งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 071
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงทยิดา    แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงเกวลิน    เหมือนชอบ
3. เด็กหญิงศรัญญา    ศิลปี
4. เด็กชายกฤตเมธ    คุณนาม
5. เด็กชายพีรณัฐ    เจียรจินดารัตน์
6. เด็กหญิงสุพรรณสิณี    คงเครือ
7. เด็กหญิงชัญญา    เอกภูมิ
8. เด็กหญิงธนัชพร    เกิดสังข์
9. เด็กหญิงปาริฉัตร    ภู่อร่าม
10. เด็กหญิงพินิจนันท์    พันธุรักษ์
1. นายคำรณ    มาลาคำ
2. นายปณต    จตุพศ
3. นายปรีชา    ศรีโยธี
2 3 โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ไพรอด
2. เด็กหญิงพิยดา    เทียนงาม
3. เด็กชายนันทกร    เจ๊ะหมัด
4. เด็กหญิงประภัสสร    เกษสุวรรณ์
5. เด็กชายปรายมนัส    ปัญญา
6. เด็กหญิงอนุสรา    ผจงงาม
7. เด็กหญิงภาวิกา    สดใส
8. เด็กหญิงวรนุช    แม๊ะฟัก
1. นางบุญเจือ    เสียงวัฒนะ
2. นายแสงทวี    ทิพย์ทิม
3 4 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายวิษณุสรรค์    มั่นทุกะ
2. เด็กชายเนรมิต    เกิดสิน
3. เด็กชายณัฐวัฒน์    ประประโคน
4. เด็กชายปวรรณวัฒน์    น้อยดี
5. เด็กหญิงณัฐริชา    พุทธรักษา
6. เด็กหญิงจารุวรรณ    ทองคำ
7. เด็กหญิงนริศรา    แก้วบุญน้อย
8. เด็กหญิงมินลดา    ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงภุมวารี    สิงห์ไชย
10. เด็กหญิงทิพาวรรณ    พิมขุนทอง
1. นางสาวชญาดา    ขุมทรัพย์
2. นายประจบ    โชติพรม
3. นางวรรณา    โชติพรม
4 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิรดา    โตยัง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    วัฒนะ
3. เด็กหญิงประภาศิริ    เหลาหมวด
4. เด็กหญิงชญานิษฐ์    คำใจวุฒิ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ดอกไม้
6. เด็กหญิงสุชัญญา    พงษ์หัสบรรณ์
7. เด็กหญิงนพัชนันย์    อิสารพายุห์
1. นางนงลักษณ์    อนันตประยูร
5 9 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ผิวแดง
2. เด็กหญิงรุจิรา    เรือนอาจ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    กอข้าวกลาง
4. เด็กหญิงลักษมี    แซ่ลี่
5. เด็กชายธนสิน    ยวงลำใย
6. เด็กหญิงเบญจา    กรุฑวงษ์
7. เด็กหญิงภิญญดา    นิธิคุณทรัพย์ทวี
8. เด็กชายถวัลย์    รอดละมูล
1. นางวรรณวิไล    นาคขำพันธุ์
2. นายสมเกียรติ    ศรีเมือง
3. นางสำราญ    เรืองวงศ์
6 11 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายอดิศร    ชูชื่น
2. เด็กชายชนวีร์    บุณยรัตผลิน
3. เด็กหญิงธันยธรณ์    ทวีคูณ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    ตรีพัฒน์
5. เด็กหญิงปานัท    เชื้ออ่อน
6. เด็กหญิงนารี    ฝาระมี
7. เด็กหญิงอภิชญา    เครือวัลย์
8. เด็กหญิงณัฐรุจี    อินทรทัต
9. เด็กหญิงชนาพร    สุวรรณ์นาค
10. เด็กชายอมรเชษฐ์    จันทะศิลา
1. นายปรีชา    อรุณรุ่ง
2. นางปิยาณี    น่วมนุ่ม
3. นายเกษม    จันทร์หอม
7 12 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ    โพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิยดา    หอมละออ
3. เด็กหญิงอริศรา    พันศรี
4. เด็กหญิงธิญาดา    มาลี
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    อุมาไพร
