งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 070
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    ภูนาถา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    ธรรมสุข
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ช่วงชู
4. เด็กหญิงอารีรัตน์    ปานกล่ำ
5. เด็กหญิงณัฐกานต์    แสงจันดา
6. เด็กชายสหัสวรรษ    สุดธูป
7. เด็กหญิงธีรนาฏ    อดทน
8. เด็กชายสุทธิพงศ์    คำมี
9. เด็กหญิงยุภาพร    เนื่องนาคา
10. เด็กชายธงชัย    อุ่นประชา
1. นายธีระ    ช้างแดง
2. นางสาวนิตยา    สาริกูล
3. นางสุรัชฌา    ตั้งเวทย์ถาวร
2 4 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    ผกากาญจน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์    พิงขุนทด
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์    กวกขุนทด
4. เด็กหญิงสมจิตร    เปียนขุนทด
5. เด็กหญิงธมลวรรณ    เสถียรธรรม
6. เด็กหญิงขวัญมนัส    ใบขุนทด
7. เด็กหญิงปณิดา    แก้วฆ้องวงค์
8. เด็กหญิงรันติยา    สุขดา
9. เด็กหญิงสุวนันท์    เคลือบขุนทด
10. เด็กหญิงจิดาภา    พินสะเกษ
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ชยากรณ์    ตรีวิเศษ
2. นายบุญธรรม    พิมพล
3 5 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายไพบูลย์    คำหอมหวาน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    วงศ์ขัติ
3. เด็กหญิงวรณัน    ดีมาก
4. เด็กหญิงชลธิดา    ทาทอง
5. เด็กหญิงภัททิยา    ประสิทธิพันธ์
6. เด็กหญิงขวัญตา    แก้วบุตรดี
7. เด็กหญิงวริษฐา    คำสืบ
8. เด็กหญิงมณรดาชล    ฐิตินนท์ไพสิษฐ์
9. เด็กหญิงอารียา    การทรัพย์
10. เด็กหญิงภาณินี    นัยพัฒน์
1. นางนงลักษณ์    นพหิรัญ
2. นางสาวสมรัก    บุญเรือน
3. นางสาวสุพรรษา    บุญถนอม
4 7 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอรุณ    วงศ์บุญธรรม
2. เด็กหญิงเพรชรัตน์    พวงเจริญพร
3. เด็กชายนวภัทร์    ผูกธรรม
4. เด็กหญิงกมลพรรณ    ปะสุข
5. เด็กหญิงจามจุรี    งามสำลี
6. เด็กหญิงศุภาวิณี    ถั่วทอง
7. เด็กหญิงณฐิกา    จันทรประภาค
8. เด็กหญิงกณกพร    บัญญัติ
9. เด็กหญิงปรียากรณ์    ปานทรัพย์
10. เด็กชายปรีชา    ชาญนา
1. นางสาวขนิฐตา    แหวนทอง
2. นางสาวอารยา    ปานวงษ์
5 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงยุวัณดา    เสลาหอม
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ทองน้อย
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    มาตรพรหม
4. เด็กหญิงกณิษฐา    ศรีใส
5. เด็กหญิงพิชญธิดา    ยิ้มทอง
6. เด็กหญิงสาวิตรี    แจ่มจันทร์
7. เด็กหญิงจีรพัช    สีสุกใส
8. เด็กหญิงตวงทอง    หงส์สุนันท์
1. นางสาววิลาวรรณ์    ศรีหาโคตร์
2. นางศิริญญา    เสาสูงยาง
6 10 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สพป. ชลบุรี เขต 3 1. นายเดโชชัย    จตุรงค์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา    ประศิทานัง
