งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 063
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรุจยา    นาทอง
2. เด็กหญิงวาสิฐฐี    เกลียวทอง
3. เด็กหญิงน้ำหวาน    กิตตินาทอง
4. เด็กชายศดายุ    นิมา
5. เด็กชายอัมรินทร์    อรุณสวัสดิ์
1. Mr.Jun O.    Denis
2. นางสาวปาณิสรา    เนาวดี
2 3 โรงเรียนบ้านหนองโรง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนุชจรี    สาระเห็ด
2. เด็กหญิงพัชรี    คำพิมาน
3. เด็กหญิงแสงนภา    เรือนเพชร
4. เด็กหญิงทิวา    นุชสำอางค์
5. เด็กหญิงนิชาวรรณ    จันทร์กระจ่าง
1. นางสาววิไล    ไม้แก้ว
3 4 โรงเรียนบ้านหัวลำ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณการ    สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงรุจิษยา    ณะวงศ์ษา
3. เด็กชายจักรวาล    อ่ำสำลี
4. เด็กชายธนัสฌา    ห่อเทศ
5. เด็กชายเดชบดินทร์    บัวชุมสุข
1. นางสาวธิดา    ตันบัว
2. นายนรินทร์    อินทรวงส์สักดิ์
4 6 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภกิจ    จูมแพง
2. เด็กชายสนั่น    สวัสดี
3. เด็กชายพิทวัส    ศิลป์มา
4. เด็กชายภาคิน    โคกสลุง
5. เด็กหญิงทิพย์ยุภา    บัวตา
1. นางนาถติยา    สนั่นเมือง
2. นางนิศารัตน์    โกมลสวัสดิ์
5 7 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพนธ์    อินทะไชย
2. เด็กชายพีระพล    สายสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเกษประทุม    จรูญแสง
4. เด็กหญิงลูกปลา    ชลบุญ
5. เด็กชายวันชนะ    กิจนาที
1. นางสาวจันทิมา    นาคะ
2. นางปิยนุช    เพชรมณี
6 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงพัชชา    เทพอาสา
2. เด็กชายพิชยากร    ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงสิรินาท    พลายมี
4. เด็กหญิงบุษกร    เซี่ยงหลิว
5. เด็กหญิงหทัยชนก    เสียงเจริญ
1. นางสาวเกศญาภัค    เกริกสุธี
2. นางเพ็ญประภา    บุญศรี
7 9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐชนน    ไทยศรี
2. เด็กชายนนภวัฒน์    น้อยเจริญ
3. เด็กหญิงดวงพร    มะลินิล
4. นายปรีชา    ชีพนุรัตน์
5. นายธนากร    สุขพรหม
1. นางฐาณิญา    สิทธิทองจันทร์
2. นางสาวปรารถนา    สุขโข
8 10 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายกิตติชัย    แซ่ลิ้ง
2. เด็กชายวราพงษ์    พะรินรัมย์
3. เด็กชายวรกฤษ    มุดงาม
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    หนูโคกสูง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์    บุญวโรรัตน์
1. นางสาวกันตา    บุญหลักคำ
2. นางสาวกินนาลอน    สืบดี
9 11 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัทชา    ทะเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี    อยู่สำราญ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์    สุทธิศร
5. เด็กหญิงสุวนันท์    อิ่มหนู
1. นางภาณุมาศ    เฉลยนาค
2. นางสาวสุภัสสรา    บัวรุ่งสวัสดิ์
10 12 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    วังคีรี
2. เด็กหญิงสุณี    เชียงอินทร์
3. เด็กหญิงธนัฐชา    วงษ์ทา
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์    อิ่มศิล
5. เด็กหญิงสุธาสิณี    สุทธฺิแพทย์
1. นางสาววันทนา    วัดบัว
2. นางสาวศิริวิมล    จั่นเพชร