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    นาคพัฒน์
7. เด็กหญิงอมรรัตน์    โกฏสูงเนิน
1. นายประหยัด    อ้อมชมภู
2. นายวีระวัฒน์    เทียมสกุล
3. นางสาวศิริรัตน์    โอ่งวัน
8 13 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายนพรัตน์    ชัยคำ
2. เด็กหญิงปาหนัน    ช่วงสันเทียะ
3. เด็กหญิงอาทิมา    แสนเสริม
4. เด็กหญิงดาริกา    เหมือนศรีเพ็ง
5. เด็กหญิงศุภิสรา    แสนสุภา
6. เด็กหญิงอนุสรา    บุตรจันทร์
7. เด็กหญิงมธุริน    ขำเพ็ง
8. เด็กชายธีรพงษ์    เจริญผล
9. เด็กหญิงสุพัตรา    แก้วสวรรค์
1. นางสาวดวงสมร    อ่องแสงคุณ
2. นางพรทิพย์    พิบูลเวชพิทักษ์
3. นายมนตรี    สวัสดิ์ศรี
9 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรินทร    ถาวรกิจ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    อุบลทิพย์
3. เด็กหญิงนวพร    เงาะจันทรา
4. เด็กหญิงดวงกมล    จงจิตต์เวชกุล
5. เด็กชายธนภัทธ์    ณ ตะกั่วทุ่ง
6. เด็กชายธีระพงษ์    พวงพี่
7. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    ศักดิ์ทวีวงศ์
8. เด็กหญิงชณารัศมี์    ชัชวาลเชาวิวัฒน์
9. เด็กหญิงมาลัยรัก    จตุรพิธสถาพร
10. เด็กหญิงนลินี    บุลภรณ์กุล
1. นางสาวณฐมน    อังคะนาวิน
2. นางสาวนิสากร    ศรัณย์ชล
3. นางสิรัชญ์ดา    นิลวดี
10 15 โรงเรียนพลิ้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายยิ่งพล    คุณเขต
2. เด็กหญิงศิระประภา    จันทเลิศ
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์    แจ่มจันทร์
4. เด็กชายพงศกร    เกตุสุวรรณ
5. เด็กหญิงอรสา    หาญเสมอ
6. เด็กชายธีรวัฒน์    บุญไทย
7. เด็กหญิงภัทรวดี    ใจกว้าง
8. เด็กหญิงปรารถนา    ชูพงษ์
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    รักนาค
10. เด็กชายธนภูมิ    เนินโพธิ์
1. นางสาวยุพา    เชาว์อารีย์
11 16 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ตันตยากร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พัฒนศิริ
3. เด็กหญิงมาลิณี    อยู่คง
4. เด็กหญิงปรียาพา    สินปรุ
5. เด็กหญิงสโรชา    ผลานันต์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา    คงอ่อน
7. เด็กหญิงลีลาวดี    ทวีทรัพย์
8. เด็กหญิงวศินี    เปลี่ยนศรี
9. เด็กหญิงสุธาสินี    เทพบุรี
10. เด็กหญิงฑิฆัมพร    เพ็ชร์เรือง
1. นางธนัญชนก    หมื่นภักดี
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์    อ้อยขาว
3. พันจ่าเอกสมาน    ท่ากลาง
12 17 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงปทิตตา    ทีคำ
2. เด็กชายรวิสุต    อิ่มจิตต์
3. เด็กหญิงวิศรุตา    โสมประยูร
4. เด็กหญิงนภัสสร    ตางาม
5. เด็กหญิงศิริกันยา    ศิริสุทธา
6. เด็กหญิงจิรัญญา    กสิบุตร
7. เด็กหญิงชลรัตน์    พจนารถ
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    วังถนอมศักดิ์
9. เด็กชายพันธุ์ธิช    พาทรัพย์มา
10. เด็กชายสันทัด    จันทร์ทอง
1. นางสันธณี    โชติช่วง
2. นางอุทุมพร    ฤกษ์ดี
3. นายเอนกฤทธิ์    นาคศรีสุข
13 19 โรงเรียนวัดตึกราชา สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงอรอนงค์    เทียมจัน
