งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 056
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายธีร์    สุมาลัย
1. Mr.Marc    M. M. Bruyneels
2 2 โรงเรียนกสิณธร สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญฎา    อามระรัตนะ
1. นางศรีอุทัย    นิ่มนาค
3 3 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายภัทรเดช    ธรรมธาดาวิวัฒน์
1. นายธนสิทธิ์    ชินแสงทิพย์
4 4 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนวรรณ    ทองคำ
1. นางสาวสมพร    อินรา
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายนวัต    หงส์ทองสกุล
1. นางสุภาพร    เกษมสำราญ
6 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัศรี    เพ็ญศิริสมบูรณ์
1. นางอัญชลี    อิ่มโพ
7 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ชมพูพงษ์
1. Mr.Bahtiyor    Karimov
8 8 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายธนากร    บุญประเสริฐ
1. นางกัญจนา    จุฑามณี
9 9 โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายอรุษ    คงมาลัย
1. นางสาวพนิตสุภา    บุญฤทธิ์
10 10 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายพีร์นิธิ    สมบูรณ์ทรัพย์
1. นางรัชตวรรณ์    ศรีสุวรรณ
11 11 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงชนากานต์    คิดดี
1. Misssiegrid    B.Tejeno
12 12 โรงเรียนสุภวิทย์ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายภูริณัฐ    มรกตอัมพรกุล
1. MissAnnie Beth    Tacio Pasian
13 13 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายอนุชา    ชีวชานนท์
1. นางสาวพรรณศรี    ปทุมศิริ
14 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเต็มฟ้า    นิธิประดิษฐกุล
1. นางผ่องพันธ์    อ่อนทอง
15 15 โรงเรียนวัดทุ่งเพล สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปรียาพร    เพ็ชรรัตน์
1. นายสุพจน์    เจริญมรรค
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กชายจารุกิตติ์    โมรา
1. นางขนิษฐา    อมรสังข์
17 17 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายปริญญ์    รุจิรัชกุล
1. นางนงค์นุช    ลาภผล
18 18 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรกานต์    ผลาหาญ
1. นางมาลินี    เกิดสมบูรณ์
19 19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรมน    เทียนสัมฤทธิ์
1. นางสาวภัคสิรี    เดือนเที่ยง
20 20 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายญาณกร    เชยประเสริฐ
1. นางปราณี    มิตรสงเคราะห์
21 21 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญกมล    มีสมบูรณ์
1. นายเมธา    ตั๊งถวรการ
22 22 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชณิตา    ธรรมเนียม
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    สายคำภา
23 23 โรงเรียนทิวไผ่งาม สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงวาเนสซ่า วนิดา    เวสเซล
1. นางสาวศริญญา    อินโอสถ
24 24 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายหิรัญ    สินค้าประเสริฐ
1. นางวาสนา    เวชวิฐาน
25 25 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    มณฑาพันธุ์
1. นางสาวสุภัคษร    สุมขุนทด
26 26 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    เอี่ยมวิไล
1. นางสาวอรุณี    ยาระวัง
27 27 โรงเรียนวัดบางกะโด สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายบัณฑิต    โล้หนู
1. นางพัชรี    โตเต็ม
28 28 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนิรัชพร    พรมสามสี
1. นางสาวเพลินจิตร    ตอรัมย์
29 29 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    มีศิริ
1. นางสาวณัฏฐณิชา    อินเจริญ
30 30 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสรวิศ    พาณิชยะกิจกุล
1. นางนันทพร    รารักษ์
31 31 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพันแสงศร    อุมะนันท์
1. นางสาววรรณา    ผาอ่อน
32 32 โรงเรียนวัดมหานาม สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงณิชา    คงมีทรัพย์
1. นางสาววรรณี    โนจิตร
33 33 โรงเรียนศรีจิตรา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายกมลพัฒน์    ปรีญาโชติอนันต์
1. นางณัฐยาภรณ์    อิ่มตระกูล
34 34 โรงเรียนประสาทวิทย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายสัณหณัฐทวี    ธนรัช
1. นางพรหมพิมณ    คำกอง
35 35 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายภูรินท์    บุณยาภรณ์
1. นางรัตนจรี    ชลชีวะ
36 36 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริยากร    มาสิก
1. นางสาวภวันตี    เจริญวงศ์
37 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    สายรัดเงิน
1. นางอุไร    รัตนจินดา
38 38 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    ธนสาร
1. นายสรศักดิ์    ตันติปัญญาเทพ
39 39 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป. ตราด 1. เด็กชายณรงค์ชัย    เจริญสุข
1. นางมาติกา    สิงห์ปั้น
40 40 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงเปมิิกา    ศุภลักษณ์
1. นางจุฑามาศ    กำเพ็ชร
41 41 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงบุญญิศา    ศรีสันต์
1. นางสาวกัลยาวีร์    อัครโชติธนินท์
42 42 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิตารีย์    ดวงจรัส
1. นางสาวณฤดี    สาระบัว
43 43 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์    วิทยะวรกาญจน์
1. นางบุษกร    ยมจินดา
44 44 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    วัฏฏสันติ
1. นางสุภาณี    ทองรอด
45 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงไอรีน    จาวาเฮเรี่ยน
1. นางสาวพรรณี    เผื่อนคง
46 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชาย พัสกร    ฉ่ำแสง
1. Mr.Richiejay    G. Lobitos
47 47 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปณาลี    มกรากร
1. Mr.Claas Ludwig    Emil
48 48 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชลลดา    ชุ่มศิริ
1. นางศิริรัตน์    ผิวแดง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................