งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 086
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายสิรวิชญ์    เจียรนัย
2. เด็กชายสุธนัย    จงเจริญ
3. เด็กชายณัชภัทรค์    อิทธิสมุทรเจริญ
1. นางจริญญา    เลขาณุการ
2. นายสุทธิกานต์    เลขาณุการ
2 2 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายศุธิภรณ์    วัฒนา
2. เด็กหญิงสุพิชฌาช์    ทรัพย์คต
3. เด็กชายใจหลวง    อินแก้ว
1. นางสาวพัทยา    ดุจจานุทัศน์
2. นางสาวศิริจรรยา    นราเกตุ
3 3 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศรีรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพรรณภา    เสมเถื่อน
3. เด็กชายพัสกร    บุตรเมือง
1. นางนันท์นภัส    เกิดผล
2. นายเอนก    เกิดผล
4 4 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอติกานต์    เรืองรุ่งชัยกุล
2. เด็กชายพงศธร    แสงวัฒนากุล
3. เด็กหญิงจตุพร    ชัยเจริญ
1. นางสาวสุธาทิพย์    ปานผา
2. นางสาวอุทัยวรรณ    เพียรชำนาญ
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปัณณ์พิชชา    ภาษิต
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์    เจริญชัย
3. เด็กชายจักรภัทร    เฉวียงภพ
1. นางสาวกนกวรรณ    เงางาม
2. นางสุดารัตน์    สิทธิประเสริฐ
6 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภกรณ์    ภู่ขาว
2. เด็กหญิงธัญชนก    ทองอินทร์
3. เด็กหญิงพิมนดา    ใจกาศ
1. นางมาลี    เสนารายณ์
2. นางรุ่งทิวา    มูลละ
7 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายปัญญากร    รักปรางค์
2. เด็กหญิงแพรวศุภางค์    ฉันท์เรืองรัตน์
3. เด็กหญิงสุปราณี    อบเหลือง
1. นางปัทมา    ราษฎร์ดุษดี
2. นายวิเชียร    ราษฎร์ดุษดี
8 8 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายทยากร    ศรีเหรา
2. เด็กชายจักรภัทร    นวลดี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    ตั้งมั่นคงเจริญ
1. นางสาวศานตมล    ดอนม่วงไพร
2. นางสาวเมธิณี    เกตุเขียว
9 9 โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายชานน    กาศิเษฎาพันธ์
2. เด็กหญิงศินาวรรณ    แดงเดช
3. เด็กหญิงณัฐนรี    คุณวโรตม์
1. นางสาวพริมประภา    ไตรบุตร
2. นายสรศักดิ์    ทองจร
10 10 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอภิญญา    สุคันธตุล
2. เด็กชายศุภกร    เทพจันทร์
3. เด็กชายนันทิพัฒน์    ผมทอง
1. นางสาวชวพร    วังบอน
11 11 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    มะศรีพันธ์
2. เด็กชายณัฐชนน    พึ่งศักดิ์
3. เด็กหญิงเชิญขวัญ    นัยทรัพย์
1. นางวาสนา    สุดใจประภารัตน์
2. นายศุภรัตน์    ทิพยะพร
12 12 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงวรินทร    เปียงเก๋
2. เด็กหญิงวิภาวี    ศิริโชคบุญอุดม
3. เด็กหญิงอารียา    มิ่งคำมี
1. นางธนพร    ภูติโส
13 13 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายลักษณ์อธิป    บัณฑิตอาภรณ์
2. เด็กชายภัทรดนัย    เจริญศักดิ์
3. เด็กหญิงกอกนก    ลีเขียน
1. นายพัฒนพงษ์    พลอยงาม
2. นางสุมาภรณ์    ดันงา
14 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    เชื้อนพรัตน์
2. เด็กชายชัยอนันต์    นิรมลรัตน์
3. เด็กชายชัยพร    เทียนปลั่ง
1. นางจารึก    จำปาสี
2. นางสาวปาริฉัตร    สมจรรยา
15 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายธัชนนท์    กิจสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ธารานุรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐริกา    ผสารพันธ์
1. นางจันทนา    ชำห้าน
2. นางทัศนีย์    ชลาวงศ์
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงยมลภัทร    ยอดแสง
2. เด็กหญิงพัชรมณี    สระทองลี
3. เด็กหญิงจิตราพร    สตาภรณ์
1. นางทองสุข    ปลอดทอง
17 17 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายนันท์มนัส    ชูยัง
2. เด็กชายอิทธิวัฒน์    จงประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์    ศรีนกทอง
