งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 722
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศิรประภา    ขุมทรัพย์
2. เด็กชายเกียรติกุล    อยู่ทน
1. นายพรเพชร    พรสยม
2. นางสาวอาพันธ์ชนก    สวนจันทร์
2 2 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายศิวกร    ผิวผ่อง
2. เด็กชายณัฐชัย    คำหวาน
1. Mrs.Phoebelyn    C. Rinsulat
2. นายชัยกมล    สิงห์คุณ
3 3 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    จีนเจนกิจ
2. เด็กหญิงอธิตญา    ตรีสุคนธรัตน์
1. นางวันเพ็ญ    ศรีบุญเรือง
2. นางสาวสาลี่    ศิลปสธรรม
4 4 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายเมธิชัย    วงค์กาศ
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์    มีสุนทร
1. นางณัฐชไม    สาดฟัก
2. นางศิริลักษณ์    พินิจชัย
5 5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร์    สุกใส
2. เด็กหญิงกนกพร    เปรมเกษมศรี
1. นางสาวสุภัสสร    ภูมิพรรณา
6 6 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิชญาพร    ศรีสังข์งาม
2. เด็กหญิงนันทนา    สายธนู
1. นางสาวปารวี    มั่นปาน
2. นางอรอนงค์    ทัดเนียม
7 7 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายอัครพงษ์    ประยงแย้ม
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์    มโนวงษ์
1. นางสาวกนกรัตน์    ฤทธิไชยกูล
8 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงรุ้งรดา    มุขประดิษฐ
2. เด็กหญิงมุทิตา    พันธุ์รู้ดี
1. นางสาวเกศญาภัค    เกริกสุธี
2. นางเพ็ญประภา    บุญศรี
9 9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทรงศรี    จิตต์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    จันทรกร
1. นางลักขณา    ภูชมศรี
10 10 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงรัชนีกร    ศรีทอง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์    ศรีสมัย
1. นางสาวศิริพร    ดวงศรี
2. นางสาวอรพรรณ    งิ้วงาม
11 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัคสร    วงษ์พิมล
2. เด็กชายอลงกรณ์    ทองขาว
1. นายสานนท์    สุขจรูญ
2. นางสาวอภิญญา    เปรมจิตต์
12 12 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงพินทองธาร    พรศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ดงบัง
1. นางจิตสุดา    รัตนะโมรา
13 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายดนุพล(Danupon)    พะวะพินิจ(Pawapinit)
2. เด็กหญิงณัฐวิภา(Natwipha)    คำทอง(Khamthong)
1. นางสาวศุภัคศิตา(Supuksita)    ดวงธนู(Doungtanoo)
2. นางสาวสมมาทย์(Sommat)    เกาเล็ก(Kaolek)
14 14 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. นายภัทรพร    จันทนา
2. เด็กหญิงพรทิพย์    รสหอม
1. นางสาวฉันทนา    มงคลเจริญสุข
2. นางสาวพันธิภา    รัตน์ประโคน
15 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายชลสิทธิ์    เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงวิกานดา    วรรณเวช
1. นางธิดารัตน์    ณ เรืองไทย
2. นายพิสิฐ    รุณเจริญ
16 16 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงเลิศนภา    เสาะแสวง
2. เด็กชายกฤษดา    ยิ่งดัง
1. นายชุมพล    ขอเสริมกลาง
2. นางสมหทัย    รวมพล
17 17 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    กร่ำรัตน์
2. เด็กหญิงอรอนงค์    แช่มมั่นคง
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์    พุทธาวัง
2. นางสาวนันท์นภัส    พิทักษ์สกุล
18 18 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    เหล็กผา
2. เด็กหญิงสุชาดา    อินอาส
1. นางลลิตา    สมศรี
2. นางสุพรรณี    เจียมรัตนศรี
19 19 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวนิดา    ทับเงิน
2. เด็กชายสหัสวรรษ    พรมบัวภา
1. นายทรงวุฒิ    โตโสภณ
2. นางวัฒณี    โล่ห์เงิน
20 20 โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    เงินเกลี้ยง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชุ่มเสนา
1. นางสาวยุพาลักษณ์    ผลศิริ
21 21 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวรวรรณ    เรียนเมฆ
2. เด็กหญิงปณิดา    หลำร่ำไป
1. นางปิ่นประภา    เมย์รี่
2. นางสาวพัชรินทร์    พรหมเชื้อ
22 22 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายวรากร    สันติวิทยารมย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    จันทร์สิริ
