งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 093
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ลูกน้ำเพชร
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    เมฆมนต์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ตัณสกุล
1. นางจริญญา    เลขาณุการ
2. นางสาวนภารัตน์    แสงงาม
2 2 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายอานันท์    ฟู้
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    บุตรนุช
3. เด็กชายสุขวิช    สอนสวัสดิ์
1. นายฉัตรเฉลิม    ตินะมาตร
2. นางสาวอาภาภรณ์    แก้วโสภณ
3 3 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายอนันต์สิทธ์    รุ่งเจริญ
2. เด็กหญิงวิสสุตา    จันทร์ม่อม
3. เด็กหญิงตะวันทิพย์    รัศมี
1. นางพรทิพย์    อินทร์เนตร
2. นายสมจิต    อินทร์เนตร
4 4 โรงเรียนวัดโคกสลุง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรภร    สุดประโคน
2. เด็กหญิงวนิดา    สลุงอยู่
3. เด็กหญิงสลินญ่า    ชำนาญสูงเนิน
1. นางธวัลรัตน์    เผือกพันธ์
2. นายพรหมมินทร์    เผือกพันธ์
5 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    วังพระ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    พรหมโชติ
3. เด็กหญิงอลิณี    ชื่นชม
1. นางสาวฐิฏิณัช    ศรีอักษร
2. นางสาวรัตติยา    อุดมทวี
6 6 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอนัญญา    ตันติผาติ
2. เด็กหญิงพัชรพร    สมบัติพิบูลย์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์    พุ่มสำเภา
1. นางกรรณิการ์    ขอสินกลาง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาศรี    รักษาพล
7 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายพศวัต    วงษา
2. เด็กหญิงแพรพลอย    เปรมประเสริฐ
1. นางชุติมา    อัมพุนันท์
2. นางสาวสุกัญญา    สายลอด
8 8 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายอรรถชัย    ป้องกัน
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    เข็มทอง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์    วิเศษสิงห์
1. นายธีรศักดิ์    ปานลอยวงค์
2. นางสาวนงลักษณ์    ม่วงแก้ว
9 9 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    อินทร์ทองน้อย
2. เด็กหญิงวีนัส    พันธ์พุ่ม
3. เด็กชายชยุต    บุญศรีวงศ์
1. นายสมาน    ระโหฐาน
2. นางสาวสุกัลยา    นิยมทอง
10 10 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายกฤตลักษณ์    ไตร่ตรอง
2. เด็กชายปฏิพล    ทับทิม
3. เด็กชายธวัชชัย    จารัส
1. นายบรรจง    บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา    พรหมลิ
11 11 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายนัควัฒน์    เกตุโกมล
2. เด็กชายขวัญประชา    เปี่ยมทอง
3. เด็กชายอธิราช    สีดี
1. นางรสสุคนธ์    ใยบัว
2. นางสาววณิดา    เข็มกลัด
12 12 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ    ปาไตย
2. เด็กหญิงอภิชญา    สุนา
3. เด็กหญิงสวนีย์    แก่งศิลา
1. นางน้ำทิพย์    โคตะสิน
2. นายมนัส    โคตะสิน
13 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี    กันทะจิตร
2. เด็กชายกันต์ภัทธ์    อัครเตชาธนันท์
3. เด็กชายศิรยุทธ    นันทวิตร
1. นางสาวณัฐวดี    ใจช่วงโชติ
2. นางสุนันทา    ตะพัง
14 14 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    กลิ่นกุหลาบ
2. เด็กหญิงศรัญภัทร์    โพธิ์บุญ
3. เด็กหญิงณัฐนพิน    อนันต์ศุภมงคล
1. นางสาวช่อมาลี    รักวงศ์
2. นายอามร    มุตวงศ์
15 15 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงหมิว    ไชยะ
2. เด็กหญิงอภิรดา    อริยะมงกุฏ
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    ทิพวงศ์
1. นายณัฐวุฒิ    ศรีสุข
2. นางมนัสนันท์    เกิดเอี่ยม
