งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 061
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอภินันท์    กาญจนรักษ์
1. นางจรูญลักษณ์    สัมฤทธิ์
2 3 โรงเรียนวัดหนองแก สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายภิรัตน์    กองนาค
1. นางสุนี    ภานุมาต
3 4 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ตอบไธสง
1. นางสาวเสาวลักษณ์    กัณทะษา
4 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิจไพบูลย์    บุญอ่อน
1. นางนันทิยา    เสือปาน
5 7 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์    วงศ์บุญธรรม
1. นางสาวฐิตินันท์    วงษ์ชาลี
6 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายวุฒิชัย    คล่องคณิตสรณ์
1. นางสาวเกศญาภัค    เกริกสุธี
7 10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเบนน่า    มาซาโกวา
1. นางสาวนุชนารถ    ทาณะระ
8 12 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงลักขณา    วงษ์เจริญ
1. นางสาวทิพวรรณ    บัวรัตน์
9 13 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงอนัญญา    เอนกศิลป์
1. นายสุขอนันต์    อักษร
10 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชนิตา    เครือศิริไพบูลย์
1. นางสาวชนม์ชนก    จันโทริ
11 15 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธิดาพร    อรปัญญา
1. นางญาณิศา    เบ็ญจกิจ
12 16 โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 1. นายสถิตย์    ตรีเนตร์
1. นางพิศมัย    สาระกูล
13 18 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    เนื่องอ้น
1. นางศุภลักษณ์    บุญญาลัย
14 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิตา    ทิศกระโทก
1. นางสาวพิกุล    แหลมประโคน
15 21 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรายุ    พันปี
1. นางสาวปุณิชา    คุ้มสอาด
16 22 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุธิดา    ศิริบุญ
1. นางจุฑาภรณ์    จิตณรงค์
17 24 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายแหลม    -
1. นายนพรัตน์    น้อยหนู
18 25 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายมรกต    เชิดชูศรีทรัพย์
1. นางศรินย์    สุนทรวรรณ
19 26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 1. นายนิทัศน์    ศรีโกเมนท์
1. นางลักษมณี    จ่าแท่นทะรัง
20 27 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายจักรพงษ์    ทองศรี
1. นางสาวทัศนีย์    ปิ่นแก้ว
21 28 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    บัวซัง
1. นางสาวญาดา    ผลมะเฟือง
22 30 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา    สุ่มมาตร์
1. นางสาวมณีรัตน์    มหาสวัสดิ์
23 31 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายมงโท่ย    -
1. นายอักษรินทร์    ชัยอัครพันธุ์
24 33 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายวีรภัทร    ธงอินทร์เนตร
1. นางสุดาพร    สิงห์สุข
25 34 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงพฤกษา    สุขเกษม
1. นางสาวจีรนันท์    ภิญญโชติ
26 35 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงสมหวัง    จงดี
1. นางสาวบุษกร    กอโง่ง
27 36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายนิลปัทม์    คงสมพงษ์
1. นางพนิดา    ทำเสร็จ
28 38 โรงเรียนวัดบางบอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิชญา    บ้านหนอง
1. นางสาวเจติยา    ดากระบุตร
29 39 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    แน่นอุดร
1. นางสาวจุฑารัตน์    ชูกำแพง
30 41 โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายอมรเมศร์    รุ่งเรือง
1. นางสาวจิราภา    อ่ำแจ้ง
31 43 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี    สำเร็จ
1. นางสาวชุติมา    สินธุวานิช
32 44 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร    ทัศนะ
1. นางสาวเจนจิรา    พลายละหาร
33 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายภูดิท    จิตงามสุจริต
1. นางวิชิตรา    สุระคำพันธ์
34 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ทรัพย์ประมูล
1. นายขจิตพงศ์    ลาภโชค
35 48 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    ทองอร่าม
1. นางประมวล    ศักดิ์ศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................