งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 398
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายธนกฤต    จีนโก๊ว
2. เด็กหญิงวาริณี    อิ่มเอิบ
3. เด็กชายธนกฤต    พุ่มสีนิล
4. เด็กชายภานุวัฒน์    จันทรบัณฑิตย์
5. เด็กหญิงจิรัชญา    ศรเดช
6. เด็กหญิงรจินันท์    ศรสิทธิ์
7. เด็กชายภัทรพล    คลองประเสริฐ
8. เด็กหญิงชุติมา    ศรนรินทร์
9. เด็กหญิงวารุณี    แดงโชติ
10. เด็กหญิงอำพัน    อินกับจันทร์
11. เด็กหญิงกชกร    พะนิรัมย์
12. เด็กหญิงวรรณพร    กรสวัสดิ์
13. เด็กชายตะวัน    คุ้มแก้ว
14. เด็กชายนครินทร์    ปานยศ
15. เด็กหญิงภรทิพย์    งามพิศ
1. นางสาวปราณี    เหมือนพิมพ์ทอง
2. นางสาวพัชชาดา    เปลี่ยนแก้ว
3. นายเอกลักษณ์    เปลี่ยนแก้ว
31
2 2 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงไพจิตร    บุญเกิด
2. เด็กหญิงสุภาวิตา    รวมธรรม
3. เด็กหญิงเกสราภรณ์    ทับทิมไทย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    ใจดี
5. เด็กหญิงแพรวา    คชาไพร
6. เด็กหญิงณัฐนันท์    มูลกระแส
7. เด็กหญิงนริศรา    โหระเวท
8. เด็กหญิงยุวันดา    รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงฐิติญา    ทับทิมไทย
10. เด็กหญิงดารณี    ทับทิมไทย
11. เด็กหญิงวัชราภรณ์    จันทร์นวล
12. เด็กหญิงนภัสภรณ์    ละวีวัลย์
13. เด็กหญิงพีรดา    ปิ่นแก้ว
14. เด็กหญิงกุลณัฐ    โตษะณีย์ ณ อยุธยา
1. นายณัฐณกรณ์    พงษ์พัฒนนนท์
2. นายประยงค์    ขาวสอาด
3. นางพัสฐาณัส    ภาพิทักษ์ธรรม
4. นางศิริลักษณ์    บุตรครุฑ
5. นางสุนันทา    เมืองสงวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 4 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกฤติยา    เกวียนทอง
2. เด็กหญิงสุวนันท์    รโหฐาน
3. เด็กหญิงจิรประภา    พิลา
4. เด็กหญิงณัฐชญา    สุขมล
5. เด็กหญิงจันทร์ธร    -
6. เด็กหญิงวันดี    วิไลเลิศ
7. เด็กหญิงนันทิกา    ภุมมาวงษ์
8. เด็กหญิงอมาวศรี    ธูปทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์    อิศรางกูร ณ อยุธยา
18
4 5 โรงเรียนสุตา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิิตาภา    อสิพงษ์
2. เด็กหญิงจิราภา    จิตรเพิ่ม
3. เด็กหญิงวศินี    จันทร์เทพ
4. เด็กหญิงณัฐวดี    ทะไล
5. เด็กหญิงวรัญญา    นันทะ
6. เด็กหญิงศศิภา    หิรัญศรี
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์    สมปาน
8. เด็กหญิงวงษ์ลดา    ศรีวงษ์
9. เด็กหญิงวรดา    หอมอ่อน
10. เด็กหญิงสุภิญญา    สามารถ
11. เด็กหญิงกัลยาณี    บุญแร่
1. นางสาวจิราพร    กุลบุตร
2. นางสาวชลรัตน์    ชลมารค
3. นางสาวนภาพร    พิภัทรเจริญ
4. นางสาวพฤกษา    ทุมทา
5. นางสาววิจิตรา    พิลาสาว
4
5 6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอริสา    กองแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา    เทศสกุล
3. เด็กหญิงอริสา    ท้วมวงษ์
4. เด็กหญิงจันทร์ฐิมา    ทับสกุล
5. เด็กหญิงกนกพร    แสวงสวาท
6. เด็กหญิงวรวรรณ    ถมยา
1. นางสุพิชฌาย์    เหลืองบุศราคัม
2. นางสาวอัจฉรา    สิทธิศุภพงศ์
21
6 7 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ชรลดา    แจ่มเหมือน
2. เด็กหญิงจันทกานต์    พรมนอก
3. เด็กหญิงธนภรณ์    ทรภีสิงห์
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ตะละสินธุ๋
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    ชูพุทธพงศ์
6. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ปานวงษ์
7. เด็กหญิงตติยา    พลวัฒน์
8. เด็กหญิงวรดา    ศรีจรรยา
