งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 378
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงลักษิกา    ปลื้มใจ
2. เด็กหญิงวิภาดา    แสงภู่
3. เด็กหญิงเพ็ญสินี    จัทร์เพ็ญ
4. เด็กหญิงยอดขวัญ    นาคประสพ
5. เด็กหญิงอรวลี    สกุลตันติโรจน์
6. เด็กหญิงภัทรสุดา    อินกับจันทร์
1. นางสาวปราณี    เหมือนพิมพ์ทอง
2. นางสาวพัชชาดา    เปลี่ยนแก้ว
3. นายเอกลักษณ์    เปลี่ยนแก้ว
17
2 2 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชญานุตม์    โฉมห่วง
2. เด็กหญิงกรรณิกา    โกศลเวช
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์    ศรีปรีเปรม
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สมบัติ
5. เด็กหญิงบุษกร    ภิรมย์คง
6. เด็กหญิงอรปรีญา    เล่าเรือง
1. นางสาวญาณินี    เอกแก้ว
2. นางรัฐพร    พุฒิธนสมบัติ
3. นางสาวสายใจ    เพ็งพูลเดช
4. นางสาวอุมาพร    วงษ์การดี
12
3 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงรินรดา    พากฏิพัทธ์
2. เด็กหญิงปรางค์ศิลา    ฟอกสันเทียะ
3. เด็กหญิงธัญกร    ตีระธรรมพจน์
4. เด็กหญิงศิริวิมล    บุดดาห์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    คำสาเลา
6. เด็กหญิงณัฐริกา    ผลเพิ่ม
7. เด็กหญิงสุกัญฐิกา    ฝางขันธ์
8. เด็กหญิงสุธันวา    ลำภูเพ็ชร
1. นางสาวกัญชรีกานต์    โพยชัยภูมิ
2. นางสาวจีรฉัตร    บุญประเสริฐ
3. นางสาวชะบา    จันทร์นวล
4. นางสาวสิวาลัย    สวัสดิ์รักษา
ชนะเลิศ
4 9 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    เดชมณี
2. เด็กหญิงวีรดา    โอสถ
3. เด็กหญิงศศิธร    สุวรรณะ
4. เด็กหญิงนริสรา    นุชอยู่
5. เด็กหญิงพลอยวรินทร์    อุบลบาน
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์    โฉมงาม
1. นางสาวกัญญ์วรา    แสงสวัสดิ์
2. นางวรรณวิไล    นาคขำพันธุ์
3. นายสมเกียรติ    ศรีเมือง
4. นางสุมาลี    พลเสน
21
5 10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพรดา    การสุข
2. เด็กหญิงศุภากานต์    กุลเดชเอี่ยมปาน
3. เด็กหญิงธิดา    แซ่ติ้ง
4. เด็กหญิงอภิญญา    สมุทรวารี
5. เด็กหญิงปรายฟ้า    หมัดเด
6. เด็กหญิงพนิตา    เต่าทอง
1. นายธรรมศักดิ์    นิติธรรม
2. นายเกรียงไกร    นนทวงค์
3. นางสาวเนตรดาว    ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี    เร่งรัด
11
6 11 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงวิจิตรา    สายเมือง
2. เด็กหญิงวรารัตน์    ภิรมสุข
3. เด็กหญิงรดา    กาแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐริกา    สุขเสวต
5. เด็กหญิงพรกนก    อินทร์สนอง
6. เด็กหญิงชาคริยา    ผ่องศรี
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    นามสง่า
8. เด็กหญิงฑิตาภา    อินทร์พยัคฆ์
1. นายสมบัติ    โล่ห์ทอง
2. นางอุทัยวรรณ    โล่ห์ทอง
3. นายเกรียงไกร    ศัพท์หงษ์
4
7 13 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวิชญาดา    ท่วมทับลาภ
2. เด็กหญิงวลักขณา    ป้องนาชัย
3. เด็กหญิงพรพิมล    บำรุงเอื้อ
4. เด็กหญิงปณิดา    จันทรวายศ
5. เด็กหญิงนันธิชา    ป้อมค่าย
6. เด็กหญิงนวพร    เชียงทอง
7. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทับปัน
8. เด็กหญิงญาณีกร    เอกชัยทวีผล
9. เด็กหญิงคณิตา    ไตรยสุทธิ์
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์    น้อยศิร
1. นางประเทือง    เงินสมบัติ
2. นางสาววรรณภา    กรังพานิชย์
