งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 708
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์    กลองชนะ
2. เด็กหญิงปรียาพรรธน์    โพธิ์เอี่ยม
3. เด็กหญิงธัญรัตน์    สุขพรั่งพร้อม
1. นางบัญชร    พลพุก
2. นางสาวสุภาภรณ์    สุจินตาภิรมย์
2 2 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณิชา    ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนิภา    ติงสะ
3. เด็กหญิงณัฐวดี    หลีฮวด
1. นางสมบูรณ์    ผดุงล้อม
2. นางสุนันท์    สินธุสอาด
3 3 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเกษมณี    แสงอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยกร    เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    เรืองเนตร
1. นางสมพิศ    ภูมิประเทศ
2. นางสมศรี    โต๊ะงาม
4 4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริกัญญา    กอสูงเนิน
2. เด็กหญิงอารยา    โสภา
3. เด็กหญิงปวีณา    คำอุดทา
1. นางพัชรี    จันทร์งาม
2. นางวรรณวิสาข์    บุญประสงค์
5 5 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณภา    สุดสังข์
2. เด็กหญิงธิติมา    ฉ่ำเฉื่อย
3. เด็กหญิงวิศิษฏ์ศิริ    ชูวิเชียร
1. นางสาวมยุรา    สายยืด
2. นางอภิสรามาส    เรืองสวัสดิ์
6 7 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    กลิ่นกลัด
2. เด็กหญิงอรทัย    ปานดี
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    โตนาม
1. นางนันทนัช    แถมจำรัส
2. นางปัญญา    รอดพล
7 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงศิริพร    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา    ขวัญเล็ก
3. เด็กหญิงปริชญา    สมอ
1. นางสาวนงลักษณ์    ศรีสิงห์
2. นางพูนศรี    ชมภูพันธ์
8 9 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    โหมดวัฒนะ
2. เด็กหญิงชไมพร    นักระนาด
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    วงษ์ลมัย
1. นายประพล    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางภัทรพร    ดอกกุหลาบ
9 10 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อัปการัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา    อบรมชอบ
3. เด็กหญิงฐิติมาวดี    ศรีศักดิ์ดา
1. นางดุษฎี    สาระบุตร
2. นางสาวโชติมา    เรืองประดิษฐ์
10 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงอชิมา    จำปาทอง
2. เด็กหญิงวีรยา    คำอ่อน
3. เด็กหญิงพรสวรรค์    สิทธิเทศ
1. นางสาวกัญชรส    วัฒนพิศิษฐ์
2. นางสาววันดี    ถีระแก้ว
11 12 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    แววบุตร
2. เด็กหญิงกนกกาจน์    บุญศรี
3. เด็กหญิงรัตนากร    ทองขยัน
1. นางณัฐวดี    มัชฌันติกะ
2. นางสาวพรรณิภา    สัญญารัตน์
12 13 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายกิตติธัช    จาดี
2. เด็กหญิงชนาภา    ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    รุ่งแจ้ง
1. นางสาวนภาพร    ฟักมี
2. นางสาวสุทธิลักษณ์    ตรองใจ
13 14 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงโยพิตา    พละมา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    ยงเสมอ
3. เด็กหญิงสิริยากร    แย้มศิริ
1. นางวาสนา    วงศ์พยัคฆ์
2. นางสาวสายชล    ภู่พระอินทร์
14 15 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐภัทร    เทพรินทร์
2. เด็กหญิงปภัสรา    วงค์คำแสง
3. เด็กหญิงอภิรดี    พลรถ
1. นายณรงค์ศักดิ์    เพ็งประโคน
2. นางสาวแก้วตา    วงษ์รักษ์
15 16 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงณัทญาภร    สมตัว
2. เด็กหญิงวันทนา    พิมจินดา
3. เด็กหญิงสุพัตรา    ด้วงเงิน
1. นางสาวพันธ์ุทิพา    พัฒพันธ์
2. นางสาวหทัยชนก    พุตลา
