งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 092
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายทนง    สิทธิ์ฐากุล
2. เด็กหญิงกชกร    ประธานชัยมงคล
3. เด็กหญิงอรยา    จันทรสอน
4. เด็กหญิงอรอนงค์    น้อยนวล
5. เด็กหญิงสุชาดา    ประวัติวงศ์
1. นางรัชนี    เต็มแก้ว
2. นายเสนอ    เต็มแก้ว
2 3 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    สุขสมาน
2. เด็กหญิงจินดารัตน์    วงษ์อรุณ
3. เด็กหญิงสุพิชชา    สังข์สอน
4. เด็กหญิงปิยธิดา    สังข์สอน
5. เด็กหญิงพรพิมล    กมลชัยพิสิฐ
1. นางล้วน    แสงพูล
2. นางสายชล    สายน้ำผึ้ง
3 4 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    ช้างป่าต้น
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    คงจันทร์
3. เด็กชายปิยะพงษ์    อยู่กระทุ่ม
4. เด็กชายวันเฉลิม    โกทัญ
5. เด็กชายสุรชัช    สุขธรรม
1. นางสาวณัชชา    จำเริญใจ
2. นางสาวประทีป    ใจมงคล
4 5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    เลื่อมใส
2. เด็กหญิงวลัยรัก    เพ็ชรบังเกิด
3. เด็กหญิงวิไลพร    ลูกแก้ว
4. เด็กหญิงกันธิชา    มะใบ
5. เด็กหญิงสุดาวรรณ    มั่นเมือง
1. ว่าที่ร้อยโทสมาน    ศรีมงคล
5 8 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    วงษ์กัณหา
2. เด็กหญิงสุวนันท์    สืบบุก
3. เด็กหญิงปัทมพร    เปรมปรีดิ์
4. เด็กหญิงกิติยา    แซ่อึ้ง
5. เด็กหญิงญาดา    สระทองจวง
1. นางชญาดา    ทองเพิ่ม
2. นางสาวอภิญญา    สิงหา
6 9 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญเรือน    อินทร์บุญ
2. เด็กหญิงจิตติยา    อึ้งพานิช
3. เด็กหญิงอนัญญา    สุดใจดี
4. เด็กหญิงพิสมัย    กันกุล
5. เด็กหญิงปุญนุช    อมฤกษ์
1. นายจรัล    สวัสดี
2. นางสมพิศ    คำด้วง
7 10 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. นางสาวปรัชญา    ล้อมด้วยศรี
2. นางสาวอาทิตยา    แม้ประเสริฐ
3. เด็กหญิงกนิษฐา    เฟื่องย้อย
4. นายกรณ์ดนัย    พุ่มโพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงสิริวิมล    หลั่งแร่
1. นางสาวอรวรรณ    พงษ์บุตร
2. นางเครือวัลย์    สนามชัย
8 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนวลี    ตรีสิทธิ์
2. เด็กหญิงอลิสา    คงวิลัยศรี
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์    นุชละออ
4. เด็กหญิงนริศวรรณ    ลำลึก
5. เด็กหญิงสุชาผณินทร์    ยืนยงค์
1. นางสาวจิราภรณ์    บูชา
2. นางสาวมรกต    วงษ์เนตร
9 12 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    พุทกลาง
2. เด็กหญิงภัทรา    บัวเขียว
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ภักดี
4. เด็กหญิงรัตนาวลี    ช้างเจริญ
5. เด็กหญิงกาญจนา    พงษ์พันธ์พิภพ
1. นางสาวนิศารัตน์    วงษ์สกุล
2. นางสาวศรีรัตน์    มีมุ่งกิจ
10 13 โรงเรียนวัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรัชนีกร    เกลี้ยงคำ
2. เด็กหญิงทิวาภรณ์    แซ่เล้า
3. เด็กหญิงปิยะภา    อินทรสิงห์
4. เด็กหญิงวณิภา    ถวิลรัมย์
5. เด็กหญิงวนิดา    แสนสุริวงค์
1. นางสาวฐิติมา    ทะเริงรัมย์
2. นางสาวพนิดา    เพชรจวงจันทร์
