งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 085
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 1. นายอภิวัฒน์    บุตรหงษ์
2. นางสาวภาณุมาศ    สีแดง
3. เด็กหญิงวัลย์ลดา    กลั่นเครือวัลย์
1. นางวันทนา    สมบูรณ์
2 2 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายพันธิ์ศักดิ์    ผึ่งผาย
2. เด็กหญิงมนต์นภา    ดอมไธสงค์
3. เด็กชายเท่    คงมั่น
1. นางสาวพัทยา    ดุจจานุทัศน์
2. นางสาวศิริจรรยา    นราเกตุ
3 3 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายพัฒนพงศ์    พงษ์เทศ
2. เด็กชายฉัตรนรินทร์    เทพอยู่
3. เด็กหญิงนิฤมล    บุตรจันทร์
1. นางกนิษฐา    โสมนัส
2. นางสาวสุพรรษา    พรมชาติ
4 4 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัทสา    อินทรสนธิ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    อินทรสนธิ
3. เด็กชายวรวิช    พรมมา
1. นายสิทธิศักดิ์    สิทธิพงษ์
5 5 โรงเรียนบ้านเขาซก สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสายพิณ    ศิลป์ชัย
2. เด็กหญิงพรทิวา    แสนสุภา
3. เด็กหญิงจิรนันท์    แดงใส
1. นางสาวมาลัย    แหวนเงิน
2. นางสาววราภรณ์    เพ็ชรโกมล
6 6 โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิติยา    สืบสายกลิ่น
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ผ่องผิว
3. เด็กหญิงสุมิตรา    เทียมทอง
1. นางพรรณปมนพร    พิมพ์พืชน์
2. นางสาวอรอนงค์    กว้างนอก
7 7 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปรัศนียมล    สายสิม
2. เด็กชายอัครเดช    ขวัญเริงใจ
3. เด็กชายคำนึง    เข็ญคำ
1. นายจักนริทร์    สีนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ    แมลงภู่
8 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายอนุพันธ์    แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงชไมพร    ธรรมมา
3. เด็กหญิงจุรีพร    ศรีอ่ำ
1. นายวัฒนา    กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา    กาญจนบูรพา
9 9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณมณ    ดาสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร    มงคล
3. เด็กหญิงชญาดา    ดาวศรี
1. นางนงลักษณ์    วัฒนพิทักษ์พงศ์
10 11 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพรสุดา    เด่นจันทึก
2. เด็กหญิงภาวิตา    อุปนันท์
3. เด็กหญิงฤทัยณัท    ชนะพาล
1. นางกิตติมา    วาปีทะ
2. นางสาวอรลักษิกา    นารี
11 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายสันติภาพ    สุทธิพงษ์
2. เด็กชายณัฐดนัย    เที่ยงตรง
3. เด็กหญิงอัญธิดา    ทองดง
1. นายปกรณ์เกียรติ    ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา    ใจกว้าง
12 13 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 1. นางสาวอารียา    วงค์ธรรม
2. เด็กหญิงวรฤทัย    ทวีชาติ
3. เด็กหญิงนงลักษณ์    บุญเสก
1. นางธัญญกาญจน์    พันธุ์ชาตรี
2. นางสาวสาลิกา    สำเภาทอง
13 14 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายวงศกร    มยุรีสวรรค์
2. เด็กชายจิรายุ    แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงพรลภัส    อุดมแก้ว
1. นางสาวดำเนิน    ดาศรี
2. นางอทิติกานต์    นวลละออ
14 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวีนัสรา    อาภาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์    จัตุรัส
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    เครือเทพ
1. นางกาญจนา    ตุ้มสูงเนิน
2. นางสาวนิภาพร    สุภาพพันธ์
15 16 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 1. นางสาวเบญญา    สืบจากศรี
2. นางสาวอภิญญา    สีดำ
3. เด็กหญิงกัญญาภรณ์    มงคล
1. นางวันเพ็ญ    รอดวัฒนกุล
2. นางสาวสุชาดา    ทองอยู่
16 17 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 1. นางสาวอรสา    พลเขต
2. นางสาวหล้า    น้ำคำ
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ    ไวริยะพิทักษ์
1. นางนันท์นภัส    ใจดี
2. นางศิริวรรณ    สืบพันธุ์โกย
17 18 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปณิตา    จันทรา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พันทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    วงษ์ศรีแก้ว
1. นางสาวประติภา    วงค์ชมภู
2. นางสาวหอมหวน    แสนเวียงจันทร์
18 19 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายเบญจภัทร    ฤกษ์การันต์
2. เด็กชายภูชิต    ร่มลำดวน
3. เด็กหญิงภัครจิรา    วาศุกรี
1. นางสาวณัฐนันท์    ผลพิบูลย์
2. นางสาวประภาพรรณ    วิจารณ์ปรีชา
19 20 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    เวกสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุมินตรา    นพทัน
3. เด็กชายวรเดช    เพ็งบุญโสม
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    นาทอง
2. นางสาวสุดารัตน์    ศรีเนตร
20 21 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายอรุณ    แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงธันยานี    เพ็ชรโยธิน
3. เด็กหญิงอังคณา    กรเม
1. นางสาวสุชิรา    แสงทองอร่าม
2. นางเกษินี    แก้วประดิษฐ์
21 22 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายเดชาวัต    เสืออบ
2. เด็กชายนิติภูมิ    ชนะภัย
3. เด็กชายวีระศักดิ์    พรหมรักษา
1. นางสาวปัญจรัตน์    จันทร์สุริยา