11 13 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายธีรพล    หมื่นบาง
2. เด็กชายคมเทพ    อินเทียน
3. เด็กหญิงชลดา    ญวนที
4. เด็กหญิงเอมวิกา    วงศ์อาสา
5. เด็กหญิงชนิกานต์    อยู่คล้อย
1. นางวิลาสธนัน    ขำบาง
12 14 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. นางสาวทิชาพร    มะลิ
2. นายจิตรภานุ    ธีระเดช
3. นางสาวชาลิสา    ช้างโรจน์
4. เด็กหญิงปิยธิดา    เชยสุนทร
5. เด็กชายจักรพงศ์    ผสมทรัพย์
1. นางสาวฉันทนา    มงคลเจริญสุข
2. นางสาวพันธิภา    รัตน์ประโคน
13 15 โรงเรียนวัดบางกะไชย สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายกรกต    เวฬุวนาธร
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์    พรมท้าว
3. นางสาวปนัดดา    สมัครสมาน
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แก้วนิวงค์
5. เด็กหญิงศุภิสรา    เนินริมหนอง
1. นางอังคณา    หมอนทอง
2. นายเทวินทร์    พิศวง
14 17 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงจันธิมา    ศรีโปฏก
2. เด็กหญิงธิติมา    คำปาน
3. เด็กชายดุสิต    วิมูลชาติ
4. เด็กชายศุภกร    ใจเที่ยงแท้
5. เด็กหญิงนฤมล    ตรียะพันธ์
1. นางสาวพิชญาภรณ์    อภิสิทธิเนตร
2. นางสาวเกริน    ช้อยเครือ
15 18 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิริยาพร    พรประทุม
2. เด็กชายปุณยวัจน์    เกตุสุวรรณ
3. นายเอกพล    สุพงศ์
4. นายณัฐพงษ์    เดชสุภา
5. นางสาวอภิสรา    เข็มทอง
1. นางสาวพรรณมา    ดวงบุตร
2. นางภิรมย์    ลากุล
16 20 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายทัตเทพ    หารมนต์
2. เด็กชายวรัญชัย    หาญบรรกิจ
3. เด็กหญิงอำพรรัตน์    บุญเศษ
4. เด็กหญิงปทิตตา    การรัมย์
5. เด็กหญิงเนตรนภา    ดุจเฉลิม
1. นางดอกอ้อ    พิมพิสาร
17 21 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายศตวรรษ    วัฒนะ
2. เด็กหญิงลดาวัลย์    แซ่โก
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    มะลิเลื้อย
4. เด็กหญิงสุณิสา    สุดรอด
5. เด็กหญิงอารยา    บุญญาเกิด
1. นางศิริกาญจน์    กล่อมสกุล
2. นางสาวเกษฎาพร    วิเศษชาติ
18 22 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรษา    ทองโสภา
2. เด็กหญิงขนิษฐา    พร้อมมูล
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ซุ่ยยัง
4. เด็กชายฉัตรมงคล    สุดจันทร์
5. เด็กหญิงสุณิษา    แก้วเอก
1. นางสาวควีนณา    คงแก้ว
2. นางสาวีณี    ฤกษ์มาก
19 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสุกัญญา    บุตรเพียร
2. เด็กหญิงกนกกานต์    กลิ่นกุล
3. เด็กหญิงพรพุทธ    ฮวาง
4. เด็กหญิงKayee    Lui
5. เด็กหญิงศุภิสรา    โคตรตาล
1. นางศิรดา    ศิริตัง
2. นางสาวศุทธนา    เอี่ยมสอาด
20 24 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพัชร์ชิสา    เลิศศรีบุญศิริ
2. เด็กชายอ้อม    -
3. เด็กชายปฏิภาณ    แก้วสาทร
4. เด็กหญิงปนัดดา    การะวิง
5. เด็กชายกำธร    -
1. นางสาวจันทิมา    ครุธวงษ์
2. นางสาวนวรัตน์    บุตรน้อย
21 25 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    บัวบาน
2. เด็กหญิงอรุณีย์    ศรีภูวงษ์
3. เด็กชายดนุพงษ์    จันทวารี
4. เด็กชายอธิราช    อาษาจิต
5. เด็กชายธันวา    แสงผลึก
1. นางศรินย์    สุนทรวรรณ
2. นางสาวเบญจวรรณ    ขันตีคำ