11 15 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงไอรดา    ชอบชน
2. เด็กหญิงเสาวณีย์    เสมสฤษดิ์
3. เด็กหญิงอังคณา    สุวรรณเขต
4. เด็กหญิงกัลยาณี    วงษ์เดือน
5. นางสาวศุกิสรา    วุฒิโชค
1. นายพงศกร    ครองศิริ
2. นางสาวอรุณี    ขอปล้องกลาง
12 18 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสกลสุภา    คงเหม็ง
2. เด็กหญิงบุญศิญา    นาเสาร์
3. เด็กหญิงบุตรศยารัตน์    บุญนำ
4. เด็กหญิงอารีรัตน์    โพธิ์สิงห์
5. เด็กหญิงนิพาดา    ทศนักข์
1. นางวีรยา    บุญมาพิทักษ์กุล
2. นางสาวสุรีรัตน์    ศรีสวัสดิ์
13 20 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายคมกริช    ทองมี
2. เด็กหญิงสุมิตตรา    พรมมา
3. เด็กหญิงลริตา    ทองชิง
4. เด็กหญิงบุษรา    ถาวรวัฒน์
5. เด็กหญิงอินทุอร    บุญสวัสดิ์
1. นางพนิดา    นิลพรมมา
2. นางวีรยา    ยอดอาษา
14 24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    หงษ์เลิศวิริยะ
2. เด็กหญิงอาว    -
3. เด็กหญิงวันดี    อรัญตะมะกุล
4. เด็กหญิงสุวรรณษา    จงศิริโสภา
5. เด็กหญิงทัศนีย์    หล่อหลี่ยม
1. นางสาวนุสรา    เฮ้งไพบูลย์
2. นางสาวลภัส    ศะศิธร
15 26 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. นางสาวกัลยา    พิศสวาสดิ์
2. เด็กหญิงอรทัย    ศรีธร
3. นางสาวหฤทัยรัตน์    สุดา
4. นางสาวทิพอำพร    อภิวันทร์
5. เด็กชายนาวิน    จันทพันธ์
1. นางกัญลดา    แสงมณี
2. นางวิมล    ศรีสุทธิ์
16 27 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอัญชลีพร    ฤทธิวงศ์
2. เด็กหญิงอารยา    สาทเงิน
3. เด็กหญิงตะวัน    เนียมเตียง
4. เด็กหญิงสนธยา    หนุนภักดี
5. เด็กชายศุภณัฐ    เพ่งไพทูรย์
1. นางสาวนิสารัตน์    คงมั่น
2. นางวรสรณ์    คชเกร็ง
17 29 โรงเรียนบ้านธารทองแดง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชยา    ภักดีเพี้ยน
2. เด็กหญิงสุพัชชา    คล้ายสีเงิน
3. นายอนุวัฒน์    แก่นสิน
4. เด็กชายวัชระพงษ์    สิงห์สุวรรณ
5. เด็กชายศุภชัย    สุวรรณสุขา
1. นางมณฑา    วิเศษสิงห์
2. นางสุริยา    ยุทธปรีชานันต์
18 31 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายทรงเพชร    เอกฉัตร
2. เด็กหญิงผกาวดี    นิลอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐกมล    ฮามสุโพธิ์
4. เด็กหญิงพัชรี    ชื่นขำ
5. เด็กหญิงเจนจิรา    พยุงดี
1. นางสาวจุฬาวรรณ    กาญจนไตรภพ
2. นางสาวอนุสรา    หวันแดง
19 32 โรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงศิริขวัญ    มานะชีพ
2. เด็กหญิงวิจิตรา    ยอดมีกลิ่น
3. เด็กหญิงโชติรส    นัยชิต
4. เด็กหญิงนนท์ฐิชา    เทียบเฮียง
5. เด็กหญิงทัศนีย์    แนบเนียน
1. นางวราภรณ์    แม้นศรี
2. นางสาวอรวรรณ    ทับทิมเขียว
20 33 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณวิภา    วายุครุช
2. เด็กชายนัฐวุฒิ    จตุชัย
3. นายบุญศิริ    บุญมาลา
4. เด็กหญิงณิชากร    คำมาวงษ์
5. เด็กหญิงวิภาวี    บุตรโสม
1. นางสาวศรัญญา    น้อยพิมาย
2. นายเอกภพ    ชาวบ้านเกาะ
21 34 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์    พลอยมุข
