งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 064
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงทิพย์อุไร    จรัสเวคิน
1. MissYang    Zitong
2 2 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกอบแก้ว    หวาง
1. MissHong Mei    Yao
3 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายสมชาย    แซ่ย่าง
1. นางเต่าเหมย    แซ่หลี่
4 5 โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญจิรา    สุวัฒนพันธุ์กุล
1. MissHuang    Ying
5 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภาณุพล    มาลัยหอม
1. นางสมฤดี    ปลื้มอารมณ์
6 7 โรงเรียนรังสิตวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงใจ    กำธรนพคุณ
1. นายศักสิทธิ์    แซ่จ่าว
7 8 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงสุจารี    พระพิมลพรรณ์
1. นางสาวจิตญาดา    ศรีปน
8 9 โรงเรียนคี่ตี้ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    เจี่ยตระกูล
1. Mr.LI    HAIJUN
9 10 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงณภัทรชา    ดนตรี
1. นางสาวตงเหมย    แซ่หวาง
10 11 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    จันทนา
1. นางสาวพัชรินทร์    ศรีพรรณารักษ์
11 12 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    ภักติวาณิช
1. นางสาวทอฝัน    ส่างหลู่
12 13 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพรมณี    เฉิน
1. MissXiaoyu    Zhu
13 14 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนุสรา    สิทธิพรวรกุล
1. นางจันทณี    สันติธรรมากร
14 15 โรงเรียนศรีหฤทัย สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิตติมา    ทองถนอม
1. MissLi xuan    Yang
15 16 โรงเรียนเหลียนหัว สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงสุธิดา    รอดสุด
1. นายชโยธร    หลงเจริญ
16 17 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    ป้านจันทร์
1. Ms.Cao    Lei
17 18 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. สามเณรพัชรพล    หลิน
1. นางระเบียบ    ทิพโกมล
18 19 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวรัชยา    โพธิ์เลี้ยง
1. นายธเนศ    ไชยสุริยานุทิต
19 20 โรงเรียนศรีตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    อุ่มศึกษา
1. นางสาวกุลวเรศ    ศรีแก้ว
20 21 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทธิพร    ตระกูลกำเหนิดเหมาะ
1. นางสาวอารยา    ฉิ่งเล็ก
21 22 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอนัศรา    เจริญลักษณ์
1. นางสาวภัทธรวดี    สีสด
22 23 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    คูณแก้ว
1. MissWu Rong    Rong
23 24 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายทัตธน    พรพุทธศรี
1. Mr.Tan    QI
24 25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายชนินทร์    โพธิ์สว่าง
1. นางจินตนา    ธัญญวนิช
25 26 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงศิวรินทร์    พงศกรพฤฒิกุล
1. MissXiang    Lingbei
26 27 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แทวแดง
1. นางสาวสุนิสา    ชัชยานุกร
27 28 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวิศรุต    ภูศรี
1. Mr.Dewei    Chen
28 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรีษา    บรรณเภสัช
1. นางสุรัต    ทองอยู่
29 30 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายโชกุน    อนุอัน
1. นางสาวจุรีรัตน์    บุญจวบ
30 31 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยา    แซ่หลู่
1. นายอัษฎาวุธ    มงคลชูชื่น
31 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงศิริประภา    หมากสุข
1. นางสาวจุลัยลักษณ์    ละราคี
32 33 โรงเรียนสวนอักษร สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกฤติมา    พาณิชย์สมบูรณ์
1. นายเสกสรร    โชคเชี่ยวชาญ
33 34 โรงเรียนตรีภัทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงนิชานาถ    แซ่ลี่
1. Mr.Xianling    Lu
34 35 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    สันสินธุ์งาม
1. นายวิศิษฐ์    ก้อนแก้ว
35 36 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    จินดาสิงห์
1. นางสาวรัตนชนก    เมืองเชียงหวาน
36 37 โรงเรียนเอกดรุณ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงพราวรวี    ทองจุนเจือ
1. MissZhang    Jie
37 38 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายภูชิต    เรือนปานแก้ว
1. นางสาวรสิตางค์    เรืองขจร
38 40 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงศศพินท์    ไหลรุ่งเรือง
1. MissLuLu    Shi
39 41 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายฐานัตถ์    ตินานพ
1. นางนุสรา    ทิพย์อุทัย
40 44 โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงรวงข้าว    อุบลบาน
1. MissHUANG    MENG
41 45 โรงเรียนตังเอ็ง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภา    ภุมรัตน์มกุล
1. นางสาวเกศริน    แซ่ใหน
42 46 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร    ธวัชวดีวงศ์
1. นางเพชรพีรยา    ศรีอนุพงศ์
43 47 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธิญาดา    อินทร์พล
1. Miss Dai zhi    Liu
44 48 โรงเรียนบำรุงปัญญา สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรศิริ    ไข่แก้ว
1. นางสาวจิราวรรณ    จันเตื่อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................