22 26 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    พูลเลิศ
2. เด็กหญิงวราภรณ์    แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงสุธามาศ    บัวหลวง
4. เด็กหญิงชาลิสา    อินฉุย
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ปัทมพรหม
1. นางทิพย์พรรณ    สำราญจิตร์
2. นางศิริพรรณา    สิทธิชัย
23 27 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. นางสาวจิราพร    รุ่งเช้า
2. นางสาวทิพย์มณี    วัดครุฑ
3. นางสาววราพร    นิลอร่าม
4. นางสาวสิริกร    แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงเปรมวดี    ลิ่มมั่น
1. นางทัศนีย์    อยู่โต
2. นางประดับ    อาจจิตร์
24 28 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศิริพร    มีศิริ
2. เด็กหญิงดวงนภา    ชาญชิน
3. เด็กหญิงอภิญญา    แซ่อึ้ง
4. เด็กหญิงปวันษา    รุ่งคำ
5. เด็กหญิงดวงใจ    จันทนี
1. นางสาวกัญญา    เพ็ชรนอก
2. นางสาวจุฑารัตน์    แสงสุข
25 30 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    กันคำ
2. เด็กชายอดิศร    ถนอมเล็ก
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    มั่งมีผล
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ลีผิว
5. เด็กชายฐิติ    อ่อนตามเอม
1. นางธนาวดี    มากเจริญ
2. นายมงคล    แก้วเกษการ
26 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทยิดา    ทองดอนพุ่ม
2. เด็กหญิงชญาดา    จีระศักดิ์
3. เด็กหญิงอรสา    นิลสุวรรณ์
4. เด็กหญิงสุภาคินี    ดาบทอง
5. เด็กหญิงมัจฉา    -
1. นางสาวนิโลบล    บ้านใหม่
2. นายวัฒนา    บริสุทธิ์
27 32 โรงเรียนวัดมะขาม สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์    ปานฉ่ำ
2. เด็กหญิงเบญทราย    หวังสะและฮ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    ชนะรส
4. เด็กชายชนกันต์    โพธิ์พึ่ง
5. เด็กหญิงณัชชา    กล่ำตา
1. นายปัญญา    ลาวัลย์
2. นางสาวสุมาลี    จิลดล
28 33 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายชาคริต    คณะเพชร
2. เด็กชายลักษวิทย์    กิจธีระภิญโญ
3. เด็กชายวิกรม    แฝกโคกสูง
4. เด็กหญิงบัวชมพู    แสนคำ
5. เด็กหญิงดาราณี    ยันประเวช
1. นางรมัยาภรณ์    สุขเกษม
2. นางสุดาพร    สิงห์สุข
29 34 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงเมธาวี    กองม่วง
2. เด็กหญิงกุสุมา    ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงนพัชศรา    ฉิมศร
4. เด็กหญิงสรัลชนา    เทศทอง
5. เด็กหญิงมนัญญา    แมงทอง
1. นางสาวอรัญญา    นนยะโส
30 35 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    ประเสริฐ
2. เด็กชายสายชล    อุ่มเจริญ
3. เด็กหญิงภุมรินทร์    พุ่มส้ม
4. เด็กชายตราภูมิ    กิจเอื้อ
5. เด็กหญิงนันทาพร    สมกับชาติ
1. นางพรทิพย์    สาเกตุ
2. นางสาวใกล้รุ่ง    ภูมิชิต
31 36 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    โปรย
2. เด็กหญิงใบ    ทองเย็น
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    คุโบ๊ะ
4. เด็กหญิงทิพวดี    ระแม
5. เด็กหญิงเสาร์    คังพุ
1. นางสาวพรทิพย์    เหมะเทวัน
2. นางสาวสุธาทิพย์    พรมน้อย
32 37 โรงเรียนวัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงฐิตารีย์    พิกุลทอง
2. เด็กหญิงคีตภัทร    พันธุ์พัทธพงศ์
