งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 399
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ    ดะชาชัย
2. เด็กชายวสิน    ดวงสี
3. เด็กหญิงสุพรรษา    มังกรแก้ว
4. เด็กหญิงศรัญญา    สอาด
5. เด็กหญิงอารีรัตน์    เป้ป้อม
6. เด็กหญิงวันวิสา    พงไพร
7. เด็กหญิงศิริรัตน์    โสภากุล
8. เด็กหญิงนันทวัน    บัวรอด
9. เด็กหญิงสุวนันท์    บรรดิษฐ์
10. เด็กหญิงอัญธิชา    เกิดผล
1. นางนิตยา    แม้นพยัคฆ์
2. นางสาวพัชราภรณ์    พิมพา
3. นางยุวดี    เส็งผล
4. นางวิณี    ซื่อตรง
5. นางเนตรทราย    แก้วอินทร์ศรี
19
2 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงศรินรัตน์    ว่องประจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นาคหนู
3. เด็กหญิงฐารดา    หมอนดี
4. เด็กหญิงธัญวรัตม์    ศรีพรม
5. เด็กหญิงวิภา    จันทร์วงษ์
6. เด็กหญิงศศิวิล    นุ่มดี
7. เด็กหญิงอนงค์พร    เพ็ชรนอก
8. เด็กหญิงสิริพร    สายตรี
9. เด็กหญิงวิภาพร    มหาสมิทธิ์
10. เด็กหญิงสิริรักษ์    ไพรนางกูล
11. เด็กหญิงทิพวรรณ    วงค์พาน
12. เด็กชายปฏิหาญ    ประทุมทอง
13. เด็กชายธนาวุฒิ    บุญแสนชัย
14. เด็กชายธวัชชัย    บุญสงคราม
15. เด็กชายพัสกร    เกตุสถล
16. เด็กหญิงชลลัดดา    พรรณราช
1. นายชิษณุภูมิ    หาญพละ
2. นายนที    บุญคุ้ม
3. นายนพพล    ศีลมั่น
4. นางสาวนริศรา    อนุเวชวรางค์กูล
5. นางสาวอรนุช    สุขประสงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 8 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงวริศรา    ทาหนองโดก
2. เด็กหญิงวิจิตรา    ทาหนองโดก
3. เด็กหญิงธนพร    บุญลือ
4. เด็กหญิงดารารัตน์    มะลิลา
5. เด็กหญิงศศิ    ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงจิตตราพัฒ    อ่างทอง
7. เด็กหญิงชลธิชา    ยศศักดิ์ศรี
8. เด็กชายนนทนันท์    จันทร์รังษี
1. นางสาวฉัตรวิไล    เกิดทอง
2. นางสาวชมัยพร    ไกรหา
3. นางสาวพัชรินทร์    ศิวพรมณฑล
4. นางรัญชิดา    ปรางละออ
5. นางสิริรัศมิ์    ประกอบทรัพย์
20
4 9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอมราวดี    พัดเจริญ
2. เด็กหญิงกฤติพร    ฐานโพธิ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์    แถมโฮง
4. เด็กหญิงณัทมน    โมอุ่ม
5. เด็กหญิงนริศรา    จันทโชติ
6. เด็กหญิงสุชัญญา    เยยี่
7. เด็กหญิงทิพวรรณ    มนต์ประสิทธิ์
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เกตุแก้ว
9. เด็กหญิงนฤชล    เกิดหิรัญ
10. เด็กหญิงกัลยา    ฉิมเพชร
11. เด็กหญิงภัทรนันท์    สิงห์จุ้ย
12. เด็กหญิงนิศาชล    แย้มศรี
13. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ศรีบุรินทร์
14. เด็กหญิงพีรพัฒน์    พลัดเชื้อนิล
15. เด็กหญิงปนิฏฐา    น้อยมณี
16. เด็กหญิงศิรินภา    ช้างสง่า
1. นางประถมาภรณ์    ก้องแดนไพร
2. นางสาววราพร    ภูหัตถการ
3. นางสาวศุภักษร    ใจมั่น
4. นางสาวสุพัชชา    แซ่ฟู
5. นางสาวสุภาพร    แย้มกสิกร
13
