งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 091
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวณิชา    ขุนนุช
2. เด็กหญิงนภัสสร    วิบูรณ์รัก
3. นางสาวรุจาภา    มหาวรการ
1. นายจักรเพชร    เทียนไชย
2. นางสาวปุณยะฉัตร    ถ้ำกลาง
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายจิรายุ    ชูนาม
2. เด็กชายสุริยันต์    ชัยปัญหา
3. เด็กชายภาณุพงศ์    เป็งจา
1. นายธีระ    ช้างแดง
2. นายอรุณชัย    ฉายราศรี
3 3 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา    สุพงษ์
2. เด็กหญิงดวงกมล    สินอุดม
3. เด็กหญิงพิชญาดา    หอมจันทร์
1. นางรำเพย    กิจโฉ
2. นางออนอุษา    อยู่สนาน
4 4 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    บุญกลิ่น
2. เด็กหญิงวิไลพร    พันธะ
3. เด็กหญิงศศิกานต์    ตรีวงษ์
1. นางสาวณัทณิชาภา    นาน้ำเชี่ยว
2. นายไพฑูรย์    ขันสุวรรณ์
5 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิประภา    ฉิมงาม
2. เด็กหญิงสหทัย    เพ็ชรตะกั่ว
3. เด็กหญิงอัมพร    บุตรเพ็ง
1. นางสาวณัฐวรา    สุกใส
2. นายณัฐวิทย์    ปรีพูล
6 6 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ปัตแวว
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    แก้วกัลยา
3. เด็กหญิงสุภชา    ฉลาดทำ
1. นางสาวสุนันทา    กองตาพันธุ์
7 7 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายเอกบดินทร์    ปัญญาหอม
2. เด็กชายชลสิทธิ์    อำคา
3. เด็กหญิงอารียา    คงสุข
1. นางสาวพิมพ์จันทร์    คนขยัน
2. นางสาววรรณวิสา    มะลิลา
8 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงอมลณัฐ    อินทฤทธิ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์    ยอยรู้รอบ
3. เด็กหญิงธนัตดา    สอนวิสัย
1. นายวัฒนา    กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา    กาญจนบูรพา
9 9 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายอุดมศักดิ์    ทองเครือ
2. เด็กหญิงธนินท์ธร    วุฒิพลไพศาล
3. เด็กชายยุทธนา    ฤกษ์อุดม
1. นางสาวสุกัญญา    มูลพันธ์
2. นายเรืองศักดิ์    เชนประโคน
10 10 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพิไล    พลรักษ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา    เกิดทอง
3. เด็กชายเอกรัตน์    สว่างเพชร
1. นางภัคสกุล    มูลอุดม
2. นางสาวศศิธร    สุขแสวง
11 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงอิศริยา    สุขจิตร
2. เด็กหญิงน้ำฝน    วงเวียน
3. เด็กหญิงอริยา    ธรรมวงษา
1. นางสาวกัลยา    กาละมูล
2. นางสาวอัจฉรา    เฉลียวศิลป์
12 12 โรงเรียนบ้านวังบูรพา สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายนันทพจน์    อินทร์แก้ว
2. เด็กชายปิยะวุฒิ    วงค์คำจันทร์
3. เด็กหญิงชัญญา    ภูเพ็ชรชี้
1. นางทัณฑิกา    เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์    ศรีสร้อย
13 13 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิตตานันท์    กอสินประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรลภัส    แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงพินิจดา    อารีเอื้อ
1. นางสาวสิริพร    ยานประเสริฐ
2. นางอุษา    กอสกุลธรรม
14 14 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงดุจดาว    สงคราม
2. เด็กชายอนุชา    สิรินากรณ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    บาลตา
1. นางสาวชญาน์ทิพย์    ภัทรณัฐนันท์
2. นางสาววัลลภา    บุญซุ่นหลี
15 15 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    อ่วมฉิม
2. เด็กหญิงกิตติยา    คงอยู่
3. เด็กชายพัตธนดนย์    เก็บผัก
1. นางจันทร์ฉาย    อินตะมะ
2. นายชัยดำรงค์    สิงหเจริญวัฒน์
16 16 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 1. นายสัมพันธมิตร    บุญสำเร็จ
