งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 395
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงรสิตา    รุ่งฤทธิเดช
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    ครกเงิน
3. เด็กหญิงกชกร    ชื่นสกุล
4. เด็กหญิงวิมลสิริ    ทรัพย์ถาวร
5. เด็กหญิงภูษณิศา    อนุกิตติรัตน์
6. เด็กหญิงฐิตารีย์    มาระเพ็ญ
7. เด็กหญิงนภัสสร    ผึ้งภุมริน
8. เด็กหญิงณหทัย    พ่วงดี
9. เด็กหญิงนัทธมน    โพธิ์นิ่มไทย
10. เด็กหญิงศุภพร    เชื้อบุญมี
1. นางสาวปณีตตา    อินทรซันไล
4
2 2 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพีรดา    ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสภรณ์    ละวีวัลย์
3. เด็กหญิงไพจิตร    บุญเกิด
4. เด็กหญิงดารณี    ทับทิมไทย
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์    จันทร์นวล
6. เด็กหญิงณัฐรัตน์    ผันทอง
7. เด็กหญิงพรวิภา    ทองสุข
8. เด็กหญิงกุลณัฐ    โตษะณีย์ ณ อยุธยา
1. นายณัฐณกรณ์    พงษ์พัฒนนนท์
2. นางสุนันทา    เมืองสงวน
8
3 3 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอัยลดา    นวมสุข
2. เด็กหญิงสุธาสินี    ฤกษ์งาม
3. เด็กหญิงวรรณนิสา    หนูทิพย์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชูช่วย
5. เด็กหญิงอนุสรา    พันธ์เจริญ
6. เด็กหญิงเกตุศรา    บุญมี
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ศรีแก้วพันธ์
8. เด็กหญิงสุชัญญา    วงค์ศรีดา
1. นางจรรยา    จีนทอน
2. นางสาวลำใย    ทองคำ
3. นางสาววาสนา    พุ่มทอง
4. นางสาวสุพรรษา    พรมชาติ
39
4 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    หวลอาวรณ์
2. เด็กหญิงปณิตา    พิมพ์โพธิ์
3. เด็กหญิงธนัชพร    มงคลพงษ์
4. เด็กหญิงทองศิริ    ทิพย์สมบัติ
5. เด็กหญิงปนัดดา    พิมพ์โพธิ์
6. เด็กหญิงปรีญาภรณ์    สังสีมา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์    เกษไชย
8. เด็กหญิงวิยากร    ประเสริฐดี
1. นางกิ่งกาญจน์    วาโย
2. นายสิปปนนท์    บุญกว้าง
3. นางอรุณี    พูลสวัสดิ์
4. นางเนตร์ศิริ    นิธิวราเรืองวุฒิ
27
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    บุญลือ
2. เด็กหญิงปณิดา    ถึงมีทรงเอก
3. เด็กหญิงธัญพิชชา    รินรักษา
4. เด็กหญิงปทิตตา    โนรี
5. เด็กหญิงวริษฐา    ธัญญเจริญ
6. เด็กหญิงสุภัชชญา    คุณาฤทธิพล
7. เด็กหญิงชนันพร    เสริมศรี
8. เด็กหญิงธนภรณ์    หงษ์ทอง
1. นางสาวกุลกานต์    โพธิปัญญา
2. นางสาวพจนา    แจ่มจันทร์
3. นางมาลี    พรหมสิทธิ์
28
6 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    รอดทองดี
2. เด็กหญิงณัฏฐกรปรียา    เจียมทอง
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    รวบรวม
4. เด็กหญิงชญานินท์    ศรีสิงห์
5. เด็กหญิงมัลลิกา    วงษ์เหมือน
6. เด็กหญิงสุทธนุช    ทับผึ้ง
1. นางสาวณัฏฐยาภรณ์    รอดณรงค์
2. นางณิรัชญา    ฤทธิ์มาก
3. นางสาววราทิพย์    ศรีอ่ำอ่วม
4. นางเพ็ชรี    นิ่มโชคชัยเจริญ
26
7 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    อ่ำวิเศษ