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงภัทรพร    ศรีสด
2. เด็กหญิงกัลยกร    แสงประทีป
3. เด็กหญิงภูษณิศา    แสงวิลัย
1. นางสาวทิชากร    วัดสง่า
2. นางสาวภัสพินิศา    สุนทรชัยธัญศิริ
17 17 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงมาริสสา    ทองแก้ว
2. เด็กหญิงพชรพร    ดาสา
3. เด็กหญิงแพรพลอย    ตะโกภู่
1. นางสาวกฤษณา    สีผึ้ง
2. นางธนภร    สุวรรณกูฎ
18 18 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุรศักดิ์    สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงวรรณิดา    แหทรัพย์
3. เด็กหญิงวิพาดา    เทียมพัด
1. นางธนมณฑน์    เดชอนันทวิทยา
2. นางนุชจรี    แสงพนัสธาดา
19 19 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปภา    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสู่ขวัญ    เวชเจริญ
3. เด็กชายปริเยศ    รักนาค
1. นางกฤษณา    คนซื่อ
2. นางนุชนาถ    จิตอารีย์
20 20 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายนครินทร์    หอมเกตุ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ    พรมประโคน
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    หอมนิยม
1. นางสาวปรียานุช    เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์    คงนาค
21 21 โรงเรียนวัดนาห้วย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    เอมโอษฐ์
2. เด็กหญิงธัญสุดา    ระวังวงศ์
3. เด็กหญิงภควดี    เณรวงศ์
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์    ปาลวงศ์
2. นางสาวธัญญาภรณ์    คงกะเรียน
22 22 โรงเรียนกิตติคุณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอธิตยา    มียินดี
2. เด็กหญิงชฎาพร    อยู่หลง
3. เด็กหญิงสุทธิรัตน์    ฟูเต็มวงค์
1. นางจรันญา    สุนทรางกูล
2. นางพีรพรรณ์    พุกโพธิ์
23 23 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายภูดิศ    ศิริรัตน์มงคล
2. เด็กหญิงศุภิสรา    มหันตชัยสกุล
3. เด็กหญิงสวรินทร์    ปริญานุภาพ
1. นางณัฐรดา    โขนงนุช
2. นางสาวศศิธร    เขียวกอ
24 24 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายกุหลาบ    -
2. เด็กชายธีรพัฒน์    ทองนาค
3. เด็กชายสมชาย    พันธุ์เขียว
1. นายนัฐกร    สุยะราช
2. นายสมพล    คชินทร
25 25 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิรายุ    อุระอารีย์
2. เด็กชายพิชัย    ไม้หอม
3. เด็กหญิงเพชรชมพู    อิ่มใจ
1. นายพรจักษ์    อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี    ปัญญาแก้ว
26 26 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงคีตภัทร    ศรีปินตา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    ชินะอมรรัตน์
3. เด็กหญิงศิริญา    ชาติทอง
1. นางกรองแก้ว    ขวัญม่วง
2. นางวัฒนา    นามสุนทร
27 27 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายจิราธิวัตร    ยางสง่า
2. เด็กชายธนพล    คำที
3. เด็กหญิงวิลาสินี    อิ่มอุรา
1. นางสาวอรพิณ    เจริญสุข
2. นางสาวอังคณา    แสงเทียน
28 28 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนาดล    แสงศรี
2. เด็กชายศุภกิจ    ลิ้มเสรี
3. เด็กหญิงเกตุวลี    ลี้โชติ
1. นายอนันต์    นาเจริญ
2. นางอภิญญา    แสงศรี
29 29 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปริณด์ญา    รักพงษ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์    อนุโชติ
3. เด็กหญิงอภิชญา    เสภู่
1. นายทวีป    มหาวิจิตร์
2. นางธิตราภรณ์    กุลวัฒชัยสีห์
30 30 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวิศรุต    วะนานาม
2. เด็กชายกฤติน    ปรีชาศิริโชค
3. เด็กชายธนาธิป    บุญวรรณโณ
1. นายสุปรีชา    สอนสาระ
2. นางเฉลา    งามขำ
31 31 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ยศอินทร์
3. เด็กชายฤทธิ์    หนูกรุด