9. เด็กชายจักรตินทร์    ศรีเรือนงาม
10. เด็กหญิงจินต์จุฑา    กลัดเจ็ด
11. เด็กหญิงศิรารีรัตน์    ปรือปรัก
12. เด็กหญิงรักษ์สุดา    พัดดง
1. นางสาวนุจรี    พรมสถิต
2. นางสาวนุชนรา    ละหุงเพ็ชร
3. นายมนตรี    เฉยดี
4. นายมนัญชยา    เพชรูจี
5. นางสาวเมธิกานต์    นนทะสร
13
7 8 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงทิวาพร    วรรธนาศรี
2. เด็กหญิงวริสสรา    เทพสาร
3. เด็กหญิงพัชรี    แสนบุราณ
4. เด็กหญิงณัฐฐิรา    พวงนิล
5. เด็กหญิงอรทัย    คงอยู่
6. เด็กหญิงชนันพร    สุขโข
7. เด็กหญิงอัมรินทร์    แสงอาทิตย์
8. เด็กหญิงกาญจนา    สวนดอกไม้
1. นางสาวฉัตรวิไล    เกิดทอง
2. นางสาวพัชรินทร์    ศิวพรมณฑล
3. นางสิริรัศมิ์    ประกอบทรัพย์
4. นางสาวสุวิดา    ขาวพวง
5. นางเพทาย    เหลืองชัยพร
32
8 9 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณิชาพร    ขาวเหลือง
2. เด็กหญิงกมลชนก    เนตรสว่าง
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    อยู่ถิ่น
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ทองสุข
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แป้นแจ้ง
6. เด็กหญิงกรกนก    จอมพงษ์
7. เด็กหญิงลีลานุช    สาลีผล
8. เด็กหญิงภัทรภร    กำมเชียร
9. เด็กหญิงนริศรา    โคโต
10. เด็กหญิงพรธิดา    ใจธรรม
11. เด็กหญิงนริศรา    โรจน์บุญถึง
12. เด็กหญิงกานต์ธิดา    บุณยานันต์
1. นางกชกรกนก    ทรงครุฑ
2. นางสาวชนัญชิดา    เมฆคลี
3. นางสุวรรณ    จ้อยศรีเกตุ
4. นางอรุณี    พานทอง
5. นางเกตุแก้ว    ทิพยจันทร์
16
9 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงปุรฉัตร    สนามไชย
2. เด็กหญิงอนงค์นาฏ    เปี่ยมฟ้า
3. เด็กหญิงภัทรพร    พูกลาง
4. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ชนะโชติ
5. เด็กหญิงฌาณิศา    เทียนทอง
6. เด็กหญิงมัณฑนา    ศรีจันมา
7. เด็กหญิงธนภรณ์    ศุขโพยม
8. เด็กชายอานนท์    ฉุนเฉียว
9. เด็กชายศรุต    สีสนมาก
10. เด็กหญิงบัวชมพู    ชัยพรมมา
11. เด็กหญิงศิวารัตน์    สุทาคำ
1. นายดุรียวริศ    กุหลาบอ่ำ
2. นางสาวพัชฌาวดี    แก้วหาญ
3. นางสาวฤติมา    บุญบำรุง
4. นางสาวสุเมยา    บุญมา
5. นายเจกวิณท์วริศ    กุหลาบอ่ำ
9
10 11 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายธนทรณ์    เกิดดี
2. เด็กชายพลพล    แซ่เตียว
3. เด็กชายอนันตชัย    เนตรบุญ
4. เด็กชายศตวรรษ    สุขกิจ
5. เด็กหญิงอพิศรา    สิงห์อยู่
6. เด็กหญิงวรรณษา    อ่อนเม้ย
7. เด็กหญิงขวัญชนก    แสงทอง
8. เด็กหญิงภิญญดา    สุดสวาท
9. เด็กหญิงวิภาวดี    ชื่นชีพ
10. เด็กหญิงปรายฟ้า    เกิดพิพัฒน์
11. เด็กหญิงศศิกานต์    จันทราโท
12. เด็กหญิงชุติมา    สิงห์พิมม์
13. เด็กหญิงวิยดา    สิงห์พิมม์
14. เด็กหญิงปิยะรัตน์    สุระรัมย์
15. เด็กหญิงธัญญาเรศ    โพศรี
16. เด็กหญิงสุรัพร    ธารีสุข
1. นางสาวนภาพร    สมบูรณ์สุข
2. นางนภาภรณ์    เนียมหอม
3. นางสาววราพร    ม่วงประถม
4. นางศศิธร    เรืองชัย
5. นางศิรินันท์    จุลวรรณ
7
11 12 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    เกตุเล็ก
2. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์    บุญนิ่ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    หิตเมียงสงค์
4. เด็กหญิงอณัญญา    ศิริเมตตานนท์
5. เด็กหญิงกมลรัตน์    รมณ์มนตรี
6. เด็กหญิงศิริโสภา    บุญสุข
7. เด็กหญิงสุพิชญา    พรมพิลา
8. เด็กหญิงปิยพร    บุญแสน
9. เด็กหญิงณัฐชญานันท์    บุญศรี
10. เด็กหญิงนพรัต    ศรีด่าน