22 23 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธิติภูมิ    สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงศศินิภา    ตรงจิตร
3. เด็กหญิงชาลิสา    โปษยะนันทน์
1. นายธัชชา    เลิศวิไล
23 24 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงแก้ว (ม.2)    -
2. เด็กหญิงไนซ์    พัชราพร
3. เด็กชายปิยะพงษ์    โคนาบาล
1. นางสาวกนกวรรณ    สังควิสุทธิ์
2. นางสาวศุภิสราย์    มั่นคง
24 25 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายสงกรานต์    มาเรียน
2. เด็กหญิงวราวรรณ    เนติปรีชา
3. นางสาวอีวา    มาริการ์
1. นางสาวนิลุบล    วาปี
2. นางสาวสมถวิล    มันทราช
25 26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงสุริยาภรณ์    แสงอภัย
2. เด็กหญิงฐิติมา    รัตนงาม
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย    ตันเงิน
1. นายฐิติวัฒน์    ฝั้นต่างเชื้อ
2. นางพุทธิตา    สีมาด
26 27 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    อรชร
2. เด็กชายอนุพงษ์    โพนิยม
3. เด็กชายสวโรจน์    แก้วมรกต
1. นางสาวเยาวรินทร์    อ่วมพ่วง
2. นางแก้วตา    แก้วจีน
27 28 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์ไพบูลย์    แก้วภูมิแห่
2. เด็กชายวันประชา    ผาสีดา
3. เด็กชายมนัญชัย    นุชปาน
1. นายสุวิท    พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา    สุระขันธ์
28 29 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    อุปวงษ์
2. เด็กชายภัทราวุธ    จันต๊ะเรือง
3. เด็กหญิงสุนิษา    บัวคล้าย
1. นางสุภาภรณ์    ฉ่ำพึ่ง
2. นายสุรินทร์    โตบารมีกุล
29 30 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายชนาธิป    ผลพูน
2. เด็กชายอภิวัฒน์    สุวิเศษ
3. เด็กหญิงเจนจิรา    วังคีรี
1. นางทัศนาภรณ์    จริยาภรณ์
2. นางวันดี    แก้วชัง
30 31 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวรรณี    นิลเวช
2. เด็กหญิงแอม    -
3. เด็กหญิงกมลนิตย์    จงชนะเลิศพร
1. นางศรีรักษ์    นันตะเสนีย์
31 32 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุขน้อย
2. เด็กชายจิรายุทธ    เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงปิยนันท์    ธัญญเจริญ
1. นางนวลฉวี    สอดส่อง
2. นางสมคิด    เกตุทอง
32 33 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอรญา    เนตรมนต์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา    คำเมือง
3. เด็กชายประสิทธิราช    สีแก้ว
1. นายนิรันดร์    คุณาวัน
33 34 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงภาวิณี    พวงชะบา
2. เด็กชายพรทิพา    อินทนาคา
3. นายชาญณรงค์    ทองปาน
1. นางสาวทองหยด    อำพันศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์    นวมอุ่น
34 35 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายศตวรรษ    วันเจริญ
2. เด็กหญิงทิตยาภรณ์    เมาบุตร
3. เด็กหญิงขนิษฐา    พลนิกร
1. นายนิรุต    เจริญสุข
35 36 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    กล้าหาญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    จินเนีย
3. เด็กชายจิรวัฒน์    รามัญอุดม
1. นางสาวนวียา    สืบทอง
2. นางสาวพัชรินทร์    อโลภะตานนท์
36 37 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    สุขช่วย
2. เด็กชายโกเมศ    บุญเจริญ
3. เด็กชายวรายุทธ    พรมนิล
1. นางภัทรธนันท์    ดีสุ
2. นางสาวเอื้ออารีย์    คำดี
37 38 โรงเรียนวัดสระพังลาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. นางสาวอาทิตยา    อุ่นโสดา
2. นางสาวปานแก้ว    ศรีภุมมา
3. นางสาวชณิตา    พ่อค้า
1. นางนิตยา    ศาลยาชีวิน
38 39 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ตราด 1. เด็กหญิงลดาวัลย์    สุจริต
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ทวีพูล
3. เด็กหญิงยุภา    เจือง
1. นางสาวกัสมา    สิทธิกุล
2. นางสาวสุณิสา    ชีขาว
39 40 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงสุพรรษา    สิงห์ทอง
2. เด็กชายศิวัช    พูนทวี
3. เด็กชายณัฐกิตติ์    รัตนสาครพิทักษ์
1. นางสาวพรชนก    พินทอง
2. นางสาวภัทรภร    จีนเขตกรณ์
40 43 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายภูษิต    แท่งทอง
2. เด็กหญิงชนภัคสรณ์    อินทร์สุดชัย
3. เด็กหญิงศุภวรรณ    ศรีปัตเนตร
1. นางสาวจันทนา    เจริญผล
2. นายประสิทธิ์    มุ่งหาผล
41 44 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายทศพร    มหิงษา
2. เด็กชายอังคาร    ธัญญเจริญ
3. เด็กชายอัมรินทร์    กลิ่นหอม
1. นางชาลินี    นรสิงห์
2. นายรังสิมันต์    จันทร์เรือง
42 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายนนทวัฒน์    เจริญงาม
2. เด็กชายธนเมศฐ์    เลิศโชติพันธุ์
3. เด็กหญิงปรอยฝน    น่วมไม้
1. นางภัสสร    บุญอยู่
2. นางเชน    ศรีจันทร์
43 46 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวี    ทิพย์ยอแล๊ะ
2. เด็กชายณัฐพงศ์    สงฆ์สาวก
3. เด็กชายณรงค์    นิ่มน้อย
1. นางสาวเพ็ญศรี    ผลสง่า
44 47 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนัฐติยา    แท่นทอง
2. เด็กหญิงนริศรา    งามสัย
3. เด็กชายอัครชัย    วิเศษสม
1. นางวารี    อัฒจักร
2. นายเกียรติศักดิ์    เลาลาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................