งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 065
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายสหรัฐ    คำทา
1. นางสาวอุไรวรรณ    ม่วงศรีจันทร์
2 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    พรมรัตน์
1. นายหลิว ฟู่    หยู
3 8 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงสวพร    ศรีสง่า
1. นางสาวจิตญาดา    ศรีปน
4 9 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    ดวงต้อย
1. นางนงนุช    เกรอด
5 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายอัครพล    ดอกรักกาง
1. นางสาวโชติพัฒน์    เจริญผล
6 12 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง    อายุวงค์
1. นางสาวมาลัย    คงชมแพ่ง
7 14 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรุ้งนภา    สีสม
1. นางสาวปัทมา    จันทรักษา
8 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงวีรยา    อนันตวุธ
1. นางนลินรัตน์    กรุยรุ่งโรจน์
9 26 โรงเรียนวัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    คุมทอง
1. นางสาวจิราพร    ทนผักแว่น
10 28 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ศิริประเสริฐ
1. Mr.Dewei    Chen
11 30 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวรารัตน์    ปิ่นทอง
1. นางสาวอัมพร    ฉายาพัฒน์
12 33 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุรางค์    แซ่หลิ่น
1. นางนงพงา    ศรีปินตา
13 35 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    วันเจียม
1. นางสาวเกสินี    ศรีผา
14 36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงว่านแก้ว    ชาติสำราญ
1. นายนิสัน    เสภา
15 37 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    คาล่า
1. นางสาวศุกลภัค    ไกรพินิจ
16 40 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายณฐพัฒน์    กาญจนวิกัติ
1. นายสุทัศน์    กาญจนวิกัติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................