2. เด็กหญิงสุกัสสรา    แก้วใส
3. เด็กหญิงกุลสตรี    สุขสมจิตร
4. เด็กหญิงปทิตตา    ทองธนะเศรษฐ์
5. เด็กหญิงปานรพี    อิศดุลย์
6. เด็กหญิงชัญญา    ประจำแถว
7. เด็กหญิงฑิตยา    ทองใบศรี
8. เด็กหญิงธนรดา    นามวิจิตร
9. เด็กหญิงทิพวัลย์    สาลีภัทรกุล
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สงบ
1. นางสาวจุฑารัตน์    แดงสกุล
2. นางสาววรวรรณ    จิตต์ผ่อง
24
8 8 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงธรรณพร    หลำเล็ก
2. เด็กหญิงณัฐชยา    มีใจปราณี
3. เด็กหญิงอังสิญา    อาชวพิสิษฐ์
4. เด็กหญิงสุชานันท์    หอมหวาน
5. เด็กหญิงมุฑิตา    คำหอมกุล
6. เด็กหญิงกัลยรัตน์    วิไลประเสริฐ
1. นางศิริวัลลิ์    เฟื่องอิ่ม
2. นางสุรีย์พร    นาคนิ่ม
3. นายอภิสิทธิ์    สุวรรณศร
25
9 9 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    ลาดอก
2. เด็กหญิงวีรวัลย์    สีปัดขน
3. เด็กหญิงแก้วมะลิดา    ตัญญาชัย
4. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์    สนธิเณร
5. เด็กหญิงอริสรา    ผิวผาย
6. เด็กหญิงพัทธนันท์    ใจดี
7. เด็กหญิงภัทรวดี    รอดสุภาสิทธิ์
8. เด็กหญิงวนิดา    คุ้มพร
9. เด็กหญิงธิดารัตน์    ราชวงศ์
10. เด็กหญิงวรพรรณ    โสดจันทึก
1. นายกมล    ศรีมาตร
2. นางคนึง    เนาวรัตน์
3. นางสาวชุติมา    ปาละวงษ์
4. นางชุรีพร    สุขเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพรดา    การสุข
2. เด็กหญิงศุภากานต์    กุลเดชเอี่ยมปาน
3. เด็กหญิงธิดา    แซ่ติ้ง
4. เด็กหญิงอภิญญา    สมุทรวารี
5. เด็กหญิงปรายฟ้า    หมัดเด
6. เด็กหญิงพนิตา    เต่าทอง
1. นายธรรมศักดิ์    นิติธรรม
2. นายเกรียงไกร    นนทวงค์
3. นางเนตรดาว    ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี    เร่งรัด
33
11 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญา    ชินอ่อน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    พันรัตน์
3. เด็กหญิงพาฝัน    จันทร์หอมกุล
4. เด็กหญิงอาฑิตยา    พลรบ
5. เด็กหญิงพิรดา    พลรบ
6. เด็กหญิงธนัชชา    มีสมวัฒน์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    ไกรสิงห์สม
8. เด็กหญิงนุสรา    สีม่วง
1. นางสาวกัลยา    กาละมูล
2. นางชญาดา    ปุยอ๊อต
3. นางสาวณัฐลักษณ์    เอี่ยมสำอางค์
4. นางสาวมาลี    หล่อประเสริฐ
22
12 12 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปฏิพร    สีเข้ม
3. เด็กหญิงวรรณา    ศรีมาก
4. เด็กหญิงอัสสุมิ    สมนะ
5. เด็กหญิงจินดารัตน์    บัวชนะ
1. นางสาวพิชชานันท์    หวังอนุรักษ์กุล
29
13 13 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงภัททิรา    โจมฤทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญทิชา    ป้องเดช
3. เด็กหญิงชลลดา    หุ่นภู
4. เด็กหญิงักัญญาภัค    แย้มผกา
5. เด็กหญิงอัยศิมา    แพรบำรุง
6. เด็กหญิงกิตติพร    ภววทัญญู
1. นางสาวตรีธารทิพย์    เนาไธสงค์
2. นางสาวอุษณีย์    ชูผล
18
14 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงญาณิน    รัตนธารส
