งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 005
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายวรเมธ    วรน้อย
2. เด็กชายปิยะพงษ์    คงคา
1. นายสำเริง    ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์    บุญเมือง
7
2 3 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายเริงฤทธิ์    เจริญผล
2. เด็กชายศุภกฤต    โสภาวาง
1. นางสาวดาริญา    สดสี
2. นายเอกพัฒน์    เอกวงษา
25
3 4 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายถิรพล    พันธุ์เดช
2. เด็กชายรามณรงค์    ฮวดจำปา
1. นายชนะภัย    เดชะวงศ์
2. นางสาววลัยพร    คำแพง
12
4 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. ชลบุรี เขต 1 1. นายสุภกฤต    มั่นจิต
2. นางสาวกาญจนา    ขันนาค
1. นางสาวทวีพร    สัจจกุล
2. นายพงษ์พันธ์    แซ่แต้
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 6 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัชระ    สมัคการ
2. เด็กชายอัยยา    แม้นพรหม
1. นายสมชาย    สัพโส
2. นางสำรวย    เกตุถาวร
41
6 7 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายธีรยุทธ    จันทร์โส
2. เด็กหญิงสิริวิมล    กมขุนทด
1. นางสาววรัชยา    ชวลิต
2. นางสิรภัทร    วันเอียด
13
7 8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงวรรณิสา    บุตรดี
2. เด็กหญิงพนิดา    ไชยพรม
1. นางสาวดิศราพร    ศรีนุช
2. นายสมพร    เจริญกุล
4
8 9 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิพัฒน์    ศรีทอง
2. เด็กชายสหพล    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวนงค์นุช    น้อยบุบผา
2. นางสาวรุ่งฤดี    กรอบมุข
31
9 10 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. นางสาวชลธิดา    เดือนฉาย
2. เด็กหญิงสุพัตรา    รัชตะวรรณ
1. นางทรรศนีย์    ทองบัว
2. นางสาวศราลี    บรรจง
38
10 11 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    เจริญรัมย์
2. เด็กชายปริญญา    รุจินาถ
1. นายอาทร    หาสียา
2. นางสาวเสาวณีย์    สมชาติ
9
11 12 โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    จามเกษม
2. เด็กหญิงอรพินท์    ขุนวิชิต
1. นายทศพร    โนนคำภา
14
12 13 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายวรระชัย    ลี่แตง
2. เด็กหญิงนวรัตน์    เอี่ยมน้อย
1. นายณัฐกิติ    ก๋งทอง
2. นายศุภกร    ใช้ทอง
6
13 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายคมสันต์    สนิทพิทักษ์สินธุ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ตะเภาพงษ์
1. นางสาวนัฐกานต์    รักชนบท
2. นางสาวเกศรินทร์    หมื่นจำนงค์
10
14 15 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายวนสณฑ์    กุมภาพันธ์
2. เด็กชายบุญฤทธิ์    แม้นปืน
1. นางสาวนันทวัน    อ่อนจันทร์
2. นางสาวนิชานันท์    บุรวัชระไชย
42
15 16 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    โหยหวล
2. เด็กหญิงจันทิมา    เกษรศิริ
1. นายบรรเจิด    ท้วมลี้
2. นายศุรชัย    สกุลขอเจริญ
8
16 17 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงสรัลพร    สระทองแป้น
2. เด็กหญิงอาริษา    ศรีอินทร์งาม
1. นางปานทิพย์    ดอนขันไพร
2. นางสาวปารุดา    สระทองจันทร์
15
17 18 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ศรีภา
2. เด็กหญิงกัลยานี    เดชพิทยานันท์
1. นางสาวมธุรส    ลาโคตร
2. นายสกล    พันธมาศ
18 19 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายเข็มพวัตร์    เย็นใจ
2. เด็กหญิงปารินทร์ญดา    ดีวงษ์
1. นายชาญ    ทองใบ
2. นางสาวสีนวล    พันฮวบ
28
19 20 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    ทองสุก
2. เด็กหญิงสุภาวดี    กุลประกอบ
1. นางธารทิพย์    สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์    กุสโล
22
20 21 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายอรุณ    แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายอดิศักดิ์    ศรีคำภา
1. นางธนีญา    พลายงาม
20
21 22 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเกษนภา    ทุศิริ
2. เด็กชายชานนท์    มีอิ่ม
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์    แก้วพรายตา
21
22 24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายวสันต์    สุขสมัย
2. เด็กชายรเมศ    จันทะโก
1. นายณัฐิวุฒิ    อินอ่อน
2. นางปทุมวดี    อินอ่อน
32
23 25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายชญานนท์    แสงใหญ่