11. เด็กหญิงกชมนวรรณ    สมบูรณ์กุล
12. เด็กหญิงสิริชนก    ตะถา
1. นางสาวชัชนิตย์    ชูทรัพย์
2. นางสาวดุจดาว    ถาดสระน้อย
3. นางรสสุคนธ์    เกตุเล็ก
4. นางสาวอรวรรณ    พิมพ์พระธรรม
13
12 13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายยศวร    เขียวขำ
2. เด็กชายชาญพัฒน์    โชติบุตร
3. เด็กชายพัชรพล    แสงสง่า
4. เด็กชายเมธาสิทธ์    ภัทรเสถียร
5. เด็กชายประวิทย์    ฐิตยานุวัฒน์
6. เด็กหญิงปวริศา    หอมแช่ม
7. เด็กหญิงภวิษญ์พร    สร้อยเพ็ชร์
8. เด็กหญิงญาณิศา    เสือแสง
9. เด็กหญิงปพิชญา    เหลือรัก
10. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บุญสุข
11. เด็กหญิงปัณฑิตา    จำปาทอง
12. เด็กหญิงสุภัสสร    น่วมนวล
13. เด็กหญิงนันท์นภัส    นีรนาทธารา
14. เด็กหญิงศศิตา    วีระพงษ์
15. เด็กหญิงภัทรพร    สมปัญญา
16. เด็กหญิงพิไลพร    คุณโพธิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย    เขียวสอาด
2. นายวัชรลักษณ์    จันทร์สมบูรณ์
28
13 14 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชลลดา    แสงทอง
2. เด็กหญิงพรนภัส    มโหธร
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    ดวงใจ
4. เด็กหญิงณัชชา    นาคำ
5. เด็กหญิงปรางทิพย์    ดวงใจ
6. เด็กหญิงปทิตตา    พะโล
7. เด็กชายเจษฎา    คำกลาง
8. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง    มามาก
9. เด็กหญิงภัทรวดี    รื่นรมย์
10. เด็กหญิงกมลชนก    พาสร้อย
11. เด็กหญิงพิมพกานต์    สาครสุคนธ์
12. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พีกรรณ์
13. เด็กหญิงนิราวัลย์    แสงวัฒนานุกิจ
14. เด็กหญิงวธิดา    สุภาสังข์
1. นางสาวจินตนา    อาวรณ์
2. นางสุมณฑา    ทองปน
33
14 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนภกมล    แสวงการณ์
2. เด็กหญิงวรรณพร    สุโณวรรณ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ลาภจิตร
4. เด็กหญิงพิมมาดา    บุญเนียน
5. เด็กหญิงชนนิกานต์    นาเมืองรักษ์
6. เด็กหญิงเบญญา    มาลีเพ็ชร
7. เด็กหญิงณิพาพร    สมบูรณ์จิตฤดี
8. เด็กหญิงญาณิกา    เพศประเสริฐ
9. เด็กหญิงวิมลณัฐ    เทียนสุวรรณ
10. เด็กหญิงสุมาลย์มาศ    เชาว์อารีย์
11. เด็กหญิงหทัยภัทร    ผันแปร
12. เด็กหญิงสุกฤตา    ใหญ่ชุก
13. เด็กหญิงชนิสรา    สินนอก
14. เด็กหญิงกวิสรา    นิลอรรถ
15. เด็กหญิงสุภาวดี    เฉลิมลาภ
16. เด็กหญิงสุภัสสร    ศรีบุญธรรม
1. นางสาวมาวิณี    กิจจะนะ
2. นางรจนา    เมธวัน
3. นายวินัย    สว่างเรือง
4. นางวิไล    เกียรติพิริยะ
12
15 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงสิรินดา    ประภัศรินทร์
2. เด็กหญิงวรรณชนก    อินทรประเสริฐ
3. เด็กหญิงเนตรนภิส    บุปผา
4. เด็กหญิงวิชญาดา    พ้นทุกข์
5. เด็กหญิงนลินทิพย์    วิเศษสม
6. เด็กหญิงธัญกร    เสมรถ
7. เด็กหญิงรพีพัฒน์    เจริญบุณณะ
8. เด็กหญิงแสงจันทร์    ทองเทียน
1. นางสาวกมลชก    นิลวิเศษ
2. นายประชุม    บำรุงจิตร์
3. นางลภัสรินทร์    ปนาวัฒน์ธนยศ
4. นางลักษิกา    ยวงสอาด
24
16 17 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงจิรพัชร    อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงบุญมี    พิมพ์พา
3. เด็กหญิงคำมี    พิมพ์พา
4. เด็กหญิงชุติมา    มูลทองแสง
5. เด็กหญิงชมพูนุช    อมิตรพ่าย
6. เด็กหญิงสุนิศา    สรงพรมทิพย์
7. เด็กหญิงจิรนันท์    เชียงวรรณา
8. เด็กหญิงพรศิริ    เภาวงษ์
9. เด็กหญิงพรพรรณ    สามงามยา
10. เด็กชายภูริภัทร    คำปก
11. เด็กชายธนากร    แร่บุญ
