งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 710
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายคัมภีร์    แฮแสง
2. เด็กชายชัยชาญ    ชัยรัตนศักดิ์
3. เด็กหญิงพรนรี    ทวีสิน
1. นางณัฐธิยา    เหมือนมาตย์
2. นางสาวณัฐสุดา    ทองสงค์
40
2 3 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    สังข์พวง
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ    ปลอดอ่อน
3. เด็กหญิงกนิษฐา    ดาวตรง
1. นางสาวภรณ์ขวัญจิต    ฤทธิชัยพร
2. นางอารีย์    โล๊ะหนองลิ้น
23
3 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมทนาลัย    ใจศรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    ติธรรม
3. เด็กหญิงนลิตา    แซ่ย่าง
1. นางสาวดารณี    ปานทอง
2. นายปรีชา    สุวรรณทอง
42
4 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายไชยเชตร์    วชิราชีวิน
2. เด็กชายชนะชนม์    รัตนมังคลานนท์
3. เด็กหญิงณัฐนรี    โกศล
1. นางสุวรรณรัตน์    ทุมทอง
2. นางสาวอรพินท์    คำมา
25
5 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรอิศวเรศ    หิรัญประทีป
2. เด็กหญิงชนาภา    อ่อนตา
3. เด็กหญิงประภาศิริ    พุทธหอม
1. นางธิติมา    ศรีหมุน
2. นางสุกัญญา    บุญอนันต์
25
6 7 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวดี    แววสีงาม
2. เด็กหญิงนิรัชพร    ร่มโพธิ์
3. เด็กหญิงกุลธิดา    ภักดี
1. นางสาวบัญจบ    จารโพธิ์
2. นางสาวสุมินทร    ทรัพย์ผล
10
7 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงธันยพร    โสภา
2. เด็กหญิงชญาดา    ศักดิ์อรุณชัย
3. เด็กหญิงพรพรรณ    ผิวเกลี้ยง
1. นางสาวทัศนีย์    ประทุมลี
2. นางสาวสุภาวดี    เหมือนเทียน
16
8 9 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายจักรินทร์    ทาผาสุข
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ธาระนิธิ
3. เด็กหญิงเมธิณีรัตน์    ยศศักดิ์ศรี
1. นางกรกมล    เมธีวรกิจ
2. นางมาลีรัตน์    พรหมรส
37
9 10 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวรัญญา    แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงสุทัชชา    อ่อนทองหลาง
3. เด็กหญิงศิริกัญญา    สุขขวัญ
1. นางสาวฤณลภฤศ    ถวิลคำ
2. นางสาวเนรัญชญาดา    หอมทิพย์
32
10 11 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    มีคำ
2. เด็กหญิงอัจฉรา    วงค์คลอง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุนานันท์
1. นางสาวกฤติมา    มูลจัด
2. นางสาวรัฐวัลย์    เหมือนมาตร
33
11 12 โรงเรียนวัดพวงนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงศุภมาส    ปั้นทอง
2. เด็กหญิงศิริยาวรรณ    ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงศศิกาญจ์    สิงคูบอน
1. นางสาวทิพย์    คณาญาติ
2. นายธนวัฒน์    อุปนันท์
45
12 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายฉัตรชัย    แก้วฟ้าอ่อน
2. เด็กหญิงศริยา    สิงห์บารมี
3. เด็กหญิงพัตรพิมล    โฉมงาม
1. นางปวีณา    ม่วงใหม่
2. นางสาวเรณู    ฤทธิ์สุวรรณ
5
13 14 โรงเรียนวัดพานทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ใจเย็น
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ชื่นนาเสียว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เอี้ยนไธสง
1. นางณิชานันท์    ขวัญตัว
2. นางสาวนารี    ไตรพรม
14
14 15 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงฌณิดา    กิชะรัมย์
3. เด็กหญิงชนกมล    วิกุล
1. นางพัชรี    ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเกศรา    จันทะจร
25
15 16 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงกันติชา    พลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    คำวัจนัง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ขวัญพะงุ้น
1. นางสาวพัชรวรรณ    เอื้อดี
