งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 060
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกัญชพร    นิ่มเนียม
1. นางสาวปารมี    บัวเผื่อน
2 2 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายศุภณัฐ    โพธิ์สีสด
1. นางสาววราภรณ์    ณ ลำปาง
3 3 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายวายุภัทร    บุญมาก
1. นางเสาวณีย์    พ่วงทอง
4 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    สมัครไทย
1. นายศรันย์    ตรีคุณ
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงถนิตา    ฉันทนาวราพิชญ์
1. นางสาวฤทัยรัตน์    ไข่ชัยภูมิ
6 6 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงญาดา    สิริเพาประดิษฐ์
1. นางนฤมล    จันทร์เทียน
7 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงแทนใจ    พุทธงชัย
1. Mr.Bahtiyor    Karimov
8 8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงทักษพร    โสไกร
1. นางรุจิเรข    โชคถาวรธุรกิจ
9 9 โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายพรรษ    เดชาวิชิตเลิศ
1. นางสาวศิริวรรณ    แก้วงาม
10 10 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายภูริภัทร    เนตรสุวรรณ
1. นางรัติกา    สิงห์ภิรมย์
11 11 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายพงศ์ปณต    ไพรัชเวชภัณฑ์
1. นางสาวประภาพรรณ    รุ่งโรจน์
12 12 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงชิดชนก    อำนวยสมบัติ
1. นางนงค์นุช    รุประมาณ
13 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายปณชัย    เอาทารย์สกุล
1. MissShyne Rose    C.Malaluan
14 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    จานทอง
1. นางวิไลวรรณ    วงษ์เกตุ
15 15 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอธิชา    นาวาเดช
1. นางสาวกุลณัฐ    เพ็ญวงษ์
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงอุษณิษา    แซ่แต้
1. นางกฤษณี    เกตุสกุล
17 17 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายปภาวิชญ์    กิจสดใส
1. นางวรรณา    เกิดสมเชื้อ
18 18 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงดารินทร์    แหนลำใย
1. นางอรอุมา    กสิผล
19 19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรัฐนันท์    เพ็งแช่ม
1. นางสาวพัชรินทร์    น่วมโพธิ์
20 20 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    นิตุธร
1. นางวิไลพร    ประกอบธรรม
21 21 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายนาธาน เจมส์    มาเล็ต
1. MissHannah Jade    Almojuela
22 22 โรงเรียนอรุณวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายสารัช    สารพัฒน์
1. นางสาวอุมาวสี    เสรีพรพงศ์
23 24 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายศวัสกร    มหาเรือนขวัญ
1. นางวรัญญา    เมฆเคลื่อน
24 25 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    สว่างวงษ์
1. นางศิรพร    สว่างวงษ์
25 26 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายพชร    อุ่นเจริญ
1. นางสาวชุลีพร    มนต์ประสิทธิ์
26 27 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญลักขณ์    ภูริวัฒน์
1. นางปรีดา    วงศ์ภาณุวัฒน์
27 28 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนภัทร    ตัญญะ
1. นางเยาวภา    ดวงสุวรรณ
28 29 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    มานุจำ
1. นางภัทรวรรณ    ศรีลำดวน
29 30 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนบูรณ์    วิศรียา
1. Mrs.Lilibeth    Bentor
30 31 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเปรมลิกา จัสมิน    ฟุท
1. นางสาวนี    คุ่ยเจริญ
31 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายนฤบดินทร์    ตราประยูร
1. นางสิริวรรณ    ธูปแก้ว
32 33 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงมนปริยา    แซ่กัม
1. นางวริษฐ์    นนทชิต
33 34 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงชนาพร    ศรีมณี
1. นายทรงศักดิ์    สุวรรณเลิศ
34 35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายภูรีภัทร    โตเจริญ
1. นางรุ่งทิพย์    ธนะสินไพบูลย์
35 36 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายกชภาส    ไพศาลนันท์
1. นางมัณฑนา    ศิริกัณรัตน์
36 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    ปัญญาใจ
1. นางศิรินาฏ    ลีฬหะกร
37 38 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายภราดร    ตันจริยานนท์
1. นางสาวจุฑามาศ    รวมเมฆ
38 39 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 1. เด็กชายภูริณัฐ    เจริญสมบัติ
1. Mr.MAT    RICAFRANCA
39 40 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายฉัตริน    เอี่ยมสงคราม
1. นางจุฑามาศ    กำเพ็ชร
40 41 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร    เพ็ชระ
1. นางสาวจิณัฐตา    ก่อแก้ว
41 42 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริกร    อินทรโยธา
1. นางสาวกรองกาญจน์    ปิ่นเกตุ
42 43 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงลูซี่    ลอร์ด
1. นางพิศมัย    เมตตา
43 44 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงธัญรดา    เสือเปรม
1. นายวิวัฒน์    พลายละหาร
44 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    กมลสัมฤทธิ์ผล
1. นายปราโมทย์    โพธิผล
45 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมณิศรา    ลาภผล
1. นางสาวอารี    เอียงอุบล
46 47 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงชัญญา    พรหมณีวิรัช
1. Mr.Brian    Valendez
47 48 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายโชติพัฒน์    พรหมน้อย
1. นางสาวรัตนา    รัตนวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................