12. เด็กชายภิญโญ    ฉามฉิมโฉม
13. เด็กชายวีรภัทร    แจ้งธรรมา
14. เด็กชายนที    จุ่นบุญ
15. เด็กชายศุภกิตต์    พุทธสา
16. เด็กชายธงไชย    ประสงค์อยู่
1. นางสาวภูริตา    เกิดเดโช
2. นางสาวสุรีวรรณ    กัณหา
3. ดร.อนวัช    นกดารา
4. นายเอกชัย    ค้าผล
5. นายเอกพล    แสนหาญ
29
17 18 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา    โหลแก้ว
2. เด็กหญิงนิษาพร    ซุยเจริญ
3. เด็กหญิงกุลธิดา    เพ็งอิ้ว
4. เด็กหญิงลลิตา    แววพิลา
5. เด็กหญิงวิภา    เจรการ
6. เด็กหญิงรุ้งติษ์มากรณ์    ศรีกอง
1. นางณัฐญา    ยืนยง
2. นางภคมณ    วักจันทร์
3. นางสุกัญญา    แก้วศรีหาบุตร
35
18 19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวรปภา    โพธิดา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    ร้ายปล้อง
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    พันธุ์ไม้
4. เด็กหญิงธันย์ชนก    อินวกูล
5. เด็กหญิงศุภานัน    ชูช่อ
6. เด็กหญิงชลธิชา    กาลัญญุตานนท์
7. เด็กหญิงสุชานันท์    นิรันดร
8. เด็กหญิงวรินทร    กลิ่นกุหลาบ
9. เด็กหญิงชนกานต์    แสงสว่าง
10. เด็กหญิงสุธาสินี    รอดฉ่ำ
11. เด็กหญิงสิริวิมล    เรืองศรี
12. เด็กหญิงศรีมุขชมพู    ศรีบุญรัตนชัย
13. เด็กหญิงสราวลี    สิมมา
14. เด็กหญิงณัฐพร    เที่ยงพุ่ม
1. นางประเสริฐ    โพธิ
2. นางสาวรภัทร์สิริ    แก้วใย
3. นางรัชญา    ติยะวงศ์
19
19 20 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงประวรรณา    เลือดน้ำเค็ม
2. เด็กหญิงศศิตรา    บุญขันธ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี    กันธะธง
4. เด็กชายเจษฎา    แช่มชื่น
5. เด็กหญิงนิสา    ลาจันทะ
6. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์    มณฑาลพ
7. เด็กหญิงกิตติมา    บาลี
8. เด็กหญิงดวงกมล    สุโพธิ์
9. เด็กหญิงสุจีภรณ์    สมน้อย
10. เด็กหญิงนก    กิ้นบูราณ
11. เด็กชายสมชาย    จึงกลาง
12. เด็กชายปรเมศน์    ดวงภักดิ์รัมย์
13. เด็กชายสระแก้ว    พันธ์รักษา
14. เด็กชายณัฐกิตติ์    เกตุดี
15. เด็กชายเขมณัฐ    ดาศรี
16. เด็กชายจีระเดช    แสนสุรินทร์
1. นายจิรายุ    คัณธารณฤมิตร
2. นางปิยะนิดา    บุตรสาระ
3. นางสาวพรพิมล    จันทร์เรืองศรี
4. นายวิรุน    ทองนำ
5. นายอภิชาติ    พรมเชียงคูณ
17
20 21 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงประกายแก้ว    น้อยภาษี
2. เด็กหญิงธนัญญา    ประดับศรี
3. เด็กหญิงชนันภรณ์    วงษ์สุทา
4. เด็กหญิงสุกัญญา    ชูศรี
5. เด็กหญิงนันทิพร    นวลผ่อง
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงปาริชาติ    จิตแจ่ม
8. เด็กหญิงทัพเพชร    แก้วทอง
9. เด็กหญิงจิรนันท์    แซ่ลี้
10. เด็กหญิงเมธาพร    แซ่เอี๊ยว
11. เด็กหญิงสุธิตา    กลิ่นทิพย์
12. เด็กหญิงธนิดา    มีทรัพย์
13. เด็กชายชิษณุพงศ์    เกิดประดับ
14. เด็กชายอดิศักดิ์    สอฮอง
1. นางสาวณัชรินทร์    ศิริพากุล
2. นางสาวนุ่นนภา    เหล่าเจริญ
3. นางสาววรรณภา    เอราวรรณ์
4. นางสาววริญญา    ขลุ่ยนาค
5. นางอุษา    บัวด้วง
25
21 22 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    เกษียรแก้ว
2. เด็กหญิงปิยธิดา    สมวงค์
3. เด็กหญิงมัณชิมา    สีนวนชาติ
4. เด็กหญิงน่านฟ้า    เชื้อนาม
5. เด็กหญิงโสภาวดี    ส้มแป้น
6. เด็กชายจิรโรจน์    มินโท
1. นางสาวนฤมล    ร่อนแก้ว
10
22 23 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงณิชาภา    เรืองไทย
2. เด็กหญิงณภัทร    สำเภาทอง
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร    อินทร์พรับ