2. เด็กชายพัทธพล    อิสระวิทยะชัย
1. นางสาวมณัฏฐยา    ปั้นกาญจนโต
40
24 26 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 1. นายปฏิภาณ    อุบลบาล
2. เด็กชายสวภัทร    ศรีช่วย
1. นายธนภัทร    ประดับวงศ์
2. นางศรัณรัตน์    ธนาเตชะสวัสดิ์
25 27 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สว่างใจธรรม
2. เด็กชายวัชรินทร์    กอกิตรัตนกุล
1. นายสุรพัฒน์    มากกลิ่น
23
26 28 โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ภู่พระอินทร์
2. เด็กชายณรงค์วิทย์    ฉัตรแก้ว
1. นางสาวมยุรี    จูเภา
2. นางสุชาดา    จันทร์เขียว
37
27 29 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายนพชัย    อยู่ประสิทธิ์
2. เด็กชายชูชาติ    ยอดแจ่มรัมย์
1. นางสาวฐิติรัตน์    พรทิพย์วิวัฒน์
2. นายวิษณุ    รัตน์ตยานุสรณ์
29
28 30 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    เทือกสันเทียะ
2. เด็กชายศราวุธ    ทินอก
1. นายวิรัตน์    สีคล้ำ
33
29 31 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรพันธ์    ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงธิชามาส    แคโอชา
1. นายธีรเศรษฐ์    ดวงแข
2. นายเอกพงษ์    ใจชาญสุขกิจ
24
30 32 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายพายุ    เจียมมี
2. เด็กหญิงสุธาสินี    แจ่มจันทร์
1. นางสาวเมทินี    ตาตะสมิต
5
31 33 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    บุญมี
2. เด็กชายเอกราช    รูปงาม
1. นางสาวนารินทร์    มีอนันต์
2. นายศรัณย์    สิทธิ์น้อย
11
32 34 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    สุขสมสุทธิ์
2. เด็กหญิงสิริธร    ดวงวิเชียร
1. นายกรฤทธ์    ปิดตายัง
2. นายพีรพงษ์    ภาศักดี
19
33 35 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ทองขาว
2. เด็กชายธนนันท์    ขวัญหวา
1. นายธัชพงศ์    รุ่งเรือง
2. นางสาวพิชญา    วีรานุกูล
29
34 36 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดาว    ลีซอ
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    เมฆกมล
1. นายคงเดช    ศรีอุทารวงศ์
2. นางโสภี    สุขเจริญ
ชนะเลิศ
35 37 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายวรชิต    จันทร์สว่าง
2. เด็กชายรัฐพล    วรรณสุทธิ์
1. นายประพจน์    เอี่ยมจินดา
2. นางสาวสุกัญญา    ไขรัศมี
35
36 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวรจน์    สมเหมาะ
2. เด็กหญิงพรพรรณ    พรชัยภุชงค์
1. นายบุญเลิศ    แสงดี
2. นางอัมพร    แสงดี
16
37 39 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงสุนิสา    สุพอ
2. เด็กหญิงสุรีฉาย    ละอองสินธุ์
1. นางสาวจิราพร    ชมภูแดง
2. นายพนม    สมบัติบูรณ์
17
38 40 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายวิจิตรศิลป์    อุดมสินวรกุล
2. เด็กชายปัญจพล    พลนาค
1. นางสาวนวพร    กำเพ็ชร
2. นางสาวนารินทร์    ย่องหยี
25
39 42 โรงเรียนบ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัชรพล    แสงงาม
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์    ปิ่นวณิชย์กิจ
1. นางพิมพ์ภรณ์    ประสิทธิ์รัตน์
2. นายวรายุทธ์    นวลงาม
39
40 43 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    หัสชัย
2. เด็กชายถาม์พร    กล้าหาญ
1. นางสาวปัณฑาลีย์    สุดลาภา
27
41 44 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงปภาวดี    ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร    ภูคัง
1. นายภาณุพงศ์    พละวงษ์
2. นายรัชพล    วรกรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
42 45 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพนิดา    คำก่อ
2. เด็กหญิงสุนิสา    ใจตรง
1. นางชุติมนฑน์    ยมหา
2. นายธีรยุทธ    ยมหา
17
43 46 โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. นายกฤษณะ    ตลุ่มพุก
2. เด็กชายธีรดล    คูณกลาง
1. นายณัฐยุทธ์    รอดภัย
2. นางสงกรานต์ทอง    มาลัยเลิศ
34
44 47 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสุริยกมล    สังข์ส้ม
2. เด็กชายวัชรวิทย์    พันธ์งาม
1. นางสาวคริสมาส    ไขแสง
2. นายนริศ    พุฒดี
43
45 48 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายปณชัย    เพ็ชรขาว
2. เด็กชายธนภูมิ    อุ่นจิตร
1. นายพยนต์    เหนือโท
2. นายสุรสิทธิ์    โนภาศ
35
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................