2. เด็กหญิงสุนิษา    มีสุข
3. เด็กหญิงภูษิตา    วงษ์วาร
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์    สกุลแสง
5. เด็กหญิงธัญญ์ยุดา    บู่ทอง
6. เด็กหญิงปวีณอร    พวงภู่
7. เด็กหญิงนิติพร    สุชินวิเชียรเลิศ
8. เด็กหญิงนรีกานต์    มณีวงศ์วิจิตร
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์    วาสทอง
2. นางพรรษา    อุตโมท
3. นางรุ่งรวี    จรรยาพจน์
32
15 15 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ปั้นตาดี
3. เด็กหญิงกิติยา    สานนท์
4. เด็กหญิงกมลวัลย์    จันทร์หอม
5. เด็กหญิงนนท์นิชา    ภูนามูล
6. เด็กหญิงชนิกานต์    หลานป้อ
1. นางกัลยา    สุ่มสา
47
16 16 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงรัตติกาล    โกศิลทร์
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์    สุขสบาย
3. เด็กหญิงวรลักษณ์    สุขสมบูรณ์
4. เด็กหญิงทัศณีย์    รักทอง
5. เด็กหญิงอัญชลี    ศรีรุ้ง
6. เด็กหญิงพิชญา    หนูจันทร์
7. เด็กหญิงชลธิชา    แบรอมาน
1. นางสิริกานต์    กุลจันทร์
18
17 17 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงสุมิตรา    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงมาลีวัลย์    งามสมนิล
3. เด็กหญิงภาวนา    ศุภมิตร
4. เด็กหญิงอารียา    เอกจีน
5. เด็กหญิงญาณินท์    เชยเหมือนจันทร์
6. เด็กหญิงรุ่งนภา    พิมใจดี
7. เด็กหญิงพนิตนันท์    ปริ่มปาน
8. เด็กหญิงวิภาพร    ยอดแก้ว
1. นางจินดา    ทัพธวัช
2. นายธงชัย    งามยิ่งยศ
3. นางวิไลลักษณ์    พึ่งดอกไม้
9
18 18 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    ย้อยขาว
2. เด็กหญิงพิชชาพร    รังวัดสา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สุขเลิศ
4. เด็กหญิงพิมพิลา    บุญพรมอ่อน
5. เด็กหญิงผกา    ประภา
6. เด็กหญิงธัญรดา    เฉลิมศรี
1. นางสาวณิชาภัทร    เผือกชาวนา
2. นางสาวนฤมล    ฆ้องเสรี
3. นางพรรณนิภา    หิรัญวงษ์
4. นางศิริลักษณ์    คงวัฒน์
12
19 19 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐากร    นาคสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงชลลดา    อุลิศ
3. เด็กหญิงระพีพรรณ    พรหมโสด
4. เด็กหญิงทัตพิชา    สุขสมสถาน
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์    วัฒนาอุดม
6. เด็กหญิงณรีรัตน์    ทองรักษ์
1. นางวรรณพร    มั่นกลิ่น
2. นางสาวเพ็ญศิริ    จอเจริญ
44
20 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงพิราพร    ดอนกัณหา
2. เด็กหญิงอภิญญา    นามโคตร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    ชัยสิทธิ์
4. เด็กหญิงสุธิตา    พายไธสง
5. เด็กหญิงธนวรรณ    ชนะเกตุ
6. เด็กหญิงกุลวรา    ต่างพันธ์
1. นางธารทิพย์    พินแพทย์
2. นางพรประภา    นาดี
3. นางสาววันวิสาข์    ทับประโคน
15
21 21 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกนกกร    พึ่งสุ
2. เด็กหญิงถวัลพร    บุษบา
3. เด็กหญิงปารวีย์    สวัสดิ์เอื้อ
4. เด็กหญิงลักษมีวรรณ    เอี่ยมเทศ
