพีรพัฒน์    พิลาโท
8. เด็กชายกฤษฎา    กล่อมเกลี้ยง
1. นางสมลักษณ์    สุธรรม
7
20 28 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอธิกร    สมุนไพร
2. เด็กชายรังสรรค์    มิ่งขวัญ
3. เด็กชายสิริวัฒน์    สะใบ
4. เด็กชายวิวัฒน์    คูณสุข
5. เด็กหญิงพิมพกานต์    กองกลาง
6. เด็กหญิงอินทิพร    พูนยิ่งยงค์
7. เด็กหญิงโสพิตรา    ทรัพย์อนันต์
8. เด็กหญิงกัลยกร    มิตรศิริ
1. นางปิยะมาศ    หิตะรัตน์
2. นางรุจิราภรณ์    ลิ้มรักษ์
3. นางลัดดา    เสาวกุล
30
21 29 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤษณพงษ์    จวงสาคร
2. เด็กชายอัครเดช    เขียนโรจน์
3. นายพนาไพร    รุ่งเรือง
4. นายมานนท์    พรมพล
5. เด็กหญิงลักขณา    กิจสำเร็จ
6. เด็กหญิงสุพรรณี    ธารประยูร
7. นางสาวกานดา    สอาดสิทธิ์
8. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จิตตะคาม
9. เด็กหญิงนิภา    ใบมณฑา
1. นางคัชรินทร    ตันสุวรรณรัตน์
2. นางบารนี    ปานแก้ว
3. นางเมทินี    พิทักษ์
13
22 30 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แซ่อึ๊ง
2. เด็กชายวิโรจน์    เก่งการพานิช
3. เด็กชายสราวุฒิ    สารมโน
4. เด็กหญิงอริสา    ยืนยาว
5. เด็กชายจิราวัฒน์    เกตุไทย
6. เด็กหญิงดาวรุ่ง    อุ่นใจ
7. เด็กชายพิเชษฐ์    หงษ์ทอง
8. เด็กหญิงสุชาดา    จันคง
1. นางกชพรรณ    ปิติศรีชัย
2. นางณัชยาภา    เอี่ยมยัง
3. นายสุภกฤต    ปิติศรีชัย
31
23 31 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายชัยพล    แก้วจำปาศรี
2. เด็กชายภาณุวัตร    สมจิตต์
3. เด็กชายวุฒิชัย    ช่างเจริญ
4. เด็กหญิงเกสรา    ส่องสว่าง
5. เด็กชายชาญวิทย์    เหลืองใหม่เอี่ยม
6. เด็กหญิงชลิตา    สมกุล
7. เด็กหญิงพิกุล    นามบุดดี
8. เด็กหญิงพันณิดา    ป้องทะคำ
1. นายฉันทวัฒน์    พวงระย้า
2. นางสมบูรณ์    ดาวเจริญพร
3. นางสาวเกษรา    นำ้ใจดี
29
24 32 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายบรรหาร    เส็งหะพันธุ์
2. เด็กชายณฐวัฒน์    ทัพวิเศษ
3. เด็กชายเศรษฐี    แสงศรี
4. เด็กชายไกรสร    ช่ออุบล
5. เด็กหญิงรติการ์    สกุลพงษ์
6. เด็กหญิงอนุวรรณ    ทวีสิงห์
7. เด็กหญิงฉัตรษฎา    สุขแสวง
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ    จอมไกร
1. นางยุวดี    ใจเฉื่อย
2. นายสมชาย    ใจเฉื่อย
3. นายสมนึก    คำแก้ว
27
25 34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    เทพเรียน
2. เด็กชายพิษณุภัทร    อยู่หลาย
3. เด็กชายอาคม    พรมสิทธิ์
4. เด็กชายบริวัฒน์    อุไรพันธ์
5. เด็กชายนฤชา    ศรีทามะณี
6. เด็กหญิงอรพินท์    น้อยฤทธิ์
7. เด็กหญิงอุมาพร    สาหร่าย
8. เด็กหญิงสุภาพร    แจ่มทับทิม
9. เด็กหญิงนพวรรณ    แจ่มทับทิม
10. เด็กหญิงจารุวรรณ    ชะราครุ
1. นางสาวมธุรส    วงศ์อำไพ
2. นายวันเฉลิม    ธรรมนิยาย
3. นางสาวศศิธร    แก้วอินทร์
28
26 35 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงรฐา    จันจุฬา