5 11 โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    มูลเอก
2. เด็กหญิงลลิตา    ดีนิยม
3. เด็กหญิงพรรณราย    จันทร์ศิริ
4. เด็กหญิงบุศยรัตน์    เหมือนสิทธิ์
5. เด็กหญิงจิตราภรณ์    กรองรักษ์
6. เด็กหญิงสุชาดา    ชื่นฤดี
7. เด็กหญิงนารีรัตน์    ทองชัด
8. เด็กหญิงอรสา    ดาวโรยรัมย์
9. เด็กชายธวัชชัย    โตอินทร์
10. เด็กหญิงเพชรฐการ    ทองระย้า
11. เด็กชายวรุตม์    จิตรชุ่มชื่น
12. เด็กหญิงวรรณวิสา    เอี่ยมพ่อค้า
13. เด็กหญิงสุณิสา    บุญมาก
14. เด็กหญิงสุกัญญา    สอนนา
1. นางสาวกนกวลี    ขุมทรัพย์
2. นายกิตติเทพ    เทพพุทธางกูร
3. นางบังอร    จันทร์ศักดิ์
4. นางพัชรินทร์    สีสด
5. นางสาวอารมย์    ผุดผ่อง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 12 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐรดี    คำงาม
2. เด็กหญิงณัฐมน    ชื่นชม
3. เด็กหญิงสุภัทรา    สามัญ
4. เด็กหญิงอรอุมา    ชาติวงค์
5. เด็กหญิงณัฐพร    สมพันธ์
6. เด็กหญิงรมย์รวินท์    จันทร์มูลตรี
7. เด็กหญิงไพลิน    ทนทาน
8. เด็กหญิงอาทิตยา    จันทราช
9. เด็กหญิงวิภาดา    ศรีทา
10. เด็กหญิงอรไพลิน    สีไพร
11. เด็กหญิงวิราภรณ์    โคตรหมอ
12. เด็กหญิงชลธิชา    ตรวจนอก
13. เด็กหญิงสุวรรณลี    สมสะอาด
14. เด็กหญิงรักนาง    พรหมทา
15. เด็กหญิงกรรณิกา    ทาทอง
16. เด็กหญิงนิภาพร    แผนลี
1. นางสาวกุลทรัพย์    เจริญสุข
2. นางจินตนา    นุ่มศรีปาน
3. นางสาวปภัสสร    เจริญพิสัยสุข
4. นางสาวพัชรี    พลายงาม
5. นางวรรณเพ็ญ    พิสุทธิพงษ์
7
7 17 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงปรียาภัทร    บัวทอง
2. เด็กหญิงสลิตา    แสงบุรี
3. เด็กหญิงฐิติชยา    จุ่นบุญ
4. เด็กหญิงรุ่งนภา    ศรีบุญมา
5. เด็กหญิงอรรถพร    เก็กง้วน
6. เด็กหญิงอรปรียา    ศิวิไล
7. เด็กหญิงนิชารีย์    อุ่นอ่อน
8. เด็กหญิงธัญญาพร    ฉิมวงษ์
9. เด็กหญิงธัญญากันย์    จักขุจันทร์
10. เด็กหญิงปรียานุช    ตรงดี
11. เด็กหญิงนฤมล    ไทรจำปา
12. เด็กชายธนดล    กาฬภักดี
1. นางปราณี    พุทธคุณ
2. นางสาวภุริตา    เกิดเดโช
3. นางสาวสุรีวรรณ    กัณหา
4. ดร.อนวัช    นกดารา
5. นายเอกพล    แสนหาญ
16
8 19 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายศุภวัฒน์    ตอคำ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สังข์ทอง
3. เด็กชายกิตติคุณ    ทองฟัก
4. เด็กหญิงลลิตา    จอดนอก
5. เด็กหญิงกฤษณา    สมอยู่
6. เด็กหญิงอังคณา    มีลักษณี
7. เด็กหญิงปิยวรรณ    สุทธิสุข
8. เด็กหญิงจิตติมา    อุ่นพวก
9. เด็กหญิงนุชจรี    ตุลยสิงห์
10. เด็กหญิงดารินทร์    มีลาภ
11. เด็กหญิงวนิดา    แสงเพ็ง
12. เด็กหญิงอรอนงค์    ขุนจร
13. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    พวงโต
14. เด็กหญิงโอปอ    ลีลุเดช
15. เด็กหญิงนภัสนันท์    สุวรรณรังษี
16. เด็กหญิงบุญวรรณ    ลี้ดารากุล
1. นางธัญญรัศม์    สุริยะหิรัญ
2. นางพราวรวี    เอี่ยมวิจารณ์
3. นางพัชรินทร์    เพ็งบุญ
4. นางสุภาพ    แก้วบัว
