งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 404
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    บุญฉิม
2. เด็กหญิงงามตา    มาลีเมาะ
1. นางสาวสิรินทร์    โกมลสุทธิ์
2. นางสาวสุณัชญา    สำเภาทอง
11
2 4 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุรชัย    เกตุตระกูล
2. เด็กชายณัฐพล    ทองจันทร์
1. นางทองอ่อน    ยางหงษ์
2. นายสุรัตน์    ด้านวังขวา
18
3 5 โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    พันธโชติ
2. เด็กหญิงอารยา    สุวรรณโชติ
1. นางชุติมา    เกษรมาลา
2. นางสาวรัชนีกร    กระจ่างพจน์
19
4 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นายพีรพล    กุระจินดา
2. นายบูรณิศ    พรมไทย
1. นายก่อเกียรติ    พุฒหอม
2. นายอัครัช    อุกอาจ
13
5 8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายชนเมธ    สมสุด
2. เด็กหญิงศุภา    เบ็ญพาด
1. นางภัทรนิษฐ์    กลิ่นขจรนรัตน์
2. นางสาวอนัญญา    สังข์วรรณะ
7
6 9 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายภาณุพงษ์    ชาวดอนคูน
2. เด็กชายมูฮัมหมัด    มั่งสมบุญ
1. นางมณเฑียร    อิ่มสุดสำราญ
2. นายเกียรติศักดิ์    คำแจ่ม
4
7 10 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงณัทธมน    เพ็ชรบัวศักดิ์
2. เด็กหญิงญาริรดา    เทพนรินทร์
1. นางสาววันพ็ญ    จางวัน
8 11 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายธีรพงษ์    คงมณี
2. เด็กชายชาญชัย    แก้วสกุณี
1. นายกรีฑา    แก้วโชติ
2. นายสมนึก    อ่อนจีระ
21
9 13 โรงเรียนวัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายกัมปนาท    แฝงทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทราพร    ถินแพ
1. นางสาวณภัสสรณ์    ขำเหลือ
2. นางสาวณัฏฐกันย์    เทียนบ้านขอม
13
10 14 โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์    กลิ่นโพธิ์
2. เด็กหญิงสุชัญญา    เอี่ยมสะอาด
1. นางสาวจรรยา    เรืองโรจนพันธุ์
2. นางสราญจิตต์    เทียนทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 15 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงบูรพา    แสงดารา
2. เด็กหญิงปุณยพร    ปั้นดำ
1. นายละออ    บุญต่อม
2. นายสุนทร    เสียงเสนาะ
22
12 17 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงมนัศญา    หอมระเหย
2. เด็กหญิงพัชราภา    บุญสุข
1. นางสาวมาลัย    มีสวนพลอย
13 24 โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายพาณิชย์    วงศ์นพรัตน์
2. เด็กหญิงสมพร    -
1. นางวารุณี    พรมฝ้าย
2. นางสาวสุภารัตน์    แซ่สัว
5
14 25 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกุลจิรา    ภู่ทอง
2. เด็กหญิงปณัฐฑิตา    บุญแก้ว
1. นายพรจักษ์    อุ่นทิม
2. นายอัมรินทร์    ศรีเพียงจันทร์
16
15 27 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    คูณคงทรัพย์
2. เด็กหญิงสุวลี    จันทร์สร้อย
1. นายพงศ์ศิริ    จันทิวาสน์
2. นางสาวมาลี    เกาสังข์
12
16 28 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. นางสาวนันทวดี    ศรีเจริญ
2. นางสาวเมธิณี    คงธนโชคภักดี
1. นางลัดดา    เสาวกุล
2. นายสายชล    เสาวกุล
ชนะเลิศ
17 30 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายมนุเชษฐ์    เอี่ยมโพธิ์ศักดา
2. เด็กชายสุรกิจ    แก่นพะวา
1. นางสาวนภาพร    ราชูโส
2. นายพร้อมพันธุ์    ลายลักษณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 31 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพลอย    พริ้งพราว
2. นางสาวอรนุช    ไชยฮะ
1. นางประทิน    ทิพย์โอสถ
2. นางสุภิญ    คุณสุวรรณ์
15
19 32 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายศักดิ์พล    คล้ายจือ
2. เด็กหญิงวรวลัญช์    ศรีสะอาด
1. นางสาวน้ำเพชร    แจ่มทอง
2. นางสาวสุภัคพรรณ    สารประดิษฐ์
10
20 33 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายพงศ์นพัตธร    อรรถศุภผล
2. เด็กหญิงณัชรีภรณ์    ห้วยหงษ์ทอง
1. นางวริษฐ์    นนทชิต
8
21 37 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายหิรัญรัฐ    เพิ่มสุวรรณเจริญ
2. เด็กชายรวิโรจน์    โพธ์เขียว
1. นายจิรายุทธ์    จงใจ
2. นางทัศนีย์    จันทร์เรือง
20
22 42 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายปณต    ทรัพย์ประสงค์
2. เด็กชายบูรณัฏฐ์    บูรณะถาวร
1. นายแสนศักดิ์    หาคำบุตร
9
23 45 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายทัศนัย    ตนฑา
2. เด็กชายภานุพงศ์    นูมะหันต์
1. นางสาวดวงใจ    สุดใจ
2. นางสาวสุกัญญา    โถสุวรรณ์
17
24 47 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสพล    จิรเจริญสกุล
2. เด็กชายเจตน์    เพ็ชรวารีวิทย์
1. นายณัฐพล    หนองกก
2. นายธานินทร์    เทียนเจริญ
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................