งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 052
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณิชา    เสริมชัยวงศ์
1. นางสุรีย์    โรจน์ประดิษฐ์
2 2 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวีรวรรณ    ขันรุ่ง
1. นางสาวพาขวัญ    ศรีธรรมชาติ
3 3 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนัตยา    คล้ายละมั่ง
1. นางสาวสมจิต    สุขสำราญ
4 4 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรันลักษณ์    พันธรณี
1. นางสาวจารุวรรณ    ไม้เลี้ยง
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัทนี    รวิรุจิพันธุ์
1. นางวริศนันท์    พงศ์โนนคำ
6 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปุญพุฒิพร    เจียงวรีวงศ์
1. นางอัญชลี    อิ่มโพ
7 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายสุพรรณ    วณิชย์จิรัฐติกาล
1. Mr.Lyndon Diancin    Rogue
8 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงกรกนก    เมฆฉาย
1. นางสุภาพร    พูลเพิ่ม
9 9 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงแคสแซนด้า    นะวาระ
1. นางถวิลวรรณ    อินทร์อำนวย
10 10 โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวิชุดา    รั้งกลาง
1. Mrs.Virgennia    C.Pelimer
11 11 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงญาโณบล    บุญวิเศษรณกร
1. นางสุภาวดี    ชุมภูแก้ว
12 12 โรงเรียนสุภวิทย์ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงพีรดา    กิตติภัทรสกุล
1. นางสาวสุภาพร    ภูผาย
13 13 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกรกนก    วงศ์บุญรอด
1. นายประการณ์    จันพุฒ
14 14 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอินทิมา    หัวใจ
1. MissClare Canas    Albarracin
15 15 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนัชญา    ยิ้มเจริญ
1. Mr.Dionel    P.Magbanua
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงอภิชญา    สุธาสิโนบล
1. นางสาวศุภิญญา    ลือเนตร
17 17 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงลวิตรา    เจียมทับทักษิณ
1. นางธารทิพย์    สุกก่ำ
18 18 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุวิมล    เหลื่อมประเทศ
1. นางธัญธร    ฤาประสิทธิ์
19 19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชญานดา    ภัทรพสิษฐ์
1. นางเทพี    ไวประดับ
20 20 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายปภังกร    ว่องไว
1. นางคุณากร    รัตนจีนะ
21 21 โรงเรียนวังไกลกังวล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายนาราวินท์    โปรดเมธี
1. นางสาวจรูญลักษณ์    ปิ่นรารัยนนท์
22 22 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพรรพนัช    อยู่มั่นคง
1. นางราตรี    รัตนชล
23 23 โรงเรียนทิวไผ่งาม สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายณฐนน    กิตติมงคลสุข
1. นางขันทอง    กิจโชติสกุล
24 24 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงนภหทัย    อรจันทร์
1. นางสาวพิชญาดา    คำชมภู
25 25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    สุรชีวิน
1. นางสาววิภาวรรณ    ชาวเหนือ
26 26 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    กาพล
1. นางสาวทัศณีย์    บุญทัศน์
27 27 โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายชนะชัย    อร่ามโภคิน
1. นางอำพัน    บรรจงคชาธาร
28 28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงมนต์นภา    นพกาล
1. นางสาวสายฝน    แกล้วกล้า
29 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายณชนก    อธิปัญญาคม
1. นายอิทธิพล    ลักษณะโภคิน
30 30 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปาจารีย์    แสนบัว
1. นายธนนท์    ว่องไว
31 31 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบุณยาพร    แสนบ้าน
1. นางสาวชยาภรณ์    พันธ์ยิ้ม
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงภัคจิรา    กล่อมปัญญา
1. นางกรรณิกา    แสงทอง
33 33 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งกมล    ปัจเวก
1. นางสาวเปรมจิต    จอมคำสิงห์
34 34 โรงเรียนเอกอโยธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงแพรไพลิน    กันทะวงศ์
1. นางสาวสุวิมล    ศรีคำ
35 35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายอชิตพล    โพธิ์ทอง
1. นางอภิญญา    ธรรมสุวรรณ์
36 36 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    สุริฉาย
1. นางวารุณี    ยะปาน
37 37 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงณิชา    จรดล
1. นางสุนิสา    ตันประยูร
38 38 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    เสวกจินดา
1. MissLaura    Atilano
39 39 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 1. เด็กชายโบดี้    มาร์ทีเนส
1. นางสาวจุฑารัตน์    ชูกำแพง
40 40 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงพุทธิมา    วัชรพิบูลย์
1. นางลำดวน    รอดสถิตย์
41 41 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกันญาภัคฐ์    พฤกษ์ธาราธิกูล
1. Mr.Nico    Mans
42 42 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ลาพงษ์
1. นางสาวรัตนภรณ์    ดวงกมล
43 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี    สุจีรกุลไกร
1. นางสาวบุญทริกา    หนองภักดี
44 44 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิง Jeeraphath    Lekphetch
1. Mrs.Josephine    R. Lekphetch
45 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    เอี่ยมประเสริฐสุข
1. นางสาวจตุพร    บัวแดง
46 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายคณพศ    ศรีสอาด
1. Mr.Neil    Holm
47 47 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงแมดิสัน    ทัพเนล
1. Ms.Melissa    Reilly
48 48 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปราณปรียา    กองกาญจน์
1. นางสาวเยาวรัตน์    สาละผล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................