งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายอติชาติ    พงษ์โคกกรวด
2. เด็กชายธนกร    เธียรพิบูรณ์
3. เด็กชายฐิติพงศ์    สินทองประเสริฐ
1. นายวัชรพงศ์    ทัศนบรรจง
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายฐิติพล    ผลผ่องใส
2. เด็กหญิงตรีทิพภา    ฤทธิลา
3. เด็กหญิงกนกพร    ทูลสุริยา
1. นางนัยนา    นุ่นงาม
2. นายสุเมธ    สืบสำราญ
3 3 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายยศพล    วุ่นอภัย
2. เด็กชายกิตติพร    สวนสวรรค์
3. เด็กหญิงรสิกา    ถาวร
1. นางนันท์นภัส    เกิดผล
2. นายเอนก    เกิดผล
4 4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนิมล    ใจยืน
2. เด็กหญิงเสาวนีย์    ตาเสือ
3. เด็กหญิงวรรณิสา    ชูกุศล
1. นางกำไล    วัชรอาภาไพบูลย์
2. นางทิพวรรณ    สุขวิสูตร
5 5 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ฉัตรเงิน
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา    นามจำปา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    แก้วสังข์
1. นางสาวธาริณี    ศรีทาบุตร
2. นางสาวศิริวรรณ    นาคพุฒ
6 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสมัคร์พนธ์    ลุประสงค์
2. เด็กชายนวพล    นิ่มประสารทรัพย์
3. เด็กหญิงปิ่นดาว    อยู่นุช
1. นางวรนาฏ    ศิริปัญญา
2. นางอารมย์    ศรีผ่าน
7 7 โรงเรียนบึงเขาย้อน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ระวิงทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    คุ้มหมู่
3. เด็กชายจีรศักดิ์    สุขอร่าม
1. นางกมลพรรณ    วิรุณหะ
2. นางสาวกรองกาญจน์    สุขสม
8 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงฌานพร    อันทะคำภู
2. เด็กหญิงวิภาดา    เทียนไชย
3. เด็กชายสุปากรณ์    ปิ่นทอง
1. นางสาวนิดา    อิ่มสมบูรณ์
2. นางอุบลภา    กาญจนบูรพา
9 9 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิตรา    วงศ์ทอง
2. เด็กหญิงปนัสดา    กัลยาณ์
3. เด็กหญิงอารียา    ขุนขัน
1. นายสมาน    ระโหฐาน
10 10 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สายสมร
2. เด็กชายสายชล    พิพรพงษ์
3. เด็กหญิงนัณฑกานติ    บุญมั่ง
1. นางนรีกานต์    ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ    นาเอก
11 11 โรงเรียนมุสลิมบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงอัสมี่    มากเลย์
2. เด็กหญิงกรกช    ศรสวรรค์
3. เด็กหญิงอโณมา    สายันต์
1. นางพนิดา    ไพรสันต์
2. นางสาวพิณญาดา    บุตรกันหา
12 12 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    อุเทน
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ชมภูเทพ
3. เด็กหญิงอัญชลี    เพชรใส
1. นางชาญานัท    รักศิลป์
2. นางนนทวรรณ    อาคมคง
13 13 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฐมน    ฉิมอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    เปี่ยมเจริญ
3. เด็กหญิงรติมา    ทองบังใบ
1. นางสุมาภรณ์    ดันงา
2. นางสาวเบญจวรรณ    สังข์ทองงาม
14 14 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงแพนพรรณราย    พุกอินทร์
2. เด็กชายชุติพันธุ์    สุทธิปัญโญ
3. เด็กชายวรเมธ    กิตติจินดาวงศ์
1. นางสาวปรารถนา    หล้าถลา
2. นางสาวพิรุณรัตน์    เกษอินทร์
15 15 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศุภิสรา    กฤตกนกทวีสุข
2. เด็กหญิงนลิตา    เมืองเขต
3. เด็กหญิงธนภัทร    คามบุตร
1. นางพัชรี    ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเกศรา    จันทะจร
16 16 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงชญาดา    งามเลิศ
2. เด็กหญิงสมวลี    ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณฐนนท    ปิ่นแก้ว
1. นางสาวชุติรัตน์    บำรุงสุข
2. นายนิรันดร์    ด่านนอก
17 17 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายณัฐวัตร    ใช้ศรีทอง
