งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 094
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายพันกร    นนทิสอน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    มีรักษา
3. เด็กชายยงยุทธ    เกตุทอง
1. นางสาวจารุวรรณ    จำปารัตน์
2. นางมยุรา    พิณราช
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    สีเคลือบ
2. เด็กหญิงยุภารัตน์    ไพรเขต
3. เด็กชายสกุลชัย    ภูสิงห์
1. นายอนุรักษ์    เขียวแก่
2. นายอรุณชัย    ฉายราศรี
3 4 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. นางสาวบุษบา    หลวงอำมาตย์
2. เด็กหญิงอมิตตา    แม่นดาว
3. นายทวีรัฐ    ภู่เงินงาม
1. นางสุกฤตา    จังพนาสิน
2. นางสุภัสสร    รองแหยม
4 5 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    สืบสิงห์
2. เด็กชายกรานต์ชัย    ทบเทิบ
3. เด็กชายอุกกฤษฏ์    ตันโยธา
1. นางพรทิพย์    พจน์รัมย์
2. นางเบญจลักษณ์    ไสยะแพทย์
5 6 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอณุพงษ์    เตชะวานิช
2. เด็กชายปภินวิทย์    สารีภาวงษ์
3. เด็กชายภาคีนัย    บัวปล้อง
1. นางกาญจนา    กลั่นเชื้อ
2. นางกิ่งกาญจน์    ปราชญา
6 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอัจฉรา    ปัญญานวล
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์    บู่สังข์
3. เด็กชายชาญวิทย์    นวลศรี
1. นายสนอง    รามัญจิต
2. นางสาวอมรัชญา    ชินศรี
7 8 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    เจริญพร
2. เด็กชายธรรมธัช    รอดพิมพ์
3. เด็กชายปฐมเดช    สายรันตี
1. นายกรรมสิทธิ์    อุทธารนิช
2. นายสมเกียรติ    บุญขาว
8 9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายกริจพงษ์    ทองจันทร์แดง
2. เด็กชายคมสัน    กลิ่นโพธิ์
3. เด็กชายปัญญา    โทแก้ว
1. นางสาวคณึงรัศม์    ก่ำมอญ
2. นางพรณภัสส์    อินรอดวงศ์
9 10 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายชินกฤต    นาคศรีสุข
2. เด็กชายติละกา    สมสา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สุรวิทย์
1. นางภัคสกุล    มูลอุดม
2. นางสาวศศิธร    สุขแสวง
10 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายอนุวัฒน์    พรเจริญ
2. เด็กหญิงสิรินทร์ญา    ภู่พูนทรัพย์
3. เด็กชายอนันตชัย    ถ้ำทอง
1. นางสาวกัลยา    กาละมูล
2. นางสาวอัจฉรา    เฉลียวศิลป์
11 12 โรงเรียนบ้านซับมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    ชนะพันธ์
2. เด็กหญิงปวีณา    บุรีหลง
3. เด็กชายอธิราช    ตะยูนรัมย์
1. นายภาณุ    แปลกจังหวีด
2. นายสุคนธ์    หารชุมเศษ
12 13 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายตอง    -
2. เด็กชายภูชิต    เนียมวัฒนา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สิงห์ใย
1. นางสาวมยุรา    ติงสะ
2. นายสุระชัย    พิมพ์งาม
13 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    พุทธรักษา
2. เด็กหญิงวิมลภัทร์    ขำวิไล
3. เด็กหญิงศุภรัตน์    เกิดสวัสดิ์
1. นางณัฐนรี    จำรัสแสง
2. นายไพฑูรย์    พิมพา
14 15 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    อยู่พร้อม
2. เด็กหญิงพิยดา    ประเวรภัย
3. เด็กหญิงกนกพร    เหียงแก้ว
1. นางสาวฐิติพร    บ้านด่าน
2. นางมนัสนันท์    เกิดเอี่ยม
15 16 โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 1. เด็กชายณัตพล    นุ่มนวล
2. เด็กชายขจรเดช    ปกกลาง
3. เด็กชายจีรพล    ระสา
1. นางสำรวย    แสวงทรัพย์
16 17 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายธนบัติ    พุ่มโภชนา
2. เด็กหญิงณัฐมน    สาดคล้า
3. เด็กชายวีรวุฒิ    ธนวัฒน์ฐิติกุล
1. นายชุมพล    พันธุ์ภักดี
2. นายสุวรรณ    วงศ์สุวรรณ
17 18 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. นายเกียรติศักดิ์    รักศรี
2. เด็กหญิงสุนิดา    สมบัติดี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    รุ่งสว่าง
1. นางสาวศิริรัตน์    แก้วสีนวน
2. นายไพบูลย์    ด่านขับต้อน
18 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายภาคิน    วงษ์คลัง
2. เด็กชายไชยยา    อินทรเสวก
3. เด็กหญิงบุญยาพร    สุขประเสริฐ
1. นายธีระพล    บุญสร้าง