5. เด็กหญิงเอมิตรา    พานแพน
6. เด็กหญิงปิยนุช    แตงอ่อน
1. นางสาววันวิษา    โรจน์ทนง
2. นายวิทยา    บุญละดี
3. นางสุวรรณา    สุขเจริญ
4. นางอารี    ดานุเสถียรพงศ์
6
22 22 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิติยา    ศิริเอก
2. เด็กหญิงวิลาสินี    สระทองหน
3. เด็กหญิงสิริรัตน์    แสงประไพ
4. เด็กหญิงอรทัย    พูลผล
5. เด็กหญิงภัททิยา    ทองคำ
6. เด็กหญิงม่านศิริ    จันเกิด
7. เด็กหญิงณัฐนิชา    เสือเล็ก
8. เด็กหญิงนีรชา    โพนจ้อย
1. นางกรรณิกา    สง่าเพ็ชร์
2. นางสาวณรพร    เรืองรอง
3. นางสาวธัญมาศ    นิยมญาติ
4. นางสาวนฤมล    เชื้อนาม
13
23 23 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงจิราพร    สมเสนาะ
2. เด็กหญิงภัควดี    สุนทรสุจริต
3. เด็กหญิงภูริชญา    กล่ำฉ่ำ
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    ภูจอมทอง
5. เด็กหญิงนานา    ปิ่นพงศ์
6. เด็กหญิงชลธิชา    บุตรศรี
7. เด็กหญิงสุพัตรา    เที่ยงเจริญ
8. เด็กหญิงศศิธร    โพธิ์ลี้
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์    เกิดพุฒ
ชนะเลิศ
24 24 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงแก้ว    -
2. เด็กหญิงเพชร    -
3. เด็กหญิงทิตย์วันดี    -
4. เด็กหญิงจิตรา    -
5. เด็กหญิงกล้วย    -
6. เด็กหญิงลูลู่    -
7. เด็กหญิงวนิดา    เซี่ยงไฮ้
8. เด็กหญิงนิศานุช    รอดคำ
1. นายกษิตินาถ    คำษร
2. นายนนทวรรธน์    เจริญบุตรานนท์
3. ว่าที่ร้อยตรีลำไพร    อ่อนมณี
4. นางสุพรรษา    เจริญบุตรานนท์
41
25 25 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเกวลี    หาญบวรวงศ์
2. เด็กหญิงนันชนก    เอี่ยมฉัตร
3. เด็กหญิงศิรามณี    กาคำ
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    นุตรักษ์
5. เด็กหญิงชนัญชิดา    ไตรวิวัฒน์
6. เด็กหญิงชรินพร    เงินเจริญ
7. เด็กหญิงณัฐชา    เจริญสุข
1. นางสาวจรัสพร    นพขำ
2. นางสาวดาราวัลย์    กมลสุทธินนท์
15
26 26 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงพัชริญา    สาขามุละ
2. เด็กหญิงอนันทยา    แก้วพงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงธนวรรณ    จัตุกูล
4. เด็กหญิงจิราพัชร์    จัตุกูล
5. เด็กหญิงอรัชภรณ์    เสนสาย
6. เด็กหญิงศศิธร    โพธิจักร
1. นางสาวศิรินันท์    ทองทรัพย์
9
27 27 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพา    พิบูลย์นำชัย
2. เด็กหญิงยศวดี    เครืออยู่
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ    คำแป้น
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์    รัตนบุตร
5. เด็กหญิงนรินทิพย์    ลัทธพลสกุล
6. เด็กหญิงลภัสรดา    ทองเสงี่ยม
7. เด็กหญิงณิชนันทน์    อัมพรวราชัย
8. เด็กหญิงศิริพรรณ    ทองประสพ
1. นายอำนาจ    จันดี
2. นางอุไร    ลิ้มศรีมงคลชัย
46
28 28 โรงเรียนวัดวังกะจะ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณดี    ลาวิลาศ
2. เด็กหญิงลักษิกา    อยู่ถาวร
3. เด็กหญิงชาลิสา    ปั้นประเสริฐ