2. เด็กหญิงทีราภรณ์    เข้มแข็ง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์    ศรีชมเชย
1. นางสาวผุสดี    จงมีสุข
2. นางอำนวย    บัวโต
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิพร    หินเกิด
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    บัวพันธุ์
3. เด็กหญิงยลดา    ขุนแก้ว
1. นางสาวพนิตพิชชา    พูลเจริญ
2. นางเยาวภา    นันมา
19 19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายทัพไท    สุริยะไชย
2. เด็กหญิงรวงข้าว    พืชสุวรรณสกุล
3. เด็กหญิงข้าวขวัญ    พืชสุวรรณสกุล
1. นางพิชชาภัสส์    สามาอาพัฒน์
2. นายมาโนช    พูลทอง
20 20 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงเมธาพร    นะธิศรี
2. เด็กหญิงวันไอยอาทิ์    วรนาม
3. เด็กหญิงปวรวรรณ    เจริญสุข
1. นายปกรณ์    ไตรโชคกุล
2. นางสาวปุณยรัตน์    เยือง
21 21 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    มังคุด
2. เด็กหญิงสุฑาทิพย์    ดวงลายทอง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    บูชาจงจรัส
1. นางสาวกฤษฏิยาณี    อิ่มอุไร
2. นางนันท์นภัส    ศรีพรหมทอง
22 22 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญ    ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงสุพิชชา    ตั้งดี
3. เด็กหญิงภัทรวดี    อ่อนละมัย
1. นางฝาตีม๊ะ    แสงวิมาน
2. นางสาวศุภมาส    แก้วเกลื่อน
23 23 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสราญ    ไพศิริยืนยง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ศิลปทอง
3. เด็กหญิงวรพิชญา    ธีราทร
1. นางสาวมลฤดี    นิลนิตย์
24 24 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    หาญจิตต์
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์    อินทะนิน
3. เด็กหญิงกิตติยา    สุขเขียว
1. นางจินดา    ประกอบธรรม
25 25 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพรดา    อุ่นสุข
2. เด็กหญิงสุภัทรา    ญาณศิริ
3. เด็กหญิงมลธิชา    เวชกิจ
1. นายพรจักษ์    อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี    ปัญญาแก้ว
26 26 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงเลียบ    เพลง
2. เด็กหญิงมนทิรา    ฉิมใหม่
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    ภักตร์เพียงจันทร์
1. นางสาวพิชญดา    ชัยฤทธิ์
2. นางพิลาวัณย์    ถินกระโทก
27 27 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายจุลจักร    พันธนี
2. เด็กชายจิตรกร    เกษเวทย์
3. เด็กหญิงเขมิกา    สิงห์เรือง
1. นางปัถยา    รื่นนาค
2. นางพเยาว์    ใจมั่น
28 28 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณภัทร    คนธรัตน์กุล
2. เด็กหญิงกุลิสรา    สันคะนุช
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    โอ่วเจริญ
1. นางรัตน์เกล้า    ใจภักดี
2. นางสำอางค์    มิตร์เทวิน
29 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิชญ์    ชาญเชิงภพ
2. เด็กหญิงศศิกานต์    มีฤทธิ์
3. เด็กหญิงญาณิศา    สิงห์ทะยาน
1. นางสาวกัลยกร    ธงชัยธนะกุล
2. นางสายรุ้ง    สินธพวงศานนท์
30 30 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    ภู่ซ้อน
2. เด็กหญิงพิชชาภา    หาดแก้ว
3. เด็กหญิงณฐิตา    ศรีพฤทธิยานนท์
1. นางกุหลาบ    พุทธ
2. นางสมใจ    ชัยพิบูล
31 31 โรงเรียนวีรศิลป์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายศศิพัฒส์    โกศลรัตนพร
2. เด็กหญิงกฤษณมน    เจริญผล
3. เด็กหญิงชนัญญา    ถิ่นวัฒนานุกูล
1. นางสาวหยาดนภา    เชยโต
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงรักษสุดา    รักวงษ์วาน
2. เด็กหญิงวริศรา    ลีวรรณเจริญ
3. เด็กหญิงปริญดา    เผ่าศรีทองคำ
1. นางสาวกานต์ฤทัย    ชลวิทย์
2. นางสาวโอศฑี    จังจริง
33 33 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ    สายเสริมผล