5. นางสาวเจนเนตร์    พันธุเกตุ
15
9 20 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงอรุณี    บุญศักดิ์
2. เด็กหญิงธิติยา    คุณชม
3. เด็กหญิงญาณิศา    สีมาแก้ว
4. เด็กหญิงสิราวรรณ    เทียนไธสง
5. เด็กหญิงปวีลดา    ปุยฝ้าย
6. เด็กหญิงนลินรัตน์    มุกดาพงษ์
7. เด็กหญิงปวันรัตน์    เลือดน้ำเค็ม
8. เด็กหญิงวิรดา    ปัดถานนท์
9. เด็กหญิงสาวินี    บำรุง
10. เด็กหญิงณัฐนนท์    ม้อมพะเนาว์
11. เด็กชายเปรมทนน    คำพุฒ
12. เด็กชายอนุชา    คำพรมมา
13. เด็กชายอาเนช    สุขบำรุง
14. เด็กชายชินเขต    สีโย
15. เด็กชายอรรถพล    รักษ์ด้วง
16. เด็กชายนิติธร    ชุมนุมชาติ
1. นางสาวพิมพ์ภร    ประจักรจิตร
2. นางสาววราภรณ์    ม่วงมิตร
3. นายวิรุน    ทองนำ
4. นางสุจิตรา    คำพิทูลย์
5. นายอภิชาติ    พรมเชียงคูณ
ชนะเลิศ
10 26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวา    พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงกันยา    ธรรมจรูญ
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    สายหยุด
4. เด็กหญิงธนพร    ลอยขุนทด
5. เด็กหญิงศิริณญารัตน์    วงศ์สวนจันทร์
6. เด็กหญิงศศิภา    พุทธนาวงศ์
7. เด็กหญิงนิราภร    พลีสุ่มทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา    เอ็ทซ์โรดท์
2. นางฤทัยรัตน์    แพงแก้ว
3. นางวารี    ศิริรัตนอำพร
4. นางสมทรง    ฉ่ำมาลัย
12
11 28 โรงเรียนห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    ตากโพธิ์
2. เด็กหญิงพลอยเงิน    อุทโท
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย    กะปันตัง
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    โทอรัญ
5. เด็กหญิงศศิธร    บุญธรรม
6. เด็กหญิงกรรณิการ์    นอกตาจั่น
7. เด็กหญิงปริณา    สุวรรณ์
8. เด็กชายธเนศพล    บุญกว้าง
9. เด็กชายอดิวัช    ศรีบุรินทร์
10. เด็กชายธนาวุฒิ    สิงห์มาดา
11. เด็กชายมานะ    ชายชาญชัยวัฒน์
12. เด็กชายอภิรักษ์    ล้าคำ
13. เด็กหญิงประภาพร    โสมทอง
14. เด็กชายสราวุฒิ    ศรีบุรินทร์
1. นางสาวนาถนดา    กรรณิการ์
2. นางสาวนิศารัตน์    ซื่อสัตย์เดชากร
3. นางสาวผกามาศ    กิตติเจริญโชคชัย
4. นางสาวแววดาว    ทับลา
16
12 29 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    ทองพู
2. เด็กหญิงกนกกร    แก้วสีหมอก
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงเกษมณี    สินเทศ
5. นางสาวอริยา    ฉิมยาม
6. เด็กหญิงสุพรรณษา    มีเจตนา
7. นางสาวชลลดา    อินเทียน
8. เด็กหญิงปนัดดา    สิบประโคน
9. เด็กชายอินทรเดช    แสงเพลิง
10. เด็กชายกิติศักดิ์    บุญยืน
11. เด็กชายนภัส    วรพงษ์
12. เด็กชายศรัญ    จิระกิจ
1. นางกัลยาณี    พุ่มภิรมย์ปรีดา
2. นางคัชรินทร    ตันสุวรรณรัตน์
3. นางจรัสศรี    แสงนวล
4. นางบารนี    ปานแก้ว
5. นางเพ็ชรัตน์    ยงค์สุรี
9
13 30 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวิจิตรา    อินนาค
2. เด็กหญิงนิสา    คุ้มบุ่งค้า
