งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 714
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายพลพล    ลิมกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สุพัฒนสิริสหกุล
1. MissJudith    Roferos Persigas
2. MissJuliet    Orabilrs Martinez
2 2 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐชัย    อรุณกิจเจริญ
2. เด็กชายภูมิภัทร    จิตตมาศ
1. นางกฤติยาณี    หลำเนียม
2. นางสาวปรัสรา    ปองไป
3 3 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกวินันท์    อภิรักษ์นันท์ชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แจ่มแจ้ง
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ดวงจันทร์
4 4 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศุภษร    สังข์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุธิดา    แจ่มเจริญ
1. นางสาวมาลัย    ล้อมจันทร์
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ไพจิตรพิมุข
2. เด็กหญิงเพียงเพ็ชร    พิพัฒน์วงค์
1. นางสาวปิยะวดี    พลเยี่ยม
2. นายอนุรักษ์    พุกประสงค์
6 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพฤกษ์    พฤกษาผล
2. เด็กหญิงธัญญานุช    ชื่นชม
1. นางวัลลีย์    อรุณฤกษ์
2. นางสมพร    ขึ้นทันตา
7 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ควันเทียน
2. เด็กหญิงชนิษฐ์กาญจน์    อิ่มสมัย
1. Mrs.Cheryl Huertas    Domagco
2. นางราตรี    ตรีพรหม
8 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงแพรวพลอย    เมืองมนต์
2. เด็กหญิงสุพรรษา    บัวคัง
1. นางสาวเกศญาภัค    เกริกสุธี
2. นางเพ็ญประภา    บุญศรี
9 9 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    เตียววิไล
2. เด็กหญิงกาญจนารัตน์    พรหมลักษณ์
1. นางสาววิชษารัตน์    ธรรมะรัตน์จินดา
2. นางเสาวลักษณ์    อินทปัญญา
10 10 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกำไรทอง    วงษ์เหรียญทอง
2. เด็กชายกันติทัต    วราวุฒิ
1. นางสาวพิมลภัทร์    ปริเพ็ง
11 11 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงอรจิรา    มิกกี้
2. เด็กหญิงสรัลนุช    แก้วมณี
1. นางจิรายุ    บุณยานันต์
2. นางพนิตา    สุขสมแดน
12 12 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา    ทักษะชำนาญการ
2. เด็กชายเอกวรา    นามบุตร
1. Mr.Onele O.    Enojo
2. นางสาวอาภารัตน์    น้อยแสง
13 13 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายต้นกล้า    สิทธิเวช
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ทองหงษ์
1. นางสาวพวงผกา    รักชาติ
2. นางรัชนีวรรณ    กฤษฎาธิการ
14 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ชัยขวัญ
2. เด็กหญิงลภัสรดา    สายปัญญา
1. นางสาวทัศน์วรรณ    กิจทวีพิทักษ์
2. นางสาวมีนตรา    แดงสว่าง
15 15 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    ศรีใย
2. เด็กหญิงปนัดดา    กอหอมกลาง
1. นางมันทนา    อุตทอง
2. นางเนาวรัตน์    บุญอภัย
16 17 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    ชื่นอารมย์
2. เด็กหญิงวริณญา    เพชรสุข
1. นางสาวอรษา    เณรตาก้อง
17 18 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายภรดร    เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    นมัสการ
1. นางสาวจิราภรณ์    เชื้ออู่ทรัพย์
2. นางธัญธร    ฤาประสิทธิ์
18 19 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณภัทธ    บัวขาว
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ม่วงงาม
1. นายปรีชา    ตั้งจิตประสงค์
2. นางวีนา    ตั้งจิตประสงค์
19 20 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ไชยภาษี
2. เด็กชายธนภัทร    กฤษณะสุวรรณ
1. นางสาวกัญญานุช    หมายดี
2. นางวิไลพร    ประกอบธรรม
20 21 โรงเรียนวังไกลกังวล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    วารี
2. เด็กชายสุชาติ    น้อยประเสริฐ
1. นางมณทิพย์    สุวรรณทิพย์
2. นางอัญชลี    ประทานทรัพย์
21 22 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายนภสินธุ์    นุ่มพิไล
2. เด็กหญิงปาลิตา    พุฒิวัฒนสถาพร
1. Mr.RAMON    ESPRADA
2. นางยุพา    อังสวัสดิ์
22 23 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงภูษณิศา    เพตตา
2. เด็กชายตนุภัทร    รัชตวิทย
1. นางสุปรีดี    คงวงศ์สุภัค
2. นางอภิญญา    อนวัชชกุล
23 24 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเอบัว    -
2. เด็กหญิงพิวโค    -