3. เด็กหญิงสายใจ    แสงสายออ
4. เด็กหญิงบุหงัน    พาเสน่ห์
5. เด็กหญิงบุญญารัตน์    สวยไทยสง
6. เด็กหญิงดรรชนีทิพย์    มากโฉม
7. เด็กหญิงสุวะนันต์    ทองน้อย
8. เด็กหญิงพัชรินทร์    สุยอย
9. เด็กหญิงชฎากรณ์    โพธิ์อ้น
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์    เทวานนท์
1. นางสาวชุติมา    รอดประทับ
2. นางสาวณัฐวรรณ    โสดา
3. นายวัชรินทร์    รับงาม
7 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงเบ็ญวรรณ    ทุพรม
2. เด็กหญิงปรียาภัทร    อนุรักษ์
3. เด็กชายทรงพล    แตงจันทร์
4. เด็กชายภาคิน    จินดาศิริพงศ์
5. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์    สีบุญ
6. เด็กชายธนวัฒน์    บางหลวง
7. เด็กหญิงนิธิพร    อาสนะ
8. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุญฤทธิ์
9. เด็กชายสิทธิพล    พรหมอยู่
10. นายกิตติโชค    เทียบเทียม
1. นางรัชนีพรรณ    งามสมโสตร์
2. นายสานนท์    สุขจรูญ
3. นางสาวอภิญญา    เปรมจิตต์
8 12 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงยุวดี    นอขุนทด
2. เด็กชายวรพงษ์    เหมือนคิด
3. เด็กชายพัชรพล    คำมีนาม
4. เด็กชายชนาธิป    พูนกลาง
5. เด็กหญิงปัณฑิตา    พิสุทธิ์
6. เด็กหญิงวีรยา    ศรีคำ
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    พาวงค์
8. เด็กหญิงชาลินี    ชื่นใจ
9. เด็กหญิงชฎาพร    ศรีลาออน
10. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    บุญประดิษฐ์
1. นางสาวนันทัชพร    คชสูงเนิน
2. นางพรทิพย์    นวลแก้ว
3. นายอนุพงศ์    โตเจริญ
9 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฐพงศ์    บัวคง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    สีลาโพธิ์
3. เด็กชายธนากรณ์    เตจะแดง
4. เด็กหญิงรัตติยา    กองคำ
5. เด็กชายพีระพัตร    หลำชู
6. เด็กหญิงธนาภา    หมื่นหาวงศ์
7. เด็กหญิงกนกพร    สีลาโพธิ์
8. เด็กหญิงเฟื่องนภา    พรมจิต
9. เด็กชายธนวัฒน์    ดีกรุ่น
10. เด็กหญิงอาทิตยา    น่วมไม้พุ่ม
1. นางสาวปภาษา    พนมพานทอง
2. นางสาวพชรพรรณ    รจนากร
3. นางศิริรัตน์    ไชยวงค์
10 14 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    อำพินธ์
2. เด็กหญิงมณีโชติรส    ค่ำรุ่ง
3. เด็กหญิงณัฐวดี    อินทร
4. เด็กหญิงสุนิตา    ประพันธ์
5. เด็กหญิงชีพชนก    จันทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงศศิธร    คำปลิว
7. เด็กหญิงจินดารัตน์    ธรากรเลิศเกียรติ
8. เด็กหญิงศิวานันท์    จีระโชคอนันต์
9. เด็กหญิงเบญจรัตน์    อำนวยศิลป์
10. เด็กหญิงพีราภัทร    ลายคำ
1. นางนิสากร    ธรรมวิชัย
2. นายพงษ์ศักดิ์    เสคุคุมพัตถ์
3. นางสาวสมจิตร    ยิ่งยง
11 15 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    เพชรแสง
2. เด็กชายเจนวิทย์    ตันไชย