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    เกตุกลมเกลา
4. เด็กหญิงภัทรลดา    สวดมาลัย
5. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ใจกล้า
6. เด็กหญิงปัณณพร    คำทุม
7. เด็กหญิงแคทรินทร์    คำบุญเรือง
8. เด็กหญิงไข่มุก    ราตรี
9. เด็กหญิงสิริจรรยา    จันทร์เอี่ยม
10. เด็กหญิงขนิษฐา    ศรประเสริฐ
11. เด็กชายคุณากร    สีนรครุฑ
12. เด็กชายศุภโชค    วิริยบุญ
13. เด็กชายวุฒิพงษ์    เพ่งผล
14. เด็กชายชากร    เสาสูง
15. เด็กชายวสันต์    หมื่นสี
1. นางณัชชา    ยอดยศ
2. นายประเสริฐ    ทรัพย์สิน
3. นางสาวมธุกัญญา    จันพรม
4. นางสาวอุบล    หรุ่นทอง
5. นายเอกราช    มูลผล
18
14 32 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงศิริพร    ประเทือง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เกินจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี    พานทอง
4. เด็กหญิงนริศรา    ใหญ่โต
5. เด็กหญิงทิภาพร    มงคลทอง
6. เด็กหญิงกรรณิการ์    ไตรเสนีย์
7. เด็กหญิงสุุกัญญา    โต๊ะละแบสลาม
8. เด็กหญิงราตรี    ทรงงาม
1. นางกฤษณา    เจริญศิริ
2. นางสาวรัตนา    รอดสวัสดิ์
10
15 35 โรงเรียนวัดคลอง 18 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงสุธินี    มูลกิตติ
2. เด็กหญิงศศิวรรณ    จันทร์เมือง
3. เด็กหญิงรัชนีกร    เพ็ชรดำ
4. เด็กหญิงชัญญานุช    ศรีรักษ์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพ็ชรดำ
6. เด็กหญิงบุษกร    พุกซุ่นฮวด
7. เด็กหญิงกัญญาภัค    แหยมเกตุ
8. เด็กหญิงจารุวรรณ    พวงมาลัย
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ศิริจำรัส
10. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    กาญจนเกตุ
1. นางเมธาพร    เชื้อหอม
16 36 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายภมรเทพ    เชื่อมนาค
2. เด็กชายศรายุทธ    ทองงาม
3. เด็กชายศุภากร    อินทสุทธิ์
4. เด็กชายสรายุทธ    จันทร์ทิพย์
5. เด็กชายภาณุพงศ์    บุญเลิศล้น
6. เด็กชายนพนันท์    สุขเลี้ยง
7. เด็กชายอุเทน    เอี่ยมสะอาด
8. เด็กชายอายุวัฒน์    มาลัยพวง
9. เด็กหญิงชลธิชา    บุญเรือน
10. เด็กหญิงรักษิณา    มณีจันทร์
11. เด็กหญิงวาสนา    พจนกุล
12. เด็กหญิงญาณิน    หมู่เจริญ
13. เด็กหญิงปนัดดา    ใจมุ่ง
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ขาวสอาด
1. นายนิวัฒน์    เทพสุคนธ์
2. นางสาวพัณณ์ชิตา    สิทธิประทานพร
3. นายพิพัฒน์พันธ์    จันทร์มณี
4. นางศนิ    รสเครือ
5. นางสาวเกศนภา    โยธาจักร
13
17 39 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 1. เด็กหญิงวิชุดา    นาคราช
2. เด็กหญิงสุชาดา    ทำสันเทียะ
3. เด็กหญิงลลิตา    ชำนาญรบ
4. เด็กหญิงพลอย    อ่องซา
5. เด็กหญิงวราพร    ลักขษร
6. เด็กหญิงวราพรรณ    ลักขษร
7. เด็กหญิงอารยา    ครองเครื่อง
8. เด็กหญิงวนิดา    นาคราช
9. เด็กหญิงณัฐณิชา    พุทธเกษร
1. นายธนวัฒน์    สายนภา
2. นางสาวปรานอม    เจริญกัลป์
3. นายวิชัย    วีระยุทธศิลป์