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ฉันทนิมิ
5. เด็กหญิงวันเลิศ    อภิรติพรพิมล
6. เด็กหญิงเขมจิรา    ปัญญาวิมุติ
7. เด็กหญิงชลิตา    จั่นอาจ
8. เด็กหญิงวณิชญา    แดงดี
9. เด็กหญิงสุธิดา    เงินถาวร
10. เด็กหญิงปุณยาภา    สาสุข
11. เด็กหญิงวีรยา    บรรเทา
12. เด็กหญิงธนพร    กสิผล
1. นาย เสนาะ    รอดธานี
2. นางสาวณัฐริกา    ปิ่นเวหา
3. นางสาวปิยาภรณ์    นาคนาเกร็ด
4. นายพีระ    สมตน
5. นางสาวอรพรรณ    บัวทอง
ชนะเลิศ
23 24 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกรพิณ    เหมือนช้าง
2. เด็กหญิงธรรมสรณ์    สุริวงษ์
3. เด็กหญิงพิยดา    เดชอุดม
4. เด็กหญิงกนิษฐา    ทองสุขศรี
5. เด็กหญิงลินดา    ศรีทา
6. เด็กหญิงนุ้ย    -
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ศรีจันทร์
8. เด็กหญิงศิริวัล    สูคำแก้ว
9. เด็กหญิงพิชามญชุ์    เดชอุดม
10. เด็กชายกรกช    เหมือนช้าง
11. เด็กชายรพีภัทร    สำลีอ่อน
12. เด็กชายธีรพงษ์    สีวัน
13. เด็กชายชัยวุฒิ    -
14. เด็กชายทักษิณา    โกศล
15. เด็กชายธนวัฒน์    ฤทธิ์ขัน
1. นายนิธิศ    ว่องไว
24 25 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณิสา    นพกิจ
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ    ไชยราช
3. เด็กหญิงสิริวรรณ    สุขอุทัย
4. เด็กหญิงบุสดี    กรองแก้ว
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ชาปัญญา
6. เด็กหญิงนิภาพร    ไท้ทอง
7. เด็กหญิงจันทกานต์    จุ้ยจิตคล่อง
8. เด็กหญิงอัญชิสา    ปิยะมโนธรรม
9. เด็กหญิงอมลภา    บัวแจ้ง
10. เด็กหญิงญาณิกา    บุญเกื้อหนุน
11. เด็กหญิงชนัญญา    เหมือนศรี
1. นางธนัญรัชฎ์    จันทร์โอทาน
15
25 26 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงจณิตา    เบื้องบน
2. เด็กหญิงภาวิณี    สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ผัดสม
4. เด็กหญิงปูรณ์ภัสสร    มุทาพร
5. เด็กหญิงภูษณิศา    ชัยบุตรดี
6. เด็กหญิงพัชรมัย    ลุงสร้อย
7. เด็กหญิงพรปวีณ์    เพ็งบุญทัศ
8. เด็กหญิงอนันตยา    หงษ์จูมพล
1. นางขนิษฐา    ศิลปวิโรจน์
2. นางธนัญญา    มงคลวัจน์
3. นางสาวปิยนุช    ห้อมแก้ว
4. นางวรรักษ์    ทรัพย์ไพบูลย์
5. นางสาวอุษณา    สายทอง
8
26 27 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    คุ้มฮะ
2. เด็กหญิงสุธาสินี    แซ่เล้า
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ตองเรียน
4. เด็กหญิงปัณฑิตา    ดีรักษา
5. เด็กหญิงศิริพร    ผ่องแพร
6. เด็กหญิงสุกัญญา    แซ่เตียว
7. เด็กหญิงเกวลี    ต๋องเรียน
8. เด็กหญิงเปรมกมล    สอาดจิตวิไล
9. เด็กหญิงปาริชาต    ตันสมบุญ
10. เด็กหญิงปุณยานุช    เอมโอด
11. เด็กหญิงวราภรณ์    เทศรุ่งเรีอง
12. เด็กหญิงสิริยากร    กอธงทอง
13. เด็กหญิงณัฐวดี    ขำคล้าย
14. เด็กหญิงจุฑามาศ    ฉิมเฉิด
15. เด็กหญิงศุภรดา    ศรีกอง
16. เด็กหญิงณัฏฐา    ลิมาคม
1. นางนิภา    เศวตภานุวัตร
2. นางสาวภคพร    นวมดี
3. นางรำพรรณ์    นวมดี
4. นางสาวสตรีรัตน์    เอี่ยมขำ
5. นางสาวสมคิด    นวมดี
22
27 28 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    เดชกรกฎ
2. เด็กหญิงสุธาดา    บรมรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    ถุงจันทร์
4. เด็กหญิงกรกนก    ชัยเสนา
5. เด็กหญิงเก็จแก้ว    ดวงมณี
6. เด็กหญิงพินรดา    วงษ์แสง
7. เด็กหญิงกัลยานี    บุญมา
8. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สิวกระโทก
9. เด็กหญิงสุดารัตน์    บัวใหญ่รักษา
