งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 709
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 3 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจรรยพรพรหม    ธีระนันท์
2. เด็กหญิงธีรพร    เข่งเงิน
3. เด็กชายวัฒนพงษ์    อภัยเผื่อน
1. นางสมพิศ    ภูมิประเทศ
2. นางอุษา    แสงประไพ
2 4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพินทุสร    เงียบเย้า
2. เด็กหญิงปรียาณัฐ    ชำนาญดี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คูนา
1. นางปานทอง    ป้อมสนาม
2. นางวรรณวิสาข์    บุญประสงค์
3 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โคตะมัง
2. เด็กหญิงวรรณพร    กิจโสภา
3. เด็กชายภัทรพล    อุทัยศรี
1. นางรุ่งฤดี    แคล้วคลาด
2. นางศิริพรรณ    วิริยสถาพรพงศ์
4 6 โรงเรียนวัดมุจลินท์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญภรณ์    เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงวิชุรดา    อุ่นใจชน
3. เด็กหญิงกมลชนก    ขันทอง
1. นางรัชดาพร    เพชรรัตน์
5 7 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    หอสูงเนิน
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ทับศิริ
3. เด็กหญิงปิยธิดา    กระฉอดนอก
1. นางสาวปัญยรัศมิ์    หงษ์เผือก
2. นางสาวยุวภรณ์    แสนจำหน่าย
6 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงสุมินตรา    ม้าเทศ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แผ่นใหญ่
3. เด็กหญิงสวรินทร์    ประเสริฐ
1. นางสาวนงลักษณ์    ศรีสิงห์
2. นางพูนศรี    ชมภูพันธ์
7 10 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกฤตชญา    คงปราโมทย์
2. เด็กหญิงกัญษรี    กิ่งสนั่น
3. เด็กหญิงจิราพร    มะลิวัลย์
1. นางสาวพิมพิชชา    ยารังกา
2. นางสาวโชติมา    เรืองประดิษฐ์
8 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    สดใส
3. เด็กหญิงวัลลภา    นอบน้อม
1. นางชัชมินทร์    อรรถโสภา
2. นางสาวอภิญญา    เปรมจิตต์
9 12 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงวิรัญชณา    ชื่นใจ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    จันทร์บาง
3. เด็กหญิงนิศากร    พันธุ์เขตกรรม
1. นายณัฐพล    ลิ้มกุล
2. นายบุญฤทธิ์    บุญผล
10 13 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนิชาภา    ลอยอากาศ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อุบลราษฎร์
3. เด็กหญิงกานติมา    วงศ์ศรี
1. นางวรีศรา    หล่าเพีย
2. นางสาวสารี    นพรัตน์
11 14 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนกร    งามแสง
2. เด็กชายธนกฤต    งามแสง
3. เด็กหญิงกุลธิดา    เส้นเศษ
1. นางวาสนา    วงศ์พยัคฆ์
2. นางสาวสายชล    ภู่พระอินทร์
12 15 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิตรา    วงมะลิ
2. เด็กหญิงโสภณัฐ    บ้านแก
3. เด็กหญิงธนพร    พรกระจ่าง
1. นางนารีรัตน์    สิทธิพรหมมา
2. นางสาวหทัยชนก    มากพุ่ม
13 16 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงพีรยา    ประนอม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชัยยา
3. เด็กชายสุภิชาติ    เปียคำ
1. นางสมศรี    หงษ์วิวัฒน์
2. นางสุวีรา    สุทธนารักษ์
14 18 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    สุมานัด
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์    การีรัตน์
3. เด็กหญิงอรณี    ทาชมภู
1. นางณัฎฐาณิชกาญ    เวทโรจณรัตย์
15 19 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุพัตรา    แสงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเบ็ญจพร    เข็มทอง
3. เด็กหญิงธนาภรณ์    ชูสุข
1. นางประนอม    สุขโข
16 20 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงกานดา    คำลือ
2. เด็กหญิงมาลิสา    ศรีภา
3. เด็กหญิงเนตรชนก    อ่ำพึ่ง
1. นายอธิป    นามรักษ์
2. นางเตือนตา    โสวภา
17 22 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุกมล    งามพร้อม
2. เด็กหญิงสุธีธิดา    เอกจีน
3. เด็กหญิงปาณิสรา    สินทองกุล
1. นางสาวจันทร์จิรา    พูลนาค
2. นางอุไร    รุ่งเรือง
18 23 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    ชารีเเสน
2. เด็กหญิงวาสนา    ดาศรี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    ปัญญายงค์
1. นางฉัครพร    เอกฉัตร
2. นางสมบุญ    กลัดคร้าม
19 24 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงปิยพัชร์    เสาวภา
2. เด็กหญิงกาญจนา    -
3. เด็กหญิงอภิสมัย    เกษตรเกื้อกูล
1. นางสาววิไล    ไม้ทองงาม
2. นางสาววิไล พร    สมบัติภูธร
20 26 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป. ระยอง เขต 1 1. นายวุฒิชัย    มณีรัตน์