1. นายพชรดนัย    ขจรพิพัฒนกุล
2. นางสาวรุ่งฟ้า    โคเลิศ
24 25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐนนท์    หงษ์คำ
2. เด็กหญิงคัมภีณิรดา    วิจิตร
1. นางสาวดวงฤทัย    พิศดาร
2. นางสาวรุ่งอรุณ    วงศรีเฮ้า
25 26 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐทิชา    บูรณะเรข
2. เด็กหญิงรมิดา    วรวิทย์วัฒนา
1. นางนงนุช    โฉมศิริ
26 27 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สาระพิมพา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ช้างปลิว
1. นางสาวคริสตอล    ประสานแสง
27 28 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    พอควร
2. เด็กหญิงพิจิตรา    เต่าทอง
1. นางสาวเพลินจิตร    ตอรัมย์
28 29 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพีรดา    พุ่มชะเอม
2. เด็กหญิงศศิวิมล    โลหะตระกูล
1. นางรุจิรา    โสฬส
2. นางวชิราภรณ์    สิทธิจักร์
29 30 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเกศินี    รักสวนะ
2. เด็กหญิงรุจิษยา    นาควรสุข
1. นางรักษิณา    เรืองดี
2. นางศรีลมัย    ทองหนา
30 31 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    เซี่ยงหว่อง
2. เด็กหญิงจิรวรรณ    จุลกิจวัฒน์
1. นางสาวอัจราภา    ถนัดเดินข่าว
2. นางสาวอิศรา    อินแถลง
31 33 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายอติกานต์    วงศ์เกียรติขจร
2. เด็กหญิงกิรณา    เมธสาตร์
1. MissKharren    Vinluan
2. Mr.Leo    Alianza
32 34 โรงเรียนบางไทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายศุภชัย    จิตรฉาย
2. เด็กชายภาสกร    เกษสุวรรณ
1. นางจินตนา    เกษสุวรรณ
2. นายวัฒนชัย    นิรพาธ
33 35 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    เพิ่มสมบัติ
2. เด็กหญิงวริศรา    จิตต์รุ่งเรือง
1. นางสาวสุภาพร    พลอยประเสริฐ
2. นางสุลี    ตนานนท์ชัย
34 36 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายภาธร    พัทมุข
2. เด็กชายชยธน    ธันย์ชนกพงศ์
1. นายภาณุ    เทพเกื้อ
2. นางยุพดี    ตำนานจิตร
35 37 โรงเรียนเอกดรุณ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายปิยวัฒน์    หลวงคุ้ม
2. เด็กชายวชรพล    นิชวานิช
1. นางสาวอนัญญา    ศรีสุดดี
36 38 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บูชา
2. เด็กหญิงมนต์ภัสสร    วิวัฒน์กสิกิจ
1. นางสาวสุกัญญา    เปี่ยมสุภาพ
2. นางเนาวรัตน์    ใจเที่ยงกุล
37 39 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงสองเมือง    ประสานศรี
2. เด็กหญิงจาง    เหวียน
1. นางจินตนา    พรหมศิริ
2. นางสาวณัฏฐาภรณ์    ตระกูล
38 40 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงศุภสุตา    ศรีเพิ่มพันธ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์    เลาหะโรจนพันธ์
1. นางนิตยา    บัวพงษ์
2. นางอนงค์    อินทโชติ
39 41 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวิดา    เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงฐานมาศ    วันโณ
1. นางสาวกัญญาพัฒน์    มามาตร
2. นางนุสรา    ทิพย์อุทัย
40 42 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤษกร    ปัญญาสัย
2. เด็กหญิงจิระประภา    ทองสวัสดิ์
1. นางนุษรา    พิมพิค่อ
41 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงญานิกา    พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายปภังกร    บุญเถื่อน
1. นางสาวชิราวรรณ์    สว่างวงษ์
2. นางรุจิ    บุญช่วยเหลือ
42 44 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเอื้อมพร    ยิ้มภักดี
2. เด็กหญิงอิศรา    เฟื่องอารมย์
1. นางสาวนัตติยา    รุ่งเรือง
2. นางสาคร    อ่อนวิมล
43 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนบดี    ลิลิตสุวรรณ
2. เด็กชายอิทธิกร    แทนบุญ
1. นางสาวขนิษฐา    ขวัญศิริมงคล
2. นางสาวอรุณรัตน์    วงษาราษฎร์
44 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิทธิ์ชัย    รัตนคาม
2. เด็กหญิงกมลพร    สุพิทักษ์
1. นางสาวจารุวรรณ    กลิ่นมณฑา
2. นางสาววิภาวี    โฉมที
45 47 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพีรกานต์    เจริญวงศ์
2. เด็กชายษมานันท์    มิ่งมาลัยรักษ์
1. นางวนารัตน์    บวรโมทย์
46 48 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายปัญจพล    มานะกิจจงกล
2. เด็กชายอชิตพล    พุทธบาล
1. MissImee    Abenoja
2. MissLeticia    Maur
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................