10. เด็กหญิงเกศรินทร์    ห้องน้ำ
11. เด็กหญิงเจนจิรา    แสงสิมมา
12. เด็กหญิงนงนุช    วิญญาณ
13. เด็กหญิงรุ่งนภา    พันธ์ผา
14. เด็กหญิงมัทนา    อินวกูล
1. นางสาวนันภัส    เพ็ดตะกั่ว
2. นางบุปผา    อยู่สุข
3. นางสาวสุรภา    อารามพงษ์
34
28 29 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิโลบล    ปาริโชติ
2. เด็กหญิงบัวชมพู    พูลศรี
3. เด็กหญิงชัยรัมภา    สีเหลือง
4. เด็กหญิงปาริชาติ    ทรงงาม
5. เด็กหญิงสุธิดา    โตไตย์
6. เด็กหญิงกานสุดา    รัตนนท์
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    รัตนนท์
8. เด็กหญิงรดา    ลี้ภัยเจริญ
9. เด็กหญิงนิภาพร    เดชพล
10. เด็กหญิงพชรภรณ์    ขันติวงษ์
11. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ย้อยจิ้งหรีด
1. นางกัลยาณี    พุ่มภิรมย์ปรีดา
2. นางคัชรินทร    ตันสุวรรณรัตน์
3. นางจรัสศรี    แสงนวล
4. นางบารนี    ปานแก้ว
5. นางเพ็ชรัตน์    ยงค์สุรี
20
29 30 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศุภวรรณ    เทวาอารักษ์ษา
2. เด็กหญิงวราดา    สังข์เมือง
3. เด็กหญิงมิลวรรณ    สีศรีฐาน
4. เด็กหญิงณริสสา    พันธุระ
5. เด็กหญิงสุธิดา    คำตื้อ
6. เด็กหญิงณิชนันทน์    สังข์ทอง
7. เด็กหญิงอายูมิ    โอกิ
8. เด็กหญิงศศิพร    ลิมปจารี
9. เด็กหญิงปณิตา    จารุจิตร
1. นางกิจจาลักษณ์    ชัยวิเชียร
2. นางบุญล้อม    แย้มสมจิตต์
3. นางสาวปราณี    ทองประยูร
4. นางสาวรุ่งนภา    โกสีลารัตน์
5
30 31 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ป้องหมู่
2. เด็กหญิงอริสา    ฟักเขียว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    อำนวย
4. เด็กหญิงมัชชุมาศ    อำนวย
5. เด็กหญิงรุจิรากรณ์    โต๊ะทอง
6. เด็กหญิงสุวนันท์    สืบใหม่
7. เด็กหญิงกรรณิกา    เอกจิตต์
8. เด็กหญิงพิชชาอร    อัคราภิชาต
9. เด็กหญิงศรัญญา    เพ็งอร่าม
1. นางกาญจนา    ดอกแก้ว
2. นางสาวชัชดา    สุนทรธรรม
3. นางบุปผา    พงศ์สวัสดิ์
4. นางสาวปิยะวรรณ    สงครามรอด
5. นางสาวอุบล    อินชื่น
11
31 32 โรงเรียนวัดราชปักษี สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงธนภรณ์    พุทธวงษา
2. เด็กหญิงธันยพร    เปรมประเสริฐ
3. เด็กหญิงปราจรีย์    แสวานี
4. เด็กชายธีรพล    กองมิตรชัย
5. เด็กชายนวพล    กล่ำวิเศษ
6. เด็กหญิงวรัทยา    รื่นทรัพย์
7. เด็กหญิงนาดาว    สุมานิก
8. เด็กชายอำพล    บุญสะ
9. เด็กชายอัครพล    สุขวิเศษ
10. เด็กชายจิรานุวัฒน์    แสงศรี
11. เด็กชายสันติศักดิ์    ราชคำ
12. เด็กชายธนากร    เชื่อมสมพงษ์
13. เด็กชายอัมรินทร์    บุญสะ
14. เด็กหญิงพัชราภร    นาคดี
15. เด็กหญิงดรุณีพร    บุญเกิด
16. เด็กหญิงกันย์ณภัทร    แก้วตามกัน
1. นางประคอง    อ้อเสถียร
2. นางวันเพ็ญ    ชูอินทร์
3. นางสาวสุพิชญา    บุญมีนิยม
4. นายเฉลิมชัย    อ้อเสถียร
5. นางโสภิณ    สังขพันธ์
26
32 34 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐว์รุจา    หอมจันทร์ศรี
2. เด็กหญิงอาธิติญา    หุ่นยนต์
3. เด็กหญิงเบญญาภา    แก้วไส
4. เด็กหญิงจีรนันท์    พุกน้อย
5. เด็กหญิงพิมมาดา    ยลอนันต์
6. เด็กหญิงยุวดี    กำลังดี
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คำภิลา
8. เด็กหญิงสุรีพร    วันทอง
9. เด็กหญิงจุฑาธิป    เสริฐศรี
10. เด็กชายบุรฉัตร    ด้วงยศ
11. เด็กชายกฤติรัตน์    บำรุงเขต
12. เด็กชายพลพัฒน์    ระเวกโสม
13. เด็กชายวรฤทธิ์    ฤทธิ์ม่วง
14. เด็กชายชนาธิป    โตใหญ่
15. เด็กชายขวัญประชา    จิตรีนิตย์
1. นางสาวศิริมล    บุษสะ