3. นางสาวอรนุช    เปรุนาวิน
13
8 14 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ผ่องใส
2. เด็กหญิงชลฎา    โทมนต์
3. เด็กหญิงมัลลิกา    เรืองศรีอ่อน
4. เด็กหญิงพัตรพิมล    เหลืองสอาด
5. เด็กหญิงวันวิสา    บุญช่วย
6. เด็กหญิงประทุมรัตน์    จูสวัสดิ์
1. นางสาวกนกวรรณ    ใจเย็น
2. นางสาวชัญญ์ญาณ์    โพธิอนันต์กิจ
3. นางสุวารี    มหารัตนวงศ์
4. นางเสมอ    สามัคคี
5
9 15 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกสินันท์    ฉิมวงศ์
2. เด็กหญิงมาลิสา    องกุย
3. เด็กหญิงปองกานต์    บุญเจือ
4. เด็กหญิงศิรดา    แสนพวง
5. เด็กหญิงณัฐนิช    พุทธศรี
6. เด็กหญิงดุจดาว    จำปาตุม
1. นายอนุชา    หลงสวาสดิ์
22
10 17 โรงเรียนหอเอกวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ซื้อมงคล
2. เด็กหญิงปิยณิชกุล    แสงสุรินทร์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทองดอนน้อย
4. เด็กหญิงภัสราภรณ์    เวชช์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงปิยธิดา    ไทยดำรงค์
6. เด็กหญิงธรรมพร    ชูวงศ์วาน
7. เด็กหญิงทิพย์อาภา    แพรอัตร์
1. นางจิรภิญญา    ยอดรัก
11 23 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงปวริษา    เยียบประโคน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    รักลาย
3. เด็กหญิงสุมฑทิพย์    คชคีรี
4. เด็กหญิงณัฐิณี    มีงาม
5. เด็กหญิงปรีญารัตน์    อินตา
6. เด็กหญิงธิดา    ก่อเกียรติดี
1. นางสาวนาถฤดี    ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช    อุปลกะลิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 24 โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายทาย    -
2. เด็กหญิงบัว    -
3. เด็กหญิงเว    -
4. เด็กหญิงเบญญาพร    จักรพล
5. เด็กหญิงสุมาลี    -
6. เด็กหญิงเบญญาภา    -
1. นายภูวนาถ    สวัสดิ์สุข
2. นางสาววราภรณ์    บุญส่ง
3. นางวารุณี    พรมฝ้าย
4. นางสาวสุภารัตน์    แซ่สัว
6
13 26 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    สุวรรณ
2. เด็กหญิงธัญพร    กลีอิ่ม
3. เด็กหญิงสุวณีญา    สุขสายบัว
4. เด็กหญิงสุวรรณี    โพธิ์ใหญ่
5. เด็กหญิงแก้วมะลิสอน    ณ วินสาย
6. เด็กหญิงปรินดา    ไกรเพชร
1. นางภาวิณี    นิ่มนนท์
2. นางวัทนีย์    จิตรีวรรณ์
14
14 27 โรงเรียนอนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายพีรภัทร    มาดมา
2. เด็กชายวิศวะ    พงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงณัฐวดี    โคว้สกุล
4. เด็กหญิงปิยะธิดา    มีเข็มสุพรรณ
5. เด็กหญิงศศิพร    วรรณะ
6. เด็กหญิงศิวาภรณ์    กองจินดา
1. นางฉันทนา    ค้ำชู
2. นางนภาวรรณ    ศิริละ
3. นางประทุม    เตียงเกตุ
4. นางศันสนีย์    อินทรสันติ
19
15 30 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพรชลัยย์    กบกลางดอน
3. เด็กหญิงฐิติยา    อุปมา
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    น่วมภักดี
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร    วะลา
6. เด็กหญิงศศิประภา    ถึงชัย
7. เด็กหญิงยศวดี    ศรีสว่าง
8. เด็กหญิงวราพร    แซ่ตั้ง
1. นางจารุวรรณ    มหามาตย์
2. นายภัทรพงษ์    แฉ่งละมัย
3. นางสวรินทร์    สุขาบูรณ์
4. นางสุภัชช์สิริ    กำจรวาณิชย์กุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 35 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวิมล    เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงนิลวรรณ    คำสิงห์
