งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 059
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวารี    ยงฮะ
1. นางพรทิพย์    กลัดสมบูรณ์
2 2 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. นางสาวจุฑามาศ    พันธ์ศรี
1. นางเบญจมาส    เนียรประดิษฐ
3 3 โรงเรียนวัดหนองแก สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวาทินี    ตุ้มหนู
1. นางสุนี    ภานุมาต
4 4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ผ่องแผ้ว
1. นายนรภัทร    ศรีสมบัติ
5 5 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    เจียรโณรส
1. นางสาวทักษอร    พิมพ์นนท์
6 6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวุฒิกร    เย็นฉ่ำ
1. นางพรทิพย์    ชูใจ
7 7 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณนิภา    เบี้ยเลี่ยม
1. นางเกสร    อสุชีวะ
8 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงรภัสศา    สีน้ำเงิน
1. นางเพ็ญประภา    บุญศรี
9 9 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ทองสถิ
1. นางสาววัลภา    ข้องเกี่ยวพันธ์
10 10 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    วันอุบล
1. นางประภัสสร    จันทวฤทธิ์
11 11 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพรรรณพฤษา    ผดุงผิว
1. นางสาวธนวรรณ    ทองคำสุก
12 12 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    สออนรัมย์
1. นางสาวมาลัย    คงชมแพ่ง
13 13 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายกันพล    วนาวิเศษศักดิ์
1. นางสมวลี    เขียวมณี
14 14 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรวรา    หงษ์จันดา
1. นางสาวสุภาวดี    เจริญจิตร
15 15 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรักฆณา    ลายุก
1. นางญาณิศา    เบ็ญจกิจ
16 16 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ช่องาม
1. นางอรนุช    พรมสอน
17 17 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ศักดาเดช
1. นางสาวพัชรินทร์    อินทรจินดา
18 18 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสาวิตรี    หงษ์มัง
1. นางฌาณิศา    กระแสโสม
19 19 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพัชราพร    เหมือนคราม
1. นางสาวศรัญญา    สังข์ทอง
20 20 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงจินณิภา    คณาชาติ
1. นายยุทธนา    วรรณกิจ
21 21 โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติมา    สีเมฆ
1. นางจัน่ทร์เพ็ญ    รักศรี
22 22 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    นุ้ยรุ่น
1. นางทิภาพร    ตรีหัตถ์
23 23 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์    สักโขนง
1. นางอำไพทิพย์    ยกยิ่ง
24 24 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงจิตรา    -
1. นางสาวอลิษา    ถิ่นใหญ่
25 25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชไมพร    วิเศษสิงห์
1. นางปวริศา    บรรเลงใจ
26 26 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงพิริยา    ชัยนาม
1. นางสุดารัตน์    สวนมอญ
27 27 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัชชา    อำนวยผล
1. นางพจนีย์    ทองประเสริฐ
28 28 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายขจรศักดิ์    พรมสอน
1. นายณัฏฐกิตติ์    ใหญ่ยงค์
29 29 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    สาทุม
1. นางภัทราพร    พหลยุทธ
30 30 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปิ่นทอง
1. นางสาวอัมพร    ฉายาพัฒน์
31 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธันยพร    สิทธิกุล
1. นายวัฒนา    บริสุทธิ์
32 32 โรงเรียนวัดไชโย สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงชญานิศ    รุ่งเรือง
1. นางขวัญจิรา    อินทร์เอี่ยม
33 33 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ถือซื่อ
1. นางสุดาพร    สิงห์สุข
34 34 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชมภู
1. นางสาวจีรนันท์    ภิญญโชติ
35 35 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงรัตวรรณ    ฮับซัน
1. นางสาวธิดารัตน์    ตะเภาเงิน
36 36 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสายสุพิณ    มะณีแสง
1. นางสาวสุธาทิพย์    พรมน้อย
37 37 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงแก้ว    นาคำ
1. นางสาวดวงฤทัย    ศรีบุญลือ
38 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงผกามาศ    กล้าหาญ
1. นางสาววิชุดา    บัวแจงงาม
39 39 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 1. เด็กหญิงวิภาดา    อิ่มเสมอ
1. นางสาวจุฑารัตน์    ชูกำแพง
40 40 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    พันธ์นวน
1. นายทวีศักดิ์    วัชรมานพ
41 41 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงญตา    หมดทุกข์
1. นางสาววิลัยพร    ฉลองคุณ
42 42 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายยุทธการ    อำนาจประเสริฐ
1. นางกัลยา    กิตติรัตน์
43 43 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงลักษ์ขณา    สิงสา
1. นางฟ้างาม    ปลื้มจิต
44 44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    พุ่มมูล
1. นางศรัณยา    โพธิ์ปาน
45 45 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายพีระศักดิ์    ปิดตามานัง
1. นางศรีไพร    ตองอ่อน
46 46 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ผ่องผุด
1. นางสาวเสาวลักษณ์    กลิ่นเล็ก
47 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์    บุญช่วย
1. นายขจิตพงศ์    ลาภโชค
48 48 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    คุณนาม
1. นางสาวเขมิกา    ยินขุนทด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................