3. เด็กชายสิรวิชญ์    คนงาม
4. เด็กชายประวิทย์    พระอานันต์
5. เด็กชายอธิวัฒน์    จำปาบุรี
6. เด็กหญิงมณีรัตน์    อรุณ
7. เด็กชายภัทรชัย    ชนิดพจน์
8. เด็กหญิงสุกัญญา    สง่างาม
9. เด็กหญิงกรพิน    สืบประยูร
10. เด็กชายเฉลิมพล    ศรีสุข
1. นายพงศกร    ครองศิริ
2. นางสาวสุริยา    บัวสาย
3. นางสาวอรุณี    ขอปล้องกลาง
12 16 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    กิจธร
2. เด็กหญิงบัวเพ็ญ    อายุโย
3. เด็กหญิงปรางสุดา    เนติ
4. เด็กหญิงศิริพร    โฉมยงค์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    จูโต
6. เด็กหญิงธันยพร    กองแก้ว
7. เด็กหญิงอุไรพร    พลสงคราม
1. นางสาวพิมลพรรณ    พวงยานี
2. นางสมสนิท    ศรีมงคล
13 18 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงแก้วมณี    แก้วอุดม
2. เด็กหญิงฐิติพร    ภาเคน
3. เด็กหญิงกาญจนา    เหล็กผา
4. เด็กหญิงสุภัสสรา    คำภาบุตร
5. เด็กหญิงสุรนาถ    หว่างแสง
6. เด็กหญิงฐิติวรดา    เครืออนันต์
7. เด็กหญิงวิภา    สั่งลา
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ตันฮ้อ
9. เด็กชายกิติพงษ์    คำแพทย์
10. เด็กชายอธิวัฒน์    สีดาว
1. นางสาวดรณี    วงศ์สว่าง
2. นายนคร    เหมนาค
3. นางสาวลัดดาวรรณ    โพธิ์งาม
14 20 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 1. นายธนากร    อุ่มมี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พรหมผา
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์    คำแหง
4. เด็กหญิงวรรณิศา    พรหมสุวรรณ
5. เด็กหญิงฐิติยา    โภคานุรักษ์
6. เด็กชายทินกร    เกศศรี
7. เด็กชายสิทธิราช    แสนลำภา
8. เด็กชายฐิติศักดิ์    สมุห์นวล
9. เด็กหญิงรัตนากร    เรืองแสง
10. เด็กหญิงกุลปรียา    การพงศ์ศรี
1. นายธวัชชัย    สาบัว
2. นายภัคพงษ์    จันทวโร
3. นางสาวสุปราณี    ยันตะเคียน
15 24 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิษา    ไอยราผาทอง
2. เด็กหญิงสุธิตา    ดำรงชัย
3. เด็กหญิงพัชชายา    ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงสุธิมน    ดำรงชัย
5. เด็กหญิงจินดาพร    ไม่มีนามสกุล
6. เด็กหญิงแตงโม    ไม่มีนามสกุล
7. เด็กหญิงสุกัญญา    ทองผาโกมล
8. เด็กหญิงสมฤดี    นาสวนกนก
9. เด็กหญิงเซอะเอน่า    ไม่มีนามสกุล
10. เด็กชายรัตนพงษ์    แสงสรทวีศักดิ์
1. นางสาวดารารัตน์    บุญสำเร็จ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดาวรรณ    โตแก้ว
3. นางสาวศุภกร    อ่อนละออ
16 25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิระศักดิ์    แก้วภู่
2. เด็กหญิงปาริชาติ    สุขคง
3. เด็กหญิงนริศรา    อ้นปรางค์
4. เด็กชายสราวุธ    ลูกอินทับทิม
5. เด็กหญิงจารุณี    จุ้ยจิตคล่อง
6. เด็กหญิงพิมพ์วภา    สายพันธ์
7. นายฐิติวุฒิ    จันคูหา
8. เด็กชายสิริวัฒน์    จิตรังษี