2. เด็กหญิงวรวรรณ    จันทร์เทาว์
3. เด็กหญิงพจนา    เถาโพธิ์ทอง
1. นางสาวจามจุรี    หนูทอง
2. นายสุขุม    จูสนิท
34 34 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ศรีสถาน
2. เด็กหญิงนิภาพร    อยู่โย
3. เด็กหญิงรุ้งตะวัน    ไชยมงคล
1. นางนิตยา    ไพรสันต์
2. นายสนั่น    ไพรสันต์
35 35 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ยังให้ผล
2. เด็กชายวีระยุทธ    ทัพถาวร
3. เด็กหญิงปภัสสร    จำเริญ
1. นายภูมมินทร์    โมกขาว
2. นางสาวมญชุ์สิรยา    ภาวะดี
36 36 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    บัวทอง
2. เด็กหญิงสิรินุช    ขจิตสุวรรณ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู    เมล็ดกุล
1. นายสมนึก    เวชตรียานนท์
2. นายโสภณ    พุ่มลำเจียก
37 37 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ฐานโพธิ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    น้อยวงษ์
3. เด็กหญิงนลินทิพย์    คงคาหลวง
1. นางสาวดุษฎี    คล้ายชุ่ม
2. นายสรรชัย    วิบูลย์ชาติ
38 38 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    น้อยเวช
2. เด็กหญิงศิรประภา    ท้าวโกษา
3. เด็กหญิงรวิสรา    เกษรชื่น
1. นางสาวกาญจนา    กาฬภักดี
2. นางสาวจินตนา    ศิลปรัตน์
39 39 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป. ตราด 1. เด็กหญิงธิญาดา    คำรัง
2. เด็กหญิงถิรวรรณ    สำราญ
3. เด็กชายประวิทย์    แปนแก้ว
1. นางกาญจนา    ทองพร่อง
2. นางจรรยา    วรรัตน์
40 40 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายหฤษฎ์    บัวชื่น
2. เด็กหญิงจันทกานต์    จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงวิลาสินี    กรอบสนิท
1. นางสาววรรณิภา    เล็กพวงทอง
2. นางสุพัตรา    เฉยทิม
41 41 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกฏฉกร    ศรีบุญยอด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    ทองเปลว
3. เด็กหญิงกัณณิการ์    แก้วใสย์
1. นางสาวกาญจนา    ทัดสวน
2. นางสาวอุษา    ดำริธรรมาภรณ์
42 42 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายอรรธพร    ศรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา    อินต๊ะปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    สดศรีสุวรรณ
1. นางสาวจิราภรณ์    ศรีมงคล
43 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงวสุธิดา    ศิริฟองนุกูล
2. เด็กหญิงวริษฐา    พึ่งฉ่ำ
3. เด็กหญิงนรีกานต์    พึ่งฉ่ำ
1. นางสาวเฉลิมพร    สีเหลือง
2. นางแก้วฟ้า    สมุทรชีวะ
44 44 โรงเรียนวัดลาดสิงห์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสาธิดา    ใจประดิษฐ
2. เด็กหญิงมณฑ์ศิริ    อู่อรุณ
3. เด็กหญิงธนศรี    เลี้ยวไพบูลย์
1. นายวัฒนา    ก้องแดนไพร
2. นางสาวสมปอง    สว่างศรี
45 45 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวลาลี    คงเจริญ
2. เด็กหญิงปวีณ์ลดา    ผลศิริ
3. เด็กหญิงญาดา    เจริญนิตย์
1. นางกนกพร    จันทกิจ
2. นางสาวพลับพลึง    นาคสกุล
46 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปรียากร    ม่วงอุมิงค์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก    พูลนิล
3. เด็กชายวาทิน    ปรีดาปราโมทย์
1. นางระเบียบ    ผิวเหลือง
2. นางอุดมลักษณ์    ชูปานกลีบ
47 47 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเกศนี    ดีมาก
2. เด็กชายธีรพงศ์    วันทอง
3. เด็กหญิงฐิติพร    มณีแผลง
1. นางจีน    วรรณเสน
2. นางสุวิมล    ตันปิติ
48 48 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงลักษมี    สมบัติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เพ็งชนะ
3. เด็กหญิงสุวิษา    วิภาชัย
1. นางสาวขวัญเรือน    ชนะบุญ
2. นายสมเกียรติ    กันยาวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................