4. นางสาวสินี    เสารอง
5. นางสุกัญญา    มนตรี
6
18 40 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายวีรภัทร    ดอนปิ่นไพร
2. เด็กหญิงชนิกานต์    ใจแสน
3. เด็กหญิงธิดา    วงศ์ษาบุตร
4. เด็กหญิงบุษยา    แย้มกระจ่าง
5. เด็กหญิงภัทรวดี    คนบุญ
6. เด็กหญิงวรัญญา    สวนชูผล
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ใจแสน
8. เด็กชายกิตติศักดิ์    สมบุญ
9. เด็กหญิงกรรณิการ์    บุญน่วม
1. นางจันศิรา    นกพานิช
2. นางฐิติมา    เกิดพร้อม
3. นางนุชรินทร์    ช่วงโพธิ์
4. นางสาวพูลศรี    อำนวยสาร
5. นางสาวลาวัลย์    ทิมเล็ก
11
19 42 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงต้นฟาง    ฉิ่งทอง
2. เด็กหญิงเสาวดี    สุขแจ้ง
3. เด็กหญิงปณยา    นาสืบ
4. เด็กหญิงสุปาณี    สุดถาวร
5. เด็กหญิงภานุมาส    พันธ์แจ่ม
6. เด็กหญิงทัศนีย์    สัตย์ซื่อ
7. เด็กหญิงสุภาพร    คำวรรณ์
8. เด็กหญิงโสรยา    แสงสุวิมล
9. เด็กหญิงสุนิสา    คงมีสุข
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ไพรสาลี
11. เด็กชายธวัชชัย    แสงใส
12. เด็กชายภาสกร    จันดาผล
1. สิบเอกกฤษดากร    วสนาท
2. นางสาวกิตติยา    สกุลแสง
3. นางปัณณพร    ขจรภพ
4. นายวงศกร    วงศ์วิวัฒน์โภคิน
5. นายสมพร    เพชรสิน
4
20 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชรียา    สงวนรัตน์
2. เด็กหญิงดารุณี    เจริญสุข
3. เด็กหญิงศิริรักษ์    วังคีรี
4. เด็กหญิงธมนวรรณ    ชัยภิรมย์สุข
5. เด็กหญิงกิตติภรณ์    เครือปาน
6. เด็กหญิงสิทธิภัทร    ทาทองคำ
7. เด็กหญิงอมรรัตน์    หล่อแหลม
8. เด็กหญิงณัฐริกา    กลยนี
9. เด็กหญิงจิตตา    พรมชาติ
10. เด็กหญิงสุภาพร    มอญจันทร์
11. เด็กหญิงอนุสสรา    เบญมาตย์
12. เด็กหญิงจิดาภา    นาชัยธง
13. เด็กหญิงกรรณิการ์    จอกลม
14. เด็กหญิงชลธิชา    ทองธรรม
1. นางสาวดวงชีวัน    วิเศษหอม
2. นางประกายรัตน์    ดรุณพันธ์
3. นายพุฒินันท์    นาคบุตร
4. นางสาวฤทัย    ทาวุ่น
5. นายไพโรจน์    เอื้อเฟื้อ
4
21 48 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงทินภัทร    โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงวิธิดา    ธนูศร
3. เด็กหญิงรักษณาลี    ฉลาดรบ
4. เด็กหญิงอารยา    อุ่นสาลี
5. เด็กหญิงจารุวรรณ    กอเสนาะรส
6. เด็กหญิงเลิศลักษณ์    ชูเมือง
7. เด็กหญิงรัตน์ติการ    บุญช่วย
8. เด็กหญิงกนกพร    พลภักดี
9. เด็กหญิงชิดชนก    ประชุมกิจ
10. เด็กหญิงสีใหม่    วันทอง
11. เด็กหญิงพิชชาภา    พุกกะ
12. เด็กหญิงปนัดดา    สนั่นรัมย์
13. เด็กหญิงศิริวัลย์    สมพร
14. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    สมบัติ
15. เด็กหญิงอัญชลี    วงษ์ธานี
16. เด็กหญิงวรัญญา    จูยืนยง
1. นางชนธิกาญจน์    กระสินหอม
2. นางยุพา    ช้างสีทา
3. นายสุภัทรชัย    กระสินหอม
4. นายอภิวัฒน์    ทวีเปล่ง
5. นางสาวอัญชลี    แสงขำ
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................