3. เด็กหญิงวธิดา    ยุพันธ์
4. เด็กหญิงระพีพรรณ    พันพิทักษ์
5. เด็กหญิงปวันรัตน์    หมื่นสุดตา
6. เด็กหญิงจีรนันท์    สิงห์รอ
1. นางธัญญาภรณ์    พลายงาม
2. นางน้ำใส    ตันเฮียงสุน
3. นางมนต์ทยา    ทองพลู
4. นางเพ็ญจันทร์    มิ่งศักดิ์ศรี
9
17 36 โรงเรียนบ้านเบิกไพร สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกรกนก    สุขหมั่น
2. เด็กหญิงอาทิตยา    มั่นคง
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์    พรหมหรรษ์
4. เด็กหญิงปารีย์    อุยมา
5. เด็กหญิงพัชรินทร์    ค้างคีรี
6. เด็กหญิงพรชิตา    แซ่อึ้ง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา    พุกท่าไม้
2. นางดาหวัน    วรรณาโส
3. นางนวลฉวี    พณะงาม
4. นางสุจิตรา    วิโรจนะ
20
18 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงรวินันท์    สินไชย
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ชัยรัตนกาญจน์
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    เจดีย์โน
4. เด็กหญิงปาณิสรา    พันธุ์ชัยยา
5. เด็กหญิงชญานิษฐ์    จินางศุกะ
6. เด็กหญิงพรทิพย์    สมภักดี
1. นางขนิษฐา    หวัดสนิท
2. นางผกามาศ    สู่เสน
3. นางสาวพชรมน    ฉุยแช่มชื่น
4. นางสมใจ    พูลสวัสดิ์
14
19 38 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    อนันท์สุข
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    จันทร
3. เด็กหญิงดวงกมล    ลีสุขสาม
4. เด็กหญิงธมลวรรณ    พุทธมีผล
5. เด็กหญิงลัลลลิลล์    ภูษี
6. เด็กหญิงนันทิยา    บุญมาดี
7. เด็กหญิงจิราภรณ์    โชว์พานิช
8. เด็กหญิงจิดาภา    นันทธนาสุขกรณ์
1. นางสาวอังคณา    โชติโภคา
8
20 39 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กหญิงอินทิรา    กิจวิรัตน์
2. เด็กหญิงมานิตา    แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงสุทธิดา    ยางนึก
4. เด็กหญิงสุพพัตรา    พ่วงกระแสร์
5. เด็กหญิงบุษราคัม    กิจถา
6. เด็กหญิงอรนลิน    เฟื่องฟู
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    เชิดโฉม
2. นางสาวรุ่งทิวา    หาดอ้าน
3. นางสาววรรณี    หงษ์กลาย
10
21 40 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    บุญเงิน
2. เด็กหญิงดารารัตน์    อินชา
3. เด็กหญิงวราพร    บุญผึ้ง
4. เด็กหญิงวริยา    นาคสังข์
5. เด็กหญิงปาลิตา    ทองเพ็ง
6. เด็กหญิงปภาณิน    ปานทองคำ
1. นางกาญจนา    เกษแก้ว
2. นางนงนุช    คชประเสริฐ
3. นางปิยนันท์    แสงทอง
4. นางสาวสมพิศ    เอียมรอด
16
22 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงลภัสสิรี    หาดพิไชย
2. เด็กหญิงอัญธิดา    คล้ายคลึง
3. เด็กหญิงประสิตา    ประทุมวี
4. เด็กหญิงรวิภา    มะลิวรรณ์
5. เด็กหญิงกมลพร    ใจเย็น
6. เด็กหญิงณภัทร    ขวัญยืน
1. นางนงนุช    ประสพสุข
2. นางนันท์นภัส    เจริญรวย
17
23 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวริศรา    น่วมเจิม
2. เด็กหญิงขวัญข้าว    ซุยพิมพ์
3. เด็กหญิงขวัญเรือน    ซุยพิมพ์
4. เด็กหญิงพรรพัสสา    บุตรลุน
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุญโต
6. เด็กหญิงมฆศร    สงวนงาม
1. นางสาวณัทยา    ภูขีด
2. นางสาวปุณยนุช    ทองแท่ง
3. นางศิริมา    ทองแท่ง
4. นางสาวอริสต์    ไกรงาม
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................