งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 058
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพิมญาดา    วิชิตโชติ
1. Mrs.Marilou    Saligumba Cajes
2 2 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    ธรรมนิตย์นิยม
1. นางสาวธนพร    ขันเพ็ชร
3 3 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สามวันศรี
1. นางปวันรัตน์    ทองคุ้ม
4 4 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    รักงาม
1. นางสาวกฤษณา    คงพุ่ม
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิรดา    พรหมมานนท์
1. นายรังสรรค์    บุญธรรม
6 6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรสรินทร์    ถาแป้น
1. นางสุรีย์    สุขขี
7 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวา    ประดับสุข
1. Mr.Bahtiyor    Karimov
8 8 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงรัตนากร    พะณะงาม
1. นางเนตรา    ตระกูลราษฎร์
9 9 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิชชาภา    สมบุญนาค
1. นางสาวมัทรียา    กลิ่นเมือง
10 10 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงแคริส    เจน สมิธ
1. นางสาวโซสิมา    โซลาโน่ ตัล
11 11 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี    ผลผลา
1. นางจิรายุ    บุณยานันต์
12 12 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์    มีเงิน
1. นายสุทธิรักษ์    ธัมมะปัดโต
13 13 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายภานุพงษ์    ธรรมสังวาลย์
1. นางนุชจรี    พัฒนเรืองกุล
14 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    กิตติชูสกุล
1. นางบังอร    ชุมเกษียร
15 15 โรงเรียนบ้านคลองคต สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินันท์    พิเดช
1. นางสาวชาลินี    จงอริยตระกูล
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงแพรเพชร    ต่อไพบูลย์
1. นางสาวสุดารัตน์    กลิ่นบุบผา
17 17 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงชญานี    ฮวดหวัง
1. นางสาวอรษา    เณรตาก้อง
18 18 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเริงฤดี    สมเสนาะ
1. นางสาวอรุณรัตน์    รัตนวิชัย
19 19 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทิมกัน
1. นางสาวขวัญตา    มากเจริญ
20 20 โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงศศินิภา    ศรีลาแสง
1. นางสาวขวัญชีวา    หัตถกรรม
21 21 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงนันทวัน    เปี่ยมพอดี
1. นางปัญจมาพร    ดาราวงษ์
22 22 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรัชพร    สระเนียม
1. นางสาวกรภัทร    วนะสิทธิ์
23 23 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงลลิดา    โรจน์ขจรนภาลัย
1. นางสาวจารุวรรณ    จันทวงษ์
24 24 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพอเกอะมุยดี    ไม่มีนามสกุล
1. นางเพ็ญจันทร์    สีมา
25 25 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิม    รงคสุวรรณ
1. นางเชาวนี    รอนอารีย์
26 26 โรงเรียนวัดยายดา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงสโรชา    จันทร์มาศ
1. นางสาวปราณีต    ศรีรัตนโช
27 27 โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายจิรายุ    สุวรรณกิจศิริ
1. นางฐานิส    ธิติทรัพย์อุดม
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนันทพร    มีสนุ่น
1. นางวันดี    ศิริเพ็ญ
29 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนพร    โพธาราม
1. นางวรรณา    สง่างาม
30 30 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชนิกา    เหลืองศิลป
1. นางอารีย์    ด่านขุนทด
31 31 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณวษา    แอตาล
1. นายวรพล    แอ้มอุตม์
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงศจีนรา    เหลืองเกื้อกูลชัย
1. นางสุพัฒตรา    วันดี
33 33 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายริชชี่ เซน    วอล์ช
1. MissRoleza    Magno
34 34 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายธนา    เริงถิน
1. นางสาวกนกภรณ์    พุทธมา
35 35 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    สุขาทิพย์
1. นางอุไร    ช่อผกา
36 36 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายศิรภพ    อริยเดช
1. Mr.Niewel    P. Panser
37 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    คงโนนกอก
1. นางสาวสัชฌุกาญจน์    เริงโรจน์ธนากูล
38 38 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเก็จเพชร    ดวงรัตน์
1. นางสาวธรธีราพร    ดนัยสิริชัยชล
39 39 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กหญิงอนัญญา    ทัตภิรมย์
1. นางสาวพิมประพา    ทันใจ
40 40 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงปาณิสรา    กสิกิจ
1. นายทวีศักดิ์    วัชรมานพ
41 41 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ยินดีทรัพย์
1. นางเยาวลักษณ์    กลั่นบุศย์
42 42 โรงเรียนหทัยชาติ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงซาร่า    ประเสริฐสุข
1. Miss Sagun Marjorie    Mirasol
43 43 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงนฤนันท์    คำพิมพ์
1. MissKamilla Dania    D.Balangue
44 44 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงณัชลิตา    ตั้งสกุล
1. นายวิวัฒน์    พลายละหาร
45 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชัญญาดา    วัฒนากูล
1. นางสาวศิริโสภา    กรุมรัมย์
46 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เรียนรู้
1. นางสาวชลิตา    สุขเฉลิม
47 47 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพรหมพร    ช้างศิลา
1. นางสาวจันทิมา    ศรนรินทร์
48 48 โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนันท์ดา    บุญมี
1. นางลัดดา    รื่นไว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................