1. นางทิภาพร    ตรีหัตถ์
2. นางสมจิตร    เก่งตรง
23 24 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    -
2. เด็กหญิงนิพา    น้อยบรรจง
1. นายนพรัตน์    น้อยหนู
2. นายพชรดนัย    ขจรพิพัฒนกุล
24 25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเหมือนหทัย    บรรเลงจิต
2. เด็กหญิงศิริขวัญ    นพศิริวงศ์
1. นางปวริศา    บรรเลงใจ
25 26 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายบดินทร์    เนตรหลับ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    เกิดหิรัญ
1. นางสาวมณฑิรา    บุญจันทร์
26 27 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรารัตร์    สายกสิกร
2. เด็กชายสุทธิกร    แซ่อึ๊ง
1. นายธนัง    ศรีพินิจ
2. นางรัชนี    ซุยยะกิจ
27 28 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภา    สอนง่าย
2. เด็กหญิงจิราภัทร    สอนง่าย
1. นางพัทธนันท์    สาธุชาติ
28 29 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรานันท์    ตาสี
2. เด็กหญิงพรรณี    ทองเอม
1. นางขวัญเกียรติ    ท้วมศิริ
2. นางขวัญเกียรติ    ท้วมศิริ
29 30 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงรวีวรรณ    โคตรช้าง
2. เด็กหญิงวิชุดา    เจ๊ะสะมะแอน
1. นางอมลยา    เกาะสูงเนิน
30 31 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์    นิธิศิริกาญจนกุล
2. เด็กชายสุรนาจ    ชิวปรีชา
1. นางสาวสิริลักษณ์    หาปัญณะ
31 33 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สุพงษ์
2. เด็กหญิงภาณิศา    ศิริสนธิ์
1. นางรมัยาภรณ์    สุขเกษม
32 34 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. นายสุชาติ    หลาวเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรางคณา    ธนากรรฐ์
1. นางอนงค์นุช    มหาเรือนทรง
2. นางเครือมาศ    เจียมประเสริฐ
33 35 โรงเรียนเทศบาล 1 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงหทัยกานต์    แก้วเงิน
2. เด็กหญิงสุรีพร    พิศวาส
1. นางสาวรัชนีกร    เทวารุทธ
34 36 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมลฤดี    พรวิจิตร
2. เด็กหญิงปัณณพร    โปรยสุรินทร์
1. นางยุรฉัตร    ร่มโพรีย์
2. นางสาววศินี    หนุนภักดี
35 37 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ไชยมณี
2. เด็กหญิงเกณิกา    ช่างปืน
1. นางจิตติมา    เขียวพันธุ์
2. นางสาวณิชาภา    สุนทรอำไพ
36 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐญา    สุขมาก
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน    แซ่ลิ้ม
1. นางสาววิชุดา    บัวแจงงาม
2. นางสาวอารีรัตน์    ศิริเชษฐ
37 39 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงสุพัตรา    โสภาพ
2. เด็กหญิงดวงดาว    ภัยสี
1. นางสาวผ่องพรรณ    คงทรัพย์
2. นางสาวอาจรีย์    กิติยศักดิ์
38 41 โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวัชิรา    สมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐิดา    รอดภัย
1. นางสาวจิราภา    อ่ำแจ้ง
2. นางราตรี    การะเกษ
39 42 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสาธินี    รัตนวรรณ
2. เด็กหญิงสุนิสา    สุขเกษม
1. นางนันทิยา    ยิ้มสุข
2. นางพรรณิภา    เชาวน์ดี
40 43 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงวัลนิษา    สุรัตน์
2. เด็กหญิงรัชดาพร    สระสังข์
1. นางสาวจิณณ์จุฑา    บุรินทร์รัมย์
2. นางสุธิศา    ทองคำ
41 44 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพัชริดา    จันลา
2. เด็กหญิงศิรินภา    อู่อรุณ
1. นางพเยาว์    เทียมพล
2. นายอิทธิพล    เทียมพล
42 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิรัฏฐ์    กิตติวรานันท์
2. เด็กหญิงกัลยาณี    ดวงรัตน์
1. นางสาวชาลิสา    สอนลัทธิพันธ์
2. นายอานัฐ    ปรีสมบัติ
43 46 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายอภินันต์    ทองสุขดี
2. เด็กชายคมสัน    ภู่ย้อย
1. นางอุสาห์    วิเชียรราชัย
44 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    พิมสุวรรณ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ประสีระวิเส
1. นายขจิตพงศ์    ลาภโชค
2. นางสาวฤทัย    ทาวุ่น
45 48 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวิชุอร    คันทา
2. เด็กหญิงปาณิศา    เกษมณีย์
1. นางสวนิต    จันทร์เพ็ญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................