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์    สุทโธ
3. เด็กชายศรันย์    ฉิมวัย
4. เด็กหญิงวริษฐา    แสงสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปนัดดา    มารศรี
6. เด็กชายธนานัท    เกษร
7. เด็กชายทรงเดช    กลิ่นผล
8. เด็กชายวรเชษฐ์    นิ่มวิลัย
9. เด็กหญิงฐิติมา    หอยสังข์
10. เด็กหญิงเกศินี    หมั่นกิจการ
1. นายคำนึง    ชัยสุวรรณรักษ์
2. นางอารีย์    อ่อนนุ่ม
3. นางเกษราภรณ์    จันทร์ศรี
14 20 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงภานรินทร์    สีสังวาลย์
2. เด็กหญิงจุฑามณี    มากสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพรพิมล    บุราณไทย
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เพชรมะณี
5. เด็กหญิงวาสนา    หมื่นสี
6. เด็กหญิงเบญจพร    เนินบก
7. เด็กหญิงศศิธร    พรมเถื่อน
8. เด็กหญิงเทวี    สุระพันธ์
1. นายวรพงษ์    วัฒนเวช
2. นางสุนีย์    คงสมจิตร
15 21 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    อรชร
2. เด็กหญิงปภาวี    ขำสุวรรณ
3. เด็กหญิงชลลดา    แย้มจ่าเมือง
4. เด็กหญิงตติญากรณ์    พุ่มปรีชา
5. เด็กชายสุทธิพงศ์    แห้งสอาด
6. เด็กหญิงสุธารัตน์    ด้วงพิมพ์
7. เด็กหญิงทิพเนตร    เดชรอด
8. เด็กหญิงเกตน์สิรี    บุญเกิด
9. เด็กชายสิรวิชญ์    ทองประเสริฐ
10. เด็กชายรุฐธาวัช    คนสวย
1. นางปาริษา    แตงจุ้ย
2. นายสมเกียรติ    โคมเมือง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์    พรายแก้ว
16 22 โรงเรียนบ้านชะม่วง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    รัตนิพนธ์
2. เด็กหญิงญาณิกา    เทพนรินทร์
3. เด็กหญิงนภเกตน์    สืบพันธ์
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    มัคขยัน
5. เด็กหญิงศดานันท์    ใจภักดี
6. เด็กหญิงศจีรัตน์    เทียมคีรี
7. เด็กชายพีรธัช    จำปีศรี
8. เด็กชายสิทธินนท์    มัคขยัน
9. เด็กชายนุวพล    สุนทรพิทักษ์
10. เด็กชายธีรพัฒน์    รอดพยุง
1. นางสาวกชกร    เทียมหมอก
2. นางมณี    ทองสม
3. นางสาวศิวาพร    ผลพานิช
17 23 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงญาณิศา    มีมั่งคั่ง
2. เด็กหญิงภาฑิรัณ    เลาะมะ
3. เด็กหญิงรมิดา    อัครจินดานนท์
4. เด็กหญิงอริสรา    มะเล็ง
5. เด็กหญิงภัทรนันท์    เอกเฉลิมเกียรติ
6. เด็กหญิงณัฏฐา    เครือโชติ
7. เด็กหญิงไพลิน    สรฤทยางกูร
8. เด็กหญิงจุฑามาศ    อุปพิลา
9. เด็กชายภานุวิชญช์    โชคพิมาย
10. เด็กหญิงอรนลิน    มะเล็ง
1. นางกอแก้ว    สวัสดี
2. นางสาวกัญญาพัชญ์    วังแสง
3. นางสาวศรีสุดา    นุ่มอ่ำ
18 25 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกรกอร    จันเพิ่ม
2. เด็กหญิงนภัสสร    พวงมณี
3. เด็กชายอภิรักษ์    คงสิทธุ์
4. เด็กชายพศวัต    สุขโต
5. เด็กหญิงภวริน    พึ่งสติ
6. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    ไหลหรั่ง
7. เด็กชายวุฒิพงศ์    เชาว์วิวัฒนากุล
8. เด็กหญิงชนัญกันย์    โสภณรัฐฐากรณ์
9. เด็กหญิงณัชชา    แม่นยำ
10. เด็กหญิงวิรากานต์    พรรณสาร
1. นางสาววรรณวา    อารียเดช
2. นางสาวศิริพร    ฉิมพลอย
3. นายเจริญ    เลื่อนแป้น
19 26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    ทศภานนท์