1. นางนาตยา    ชีวะนอรรถ
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    เกตุปาน
2. เด็กชายจักรภัทร    มาระยาท
3. เด็กชายณัฐกมล    ชักนำ
1. นางสาวชัชรา    ควรเนตร
2. นายภานุวัฒน์    อินทร์แก้ว
33 33 โรงเรียนระเบียบวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยพิมพ์รัตน์    ทองพลาย
2. เด็กหญิงสรสิชา    สำราญถิ่น
3. เด็กหญิงจรรยมนต์    จันทราทิพย์
1. นางสายรุ้ง    คำลาด
34 34 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    บานแย้ม
2. เด็กชายหรันย์    เหมะนิล
3. เด็กหญิงนรีกานต์    พานจันทร์
1. นางกุลวดี    อัศวเสนา
2. นางสาวจำลอง    แสงทอง
35 35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    วรรณธะสุนทร
2. เด็กหญิงพันธิตรา    วรสถิตธรรม
3. เด็กชายเจษฎา    เกิดอยู่เจริญ
1. นางสาวศศิวิมล    จันทร์งาม
2. นางสาวสมบุญ    อินทขันตี
36 36 โรงเรียนบ้านลำพระ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิตติธัช    เล่าทรัพย์
2. เด็กชายธิติวุฒิ    ยมด้วง
3. เด็กหญิงนิมิตรกัลยา    กล่อมน้อย
1. นายสหัส    พรหมเกษ
2. นางสาวอิสรีย์    เหิมพยัคฆ์
37 37 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงนพรัตน์    กลิ้งที
2. เด็กชายธนกร    อินทร์จันทร์
3. เด็กชายสันติชัย    จินดาเพ็ง
1. นางสาวปวริศา    เหลี่ยววงศ์ภูธร
2. นางสาวสกลสุภา    สุมาลี
38 38 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    ปรางสร
2. เด็กหญิงพรทิพย์    สุขมูล
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    รสรุ่ง
1. นางสาวกันธิชา    กลิ่นสกุล
2. นางสาวอมรรัตน์    ลัดดากุล
39 39 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทวียศ
2. เด็กหญิงภวรัญชน์    จำเริญ
3. เด็กหญิงชัญญา    แซ่เอี้ย
1. นางสาว ขนิษฐา    เกรงรัศมี
2. นายกตัญญู    บุญลอย
40 40 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายนันทกร    มากสิงห์
2. เด็กชายวรพรต    ปั่นจิ
3. เด็กชายศักรินทร์    ดีแดง
1. นางสาวฐิตารีย์    ทำทอง
2. นายตรีพินณ์    บุญรุ่ง
41 41 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    สวยทอง
2. เด็กชายภูริพัฒน์    เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงธนัญชนก    พิมพา
1. นางสาวกาญจนา    ทัดสวน
2. นางสาวอุษา    ดำริธรรมาภรณ์
42 42 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกานต์มณี    แสงหา
2. เด็กชายจุติภูมิ    มะหิงสิบ
3. เด็กชายกมล    ม่วงน้อยเจริญ
1. นางสาวจิราวรรณ    สอนสวัสดิ์
2. นายอนุวัฒน์    ธัมมะปาละ
43 43 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    เผื่อนพวง
2. เด็กชายศุภวัฒน์    เหมราช
3. เด็กชายพัทธนันท์    สมจันทึก
1. นางสาวชลธิชา    รอยมณี
2. นางรุจลักษณ์    เมฆบุษยา
44 44 โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอาริสา    ผิวงาม
2. เด็กหญิงศศิธร    แสนคำ
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    สุภาวงษ์
1. นายพิสิฐชัย    น้อยศรี
2. นางสาวสุภลักษณ์    หงษ์เวียงจันทร์
45 45 โรงเรียนวัดแสลง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    อุปภาค
2. เด็กชายวุฒิชัย    จรัสพันธ์
3. เด็กหญิงจิรภัทร    จันทะพันธ์
1. นางสาวพจนา    ศรีกระจ่าง
2. นางสุมาลี    สุขผล
46 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนัส    วงศ์สมุทร
2. เด็กหญิงอริสรา    พราหมณ์แก้ว
3. เด็กชายวุฒิชัย    สนพราย
1. นางระเบียบ    ผิวเหลือง
2. นางอุดมลักษณ์    ชูปานกลีบ
47 47 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนันทิชา    นันตะริ
2. เด็กชายจิรพัฒน์    รักษาสุรสาร
3. เด็กชายรชานนท์    สุขสยาม
1. นางสาวดอกซ้อน    ศิริปี
2. นายวันชัย    วงษ์วิไลย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................