4. เด็กหญิงนันทกานต์    เทศนา
5. เด็กหญิงณัฐชยา    เพียโคตร
6. เด็กหญิงสุพิชชา    สุจริต
1. นางกรรณิการ์    เอี่ยมสุโร
2. นางปทิตตา    กีรติบวรชัย
3. นางสาวภัทรา    กิจควร
4. นางอุดร    สุนทรธรรม
7
29 29 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรไพลิน    บุญทศ
2. เด็กหญิงอารีพรรณ    จิตรานุกิจ
3. เด็กหญิงกัลยกร    มะลิซ้อน
4. เด็กหญิงพรนภา    บุญทศ
5. เด็กหญิงณัชชา    สุวรรณวงศ์
6. เด็กหญิงสุธาสินี    สุขเกษม
7. เด็กหญิงรพีพร    สาธราลัย
8. เด็กหญิงสุณิศา    ทองแท้
1. นางพุทธชาด    วังบรรณ์
2. นางวรรณา    วะนุยารักษ์
3. นางสาววิชชุดา    แจ่มเสือ
4. นางเมธาวี    จีวะสังข์
33
30 30 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวรัทยา    นาควิบูลย์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ภู่จรัส
3. เด็กหญิงอทิตยา    เมรุวัย
4. เด็กหญิงแก้วมณี    ดีพรวน
5. เด็กหญิงสุนิสา    ดีแป้น
6. เด็กหญิงพรทิพย์    มีบุญ
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์    กองสีผิว
8. เด็กหญิงชวนฝัน    พูนทรัพย์สิน
1. นางสาวจินตนา    พรหมทา
2. นางสาวสมศรี    ฟักหอมเกร็ด
3. นางสวรินทร์    สุขาบูรณ์
4. นางเสาวลักษณ์    ศรีบัวพันธุ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 31 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติยาพร    คำทุม
2. เด็กหญิงณัฐมน    อ้นเกตุ
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์    สมัยนิยม
4. เด็กหญิงณัฐ    พากเพียร
5. เด็กหญิงนภสร    ฉายเจริญ
6. เด็กหญิงกานดา    -
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    เหลืองอมรศักดิ์
2. นางสาวขวัญจิตต์    อย่สุขสบาย
3. นางวัชรินทร์    สำเนียงงาม
4. นางสาวอรัญญา    พลเมือง
41
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงมณฑกานต์    ปวริศ
2. เด็กหญิงฐาปณีย์    มณีโชติ
3. เด็กหญิงโชติกา    เจริญใจ
4. เด็กหญิงวรพรรณ    โพธิ์เจริญ
5. เด็กหญิงสุนิสา    หาศะศรี
6. เด็กหญิงปัณณธร    ประเสริฐศิลป์
7. เด็กหญิงณิชา    รื่นยศ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันไทย
1. นางสาวนิศาลักษณ์    ผิวโต
2. นางสาวพัสสมน    วงษ์ทองดีพสุ
3. นางมณทิรา    บุญประดิษฐ์
4. นางสาววีรยา    บุญมา
20
33 33 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชญาภา    กาญจนจูฑะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทับเฉย
3. เด็กหญิงสิริพิมพ์    เพ็ญดารา
4. เด็กหญิงจินดารัตน์    พุกเปี่ยม
5. เด็กหญิงพัทธมน    ฝึกความคิด
6. เด็กหญิงธาราทิพย์    จันทร์สว่าง
1. นางสาววนัชญา    ศิริธร
2. นายวิวัฒน์    บดีรัฐ
3. นายสุรสิทธื์    อุ่นยนต์
29
34 34 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงปริชาติ    หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอัจฉรา    สอดแจ่ม
3. เด็กหญิงนันทนา    เขียวพุ่มพวง
4. เด็กหญิงสุกัญญา    หลักจันทร์
5. เด็กหญิงอริสา    ศรีพระจันทร์
6. เด็กหญิงนภปภา    นกสกุณา
1. นางสาวภาวิณี    รองแก้ว