31
16 17 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงอุษา    ขอนพวง
2. เด็กหญิงสิดาพร    มีสาวงษ์
3. เด็กหญิงธาริณี    ศรีรัตน์
1. นางพจณีย์    หลิมไทยงาม
2. นางอรวรรณ    ตั้งมั่นคง
33
17 18 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนัจชา    วงไชย
2. เด็กหญิงกาญจนา    สนั่นชาติ
3. เด็กหญิงชมพูนุช    พลีพูน
1. นางชุติมา    หัสถาดล
2. นางสาวมณี    วงค์สมบูรณ์
19
18 19 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนิธินันท์    ตั้งไพบูลย์
2. เด็กหญิงกวินธิดา    คำรักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์    เกษรบุบผา
1. นางจุฑาทิพ    คำมาก
2. นายประณต    อินเจ๊ก
9
19 20 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงนิรมล    นุชนารถ
2. เด็กหญิงญาณนารี    จันทะวงษ์
3. เด็กหญิงมอม    เฮง
1. นางวราภรณ์    สังเว
2. นางสุรัตน์    ระบกเวีย
37
20 21 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    คำก้อน
2. เด็กหญิงศศิประภา    อินทร์จวง
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์    กรุดมินบุรี
1. นางวาสนา    พันแสง
2. นางเอื้อมพร    สงวนวงษ์
33
21 22 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา    สระทองโอน
2. เด็กหญิงรัชนก    ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงเพ็ชรชรา    แก้วกรูด
1. นางสาวปฎาชมัย    ทองชุมนุม
2. นางสาววิญฉัตร    หนูอินทร์
42
22 23 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงธนภรณ์    จอมจินดารัตน์
2. เด็กหญิงนรมน    ติ่งต้อย
3. เด็กชายภาสวิชญ์    ตรีรัตน์ทวีชัย
1. นางสาวลลิตา    นิติพันธ์
2. นางสาวอัจฉรา    สุขสำราญ
8
23 24 โรงเรียนบ้านหินแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายจอ    -
2. เด็กหญิงเว    -
3. เด็กหญิงดา    -
1. นางสาวชญานิษฐ์    ประเสริฐสุข
2. นายสำราญ    รักษาสัตย์
28
24 25 โรงเรียนวัดบางไกรนอก สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายทศพร    แจ้งพูน
2. เด็กชายใจเพชร    อุสายพันธ์
3. เด็กหญิงชลธิชา    จ้อยรักษา
1. นางสาวศมน    โพธิ์งามพุ่ม
2. นางสาวสนธยา    โตเบญจพร
6
25 26 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ผลบุญ
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    ศรีทอง
3. เด็กชายสุรเกียรติ    ถิรกันต์
1. นางสาวมลฤดี    เพ็ชรศรี
2. นางเปรมจิตร์    ชัยแก้ว
28
26 27 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    แป้นกลัด
2. เด็กหญิงพีรดา    เต็มนาที
3. เด็กหญิงอุษา    ทองศาตร
1. นางกรรณิกา    นวโพธาสกุล
30
27 28 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอนุศิษฎ์    วิยะบุญ
2. เด็กหญิงยุพเรศ    มาลัย
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร    น้อยคำเมือง
1. นางวิไล    แก้ววิจิตร
2. นางอุทัย    พวงพุก
13
28 29 โรงเรียนบ้านพุซาง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงธนัชพร    กาลิก
3. เด็กหญิงพัชนีกร    บุญมา
1. นางพิณทิพย์    เอี่ยมพริ้ง
2. นางสิรินาถ    ตะโม
18
29 30 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนริณ    ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงอรอุษา    ซินโซ
3. เด็กหญิงธิชาพันธ์    แตงกวา
1. นางกรรณิการ์    เจริญช้าง
2. นางสาวพัชรี    แข็งแรง
22
30 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรพิชชา    รุ่งประภัศร์
2. เด็กหญิงนลมน    ไพรวัลย์
3. เด็กหญิงพิสชา    ต่างใจ
1. นางสาวจันทิรา    กระต่าย
2. นางวรันธร    กัลปะ
19
31 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายปารมี    ธีระนิธิ
2. เด็กชายศุภวัฒน์    สีดาคำ
3. เด็กหญิงพรทิพย์    หิรัญรักษ์
1. นางสาวปรวี    อ่อนสอาด
2. นางสุริยา    เกิดคง
40
32 33 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวี    สักการเวช