6
33 35 โรงเรียนวัดคลอง 18 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงผกามาศ    บุ้งทอง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    กาญจนเกตุ
3. เด็กหญิงศศิธร    ชูศรี
4. เด็กหญิงเหมือนฝัน    เกษรจันทร์
5. เด็กหญิงณิมมิดา    วงศ์มณี
6. เด็กหญิงพรทิวา    พุกซุ่นฮวด
7. เด็กหญิงพัชรพร    เพ็ชรน้ำน้อย
8. เด็กหญิงนิภาภรณ์    แก้วนุช
9. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ศรีรักษ์
10. เด็กหญิงทิพย์กมล    นนทะโคตร
1. นางเมธาพร    เชื้อหอม
34 36 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวนันท์    นวนงาม
2. เด็กหญิงจริญญา    บุญยัง
3. เด็กหญิงทิติยา    นันตา
4. เด็กหญิงบน    หนุ่มพอ
5. เด็กหญิงธนวันต์    เซโล่
6. เด็กหญิงปิยาพัชร    วงศ์ศิริ
7. เด็กหญิงกมลรัตน์    สุกใส
8. เด็กหญิงกานฐิชา    บานเย็น
9. เด็กหญิงบรรสิตา    แสวงหาทรัพย์
10. เด็กหญิงนริศรา    มูลคอน
11. เด็กหญิงลักษิกา    จะนุ
12. เด็กหญิงปวิชยา    บานเย็น
13. เด็กชายวินัย    เงาทอง
14. เด็กชายณัฐพล    ศรีพิกุล
15. เด็กชายดนุสรณ์    มงคลวงษ์
16. เด็กหญิงอริษา    เศษสม
1. นางกัลยกร    น้อยเรือง
2. นางสาวทัศนีย์    ภักดีพงษ์
3. นางนัฏกานต์    สำรวมจิตต์
4. นางสาวสมปอง    กรรณรัตน์
5. นางอุไรวรรณ    อยู่นาน
37
35 37 โรงเรียนเจี้ยนหัว สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายทลพล    บูชา
2. เด็กชายศิวกร    เมฆอรุณ
3. เด็กชายธนกร    ก้อนทอง
4. เด็กหญิงวนัชพร    เจริญศิริ
5. เด็กหญิงวิภาพร    บุญทองเนียม
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์    มีผิวหอม
7. เด็กหญิงทิพวัลย์    คชศิลา
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์    คชศาสตร์ศิลป์
9. เด็กหญิงกนลรัตน์    ประเสริฐอดิศร
10. เด็กหญิงภิญชยา    พิมพ์สอนวงศ์
11. เด็กชายธนดล    บุญมี
12. เด็กหญิงมลฑิฌาญ์    ย้อยหยด
13. เด็กหญิงสิริกร    สวิพันธุ์
14. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศรสุวรรณวุฒิ
15. เด็กหญิงเพชรลดา    ธัญชาติธาตรี
1. นายสัญญา    ใยยนต์
40
36 39 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กชายกนก    แพทย์พิบูลย์
2. เด็กชายนิติภูมิ    มูลชอบ
3. เด็กชายธนภณ    วรรณรัตน์
4. เด็กชายณัฐพงศ์    เชิงกาญจ์
5. เด็กชายปรวีร์    เกษแก้ว
6. เด็กชายกิตติวินท์    จันทร์อิน
7. เด็กหญิงอริศรา    วรรณศิลป์
8. เด็กหญิงณัฐมน    ศิลาอาสน์
9. เด็กหญิงธนพร    กนกยุราพันธ์
10. เด็กหญิงสุชานันท์    โกศาคาร
11. เด็กหญิงญานิน    ชวนแพร
12. เด็กหญิงพิมมุก    ประพันธ์โรจน์
13. เด็กชายรณกร    เนตรจักษ์
14. เด็กชายรัฐวงศ์    สังขรัตน์
15. เด็กชายธนธรณ์    เขียวผ่อง
16. เด็กชายธันยา    นวลงาม
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    เชิดโฉม
2. นายประกิจ    เกษแก้ว
3. นางรวีวรรณ    เกษแก้ว
4. นางสาวรุ่งทิวา    หาดอ้าน
5. นางสาวรุ้งพลอย    ปุณทรักษ์
23
37 40 โรงเรียนวัดหนองแขม สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงนันทิยา    กล่ำดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา    เจียมจริต
3. เด็กหญิงพรทิชา    น้ำจันทร์
4. เด็กหญิงภัณฑิลา    งามประเสริฐ
5. เด็กชายทีฆายุ    เดชครุฑ
6. เด็กหญิงสุกัญญา    แตงศรี
7. เด็กหญิงจินตนา    เจียมจริต
8. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    วัดน้อย
9. เด็กหญิงปณิดา    ตุ้มทับ
10. เด็กหญิงฐิติกรานต์    เพิ่มภักดี
11. เด็กชายศรราม    คงจ้อย
1. นายคงศักดิ์    โพธิ์ศรี