2. เด็กหญิงเบญญาภา    ชูไว
3. เด็กหญิงณริศรา    นรสิงห์
4. เด็กหญิงสิรินภา    อุไรวงษ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    วงศ์พิทักษ์
6. เด็กหญิงณัฐกานต์    เหมล้วน
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์    สมจิต
8. เด็กหญิงชุติมา    แตงไทย
9. เด็กหญิงนารีรัตน์    อ้อมกลาง
10. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์    มณีรัตน์
1. นางจุรีรัตน์    ศรีสุข
2. นายมานพ    จันทร์บัว
3. นายวิธวินท์    ศรีสุข
20 27 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงลลิตา    สุขผ่อง
2. เด็กหญิงศุภนิดา    ชะบางบอน
3. เด็กหญิงพรสิริ    สรสิทธิ์
4. เด็กหญิงอรพิณ    เหลืองอร่าม
5. เด็กหญิงสโรชา    สินลักษณะทิพย์
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    จตุรนต์รัศมี
7. เด็กหญิงยุพารัตน์    ผาตินาวิน
8. เด็กหญิงสโรชา    จันทร์แพง
1. นายนิทัศน์    ลิมาคม
2. นายพิรุณ    ชำเลีย
3. นายวัชรินทร์    เหลืองนวล
21 28 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติยา    เหลืองงาม
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    วงษ์พวน
3. เด็กหญิงเบญญาภา    นกดารา
4. เด็กหญิงณิชกานต์    สะดาวงษ์
5. เด็กชายนิรุช    นาคพงษ์
6. เด็กชายวีรกร    วิยะกูล
7. เด็กหญิงปอนด์เงิน    คำวงษ์
8. เด็กชายณัฐพงศ์    ถาวร
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สารจันทร์
10. เด็กหญิงปีญาภรณ์    วงษ์เทศ
1. นายจตุรภัทร    ปริยาภัทรสกุล
2. นายวิทิต    โชครัตนาเจริญ
3. นางสาวศันสนีย์    ไชยฤทธิ์
22 31 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเกตน์สิริ    พาที
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงเก้ากาญจน์    ชื่นเงิน
4. เด็กหญิงเบญญาภา    จงฤทธิพร
5. เด็กชายธีริศร์    เกตุมณ๊
6. เด็กชายสุจินดา    ประเปรียว
7. เด็กหญิงสุรภา    วงศ์พานิช
8. เด็กหญิงกัลยรักษ์    จงฤทธิพร
9. เด็กหญิงพริมรตา    กัลยาทอง
10. เด็กชายแพพิพัฒน์    มิลินทจินดา
1. นางพรพรรณ    ธรธัช
2. นางพัฒน์รวี    ฉัตรศรีทองกุล
3. นายสมนึก    ท้าวเวชสุวรรณ
23 32 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายปฏิภาณ    คัชวงค์
2. เด็กหญิงนิภาพร    บุญเงิน
3. เด็กหญิงณัฐวดี    ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงณัฏติกาล    เหรียญทอง
5. เด็กหญิงอรวรรณ    เหรียญทอง
6. เด็กชายมัชชา    เพียรยิ่ง
7. เด็กหญิงณิชนันทน์    สาธุธรรม
8. เด็กหญิงชลธิชา    ขันธศักดิ์
9. เด็กหญิงสุพิชญา    ตราชู
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ขำคม
1. นางชะอุ้ม    หิรัญโญภาส
2. นางสาวธนพร    นาคอำไพ
3. นางรัตนาภรณ์    ผ่องพุฒิ
24 33 โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    พลับพลี
2. เด็กหญิงกีรนันท์    ทองจัด
3. เด็กหญิงชนกานต์    ครูแพ
4. เด็กหญิงภัทราวดี    นิลงาม
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ศรีฤทธิ์
6. เด็กหญิงสุกัญญา    เพ็ชรสมร
7. เด็กหญิงณัฐกมล    กำแพงแก้ว
8. เด็กหญิงชนิกา    คุ้มทรัพย์
9. เด็กหญิงกัญญา    ตู้จำนงค์
10. เด็กหญิงณิชนันทน์    แถมมั่น
1. นายนิรุตติ์    สุขเจริญ
