งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 379
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศรสวรรค์    อำลาจันทร์
2. เด็กหญิงอภีษฎา    พุฒเส็ง
3. นางสาวศิริพร    ชำนิเหลือง
4. เด็กหญิงนพรัตน์    บัวหิรัญ
5. เด็กหญิงจิระประภา    จันยานะ
6. เด็กหญิงธัญทิวา    แสนประสิทธิ์
1. นางคณิตตา    รู้กิจนา
2. นายฐิติไชย    ศรีผ่าน
3. นางพาขวัญ    คำโห
4. นายวุฒิพงษ์    สีสุก
12
2 6 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรดา    ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงวรณัน    วัฒนธรรม
3. เด็กหญิงวิภาพรรณ    มะยมทอง
4. เด็กหญิงวราภรณ์    ทองแวว
5. เด็กหญิงสิรินทรา    บุตรดี
6. เด็กหญิงสิราวรรณ    บุตรดี
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    หอทับทิม
8. เด็กหญิงลิลลณี    ผิวผ่อง
1. นางผ่องศรี    บุญมา
2. นางวิไลวรรณ    ขุนจรูญ
3. นายสุชิน    ตุลาทอง
4. นางอภิรดี    พานิชชอบ
9
3 7 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกวินนาฎ    เพ็ชรมณี
2. เด็กหญิงฉัตรธิดา    คราประยูร
3. เด็กหญิงพัณณิตา    เหมันต์
4. เด็กหญิงณัฐสุภา    บังคม
5. เด็กหญิงฆนมาศ    แจ่มจำรัส
6. เด็กหญิงปวันรัตน์    สุทธิแย้ม
1. นางสาวจันจิรา    บำรุงกลาง
2. นางสาวธัญญารัตน์    ชาลี
3. นางสาวปาวราภัทร    เฟื้องธนัช
8
4 10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    การสุข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โศกค้อ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    แสนเจียม
4. เด็กหญิงอาทิตยา    ไพรอนันต์
5. เด็กหญิงโชษิตา    นวมบานพับ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา    บังประดง
7. เด็กหญิงวรัญญา    สิมมะลี
8. เด็กหญิงกิตติวรา    ขำเจริญ
1. นายธรรมศักดิ์    นิติธรรม
2. นายเกรียงไกร    นนทวงค์
3. นางสาวเนตรดาว    ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี    เร่งรัด
6
5 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ไกลที่พึ่ง
2. เด็กหญิงธนวรรณ    หาวิธี
3. เด็กชายอภินันท์    จันทร
4. เด็กหญิงภัทราพร    บูรณะพิมพ์
5. เด็กหญิงมิณฑาลักษณ์    ชื่นพิมาย
6. เด็กหญิงวริศรา    เสนาพร
7. เด็กหญิงพัชรี    แพงหนู
8. เด็กหญิงอรไพลิน    โตทอง
1. นางชญาดา    ปุยอ๊อต
2. นางสาวชุดารัตน์    ประพันธ์ศิลป์
3. นางสาวลัดดาวัลย์    รุมรัตน์
4. นางสาวอรนุช    มีเงิน
ชนะเลิศ
6 12 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. นางสาวสุจิตรา    คุณนา
2. นางสาวพนิดา    จันทะกาว
3. นางสาวสุภาวดี    ทวีพจน์
4. นางสาวบุณฑริกา    ปัญญาประสิทธิ์
5. นางสาวนงนภัส    นาราศรี
6. เด็กหญิงดารณี    โชติรัตน์
1. นายนพรัตน์    สายบุตร
2. นางสาวบุษดี    ยวงเอี่ยมใย
3. นายยุทธนา    อุนาศรี
4. นางสาวสุพัตรา    บุติพรรคา
10
7 14 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนัตดา    พวงจันทร์
2. เด็กหญิงนันทวันท์    เนื่องจำนงค์
3. เด็กหญิงรดา    แซ่เตียว
4. เด็กหญิงรติรมย์    ดีดพิมพ์
5. เด็กหญิงอภิชญา    คำดี
6. เด็กหญิงอรัญญา    บัวลาลักษณ์
1. นางจินตนา    ประคองสิน
2. นางสุรีรัตน์    กำจัดภัย
3. นางสุวารี    มหารัตนวงศ์
4. นางสาวอารีรัตน์    ญาณปราธญ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 21 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    อินทร์พรหมณ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา    นาคดี