1. นายนิพนธ์    ลวสินอาภรณ์
18 18 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายอมรพัฒน์    พายสะอาด
2. เด็กชายนันทพงศ์    บุญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงศศิธร    พัชรี
1. นางสาวนงลักษณ์    บุตทศ
19 19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายศุภกิตติ์    ไวทยะวิญญู
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ไหลสกุล
3. เด็กชายศุภณัฐ    กลิ่นเกษร
1. นางทิฆัมพร    วรรณสุทธิ์
2. นายวิเชียร    พัวพานิช
20 20 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายศิวกร    วิเท่ห์
2. เด็กชายศุภฤกษ์    หาญกร
3. เด็กชายสิทธิพร    ชัยณะรงค์
1. นางสาวปรียานุช    เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์    คงนาค
21 21 โรงเรียนวไลย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    หนูอินทร์
2. เด็กหญิงศริญญา    น่วมอ่อน
3. เด็กหญิงศริลักษณ์    ฤทธิ์บัว
1. นางสาวประไพ    น้อยสุวรรณ์
22 22 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปัทมนันท์    จันทโชติ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ปานศิลา
3. เด็กหญิงทันตะวัน    สุขเอี่ยม
1. นางสาวจารุวรรณ    กิตติบาล
2. นางสาวณัฐริกา    ตาลอ่อน
23 23 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายชลสิฒภ์    ชินวรากร
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์    สุขุมพานิช
3. เด็กหญิงธาริณี    ฉ่ำชื่น
1. นางสาวกฤชมน    อานทิพย์สุวรรณ
2. นายสมพงษ์    ยังประเสริฐ
24 24 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอัญญิกา    ขันคำ
2. เด็กหญิงกัญกร    ประพันธ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    -
1. นางสาวกัญญาภัค    อยู่อุย
2. นางสาวจินตนา    ลิเลิ่ม
25 25 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    คงพันธ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์    กิตติศักดิ์เสรีกุล
3. เด็กชายอภิรักษ์    เรืองงาม
1. นายพรจักษ์    อุ่นทิม
2. นางสาววราวดี    ปัญญาแก้ว
26 26 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายพัชรพล    เกษมธรรมแสวง
2. เด็กชายเดช    วงศ์วีรธร
3. เด็กหญิงจริญญา    เพ็งสว่าง
1. นางปะฐะนี    แสงพรต
2. นางรัตนาภรณ์    เปี่ยมพงษ์สานต์
27 27 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายดิลวิล    เทพพิทักษ์
2. เด็กชายญาณวุฒิ    นนทสิริกุล
3. เด็กหญิงเบญญาวัธน์    ก้องนาวา
1. นายวิธวัช    รอดแสง
2. นางศศิสิริกร    เฉลิมธนาสกุล
28 28 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอัศราวดี    สีไพร
2. เด็กหญิงยศวดี    บุญนิติตระกูล
3. เด็กชายปฏิภาณ    เฮงไล้
1. นายพิสูจน์    แสงศรี
2. นางเอ็นดู    แสงศรี
29 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายธาดา    พรหมลิขิตชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิภัทร    ใจปลื้ม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    วัชโรทน
1. นางกรวรรณ    คูณตาแสง
2. นางสาวสมจิตต์    ดำรงกิตติกุล
30 30 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวิรชา    พุทธาสมศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา    โฉมทอง
3. เด็กชายฐานพงศ์    จิรนนท์เสถียร
1. นางสุพัตรา    แพงคำฮัก
2. นางเฉลา    งามขำ
31 31 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสมฤทัย    วารีประกอบกิจ
2. เด็กหญิงณัฐวดี    จันโทมา
3. เด็กชายปิติกานต์    กำลังหาญ
1. นายชนแดน    หุ่นเก่า
2. นางสาวดารุณี    พละเลิศ
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    หาญตระกูล
2. เด็กชายพุฒิพงศ์    กิตติวิริยะ
3. เด็กชายภัทรพล    ชีระภากร
1. นางมานิดา    สุวพันธุ์
2. นางสาวโอศฑี    จังจริง
33 33 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    องอาจวาณิชย์
2. เด็กหญิงชินาพา    หิรัญวงษ์
3. เด็กชายวิทวัส    วภักดิ์เพชร