9. เด็กหญิงชลิดา    จิตรชัย
10. เด็กหญิงเจนธีรา    เกตุแก้ว
1. นางสาวมานิต    มะกรูดทอง
17 26 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    โภชนิกรณ์
2. เด็กหญิงนิภาดา    นวลจริง
3. เด็กหญิงอารยา    ประจักษานนท์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทองสุข
5. เด็กหญิงกัญจนพร    ป้อมเมือง
6. เด็กชายภาณุพงศ์    ทิพนาค
7. เด็กหญิงสุพรรษา    อัศววัชรินทร์
8. เด็กหญิงทิพวรรณ    ศรีสุข
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เม่นแมน
10. เด็กหญิงปิ่นมณี    จันทร์พิทักษ์
1. นายชวลิต    อุดม
2. นางสาวณัฏฐกมล    สิงห์วงษ์
3. นางสาวมณฑิรา    บุญจันทร์
18 27 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนภาพร    ประทุมจันดี
2. เด็กหญิงนันทิยา    กุสลางกูรวัฒน์
3. เด็กหญิงอรวรรณ    เจริญภักดี
4. เด็กชายสถิตคุณ    พูลทรัพย์
5. เด็กหญิงณัฐวดี    รอดสอน
6. เด็กหญิงภัทรวดี    เกียรติเลิศวรากุล
7. เด็กชายวันชัย    ปาณะสังข์
1. นางสาวปรินทร์ญาดา    อยู่คง
2. นางสาวพจนา    โม่มาลา
3. นางสุชีรินทร์    วงศ์วิลัย
19 28 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. นายโยธิน    วงศ์เมือง
2. เด็กชายจักรกฤษ    เชื่อมพงษ์
3. นางสาวศิริวิมล    ผาสีดา
4. เด็กหญิงชลธิชา    พรรเพ็ชร
5. เด็กหญิงกวินธิดา    นามโยธา
6. เด็กหญิงพัชรินทร์    ทอนไชย
7. เด็กหญิงปิยะรัตน์    วงษ์กระนวน
8. เด็กหญิงทิพย์วรรณ    บุราณรมย์
9. เด็กหญิงเกตุสุดา    วงศ์มณ๊
10. เด็กหญิงชาลิสา    บัวซัง
1. นางสาวนวลจันทร์    กำพลขจรเกียรติ
2. นายบุญเรือน    โถปัญญา
3. นางมาลีวรรณ    บริสุทธิ์
20 29 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายสันติภาพ    ต้อยเที่ยง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    ตาเสือ
3. เด็กหญิงอินธิฬาภรณ์    ยุรฉัตร
4. เด็กชายชัยธวัช    แดงใจ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์    กำแพงเพ็ชร์
6. เด็กหญิงรวีนิภา    คุยะนา
7. เด็กหญิงสิรินยา    ชูบุญ
8. เด็กหญิงณัฐกานต์    วงษ์ดี
1. นายถนอม    วังบรรณ์
2. นายวิษณุ    รัตน์ตยานุสรณ์
21 30 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. นางสาวณัชชา    แจ่มใส
2. นางสาวกนกวรรณ    สายทอง
3. เด็กหญิงจารุรีย์    จั่นมุ้ย
4. นางสาวทิฆัมพร    ลินลา
5. นางสาววาริพินทุ์    สิทธิประเสริฐ
6. นางสาวกสินา    ทราสารวัตร
7. นางสาวศุภรัตน์    สมเย็น
8. นางสาวทินมณี    ลินลา
9. นางสาววิชญาพร    ปลื้มเปี่ยม
10. นายกฤตภาส    ประเวชไพร
1. นางณัชชา    ยอดยศ
2. นางสาวอนันต์ทิตา    นาคทอง
3. นายอุดร    วิงวอน
22 31 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    อนุเครือ
2. เด็กหญิงทัศนวรรณ    ศิริมั่ว
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    เอกจิตร
4. เด็กหญิงกาญจนา    ในภิภาค
5. เด็กชายสุรเชษฐ์    นาชิน
