งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 053
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงอรดา    ศักดิ์สิทธิ์
1. นางสาวรติรัติ    จินดาวงษ์
2 2 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงทากุรานิ สายฟ้าสุทธิชนม์    ซามารา
1. นางสาวกฤษณา    โพธิ์กระสัง
3 3 โรงเรียนบ้านหนองโรง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ขำปรางค์
1. นางสไบทิพย์    คงเจริญ
4 4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอริศศิรา    เจริญฉิม
1. นางพัชรี    จันทร์งาม
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพาณิชา    ฮ่วมกี่
1. นางลำเภาพรรณ    อร่ามพงษ์
6 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายรชต    แตงมีแสง
1. นางอัญชลี    อิ่มโพ
7 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชาร์คโซดาฮอน    โอคยูโลว่า
1. Mrs. Barnohon    Karimova
8 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    อินทรนุช
1. นางสุภาพร    พูลเพิ่ม
9 9 โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจารวี    หลวงพิทักษ์
1. นางสาวนันธิภา    โมลาดุก
10 10 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายจิรัฐเกียรติ    ศิริทัตธำรง
1. นางพัชรินทร์    อยู่ยั่งยืน
11 11 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพิชชาภา    ตั้งแต่ง
1. นางจินตนา    อรุณเรือง ฮับเบิ้ล
12 12 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    ธีระเศวต
1. นางพิมพ์ชนก    ธีระเศวต
13 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรินรดา    สุขเสดาะ
1. Mr.Wouter    Van Vugt
14 14 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชนาพร    บุญเพ็ชร
1. Mr.Pedro Jr.    Encarnacion
15 15 โรงเรียนศรีหฤทัย สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณิชากร    เสเกกุล
1. นางสาวทิพวรรณ    โพธิ์ม่วง
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย    สุวรรณบูรณ์
1. นางภิรมย์    พันธุ์มาก
17 17 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงมารีน    อิงธรรมจิตร์
1. นางยุพาพร    ปะนันโต
18 18 โรงเรียนบ้านเขากระแต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์    จวงสอน
1. นางสาวภัทธิรา    มาดิษฐ์
19 19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรินรดา    จันทร์งาม
1. นายเจน    ตรีไว
20 20 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงประกายกาญจน์    ธนะสุทธิพันธ์
1. นางคุณากร    รัตนจีนะ
21 21 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ชัยศรี
1. นางสาวอุบล    สุดแสง
22 22 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสิรินดา    อุณหสุทธิยานนท์
1. นางกิตติยา    สังคะหะ
23 23 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงเตย    ศรลัมพ์
1. นางจิรชยา    จาระนัย
24 24 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายชัชชัย    ยุ่นเพ็ญ
1. นางสาวฐิติรัตน์    เดชเจริญพร
25 25 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายวินทร์    จอห์นสัน
1. นางสาวปาริฉัตร    นครเอี่ยม
26 26 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงรวิษฎา    ตั้งศรีไพโรจน์
1. นางธุวากรณ์    โฆษิตจาตุรนต์
27 27 โรงเรียนนารีวุฒิ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปานวาด    สมบูรณ์
1. นางก้อนเพชร    ชัยชญา
28 28 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายเปรม    กลิ่นพิพัฒน์
1. นางสุภาพร    วิเชียรพงษฺ์
29 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ    แก่นเพิ่ม
1. นางคุณามาศ    เลิศวิไลอนันต์
30 30 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    ศรีวัฒนวรชัย
1. นายชัยนาถ    สายบัว
31 31 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยกร    ประทีป
1. นางรัชดาพร    เหลืองสุดใจชื้น
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงปัณณทัต    วัฒนวงศ์
1. นางอุษา    เห็นชื่อ
33 33 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายเปรมินทร์    โอลิเวส แสนเมือง
1. Mrs.Rowena    M.Palattao
34 34 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงปาลิตา    พิษาภาคย์
1. นางณัฐนันท์    วงษ์กลม
35 35 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    จักษุรัตน์
1. นางสาวฐานิยา    งามศิริ
36 36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชลีรัตน์    หันบัญญัติ
1. นางชูศรี    จิรชวาลวิสุทธิ์
37 37 โรงเรียนวัดโคกเขมา สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงไพลิน    บำรุงกิจ
1. นางสาวเทียมรัตน์    เอี่ยมศรีเพ็ง
38 38 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุมินทร์ตรา    ทีปะลา
1. นางสาวอฏิวี    ฉัตรดอน
39 39 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กหญิงญานิกา    พรมชัย
1. นางสาวนพรัตน์    ทองมาก
40 40 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงพิมพ์รพี    พรมฮวด
1. นางปานทิพย์    ระเวกโสม
41 41 โรงเรียนวัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยแพรวา    ปูนพันธุ์ฉาย
1. นางมยุรี    จันทรแดง
42 42 โรงเรียนหทัยชาติ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอินธุอร    กับเนียม
1. นางจุฑามาศ    ประสิทธิ์
43 43 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    นามบุตร
1. Mrs.Maria    D.Balangue
44 44 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงแพรวา    คล้ายสุทธิ์
1. นางสาวนันทิยา    นภาแสง
45 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    แซ่เตียว
1. นายองอาจ    เจริญนาน
46 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรมน    จิตรวุฒิโชติ
1. นางนันธิกา    รุจิรา
47 47 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอรรัมภา    สุวรรณวงศ์
1. นางสาวพูลพันธุ์    ด้วงสวัสดิ์
48 48 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธิษณามดี    คาร์ลเดอรอน
1. นางสาวตะวัน    อิ่มประสงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................