2. เด็กหญิงสิริกัญญา    หนหวน
3. เด็กหญิงพัณณิตา    แสวงไพศาล
1. นางวัทนีย์    จิตรีวรรณ์
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง    บัณฑิตธรรม
21 28 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายจักรกฤษ    เชื่อมพงษ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    บุญยั่งยืน
3. เด็กหญิงวรัญญา    บัวซัง
1. นางนวลจันทร์    กำพลขจรเกียรติ
2. นางมาลีวรรณ    บริสุทธิ์
22 29 โรงเรียนบ้านธารทองแดง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    ศรีระแก้ว
2. เด็กหญิงประไพ    นวลมูล
3. เด็กหญิงหัทยา    อ่อนภูเขา
1. นางสาวพรรณทิพย์    ปานเพชร
2. นางสุริยา    ยุทธปรีชานันต์
23 30 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ส่งพุ่ม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    รองสุพรรณ์
3. เด็กหญิงจิรารัตน์    ธนะจินดา
1. นางสาวปิยะดา    แพรดำ
2. นางวันดี    แก้วชัง
24 31 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรวรรณ    เจตน์เจริญกิจ
2. เด็กชายโยธิน    รอดภัย
3. เด็กหญิงประภาพร    ฉายประดิษฐ์
1. นางสาวอมรรัตน์    ชนะเลิศ
2. นางโฉมเฉลา    ศรีสนาม
25 32 โรงเรียนวัดถนน สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    แก้วสุุวรรณ
2. เด็กชายอัมรินทร์    แจ้งบุรี
3. เด็กชายณัฐพงษ์    ไชยสันต์
1. นางราศี    แสงจักร์
26 33 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายธนกฤต    ปริญบวรธนา
2. เด็กชายธราเทพ    ภูผาลี
3. เด็กหญิงเกวลี    วงพา
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    เดชะ
2. นางสุนทรี    ทองอยู่
27 34 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงอลิสา    หล่อทรัพย์
2. เด็กชายนนทรี    วิบูลย์
3. เด็กหญิงมินตรา    เย็นใจ
1. นางสาวกวินธิดา    เดชเจริญ
2. นางศุภวัลย์    ตันวรรณรักษ์
28 35 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    รอดเพียน
2. เด็กชายธนาวุฒิ    มูหะหมัด
3. เด็กหญิงอริสรา    แอดำ
1. นางสุดารัตน์    กาสุรงค์
2. นางสาวเบญจพร    มานะพันธ์
29 36 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    โพล้งน้อย
2. เด็กหญิงกัลยา    อัสสาสิทธิ์
3. เด็กหญิงมาริษา    โชติช่วง
1. นางชิดชม    เปลื่องชนะ
2. นางพรพิมล    แจ่มจันทร์
30 37 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ภักดี
2. เด็กหญิงวาริณี    กลางถิ่น
3. เด็กหญิงสรัญญา    วงษา
1. นางนฤมล    เเซ่เฮง
2. นางสาวมนชิดา    เรืองรัมย์
31 39 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 1. เด็กหญิงโสรยา    แถวนาชุม
2. เด็กหญิงบุญสิตา    ประดิษฐศร
3. เด็กหญิงกรรณิกา    จันดาปราบ
1. นางนิตยา    ต่อประสิทธิ์กุล
2. นางสาววัชรี    บุญลาภ
32 40 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงพรทิพย์    เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    สันทะ
3. เด็กหญิงปรารถนา    โตงาม
1. นางสาวจิราพร    นกแก้ว
2. นางสาวศุภิสรา    แพนสง
33 41 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชนิกา    อยู่เอี่ยม
2. เด็กหญิงณิชากร    อุทาแสง
3. เด็กหญิงภัทรพร    เขาเขียว
1. นางสาวทัศนีย์    นิลผึ้ง
2. นางอิฐยา    พุฒิเอก
34 42 โรงเรียนบ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ศรีสังวาลย์
2. เด็กหญิงพิชญ์กัญ    วงศ์ธนะเชษฐ
3. นายจักรพันธ์    คำอิน
1. นางสาวจารุณี    เหมือนส่วน
2. นางนาถนรินทร์    ซื่อสัตย์
35 43 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    พิกุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    พลรักษ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา    สุทธิ์วงศ์
1. นางสาวอนงค์    ศึกษา
2. นางสาวอรทัย    ม่วงอ่อน
36 44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงจันทรา    ใจตรง
2. เด็กหญิงนฤมล    สดคมขำ
3. เด็กหญิงทัศนีย์    ทองใบ
1. นางศรัณยา    โพธิ์ปาน
2. นางสาวเสาวลักษณ์    สว่างศรี
37 45 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์    อักษรคิด
2. เด็กหญิงอเมวรี    แดงประเสริฐ
3. เด็กหญิงมัลลิกา    นุชนารถ
1. นางสาวมาลินี    หมื่นไวย์
2. นางสาวสุกัญญา    โถสุวรรณ์
38 47 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    กล่ำจีน
2. เด็กหญิงกนิษฐา    บุญล้อม
3. เด็กหญิงภาวริน    อ้นแพ
1. นางน้ำอ้อย    เพ็ชรวิภาต
2. นางสุชาดา    โพธิ์เมือง
39 48 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนวลศิริ    บุญมา
2. เด็กหญิงเพชร    เสือไหล
3. เด็กหญิงฟาริดา    ผันกลาง
1. นางสาวดารัตน์    มาตมูล ตรี
2. นางสาวหยาดนภา    สลาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................