2. นายธันฐกรณ์    พรธันยพงศ์
3. นางสาวบุญลือ    รื่นฤทธิ์
4. นายอดุลย์    ละลอกแก้ว
5. นางอุดมรักษ์    เมืองช้าง
27
38 41 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนัณชัย    นัทธยาย
2. เด็กชายอดิศร    ขุนโนน
3. เด็กชายบูรพา    สุขเจริญ
4. เด็กชายชินวัตร    รักดี
5. เด็กหญิงประวิชญาณ์    รักการ
6. เด็กหญิงจีรนันท์    สุขดี
7. เด็กหญิงอุบลวรรณ์    สอสอาด
8. เด็กหญิงสุนิสา    สร้อยสุวรรณ
9. เด็กหญิงสุพิชญา    ฟักแก้ว
10. เด็กหญิงสุพัตรา    ปลอดยอดยิ่ง
11. เด็กหญิงสิรินดา    เข็มเพชร
12. เด็กหญิงประภัสสร    ดำรงประเสริฐ
1. นางสาวจตุพร    เชยสาคร
2. นางจุฑาทิพ    อินต๊ะ
3. นางบังอร    กำเหนิดเพชร
4. นางสาวพลอยเพชร    กำเหนิดเพชร
5. นายเสนาะ    คำพิมพ์
29
39 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    วงศ์ทองลอย
2. เด็กหญิงนิตยา    ศิริคุณ
3. เด็กหญิงประสิตา    สิทธิพงษ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา    ทิพย์ศักดิ์
5. เด็กหญิงนันทิยา    งามวงศ์
6. เด็กหญิงคณิตตา    ปฏิบัติ
7. เด็กหญิงชลธิชา    บุญแต่ง
8. เด็กหญิงปณิตตา    ปฏิบัติ
9. เด็กหญิงกนกวรรณ    งามเสงี่ยม
1. นางนงลักษณ์    นกพรม
2. นางนันท์นภัส    เจริญรวย
39
40 44 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเปรมิกา    สุธีกุล
2. เด็กหญิงศศิธร    สร้อยระย้า
3. เด็กหญิงณัฐชา    ชอย
4. เด็กหญิงสุวภัทร    ปานดี
5. เด็กหญิงปาริชาติ    ปานจันทร์
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ    แย้มไสว
7. เด็กหญิงปานระพี    อุบล
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์    โพธิ์สุวรรณ
9. เด็กชายกรินทร์    อินสว่าง
10. เด็กหญิงอุษา    สุมาลี
11. เด็กชายณัฐพล    จันทร์เสวก
12. เด็กชายนนทวัฒน์    จำปาทอง
1. นางสาวฐิติมา    ถิรภัทรพันธ์
2. นายณรงค์    เกตุสุริยงค์
3. นางนันทภัค    แตงทอง
4. นายวสันต์    เริ่มรัตน์
5. นายสุภาพ    ธัญญะเจริญ
35
41 45 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุทิศา    คุ้มรัตน์
2. เด็กหญิงกาญจนา    ฉุยฉาย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชื่นชม
4. เด็กหญิงสุจิรา    ปัญหา
5. เด็กหญิงพัชรินทร์    สิทธิโคตร
6. เด็กชายทวีโชค    พรมพิภักดิ์
7. เด็กหญิงจิราภรณ์    ม้วนหา
8. เด็กหญิงปวินา    ชนะสงคราม
9. เด็กหญิงณัฐิดา    บุดดา
10. เด็กหญิงธัญญรัตน์    มากบุญ
1. นางกัญญณัช    สระทองพรม
38
42 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    สมบัติดี
2. เด็กหญิงเกศสรินทร์    แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงอทิตยา    สมพิมพ์
4. เด็กหญิงณภัค    เจริญสุขโชค
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์    โคตรพัฒน์
6. เด็กหญิงทิพย์เนตร    ใจติ๊บ
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    คำมูล
8. เด็กหญิงวรกานต์    ไพศูนย์
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    มิถอย
10. เด็กหญิงธิมาภรณ์    แย้มสรวล
11. เด็กหญิงพีรดา    อินทะสระ
12. เด็กหญิงณภัทร    สูนไธสง
13. เด็กหญิงมนต์วลี    แสงงาม
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ม่วงรอด
15. เด็กหญิงฑิฆัมพร    กันหกุล
16. เด็กหญิงธมณพัทร    อังธนากุล
1. นางสาวดวงชีวัน    วิเศษหอม
2. นางประกายรัตน์    ดรุณพันธ์
3. นายพุฒินันท์    นาคบุตร
4. นางสาวฤทัย    ทาวุ่น
5. นายไพโรจน์    เอื้อเฟื้อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................