2. นายอลงกรณ์    ชนะชัย
3. นางสาวเกศินี    ยอดแก้ว
25 34 โรงเรียนเซนต์แมรี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงธนวรรณ    ไตรมนตรี
2. เด็กหญิงสิรภัทร    เทพวงษ์
3. เด็กชายยงยุทธ    หงษ์ทองคำ
4. เด็กหญิงปทิตตา    สีสุ่น
5. เด็กหญิงชนิภา    สัจจาภิรัตน์
6. เด็กหญิงรพิสา    ชิ้นโภคทรัพย์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศิริมงคล
8. เด็กหญิงทอฝัน    มาตวังแสง
9. เด็กหญิงปาณิสรา    ยศพิบูลย์
10. เด็กหญิงธิรดา    ตรียุทธ
1. นายกฤติน    พาณิชตระกูล
2. นางสาวจินตนา    ชัยสุวรรณ์
3. นายศิริพงษ์    ตรัสศรี
26 35 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายสุมลศักดิ์    ธาดาวิทย์
2. เด็กหญิงปิยะพร    ท้วมโสด
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สวัสดี
4. เด็กหญิงฐิติยากร    สุขเจริญ
5. เด็กชายจเรย์    โชตนา
6. เด็กหญิงสุตาภัทร    แสวงหา
7. เด็กหญิงณัฐวดี    ค้ำชู
8. เด็กชายเดชศักดา    ฉิมพาลี
9. เด็กชายสุกฤษฎิ์    ปุยเปรม
1. นางสาวภัทวรรณ    มนตร์วัชรินทร์
2. นางวรีชญา    ชอบดี
3. นางสาวอุษา    ลี้ประเสริฐ
27 36 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิกาญณ์    ตันเปรมวงษ์
2. เด็กชายณัฐนันท์    อินจะสร
3. เด็กหญิงนิตยา    ธิบดี
4. เด็กหญิงพัชรี    วัธยา
5. เด็กชายยุทธพิชัย    เกตุอุดม
6. เด็กหญิงวรวรรณ    ศรีสุวรรณ
7. เด็กหญิงชนนิกานต์    บัวดี
8. เด็กชายสรสิษฐ์    เครื่องทิพย์
1. นางนภา    ห่วงทอง
2. นางพิทยา    ชมดารา
28 37 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงฐานวีร์    ประทุมสุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    บุรทิพาพงศ์
3. เด็กหญิงโอปอ    พงศ์ดารา
4. เด็กชายคุณากร    เพิ่มพูน
5. เด็กชายนินนาท    สุขเทศ
6. เด็กหญิงภัคธีมา    บงกชมาศ
7. เด็กหญิงอภิญญา    ปลื้มถนอม
8. เด็กหญิงนภาพรรณ    ทองสวัสดิ์
9. เด็กหญิงพรนัชชา    สุดใจ
10. เด็กหญิงอริศรา    ประยุทธสินธุ์
1. นางสาวจินตนา    บุญรักษา
2. นายประเดิม    ทับเอี่ยม
29 38 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายสิทธิโชค    แก้วสระแสน
2. เด็กชายรชต    วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงธนพร    กลิ่นพุฒซ้อน
4. เด็กหญิงปูชิดา    ไชยกาญจน์
5. เด็กหญิงอภิษฎา    ศุกระเศรณี
6. เด็กหญิงศิริญญา    ศรีเหรา
7. เด็กหญิงทิพธัญญา    ดิษฐวัด
1. นางสาวฌาณุดา    ตั้งแสงสุวรรณ
2. นางสาวดวงพร    รวมเมฆ
3. นางสาวทัศนีย์    ฝอยทับทิม
30 39 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กชายเล    ปีน
2. เด็กหญิงแระ    สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจันที    แก้วทอง
4. เด็กชายชัยยุทธ    สุจาตรี
5. เด็กชายนิด    พรประสิทธิ์
6. เด็กชายราเชนทร์    ซกมัว
7. เด็กหญิงนิตา    ทราย
8. เด็กหญิงยีง    นาง
9. เด็กหญิงนาด    เลง
10. เด็กหญิงอาภารัตน์    ศิลารัตนชัย
1. นายวีระพันธ์    เขียวเงิน
2. นางสาวศิรินทรา    เขียวเงิน
3. นางสาวอุษา    อิ่มทองคำ
31 42 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายรภีภัทร    จันทรงาม
2. เด็กหญิงธนพร    วงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงกุสุมาลย์    โทอนันต์