2. นางสาวสุนิสา    ชูชัยยะ
43
35 35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ศรีรักษ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงรวิวรรณ    กิมเซ่งง้วน
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงภัทราวรรณ    บัวชัย
5. เด็กหญิงอิศรา    ศิริมาจันทร์
6. เด็กหญิงกรวรรณ    ฉัตรนพคุณ
1. นางราตรี    ผาสุข
2. นายสุธีรวัฒน์    พวงมลิวัลย์
3. นายสุภาสินี    พิทักษ์ทรัพย์
4. นางอุษณา    ดุลยสิทธิ์
45
36 36 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฟ้า    ชำ
2. เด็กหญิงสุนิษา    ฉายแสง
3. เด็กหญิงสุชานารถ    อินเรือง
4. เด็กหญิงวาสนา    ทองยุ
5. เด็กหญิงกัลย์สุดา    พุได
6. เด็กหญิงตาหวาน    จงดี
7. เด็กหญิงศุภานิช    ทูลัง
1. นางธัญวรรณ    จีนขาวขำ
22
37 37 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงชนาพศุตม์    ณรงค์ภาดาพิทักษ์
2. เด็กหญิงมนัญชยา    วัฒนะอนุรักษ์
3. เด็กหญิงพลอยชนก    ศักดิ์ภัทรกุล
4. เด็กหญิงณัฐกานต์    มรรคเจริญ
5. เด็กหญิงจุรีมาศ    ดอนไพรมี
6. เด็กหญิงรัดเกล้า    พึ่งบำรุง
7. เด็กหญิงธนภรณ์    กฤษฎาธาร
8. เด็กหญิงศศินิภา    บุญเฉลิม
1. นายจิรายุทธ์    จงใจ
2. นางทัศนีย์    จันทร์เรือง
3. นางปุณณ์นิษฐา    ทองธาวินสิน
4. นางสาวไพรินทร์    ทองดอนพุ่ม
35
38 38 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    ฉัตรรัศมี
2. เด็กหญิงพนิดา    ปานทอง
3. เด็กหญิงปนัดดา    สุพรรณคง
4. เด็กหญิงพิชญาภา    สีน้ำเงิน
5. เด็กหญิงดวงฤทัย    แตงอ่อน
6. เด็กหญิงญาณิศา    เปี่ยมสะอาด
1. นางกตัญญู    เงินทอง
2. นางสาวกาญจนา    คำเทศ
3. นางสาวณัฐพร    แสงภู่
4. นางสาวเกศณรินทร์    นาคมังสัง
35
39 39 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กหญิงพรรวลัย    วิสุทธิแพทย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวาสนา    ช้อยอุบล
4. เด็กหญิงอมรรัตน์    สุขขัง
5. เด็กหญิงสิรีธร    พิมพ์สิงห์
6. เด็กหญิงพิชญาภา    สุทธิวารี
7. เด็กหญิงเรวดี    เจริญฤทธิ์
8. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    จิระวังแก้ววรวุฒิ
9. เด็กหญิงเจนจิรา    สุขหลาย
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    เชิดโฉม
2. นางธารทิพย์    นันตสุวรรณ
3. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ    เกษแก้ว
4. นางสาวรุ่งทิวา    หาดอ้าน
29
40 40 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    น้ำพลอยเทศ
2. เด็กหญิงศศิรประภา    สุ่มงาม
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์    กาญจนวิกัติ
4. เด็กหญิงปัณณสิริ    เหมือนเผ่าพงษ์
5. เด็กหญิงอังกุรนันท์    จันทร์ยิ้ม
6. เด็กหญิงไอยรินทร์    เอี่ยมวิไลย์
1. นางจันตรา    ธรรมแพทย์
2. นางภิญญาพัชญ์    อิ่มแสงจันทร์
37
41 41 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    คำเป้าเมือง
2. เด็กหญิงสุชิตา    ภู่ห้อย
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ศรีทอง
4. เด็กหญิงกุลธิดา    ดาปาน