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงอณิสา    ทะแยง
4. เด็กหญิงณัฐริกา    เซ่งเครือ
5. เด็กชายพัสกร    เกตุสงฆ์
1. นางบุญนำ    ปลื้มปัญญา
2. นางสาวศิริพร    ไชยชมภู
22 35 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงเสาวนิตย์    แจ้งเวหา
2. เด็กหญิงอามีนนา    บิฮารุน
3. เด็กหญิงเสาวรส    จุ่นแก้ว
4. เด็กหญิงสุวรรณา    เข็นขื่อ
5. เด็กหญิงสมฤทัย    พิศเพ็ง
1. นายวุฒิธนะ    ศิริจุมพลพงษ์
2. นายสุุภโชค    โชควิริยะสัมพันธ์
23 37 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 1. นางสาววนิดา    หงษ์ภูมิ
2. เด็กหญิงจันทร์ทรา    วงษ์สีดา
3. นางสาวสุพรรษา    ลาภพูล
4. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    ศิลาแดง
5. เด็กหญิงใบเตย    บุญทา
1. นางสาวมณีรัตน์    สะบู่
2. นางมยุรี    พันธ์โสภา
24 38 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงนาตยา    ใจกล้า
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    โพธิ์งาม
4. เด็กหญิงสายฝน    สีน้อยเมือง
5. เด็กชายทศพล    สอนลี
1. นายนิคม    นิรมาณ
2. นางยุพดี    โชติพันธุ์
25 39 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตราด 1. เด็กหญิงกนิษฐา    การชุมนุม
2. เด็กหญิงรุ้งฟ้า    วิลัยทอง
3. เด็กหญิงวีรพร    สนเถ็ง
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์    เกษมณีย์
5. เด็กหญิงขวัญจิรา    เร่งพิมาย
1. นางยุพิน    ทาบุราณ
2. นางสายพิณ    พวงตระกูล
26 40 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท 1. นางสาวสมิตานัน    แสงรูจี
2. นางสาวธัญรัตน์    มนต์ประเสริฐศรี
3. นางสาววาสิตา    ขำดำ
1. นายชัยณรงค์    เอี่ยมละออ
2. นางธีราภรณ์    อินทรรัตน์
27 41 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุรัญญา    รังทน
2. เด็กหญิงวรัญญา    สำเริงรัมย์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ขาวบู่
4. เด็กหญิงศิริรัตน์    สิงห์โตทอง
5. เด็กหญิงญาดา    บัวโต
1. นางสาวจีระวรรณ    พรศิริ
2. นายวิรัช    สว่างอรุณ
28 45 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    นรสิงห์
2. เด็กหญิงเสาวนีย์    พงษ์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงจันจิรา    อินทร์ยงค์
4. เด็กหญิงยุพิน    กะการดี
5. เด็กหญิงจันทิมา    เกษรจันทร์
1. นางยุวดี    เกตจินดา
2. นางเสวย    สิงโตสี
29 46 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายสนธยา    พระโยธา
2. เด็กชายวิรัตน์    ดุจเฉลิม
3. เด็กหญิงโสภิณ    อยู่สูง
4. เด็กหญิงพนิดา    โสพันธ์
1. นางงามจิต    หลำเบ็ญสะ
2. นางสาวยุธารัตน์    สังข์สน
30 48 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนัญชพร    คำชมพู
2. เด็กหญิงดวงฤทัย    ผินกลาง
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา    วงษ์ประยูร
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ    บุญรัตน์
5. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    หวลจันทึก
1. นางสาวชนาภา    ทำเสร็จ
2. นางเพ็ญศรี    ทองนพเก้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................