3. เด็กหญิงศุภวรรณ    สุวรรณพัฒน์
4. เด็กหญิงทิพวรรณ    ชีพรม
5. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    สังข์ทอง
6. เด็กหญิงจิดาพา    สุขสวน
1. นางสาวจินตนา    แป้นด้วง
2. นางจิราพร    ยิ้มน้อย
3. นางสาวศศิกร    นามสงวน
4. นางศิริภรณ์    ว่องไว
14
9 24 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    บุญเรือง
2. เด็กหญิงนิโชโช้    -
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ดาบทอง
4. เด็กหญิงสุชาดา    ข่าต้น
5. เด็กหญิงอุทัยทิพย์    ปรึกษา
6. เด็กหญิงราณี    -
1. นางวาสนา    ต้นสาลี
2. นางสาวสุธิดา    ยีรักษ์
10 26 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงกชกร    นามจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณภา    สุธรรม
3. เด็กหญิงอัญชลี    คำรัตน์
4. เด็กหญิงอภิยดา    กฤษชินวงศ์
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ล้นทม
6. เด็กหญิงสโรชา    บัวพันธ์
1. นางสาวบุญรัตน์    สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา    สุขสบาย
5
11 28 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    ผลากุล
2. เด็กหญิงอริสรา    อังกระโทก
3. เด็กหญิงพรนภา    ทวิลครบุรี
4. เด็กหญิงสุนิษา    ดอนเมือง
5. เด็กหญิงอาทิตยา    คงศักดิ์
6. เด็กหญิงประภัสสร    อำไพเจริญ
7. เด็กหญิงจารุวรรณ    จันทโท
8. เด็กหญิงปภาวดี    ชัยสอน
1. นางสาวพรรษา    แก้วใหญ่
2. นางสาวพัชลีญา    ไชยขันธ์
3. นางสาวสุกัญญา    ฝึกฝนจิตต์
7
12 32 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงธนพร    ทรงรักษา
2. เด็กหญิงกัญฐิมา    ด้วงทอง
3. เด็กหญิงรจรินทร์    สุขอยู่
4. เด็กหญิงลักษฎาภรณ์    สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงพัชรพร    อินทร์ใย
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์    ท้าวโกษา
1. นางยุวดี    ใจเฉื่อย
2. นางสาวลลิตา    เรืองศรี
3. นายสมนึก    คำแก้ว
13
13 35 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงศษิกานร์    ศรศรี
2. เด็กหญิงฐิติมน    อินรส
3. เด็กหญิงชไมพร    ไขแสง
4. เด็กหญิงอารีรัตน์    ตันโกย
5. เด็กหญิงเกศยา    บุญนิธิ
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ศรีสมบัติ
1. นางณัฐชิตา    วงษ์วิจิตร
2. นางธัญญาภรณ์    พลายงาม
3. นางน้ำใส    ตันเฮียงสุน
4. นางเพ็ญจันทร์    มิ่งศักดิ์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 36 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ครุธวัฒนา
2. เด็กหญิงอรกัญญา    ปานขาว
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    จงจอหอ
4. เด็กหญิงสาวิตรี    มาตรเหลือง
5. เด็กหญิงดรินทร    แตงนิ่มงาม
6. เด็กหญิงปูลม    สำลี
1. นางดวงกมล    อุดมศรี
2. นางวิจิตรา    คณา
3. นางโสภี    สุขเจริญ
11
15 47 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    โสภาดี
2. เด็กหญิงสุพรรษา    พิกุลขาว
3. เด็กหญิงวริศรา    กมลหัตถ์
4. เด็กหญิงณริญา    กาญจนารี
5. เด็กหญิงอภิญญา    กรมดี
6. เด็กหญิงณัฐธิชา    บริบูรณ์
7. เด็กหญิงณัฐติกานต์    กันทะเนตร
8. เด็กหญิงเกวลิน    เข็มไธสง
9. นางสาวพรชิตา    อินทร์อ่ำ
10. เด็กหญิงอิศริญา    วังทะพันธ์
1. นางสาวบุษปรัศว์    ปานทอง
2. นายภุชิสสะ    รุ่งวัฒนชัย
3. นางสุกัญญา    บุญโปรด
4. นางสาวอนุสรา    ไชยปัญญา
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................