4. เด็กหญิงพิมพ์เพชร    ทองมงคล
5. เด็กชายภาณุเบศ    วงศ์สุรินทร์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์    สร้อยจิต
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์    พิมพ์มีลาย
8. เด็กหญิงอาริดา    พรมอ่อน
1. นางกาญจนา    สืบพิลา
2. นางสาวจันทร์ศิริ    มากะเต
3. นางสาวสุกัลยา    กุระธรรม
32 43 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    เจริญสุข
2. เด็กหญิงภคนันท์    อรัญวงศ์
3. เด็กชายบวร    วงศ์คงดี
4. เด็กหญิงวรัญญา    สิรินิพัทธ์
5. เด็กหญิงภาวิดา    สุทธิสถิตย์
6. เด็กหญิงสุวิมล    สำนักวิชา
7. เด็กหญิงอภิญญา    สิทธิรุ่ง
8. เด็กหญิงสุนานันท์    ปานชาลี
9. เด็กหญิงพิรดาพร    ฟุ้งมาก
10. เด็กหญิงธนัชชา    คำแหง
1. นายครรชิต    กั้อนพรหม
2. นางสาวพัชรียา    สุขจิต
3. นายไพบูลย์    ราษร์เจริญ
33 44 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายอรรถพล    เจริญพูล
2. เด็กหญิงณัชญา    ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญพัชร    มั่นปาน
4. เด็กหญิงธมลวรรณ    ดีเสมอ
5. เด็กหญิงมนัญชยา    ขุมทอง
6. เด็กหญิงนิราพร    แตงทอง
7. เด็กหญิงชลธิชา    สุขโข
8. เด็กหญิงวราพร    ทองไพรวรรณ
9. เด็กชายภูดิศ    เกาะแก้ว
10. เด็กหญิงรุ่งกานต์    นนทปัญญา
1. นายนักสิบ    องครักษ์
2. นายประวิทย์    มั่นปาน
3. นายวิฑูรย์    ทวีสุข
34 46 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายพงศกร    สนธิ
2. เด็กหญิงพสิกา    ทองอ่อน
3. เด็กหญิงสุนันทา    แสงศิลา
4. เด็กหญิงมาลิสา    เชื้อวงษ์
5. เด็กหญิงณัชชารีย์    เยื้องกราย
6. เด็กชายจิรภัทร    เจริญพรศิริกุล
7. เด็กชายนนทิวัฒน์    เพ็งพันธ์
8. เด็กชายทนงศักดิ์    ศรีจันทร์
9. เด็กชายกฤษณะ    เรืองสกุลพาณิชย์
10. เด็กชายธีรภัทร    หวังพึ่งฉาย
1. นางสาวธัชวรรณ    ทองเงิน
2. นางสาววิชิตา    คำมาก
35 47 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธีระวัฒน์    เยาวราช
2. เด็กหญิงจีรนันท์    มาลา
3. เด็กหญิงศกลรัตน์    เลิศล้ำสกุลการ
4. เด็กหญิงศรุตา    เหล่าธิรพาณิช
5. เด็กหญิงกะรัต    อิ่มวรคุณ
6. เด็กหญิงกณิษฐา    อิ่มวรคุณ
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขาวสะอาด
8. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์    อ่อนแช่ม
9. เด็กชายวุฒิชัย    เด่นดวง
10. เด็กชายภูตะวัน    อุณรชิต
1. นางทัศนีย์    ภูมิลาภ
2. นางสาวนพมาศ    ศรทอง
3. นางประภารัสมิ์    เทียบคุณ
36 48 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวชิรภรณ์    เกษร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    แผลงศร
3. เด็กหญิงสิริพรรณ์    ภู่ทับ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    ขุนชนะการณ์
5. เด็กหญิงเพชรลาดา    ยอดยิ่ง
6. เด็กหญิงขวัญเนตร    บางหลวง
7. เด็กหญิงดวงหทัย    เมฆขลา
8. เด็กหญิงปรียานุช    เพียรกสิกรรม
9. เด็กหญิงนภาพร    ราชพล
10. เด็กหญิงหนึ่งนัชชา    จั่นเพ็ชร
1. นายประสิทธิ์    อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวยุพิน    พิมพา
3. นางสายพิณ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................