2. เด็กหญิงธัญรัษณ์    มานะกิจกสิกรรม
3. เด็กหญิงกอบแก้ว    ปั้นจันทร์
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์    ทองนุ่ม
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา    กุมภาศรี
6. เด็กชายพงศกร    กุมภาศรี
7. เด็กชายสรวิชญ์    คักล้อ
8. เด็กชายวิษณุ    เทศนา
9. เด็กชายศิรชัช    คงคล้าย
10. เด็กชายศรีบัณฑิต    วัฒนศิริ
1. นางสาวกุณชลี    ตุมศิริ
2. นางสาวจันธนาพร    นันทพานิช
4
27 36 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภกร    เท่าเทียมตน
2. เด็กชายธงชัย    ภู่ทอง
3. เด็กชายธีรพจน์    ปิยเดชมงคล
4. เด็กชายวายุ    สุวรรณสิทธิ์
5. เด็กหญิงกรกช    อุ่นเรือน
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ    อ้นทอง
7. เด็กหญิงปิยเนตร    ทองชมพูนุช
8. เด็กหญิงปรียาวรรณ    คันศร
1. นางพรศิลป์    เหวันต์
23
28 37 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจพร    ปิ่นนิล
2. เด็กหญิงวนริน    ไวทยะโชติ
3. นางสาวอารีรัตน์    อ้ายดวง
4. นางสาวศิริลักษณ์    กัณหา
5. นายปริญญา    บุญทอง
6. นายธีรยุทธ์    อสิพงษ์
7. นายดุลยวัต    แก้วโทน
8. นายชุติพงษ์    ทองประเสริฐ
1. นางผิวนวล    ชัยพันธ์
2. นางสาวศิวลี    มณีอินทร์
3. นายสุริยาวุต    จันโพพันธ์
8
29 43 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ดีรารัมย์
2. เด็กชายไกรวิชญ์    บุญประกอบ
3. เด็กชายศรายุทธ    ตั้งคง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชินทรักษา
5. เด็กชายพิชญะ    ร่มเย็น
6. เด็กชายก้องภพ    พร้อมญาติ
7. เด็กหญิงสมฤทัย    ร่มเย็น
8. เด็กหญิงชนิกานต์    ชินทรักษา
9. เด็กหญิงธมลวรรณ    โลนันท์
10. เด็กชายชุมพลภัทร์    แสงแก้ว
1. นางสาวมธุรส    ป้องความดี
2. นายสมเกียรติ    ทรัพย์มั่น
3. นางสายสุณี    จันทร์ขอนแก่น
21
30 47 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    กับรัมย์
2. เด็กหญิงสุวรา    อำภาพันธ์
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ค่ำกลาง
4. เด็กหญิงดารารัตน์    ขำบางเลน
5. เด็กหญิงศุภนิดา    พุ่มเกิด
6. เด็กชายปิยะ    ศรีมงคล
7. เด็กชายปิติพงศ์    แสนสมบัติ
8. เด็กชายจักรพัฒน์    จาดประทุม
9. เด็กชายธราธิป    มาคชา
10. เด็กชายนันทวัฒน์    จุ้ยสีแก้ว
1. นางชนาภา    ลั่นซ้าย
2. นางนันทนา    บัวสุข
3. นางสาวสุจิตรา    สนธิภักดี
25
31 48 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายรณภพ    เขมา
2. เด็กชายปรเมธ    หวังช่วยกลาง
3. เด็กชายภัทรพล    ก่อพรศรีสง่า
4. เด็กชายธนัชพงศ์    กิตติอิสราพงศ์
5. นางสาวพรนภา    เขมา
6. เด็กหญิงวันวิสา    เสริมงาม
7. เด็กหญิงนิภาพร    โสมสูงเนิน
8. เด็กหญิงเมวิกา    ศรีสองเมือง
1. นายพนม    เปียสกุล
2. นายสิทธิพงษ์    อาจวงษา
3. นางสุภาพร    คำพุ่ม
18
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................