2. เด็กหญิงณิชา    สุรพันธนากร
3. เด็กหญิงกชพรรณ    พึ่งแดง
1. นางสาวจิรนาถ    นาโควงศ์
2. นางสาวธนัญชนก    แสนจันทร์
11
33 34 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายภูริพัฒน์    มาลาอี
2. เด็กหญิงธนัชพร    รอดไพบูลย์
3. เด็กหญิงวีรยา    หวังผล
1. นางสราวรรณ    โตลอย
2. นางสังเวียน    เด่นทอง
19
34 35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายวรัชญ์    พาลพ่าย
2. เด็กหญิงชาลิสา    วิรุณราช
3. เด็กหญิงปาลิตา    หลำเจริญ
1. นางสาววิไล    มานะวะ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ    สนลอย
12
35 36 โรงเรียนบ้านห้วยผาก สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทิมา    พนมวัน
2. เด็กชายวิชัย    ทองมา
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ    เล็ก
1. นางสาวนันตนา    พลเยี่ยม
2. นางสาวอารีรัตน์    ห้าวแสน
15
36 37 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงสาธิตา    แก้วบุญเรือง
2. เด็กหญิงณัฏนันท์    ศรศาสตร์
3. เด็กหญิงวิชุดา    แก้วสมนึก
1. นางสาวฉัตรแก้ว    แสงอ่อน
2. นางธันย์ธณิภา    แย้มสิรินันท์
24
37 38 โรงเรียนบ้านบัวขาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราพร    เทพาชมภู
2. เด็กหญิงนภาพร    ดอนพงไพร
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ดอนพงไพร
1. นางสาวขวัญแก้ว    ขำปู่
2. นายอนุชา    นักพรานบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
38 39 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กชายฐิติพงศ์    นิ่มมาก
2. เด็กหญิงพิมพ์พร    กองสมัคร
3. เด็กหญิงแพรวา    พลนามอินทร์
1. นางกรรณิกา    บุ้นกี้
2. นางสาวสุกฤตา    แววนำ
ชนะเลิศ
39 40 โรงเรียนบ้านหนองแค สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายธนุดม    นกพุ่ม
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์    เขียวศรี
3. เด็กหญิงวรรณพร    ช้างทอง
1. นางคุณัญญา    โสภาสุข
2. นางสาวภูริญา    รอดบาง
4
40 41 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายนันท์มนัส    ลิ้มมั่ง
2. เด็กชายวชิรวิทย์    เสือสด
3. เด็กหญิงดาวดี    เฮงพระพรหม
1. นางณิชาภัทร    สุวรรณพงษ์
2. นางสาวสุพาภรณ์    มีกุศล
33
41 42 โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    นาเขตร
2. เด็กหญิงกัญญาพร    ไพเราะ
3. เด็กหญิงลักขณา    ร่ำเรียนกิจ
1. นางสราญา    หุดาการ
2. นายสุนทร    เกียรติสถิตกุล
46
42 43 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงมณฑิรา    สมบุญยอด
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    รำพึง
3. เด็กหญิงสวรส    สุริราช
1. นางสาวนาถชนก    ช่างกุดเวียน
2. นางสาวพรสุดา    นภาคเวช
42
43 44 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงศิรดา    มุขโสภาพันธ์
2. เด็กหญิงอภิญญา    นนท์แก้ว
3. เด็กหญิงนิภาดา    มูลเมือง
1. นางศิรินทร์รัตน์    เพ็งสวย
2. นางสาวศิรินันท์    วรรัตนกิจ
7
44 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนากร    เจียมโฆสิต
2. เด็กหญิงบุณยาพร    สมพรไพลิน
3. เด็กหญิงเพชรพิศุทธิ์    สยามไชย
1. นางสาวกันย์ฉัฐ    พละสมบูรณ์
2. นางดวงแข    ธิมาชัย
39
45 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายพงศกร    อ่อนพรม
2. เด็กหญิงอรทิพย์พรร    คงสบาย
3. เด็กหญิงวันใส    รื่นรวย
1. นางบุญยง    ทับทอง
2. นางอาภรณ์    ทิพย์ทิม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
46 47 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงญาณากร    เปรมอนันต์
2. เด็กหญิงเกษรา    ปิยะชนกวงศ์
3. เด็กหญิงพชรมน    พิมขนิษฐ์
1. นางสาวณัฐศรินทร์    พิไสยสรเดช
2. นางสาวนุชนาถ    ทองแย้ม
17
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................