3. เด็กหญิงอัจฉรา    คำสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรรพษา    แดงโสภา
5. เด็กชายวุฒิชัย    ลาภสกุลดี
1. นางสาวชลธิชา    คันศร
2. นางสาวพุทธชาติ    ศรีสุทธี
33 38 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงบุศรินทร์    ผาสุขดี
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ใจร้าย
3. เด็กชายชัน    มลทอง
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เภาชัยภูมิ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    เสียงสมใจ
1. นางสาววณีวรรณ    เรืองเนตร์
2. นางสาวสิริวรรณ    ฉัตรประพันธ์
34 39 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 1. เด็กชายภานุมาศ    ศักดิ์สุทิพย์
2. เด็กชายนภัสกร    กฤษอักษร
3. เด็กชายศศิธร    เสนาช่วย
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์    จิตตประกอบ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    เสนาช่วย
1. นางจารุณี    สุทธิวารี
2. นางสาววันดี    สืบหลำ
35 40 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายปิยะพงษ์    ฤทธิ์เกิด
2. เด็กชายรัตนกร    เอมพันธุ์ดี
3. เด็กชายเทพประทาน    แก้วเงิน
4. เด็กหญิงภัทรพร    ดวงตา
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    เป้าทอง
1. นางปาณิสรา    ปิ่นเงิน
2. นางอัจฉริยา    เทพทัตต์
36 41 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสิขรินทร์    เปรมปรีดิ์
2. เด็กหญิงกมลฉัตร    โจโฉ
3. เด็กหญิงธนวรรณ    ไข่แดง
4. เด็กหญิงมาติกา    ด้วงปลี
5. เด็กชายนิกร    นะตะ
1. นายกฤศ์วระพัชร์    ศุภโชคปิยังกูร
2. นางคณิภา    สาระศาลิน
37 43 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงรสิตา    ชาญณรงค์ชัย
2. เด็กหญิงปลาย    ทารักษ์
3. เด็กหญิงศรัณยา    ดำรงเกียรติกิตติ
4. เด็กหญิงจันทภา    สะอาดแก้ว
5. เด็กหญิงพัณณิตา    หวังกาย
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ    กันทา
2. นางสาวเพียงฝัน    ชนะภัย
38 44 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอัญชนา    แช่มประสพ
2. เด็กหญิงอรดา    อุ้มบุญ
3. เด็กชายวรรณโชติ    ธัญญเจริญ
4. เด็กหญิงลลิดา    หยิบจันทร์
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    โยงปาง
1. นางสาวกัญภิกา    วังเปรม
2. นางพรพิมล    ฤทธิ์เดช
39 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายสมบูรณ์    ดูมเบีย
2. นายพงศกร    เจริญชาติ
3. เด็กชายกิตติพงศ์    อุดมรัตนานันท์
4. เด็กหญิงภริยาภรณ์    หุ่นแก้วชมภู
5. เด็กหญิงปนัดดา    เฉลิมศักดิ์
1. นายกฤษณภัฏ    เริ่มรักษ์
40 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกรก    สุขเกษม
2. เด็กชายชรินทร์    พุทธรักษา
3. เด็กหญิงภวิษย์พร    สุทธิสนธิ์
4. เด็กชายราชวินิจ    แถวประโคน
5. เด็กหญิงอาภา    ศรีตระเวน
1. นายขจิตพงศ์    ลาภโชค
2. นางสาวฤทัย    ทาวุ่น
41 48 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    ตามประยูร
2. เด็กชายเถลิงรัตน์    คันธมาท
3. เด็กหญิงศศิพร    แสงทอง
4. เด็กชายอรรถพล    สาทิพจันทร์
5. เด็กหญิงสุนทรี    เรืองนารี
1. นางสาวนิศาชล    งามประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี    แก้วเหล็ก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................