งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 054
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนราภรณ์    พรหมพิชัย
1. นางพรทิพย์    กลัดสมบูรณ์
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปาจรีย์    สีอ่อน
1. นางวิไลวรรณ    สายยืด
3 3 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงแพรเมือง    มูลสมบัติ
1. นางสาวสาลี่    ศิลปสธรรม
4 4 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    เขาทอง
1. นางสาวปุณณดา    สืบเพ็ง
5 5 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ประสิทธิ์เขตกิจ
1. นางสาวมาลัย    เฟื่องคณะ
6 6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายก้องกิตติคุณ    บุญพึ่ง
1. นางสาวเกษร    พลอยประดับ
7 7 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพีรดา    วัชรานุกูลกิจ
1. นางสาวศิริญญาพร    ชนะสะแบง
8 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงซันดาอู    สวัสดิ์ทอง
1. นายโสภณ    บุญเรืองรอด
9 9 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุมณฑา    โชระเวก
1. นางสายน้ำผึ้ง    ปลื้มใจ
10 10 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงศรัญญา    สุลัยมาร
1. นางสาวกินนาลอน    สืบดี
11 11 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงชัญญา    การสมวรรณ์
1. นางนภา    ฮกทา
12 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายเจนวิทย์    โพธิ์งาม
1. นางพรทิพย์    ร่มพุดตาล
13 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายฐิติวัฒน์(Titiwat)    สอนสิงห์(Sornsing)
1. นางสาวศุภัคศิตา(Supuksita)    ดวงธนู(Doungtanoo)
14 14 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    ขันตี
1. นางสาวฉันทนา    มงคลเจริญสุข
15 15 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาธร    พริกนาค
1. นางญาณิศา    เบ็ญจกิจ
16 17 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายพงศกร    ปานดี
1. นางสาวอรุณรักษ์    ขันเทศ
17 18 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวีนัส    ช่างไม้
1. นางสาวกรรณิการ์    อ่อนพันธุ์
18 19 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุวนัน    อาจนิยม
1. นางสาวศรัญญา    สังข์ทอง
19 20 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ขำหงิม
1. นายยุทธนา    วรรณกิจ
20 21 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงนภสร    ล้านคำ
1. นางปิ่นประภา    เมย์รี่
21 22 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    นุ้ยรุ่น
1. นางทิภาพร    ตรีหัตถ์
22 24 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายปาริธร    -
1. นางสาวศิรินภา    พินิจพรรณ
23 25 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ    พึงฉาย
1. นางศรินย์    สุนทรวรรณ
24 26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 1. นายศักดิธัช    สีลาดหา
1. นางลักษมณี    จ่าแท่นทะรัง
25 27 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สิทธิเดช
1. นางอุไร    วงษ์สวัสดิ์
26 28 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงรสิกา    พันธ์จันทร์
1. นางพัทธนันท์    สาธุชาติ
27 30 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์    กรเกษม
1. นางอมลยา    เกาะสูงเนิน
28 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุณยปรรณานนท์
1. นางอุมาจินต์    คงคา
29 32 โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ    แว่นแก้ว
1. นางสาวรัตนา    รุ่งเรือง
30 33 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงทิมพิกา    ประทุมมา
1. นางนิศากร    เอี่ยมสาย
31 34 โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    สระศรีชล
1. นางสาวอลงกรณ์    สิมลา
32 35 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    หมัดพวง
1. นางสายสมร    นรสิงหเริงฤทธิ์
33 36 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    กูละ
1. นางสาวสุธาทิพย์    พรมน้อย
34 37 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายทวีพร    มณีศิลป์
1. นางจิตติมา    เขียวพันธุ์
35 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    วรสิทธิ์
1. นางสาววิชุดา    บัวแจงงาม
36 39 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 1. เด็กหญิงยาสมิน มุกสุดา    ซัทคริฟฟ์
1. นางสาวจุฑารัตน์    ชูกำแพง
37 40 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 1. นายภควัต    ภู่ขาว
1. นางสาวสายฝน    บุษบรรณ์
38 41 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชลดา    เชาว์ไว
1. นางวันดี    โชคสมกิจ
39 43 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงพรพรรษา    เทียมศรี
1. นางนภัทร    ศิริเจริญแสง
40 44 โรงเรียนวัดหนองสะเดา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายธนพัฒน์    ทองภู
1. นางวารีย์    เมืองเกษม
41 45 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิภาพร    สัมพันธ์
1. นายสมยศ    ฟุ้งเฟื่อง
42 46 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจริยา    กลิ่นนิรันต์
1. นางสาวเสาวลักษณ์    กลิ่นเล็ก
43 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนาตาลี    พาพิมาย
1. นางสาวดวงชีวัน    วิเศษหอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................