5. เด็กหญิงนิษา    ภู่ห้อย
6. เด็กหญิงจารุวรรณ    สีนวล
7. เด็กหญิงพาพร    แย้มพวง
8. เด็กหญิงสุพัตรา    ชาวเกวียน
9. เด็กหญิงวีนัสนันท์    สว่างสุข
10. เด็กหญิงภคญานิษฐ์    รุผักชี
1. นางชาลี    ใจดี
2. นายชุมพร    เสนีรัตน์
3. นางสาวนิติกานต์    ศรีโมรา
4. นายเทพพร    บุตรดาน้อย
37
42 43 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    กร่ำกระโทก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    คาดสนิท
3. เด็กหญิงพัชรพร    ผิวใบคำ
4. เด็กหญิงกิตติยา    ตันติชัยวนิช
5. เด็กหญิงกันตวรรณ    โฉมสิริ
6. เด็กหญิงพิชยาพรณ์    พงษ์นพคุณ
7. เด็กหญิงปุณยพัฒน์    มุลิ
8. เด็กหญิงณัฐธีรา    รัตนมหาไพศาล
1. นางสาวชนัญธิดา    ชำปฏิ
2. นางนิชาภา    แก้วประจุ
3. นางสาวพัชมณ    สรรพคุณ
4. นางสุวรรณา    ประเสริฐศักดิ์
21
43 44 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงณิชากร    โพธิ์อ่ำ
2. เด็กหญิงชัญญารัช    สุเมธี
3. เด็กหญิงพรพรรณ    โพธิ์กร่าง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ชูแต่ง
5. เด็กหญิงวนิชนันท์    ริตพวง
6. เด็กหญิงศิรภัสสร    สุขสมพงษ์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    ปัทวี
1. นางนิศากร    เศรษฐสุข
2. นางอัจฉรา    สกุลบริสุทธิ์
40
44 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงโชติมณี    ตั้งใจซื่อ
2. เด็กหญิงพลอยลดา    นิธิโชติพัฒน์
3. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    ภิรมย์นาม
4. เด็กหญิงติยาภรณ์    ฉายแสง
5. เด็กหญิงวรัญญา    ฉวีวรรณ
6. เด็กหญิงณัฐฑิยา    รัตนชู
1. นางดารารัตน์    ภูมิภักดิ์
2. นางประภาพันธ์    วิริยะสหกิจ
15
45 46 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    บุญคง
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์    ชาติทอง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    ผลโพธิ์
4. เด็กหญิงปภาวรินท์    สีฟ้า
5. เด็กหญิงกานติมา    ทวีกาญจน์
6. เด็กหญิงธมนวรรณ    เนียมพิบูลย์
7. เด็กหญิงอภิชญา    ครูสอนดี
8. เด็กหญิงสุภัสสรา    บุตรหลำ
1. นางยุพา    ยิ้มแย้ม
13
46 47 โรงเรียนเทศบาลวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    อนันทสาร
2. เด็กหญิงจิรฐา    วิชาสอน
3. เด็กหญิงชิดชนก    อาจกลั่นแก้ว
4. เด็กหญิงลินดา    หนองหงอก
5. เด็กหญิงกัณธิยา    ยังประเสริฐ
6. เด็กหญิงกุลวดี    จันทร์ทรงกลด
7. เด็กหญิงวิมล    อินหมุด
8. เด็กหญิงวาทิณี    ณราช
9. เด็กหญิงกรรณิการ์    แย้มฉวาก
1. นางสาวมณี    บะวงษ์
2. นางสาวลลิตา    สิงห์ขจรศักดิ์
5
47 48 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงไพลิน    สายสุรินทร์
2. เด็กหญิงปานวดี    สีสาหัต
3. เด็กหญิงกนกพร    จาดสุวรรณ์
4. เด็กหญิงอนุรักษ์    ขุนพลอย
5. เด็กหญิงจันทมาส    ศรีอินทร์
6. เด็กหญิงอติกานต์    วันทอง
1. นางสาวธารทิพย์    เรืองดาว
2. นายภานพ    มีศรี
3. นางรัชนี    ค่ายสงคราม
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................