2. นางสาวศิริวรรณ    ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา    สันทรีย์
1. นางวันเพ็ญ    รอดวัฒนกุล
2. นางสาวสุชาดา    ทองอยู่
17 17 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายจิรภัทร์    ง่อมเขียว
2. เด็กชายศิริชาติ    เมฆปั้น
3. เด็กหญิงนิศาชล    ทองดอนแอ
1. นางกรุณา    แสนประเสริฐ
2. นายสุวิจักขณ์    อธิคมกุลชัย
18 18 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    อุตส่าห์
2. เด็กหญิงนัทชา    ตะโจ
3. เด็กหญิงลลิตา    สีสมดี
1. นางวีรยา    บุญมาพิทักษ์กุล
2. นางสาวสุรีรัตน์    ศรีสวัสดิ์
19 19 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงเทพธิดา    นนทีอุทก
2. เด็กหญิงศิริพร    คงหรั่ง
3. เด็กหญิงแสงดาว    เนตรสว่าง
1. นางสาวกฤษติกานต์    สุตา
2. นางสาวระวิวรรณ    อุปถัมภ์
20 20 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายจีระศักดิ์    ทุมคำ
2. เด็กหญิงอารีนา    มนตะคุ
3. เด็กหญิงอารียา    มนตะคุ
1. นางสาววารุณี    ไวนุขัน
2. นางสงบจิตร์    บุญสรรค์
21 21 โรงเรียนบ้านพุน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอรพินท์    รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงจิรวดี    สุดยอด
3. เด็กหญิงสุรัสวดี    จงเจริญ
1. นางสาวฉวีวรรณ    สีงาม
2. นางสาวสุธาสินี    พรมสะอาด
22 22 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจรงค์    เกิดฤทธิ์
2. เด็กหญิงกวินทรา    เชื้อชาติ
3. เด็กหญิงณัฐรดี    เสือเพชร
1. นางสาวนฤมล    ชัยมงคล
2. นางฝาตีม๊ะ    แสงวิมาน
23 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงอรอนงค์    สุขเสมอ
2. เด็กหญิงวาสนา    สงสอาด
3. เด็กหญิงมนทิชา    โสพิมพ์
1. นางจารุภา    หิรัญคำ
2. นางสาววรรณพร    เพิ่มโสภา
24 24 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายสมศักดิ์    สระทองเทียน
2. เด็กหญิงลลิตา    เช้าชื่น
3. เด็กหญิงยุพิน    -
1. นางสาวณัฐญา    สุทธิรักษ์
2. นางสำราญ    วัจนะ
25 25 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงหฤทัย    โภคอุดม
2. เด็กหญิงพวงเพชร    สุมา
3. เด็กหญิงแสงรุ้ง    จันทร์แก้ว
1. นางสาวบุษบา    เพชรมณี
2. นางเฟื่องฟ้า    ฟื้นทอง
26 26 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ไกรตะโม่
2. เด็กหญิงสิรินดา    แสงใหญ่
3. นางสาวอริษา    ฉ่ำเกตุ
1. นางพนาลักษณ์    บริสุทธิ์
2. นางสาววณิชชา    ขอบเขต
27 27 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายภูริภัทร    สิทธิวงษา
2. เด็กชายเอื้ออังกูร    สิทธิประสงค์
3. เด็กหญิงสุตาภัทร    พิกุล
1. นางสาวเยาวรินทร์    อ่วมพ่วง
2. นางแก้วตา    แก้วจีน
28 28 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอนุเทพ    ราศรี
2. เด็กหญิงกฤตพร    นิลฉวี
3. เด็กหญิงวรรณวิภา    ใจหยุด
1. นางสาวฉัตรระพี    เลิศวศินกุล
2. นางสาวสกุลทิพย์    จตุรทิพย์คันธา
29 29 โรงเรียนบ้านพุซาง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ศรีเงิน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายนิยม    เพียรกล้า
1. นางจิตตพรรณ    จั่นงาม
2. นางสาวปราณี    อินต๊ะขัน
30 30 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. นายอาทิตย์    นุชละม้าย
2. เด็กหญิงวศิชา    วงศ์ธนุรเวท
3. นางสาวพรชิตา    ปานวงค์ศา
1. นางสาวกาญจนา    ไชยวงษ์จันทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์    มีแก้ว
31 31 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพงษ์เพชร    อนุโชติ
2. เด็กชายคณิสรณ์    เพ็ชรครุฑ
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    เซี่ยงจ้ง
1. นางสุภัทรา    โชติกเสถียร
2. นางสาวเพ็ญนภา    สีหาโคตร
32 32 โรงเรียนวัดไชโย สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    อินทร์สืบวงษ์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ    สุขนิมิตร