16 17 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงธนพร    สร้อยทอง
2. เด็กหญิงแพรพิไล    ผ่องอร่าม
3. เด็กหญิงศศิวิมล    พลนำ
1. นางสาวจารุณี    อภิวรชัย
2. นางสาวไพรินทร์    ธัญลักษณ์เดโช
17 18 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสมฤทัย    พูลจวง
2. เด็กหญิงดวงกมล    น้ำนวน
3. เด็กหญิงศศิธร    พงษ์ไสว
1. นางสาวฉันทนา    คำน้อย
2. นางสาวสลิลรัตน์    โนนหัวรอ
18 19 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสาระเกศ    แก้วแสง
2. เด็กหญิงธิฌา    สุขสำราญ
3. เด็กหญิงจันทิมา    ปานบัว
1. นางประนอม    สุขโข
19 20 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงยุพา    สระรัมย์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    ถาวรสาลี
3. เด็กหญิงอาภัสรา    เหนือเกาะหวาย
1. นางสาวอรวรรณ์    เสือโคร่ง
2. นายไพรัช    เสาธงใหญ่
20 21 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายออ    ชาวพม่า
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    โครตแสง
3. เด็กหญิงพริริสา    เกตุอุดม
1. นางสาวน้ำผึ้ง    ดับสันเทียะ
2. นายสมพร    พิบูลย์
21 22 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงโชฏิกา    สุขเกษม
2. เด็กหญิงจิรัชยา    พะโยมเยี่ยม
3. เด็กหญิงภัทธราภรณ์    ผาดศรี
1. นางสาวรสสุคนธ์    สายนาค
22 23 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงพิศมล    ดุกหลิ่ม
2. เด็กหญิงอนุธิดา    มีชู
3. เด็กหญิงนริสรา    โฉมฉิน
1. นางสาวนฤมล    แสนอ่อน
2. นางสาวศุภผล    ตาเทพ
23 24 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชมภูกา    ไวยิ่งยุทธ์
2. เด็กหญิงพิมนภา    ไวยิ่งยุทธ์
3. เด็กหญิงแตงกวา    -
1. นางสาววิไล    ไม้ทองงาม
2. นางสาววิไลพร    สมบัติภูธร
24 25 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพชรมน    หลู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงภูแก้ว    แก้วคำศรี
3. เด็กหญิงเบญญา    ปิตะระนันทน์
1. นางสาวกฤติยา    ชื่นจิตต์
2. นางสาวเขมนิจ    ทองอ่ำ
25 26 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงพรนภา    สีแสด
2. เด็กหญิงถิรนันท์    คงลือรักษ์
3. เด็กหญิงชนิดาภา    บุตรดีขันธ์
1. นายกฤษณ์สกร    ชัยวีรพันธ์เดช
2. นางสาวงามตา    ดีบาง
26 27 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    จรรยา
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    บารมี
3. เด็กหญิงมุกดา    แขกไทย
1. นางถวิล    นครพันธ์
2. นางวารี    แพทย์ประสิทธิ์
27 28 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    พรหมเจริญ
2. เด็กหญิงสิริยา    ส่งกลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงสวรรยา    วิมาลา
1. นางพิมพ์ชนก    เพ็งพานิช
2. นางสาววลีรัก    คำพญา
28 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกานต์มณี    เสาะด้น
2. เด็กหญิงสุกฤตา    ตันเรือง
3. เด็กหญิงสุพรรณทิพย์    จันทร์สวน
1. นางสาวพัชราพรรณ    จัตตุรัส
2. นางวิบูลย์    พูลสงค์
29 30 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภาวิณี    มุ่งแก้วกลาง
2. เด็กหญิงปาริชาต    ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงปรัชญาฎา    มีพันลม
1. นายจำลอง    น้อยวานิช
2. นางสาวศิริขวัญ    ปิ่นแก้ว
30 31 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย    แหยมเจริญ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์    เหมือนวงษ์
3. เด็กหญิงวิภาพร    สินเดรดาษ
1. นางธัญพร    อุ่นทวีทรัพย์
2. นางวาสนา    พุตติ
31 32 โรงเรียนวัดท่าตลาด สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    โพธิ์พฤกษาวงศ์
2. เด็กหญิงศศินันท์    เพ็ชรรักษ์
3. เด็กหญิงปริชาต    มะนูญ
1. นางสมพิศ    ยะสุตา
2. นางอุทัยศรี    เงินปาน