1. นางพรรณภสสร    บุญปก
2. นางสาวอัจริยา    ขุนอุดทา
34 34 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายวุฒิภัทร    หาญตระกูล
2. เด็กหญิงณัฐปภัสสร    ผ่องหทัยกุล
3. เด็กหญิงณิชาพร    บูรณะกิจ
1. นางสาวสุนีย์    คงผล
35 35 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงกรพินธุ์    วัฒนจึงโรจน์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    จุนเจริญวงศา
3. เด็กชายเจษฎาพันธ์    เมตตาจิตสกุล
1. นางสาวภัทรวดี    ราชนิยม
2. นายสมชาย    ตันตะราวงศา
36 36 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเกิดศิริ    สมพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ    เนติสุนทร
3. เด็กหญิงพิชญา    วงค์คำปวน
1. นางวัชรี    ศรีษะโคตร
2. นางสุรดา    ชูศรีพัฒน์
37 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายชยธร    ทัศนียะเวช
2. เด็กชายจิรพิชญ์    แสงพลาย
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    น้ำจั่น
1. นางภัทรวดี    สวัสดิกิจ
2. นางศิรินภา    ยอดยิ่งยง
38 38 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปรัชญาณัฐ    โตทอง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ใครเครือ
3. เด็กชายธีรวัต    พลายละหาร
1. นางสาวจินตนา    ศิลปรัตน์
2. นางพรรณจรุง    จินตนประเสริฐ
39 39 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป. ตราด 1. เด็กชายสมจ๊ะ    สายสะอาด
2. เด็กชายภูริภัสสร์    เดชตระกูล
3. เด็กชายพัฒธนพงษ์    สรวลสรร
1. นางกาญจนา    ทองพร่อง
2. นางจรรยา    วรรัตน์
40 40 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายทิวะพันธุ์    สายสวรรค์
2. เด็กหญิงนันทัชพร    ปาดอนไพร
3. เด็กหญิงปาณิสรา    หร่ายลอย
1. นางจารุวรรณ    รอดประเสริฐ
2. นางสาวมาลี    ลิ้มเจริญ
41 41 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    จงสมบูรณ์โภคา
2. เด็กชายปิติพงษ์    ประเสริฐศักดิ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์    ดำรงกิจภากร
1. นางศิริพร    ภู่แสนสะอาด
2. นางอังสณา    ตันอร่าม
42 42 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชิสากัณฐ์    ไชยกูล
2. เด็กหญิงปนัสยา    โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แก้วเกตุ
1. นายสำราญ    ธูปเงิน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    อินตะมะ
43 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงนวพร    กุสสลานุภาพ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    วงศ์ทิม
3. เด็กชายภัทรพล    ลิ้มสมบูรณ์
1. นางนงลักษณ์    นกพรม
2. นางบุญภา    อินทรพุก
44 44 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายชิษณุชา    น้อยสุริวงษ์
2. เด็กชายพิชญนนท์    คงดี
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    พวงทอง
1. นายประวิทย์    มั่นปาน
2. นายสราวุธ    ติ่งคล้าย
45 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรุจน์    ชวศิริกุลฑล
2. เด็กชายเจตน์    สนั่นเกียรติเจริญ
3. เด็กชายเทพปรีชา    ทีบุญมา
1. นางสาวนงลักษณ์    เทพสิทธาวิวัฒน์
2. นายปรัชญา    เพ็ชรรัตน์
46 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายปณิธิ    เบญจศิริลักษณ์
2. เด็กชายภูผา    โชคพระสมบัติ
3. เด็กชายพงศกร    ฉิมเฉย
1. นายสมชัย    แซ่เอี้ยว
2. นายสิทธิชัย    เย็นสวัสดิ์
47 47 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเมธิกา    หนูอ่อน
2. เด็กชายภูมิศาสตร์    มินประเสริฐ
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์    บุญภา
1. นางสาวณัฏฐ์นรี    ละม้ายแข
2. นายรณชิต    ฤทธิ์สำเร็จ
48 48 โรงเรียนจำรัสวิทยา สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนกร    ไชยหงส์สา
2. เด็กหญิงพรฐิตา    กุลบา
3. เด็กหญิงสุชานันท์    เหล็กดี
1. นางชลธิดา    กลิ่นสุคนธ์
2. นางสาวแกมกาญจน์    ไชยมงคล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................