3. เด็กหญิงชนกสุดา    ธรรมจารี
1. นางสาวไพเราะ    คงรอต
33 33 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. นางสาวหริญรัญชนา    หลาบคำ
2. นางสาวขวัญจิรา    เพิ่มพิพัฒน์
3. นางสาวบุษกร    ศรีสุข
1. นางจรา    เจียมกมล
2. นางอุไร    กองนาค
34 34 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. นางสาวมินตรา    กำลังเดช
2. นางสาวเนตรชนก    อยู่สะอาด
3. นางสาวรัชนีกร    แพสาหร่าย
1. นางสาวทองหยด    อำพันศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์    นวมอุ่น
35 35 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงจีราวรรณ    บุญพิทักษ์
2. เด็กหญิงนัทชนา    นาคเกิด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ศรีสุข
1. นางสาวธณิฏฐา    อาษานอก
2. นางวรรณภา    น้อยมีสุข
36 36 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    ปาทาน
2. เด็กหญิงรุ่งศรีศิริ    ร่มโพธิ์รีย์
3. เด็กหญิงศยามล    หมอทรัพย์
1. นางสาวนวียา    สืบทอง
2. นางสาวพัชรินทร์    อโลภะตานนท์
37 37 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงบัวชมภู    มารถรมย์
2. เด็กหญิงปณิตา    ชูสุวรรณ
3. เด็กหญิงสายธาร    โตอนันต์
1. นางขนิษฐา    กายวิภาคบรรยาย
2. นางภัทรธนันท์    ดีสุ
38 38 โรงเรียนวัดบางสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพนาลักษณ์    สาทเณร
2. เด็กหญิงมยุรี    งามตรง
3. เด็กหญิงณัฐิกานต์    พรหมงาม
1. นางศิรินภา    เรือนทองดี
39 39 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 1. เด็กชายศุภกิจ    ตะพองมาส
2. เด็กหญิงเอื้องฟ้า    ธารานุรักษ์
3. เด็กหญิงจิราพรรณ    ท่าตะกั่ว
1. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์    ใจสุทธิ
2. นางพิรญาณ์    ชำปฏิ
40 40 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ใจประสงค์
2. เด็กหญิงสุธาวี    เนียมทอง
3. เด็กหญิงสุธิรา    ไตรแสง
1. นางปาวณีย์    อยู่ปรางค์
2. นายสมชาย    สุกทอง
41 41 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    รูปโฉม
2. เด็กหญิงนพพร    คุ้มวงศ์
3. เด็กหญิงจิดาภา    พรหมชนะ
1. นางดาราณี    ถือความสัตย์
42 43 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    แก้วประสม
2. เด็กหญิงอินทิรา    สมมูล
3. เด็กหญิงสุทธิกา    โตศิริ
1. นางสาวฐิตินันท์    นันทนพิบูล
2. นางสาวนิศาชล    ศรีคง
43 44 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงปทิตตา    ศรีพิกุล
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    ระโหฐาน
3. เด็กหญิงชลธิชา    ไหวฉลาด
1. นายภาณุมาศ    เจริญสุข
2. นางอัญชลี    เจริญสุข
44 45 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญธิดา    ศรีภูหง่า
2. เด็กหญิงชลธิชา    พฤกษากุล
3. เด็กหญิงศิริกานต์    ประทีปพิชัย
1. นางสาวกนกนุช    เหล่าทองสาร
2. นางสาวอิสราพร    เภรินทวงค์
45 46 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    อินนวล
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ    อยู่อิ่ม
3. เด็กหญิงภัทรสุภา    รามพันธุ์
1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีสำราญ
2. นางกรรนิการ์    ระหว่างบ้าน
46 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    วันวอน
2. เด็กชายยศชนันท์    นามราช
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    วาตะเจริญ
1. นางศศิกานต์    สอนชัยญาติ
2. นายสมชาย    ธีระโชติ
47 48 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนพมาศ    ธรรมขันตี
2. เด็กหญิงกนกกาญจน์    อุทัยกัน
3. เด็กหญิงอาทิติยา    สิมมา
1. นางวรุณรัตน์    สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    อาจรักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................