32 33 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงบุษกร    โพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธารีรัชต์    โอฬารเวช
3. เด็กหญิงจุุุฑารัตน์    รวีรุ่งโรจน์
1. นางสาวศรีเวียง    เต่าสุวรรณ
2. นางสาวสาริณี    บัวราช
33 34 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพา    มาศศรี
2. เด็กหญิงขวัญนรี    บุญสนอง
3. เด็กหญิงธัญญามาศ    วงศ์แก้ว
1. นางสาวลัดดา    ป่าใหญ่
2. นางสาวสมบูรณ์    แก้วสุวรรณ์
34 35 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงสาลินี    นวลสุวรรณ
2. เด็กหญิงสาลินันท์    นวลสุวรรณ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ภูทองเงิน
1. นางสาวธัญญาลักษณ์    คำรังษี
2. นางสาวลภัสรดา    สายหยุด
35 36 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปภาวดี    ธรรฆภิญญ์
2. เด็กหญิงกนกอร    จำปาทอง
3. เด็กหญิงรัตนาวดี    บุรีงาม
1. นางสาวปรีชญา    ประชุมศรี
2. นางสาวสุวนา    พิชญะภาคิน
36 37 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายพัทธนันท์    ภูฆัง
2. เด็กหญิงอภิชญา    ประคองพันธ์
3. เด็กหญิงปิยมาศ    จีวิระ
1. นางผาสุก    ปานอุทัย
2. นางสาวอุษา    มะหะหมัด
37 39 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 1. เด็กหญิงสกล    บุญผา
2. เด็กหญิงปานเดือน    พม่า
3. เด็กหญิงอินทิรา    นิลกำแหง
1. นางกัญญา    มุสิกา
2. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์    ใจสุทธิ
38 40 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เลิศหงิม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์    ภูมินัทรี
3. เด็กหญิงอภิญญา    สัมเนอร์
1. นางสาวปริมประภา    จันทร์นู
2. นางสาวเยาวลักษณ์    บุญเชื้อ
39 41 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    สว่างแผ้ว
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ไกรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เจริญขาว
1. นางสุพรรณา    สัจจเสนีย์
40 42 โรงเรียนบ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์    แสวงแก้ว
2. เด็กหญิงพรพรรณ    พรมเพ็ชร
3. เด็กหญิงอัญชัน    บุญพราน
1. นางนาถนรินทร์    ซื่อสัตย์
2. นางบุญรัตน์    อาจคำภา
41 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงปุทิตตา    ใจเย็น
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์    บำรุง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    บูระพันธ์
1. นายวรุตม์    สัจมั่น
42 44 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    บุญขำ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สระแก้ว
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ซื่อตรง
1. นางสาวจารุวรรณ    พิมพขันธ์
2. นางสุกฤตา    จงชาณสิทโธ
43 45 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสิรีธร    สกัดกลาง
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แทนทด
1. นางสาวดวงใจ    สุดใจ
2. นางสาวมาลินี    หมื่นไวย์
44 46 โรงเรียนบ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลณิชา    หมอกเมฆ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์    จรัสดี
3. เด็กชายศิริพันธ์    หมอกเมฆ
1. นางพณาพร    สาระพงษ์
2. นางสาวรัศมี    จิรวิวัฒน์ภัทร
45 47 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    พุ่มเถื่อน
2. เด็กหญิงนันทภา    ปามา
3. เด็กหญิงปริมฉัตร    พรหมเดช
1. นางธมนวรรณ    พลกล้า
2. นางปารดา    วงศ์ชนเดช
46 48 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลี    เกตุนาค
2. เด็กหญิงจินตนา    องอาจ
3. เด็กหญิงมนัสวี    ห้วยส้ม
1. นางนภเกตน์    เชียงทอง
2. นางนุศรา    โมราบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................