6. เด็กชายสุริยา    นาชิน
7. เด็กหญิงมณฑิรา    นิยมญาติ
8. เด็กชายสายฟ้า    อาลักขิต
9. เด็กหญิงอารียา    ทองสุวรรณ
1. นางสาวกานดา    จิตต์อารีย์
2. นายพิชิต    นามูลเพ็ง
3. นางสาวมลภา    อุไทยธุราทร
23 32 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายเจษฎา    วงษ์ชัยยะ
2. เด็กชายนิพนธ์    วงษ์ชัยยะ
3. เด็กชายนนทกานต์    พรพระ
4. เด็กชายนัทธพงศ์    เฉลิมจิตต์
5. เด็กหญิงดวงดาว    บุตรโสภา
6. เด็กหญิงดาว    สังเกตกิจ
7. เด็กหญิงอรนุช    รักษาภาค
8. เด็กหญิงหฤทัย    วงษ์อ่อน
9. เด็กหญิงจิรนันท์    วันทอง
10. เด็กหญิงอรนีย์    รักษาภาค
1. นางทองชุบ    อำพันเรือง
2. นางภาวินี    แก้วมณี
24 33 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. นางสาวสาวิตรี    ลม้ายกุล
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    สุวรรณ
3. นางสาวชลธิชา    กะดีแดง
4. นางสาวขวัญจิรา    นิลนามะ
5. เด็กหญิงดวงหทัย    สัมพันธ์สามัคคี
6. นางสาวทิพยา    คงไทย
7. นางสาวน้ำฝน    จันทร์ไพศรี
8. นางสาวสุฤทัย    ห้อยดี
9. นางสาวธันยพร    อุเทนสุทธ
1. นางพรพรรณ    บุญยงค์
2. นางมัลลิกา    ฟูตระกูล
3. นางสาวอำนวยพร    จันทร์ไพศรี
25 34 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพิไลลักษณ์    เชียงนิยม
2. เด็กหญิงมณฑิชา    สุภาพ
3. เด็กชายภาวัต    สุวรรณรักษ์
4. เด็กชายผดุงศักดิ์    สุขมั่น
5. เด็กชายเดชา    ขันธรูจี
6. เด็กชายณัฐพงษ์    ทาหอม
7. เด็กชายธิติชัย    พินประณี
8. เด็กหญิงวันวิสา    ตรีวิสูตร
9. เด็กหญิงอภิชญา    แซ่ฉั่ว
10. เด็กชายระพีพัฒน์    ไกรสินธุ์
1. นายพชรวัฒน์    ภิญญวัฒนพงษ์
2. นางวันดี    ภิญญมิตร์
3. นางสาวอชิรศา    แสงกระจ่าง
26 35 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ยางคำ
2. เด็กหญิงยุพาพร    มะลิรักษ์
3. เด็กหญิงปนัดดา    บุญเรืองรอด
4. เด็กหญิงอริษา    เจริญพร
5. เด็กชายพลวิทย์    โค้วเจริญ
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ    ทองยั่งยืน
7. เด็กหญิงนันทิดา    วงศ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงสุทธิดา    แก้วมาลัย
9. เด็กชายอภิชาติ    เภาภารัตน์
10. เด็กหญิงกรองแก้ว    กัณหสูตร
1. นายนฤพนธ์    ลักษณ์บวรวงศ์
2. นายพัสตร์สัณห์    ตันวัฒนะ
3. นางแก้วมะณี    เลิศสนธิ์
27 36 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. นางสาวณัฐสุดา    ชื่นน้อย
2. นางสาวอรณิช    ภู่ระหงษ์
3. นางสาวชนาธิป    จึงแย้มปิ่น
4. เด็กหญิงสุทธิดา    ด้วงสกุล
5. เด็กชายปพน    คล้ายมณี
6. เด็กหญิงเพฑุูริย์    เคียงวงษ์
7. เด็กหญิงพิมพ์พจี    จิตหาฤกษ์
8. เด็กหญิงศิริขวัญ    อ่วมทับ
1. นางอุษา    ยอแซฟ
28 37 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงฉัตรฎา    ภูมิศรีแก้ว
2. นางสาวพิมลวรรณ    อนันตกูล
3. นายโกสินทร์    ฟองดี
