งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 057
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงสุนิตตรา    ศรีคนละ
1. นางสาวสุพิชญา    สุวรรณศักรสิน
2 2 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมลตรา    อ่่อนปรุง
1. นางสาววลัยลักษณ์    ทุมกลาง
3 3 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรพิชา    ภู่ภักดี
1. นางสาวนันท์สินี    ทวิสุวรรณ
4 4 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    เจริญสลุง
1. นายยงยุทธ    ใสสะรัง
5 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริพร    ตันบุญยืน
1. นางนันทิยา    เสือปาน
6 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงไอฝน    คล้ายเหมือน
1. นางสาวกีรติ    ภู่ทอง
7 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    ทองดอนพุ่ม
1. นางสาวศรัญญา    เอี่ยมใจดี
8 9 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกรรฐิมา    ตรุษเพ็ชร์
1. นางปุณิกา    โพธิสุทธิ์
9 10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงนาตาลี    โรส วอรี่
1. นางสุวพร    คำพา
10 11 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงสุวนันท์    อิ่มหนู
1. นางสาวสุภัสสรา    บัวรุ่งสวัสดิ์
11 12 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงศิริอนงค์    ชะเอมเทศ
1. นางสาววันทนา    วัดบัว
12 13 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ สพป. สมุทรสาคร 1. นางสาวเกวรินทร์    ภูทอง
1. นางรัชฎาภรณ์    เกษแก้ว
13 14 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    สีมหาวงษ์
1. นายอนัน    ฮ้อเจริญ
14 15 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    สืบวงษ์รุ่ง
1. นายกฤติภัทร    โสภิตวราทร
15 16 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 1. เด็กชายธนายุทธ์    ศรพรหมฉาย
1. นางชฎารัตน์    สุนทรินทร
16 17 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บัวจูม
1. นางดารณี    โสรัจจกิจ
17 18 โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเมธิตา    ปั้นศิริ
1. นางสาวศิริวรรณ    โคกเครือ
18 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายณัฐพงษ์    มาคงกุล
1. นางสาวขนิษฐา    คำมาก
19 20 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงอรทัย    คงเมือง
1. นายศรายุทธ    กันรัมย์
20 21 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายลักษมณ์    นภัสกรวงศ์
1. นางสาวละออง    มีทรัพย์
21 22 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายนริศ    กัณทวีชัย
1. นางจุฑาภรณ์    จิตณรงค์
22 24 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงมาริษา    -
1. นางสาวอลิษา    ถิ่นใหญ่
23 25 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายชายชาญ    บุญเพ็ง
1. นางสาวกนกวรรณ    จงเพียร
24 26 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต 1 1. นางสาวกมลชนก    ขันทอง
1. นางสาวบุญเกื้อ    ชาญกิจ
25 27 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายณานพล    เดชมาก
1. นางสาวสินีนาฏ    ฤดีขจรไชย
26 28 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินญา    เทวกุล
1. นางสาวจริยา    บุญมา
27 29 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ยิ้มกระจ่าง
1. นางบุญชู    มาสาย
28 30 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ทองยัง
1. นางสาวจินตนา    จันทา
29 31 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นายอดิศักดิ์    บุญน้อม
1. นายสุภาพ    สงวนพันธุ์
30 33 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุรัญชนา    สาริโส
1. นางสาวจิรัชญา    อุ่นเรือน
31 34 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายธนกร    โชติช่วง
1. นางสุนันท์    ทองสุข
32 36 โรงเรียนบ้านลำพระ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบุตรสดี    การสมทบ
1. นางกันย์สินี    ปิจวงค์
33 37 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายมนต์ชัย    สร้อยชมภู
1. นางสาวณัฐธิชานันท์    ภูสีเงิน
34 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    บิงขุนทด
1. นางสาววิชุดา    บัวแจงงาม
35 39 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 1. เด็กหญิงนริศรา    ตะพองมาตร
1. นางนันทนา    ใจสุทธิ
36 40 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงวิชญาพร    คำตาสุข
1. นางสาวสุขุมาภรณ์    พุ่มจำปา
37 41 โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายนฤพล    เมืองนิล
1. นางสาวจิราภา    อ่ำแจ้ง
38 43 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงสิรินทรา    ชาวโคตร
1. นายเขษม    มหิงสาเดช
39 44 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. นายวันมงคล    โปร่งมณี
1. นางสาวพรทิพย์    ขันทอง
40 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิรภพพ์    รจนากุล
1. นางสาวไพลิน    บุญนา
41 46 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    อินทรวงค์
1. นางประทุม    รูปิยะเวช
42 47 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปัฐน์ธนฉัตร    แจ้งเอี่ยม
1. นายอนุภาพ    ดอนเกิด
43 48 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรังสิมา    เคียงสี
1. นางสาวรชยา    ต่อสกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................