4. นายมงคลชัย    จันตดิษฐ
5. เด็กหญิงทิพวรรณ    ภูชื่นสี
6. เด็กหญิงณัฐวดี    นามไธสง
7. นางสาวสุพัตรา    แสนจันทร์
8. เด็กหญิงมุกดา    โคตรวงษา
9. เด็กหญิงจันทรา    นิมะ
10. เด็กหญิงทิพากร    เจียมอ่อน
1. นางสาวมณีรัตน์    สะบู่
2. นางมยุรี    พันธ์โสภา
3. นางเพลินพิณ    จันทร์อ่อน
29 39 โรงเรียนบ้านอ่างกระป่อง สพป. ตราด 1. เด็กหญิงมลฤดี    พิชัย
2. เด็กหญิงนันทรัตน์    สิญญานันท์
3. เด็กหญิงกันตา    สิญญานันท์
4. เด็กหญิงพัณณิตา    ชาวนา
5. เด็กหญิงวิลดา    นนท์ตรี
6. เด็กหญิงจารุวรรณ    เงาฉาย
7. เด็กหญิงปทิดา    มาลาวรรณ์
8. เด็กชายพีรภัทร์    บุญเกิด
9. เด็กชายพีรวัฒน์    บุญเกิด
10. เด็กหญิงณัฐกมล    ชัยพงษ์
1. นายกฤษดา    แก้วนิ่ม
2. นางสาวเอวรินทร์    ชาวดอนคา
30 40 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงพัชรี    กระจ่างจันทร์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์    บุรานอก
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    ดิษฐดำ
4. เด็กหญิงวิรัญญา    ครุธแก้ว
5. เด็กหญิงสุกัญญา    เมย์พ่วง
6. เด็กชายนิติพล    ไชยบุตรดี
7. เด็กหญิงสริตา    อิ่มกมล
8. เด็กหญิงพรทิพย์    หอมไรย์
9. เด็กหญิงวนิดา    บนดิน
1. นางจินดารัตน์    วังบุญ
2. นางสัมฤทธิ์    ก๊กศรี
3. นายเกียรติศักดิ์    คำชมภู
31 41 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. นางสาวชนิตา    ประสิทธิ์กาญจน์
2. เด็กหญิงณิชกานต์    ธรรมจง
3. นางสาวน้ำฝน    อำพรกาญจน์
4. เด็กหญิงอมาวศรี    จันทโชติ
5. นางสาววันดี    -
6. นายชลธี    นิลรอด
7. เด็กหญิงรัตติยา    บูชา
8. เด็กหญิงธารารัตน์    คามรักษ์
9. เด็กชายกฤษณะ    แพงอุ่ม
10. เด็กหญิงพรชัชดา    ตันโชติช่วง
1. นางสาวนารีรัตน์    เล็กละเอียด
2. นายวิรัช    สว่างอรุณ
3. นางสมหมาย    โพธิปัญญาธรรม
32 44 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวิวิศนา    พิกุลทอง
2. เด็กหญิงทิพวัลย์    สว่างศรี
3. เด็กหญิงพรชิตา    สุขแสงศรี
4. นางสาวแพรพิไล    เต่ากล่ำ
5. เด็กหญิงชมพูนุช    ขำสุวรรณ
6. เด็กหญิงสุชานรี    ระวังภัย
7. เด็กหญิงบุษบา    ทัสเซนน่า
8. เด็กหญิงอมรวรรณ    กลิ่นหอม
9. เด็กหญิงสุภาพร    สร้อยระย้า
1. นางจงกล    นุชนารถ
2. นางสาวพรทิพย์    ขันทอง
3. นางศิริวรรณ    มงคลคูณ
33 48 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ฉิมชาติ
2. เด็กหญิงลัดดา    ผลานาค
3. เด็กชายอมร    หลอดคำ
4. เด็กชายชัยมงคล    คำแก้ว
5. เด็กหญิงพัทธนันท์    หยั่งถึง
6. เด็กชายสิทธิชัย    ภาคบัว
7. เด็กหญิงธันยพร    วงษ์บุญ
8. เด็กหญิงสุนีย์    อ่างทอง
9. เด็กหญิงศิริพร    แสนศักดา
10. เด็กชายวีระพล    อ่อนพร
1. นางสาวจำปี    เฟื่องวงค์
2. นายประดิษฐ์    ประดับมุข
3. นางสาวประภาภรณ์    วงษ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................