2. นายอุดร    ชื่นกลิ่น
19 20 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงกล้วย    วังหาญ
2. เด็กหญิงวรัญรัตน์    ภู่เอี่ยม
3. เด็กหญิงรุจิรา    แพทย์มด
1. นางนวรัตน์    ฉิมมาแก้ว
2. นางราตรี    มุลาลินน์
20 21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    สนสาขา
2. เด็กหญิงวิมลวัลย์    อภิชัย
3. เด็กหญิงณัชนันทน์    ปิ่นทอง
1. นางสาวสุพิชญา    ตั้งธรรม
2. นางหัสณีย์    สังขศิลปชัย
21 22 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจุลีพร    ชัยพันธ์
2. เด็กหญิงศศิธร    ดอกรักอ่อน
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    สังวันนา
1. นางสาวปิยธิดา    เชาว์ช่างเหล็ก
2. นางสาวโสภิดา    ใสเกื้อ
22 24 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอริสา    -
2. เด็กหญิงทิพย์    -
3. เด็กหญิงนาตาชา    สมบุญดี
1. นายสามารถ    อ่วมมีเพียร
2. นางสำราญ    วัจนะ
23 25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิพัฒน์    พลพวก
2. เด็กชายศิริพงศ์    เนียมจ้อย
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    รัศมี
1. นายวีระศักดิิ์    เนมินทร์
2. นางสาวเสาวภาคย์    ฟาหลี
24 26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายศุภกร    ฉิมคีรี
2. เด็กชายธนกฤต    ศรีเมือง
3. เด็กชายสุรเดช    เรืองเดช
1. นายกิตติคุณ    โชติมงคล
2. นางสาววารุณี    มะโนขันธ์
25 27 โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    พรภควัต
2. เด็กหญิงธนิสา    ใจตรง
3. เด็กหญิงสุจิตรา    สุขยงค์
1. นางสาวสุธาสินี    วงศ์พรหม
26 28 โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    หอมดี
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    พลอยประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปิยานุช    ชื่นอารมย์
1. นายธงชัย    การัตน์
2. นายพุฒิพงศ์    ศิริสวัสดิ์
27 29 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนายุทธ    สาระวงษ์
2. เด็กชายวราวุฒิ    พุทธสีมา
3. เด็กชายศราวุฒิ    สุกดิบ
1. นางสาวณิชนันท์    ตั้งวิทยานุกูล
2. นางสาวสุวรรณา    เพชรบังเกิด
28 31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชญานี    เปรมมานะ
2. เด็กหญิงวรรณษา    คล้ามเจริญ
3. เด็กหญิงสิดาพร    สมคิด
1. นางสาวฐิติพร    บุญญฤทธิ์
2. นางสาวอุไร    สุขอร่าม
29 32 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงพาวินี    จันทร์น่วม
2. เด็กหญิงลักขณา    สัตบุศน์
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ไชยโย
1. นายสวัสดิ์    มาเยอะ
2. นางสาวสิรินารถ    แก้วภักดี
30 33 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. นายอรุณรัตน์    หลวงแก้ว
2. นายพีรภัทร    เรืองศรี
3. นางสาวณิชกานต์    อุ่มสะเดา
1. นางพยอม    ภูผินผา
2. นายมานพ    พุ่มเกษม
31 34 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายภัครพงศ์    จ่างศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพรรณิภา    สุภาเกตุ
3. เด็กหญิงสุกานดา    พารอด
1. นายธนวัฒน์    แสนสุข
2. นายศักดิ์ผจญ    เริงใจ
32 35 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายสหรักษ์    มากะเต
2. เด็กชายพีรดนย์    เจิมภักดี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    สมีใหญ่
1. นางสาวสุคนธร    ปักโคทานัง
2. นางอโนทย    บุญน้อย
33 36 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิงหา    แก้วคำ
2. เด็กหญิงวงเดือน    ธรรมโส
3. เด็กหญิงเกศสุดา    บุญฤทธิ์
1. นางสาวหทัยรัตน์    สุขศีลล้ำเลิศ
34 37 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป. นครปฐม เขต 2 1. นายจิรายุ    ดวนใหญ่
2. นายเนติธร    สระทองเหยียด
3. นายวรบรรณ    ท้อเพิ่มผล
1. นายเอนก    สุวรรณมุสิทธิ์
35 39 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 1. เด็กชายนิติพล    สิงห์คง
2. เด็กชายวรายุส    มงกุฏสุวรรณ
3. เด็กชายธนพล    สีแสน
1. นายพงศธร    ฉาบกังวาล
2. นางสาววิภารัตน์    วงศ์ยาไชย
36 40 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายปรินทร์    ดีแดง
2. เด็กชายภาณุ    ถีระแก้ว
3. เด็กหญิงลภัสรดา    มากสิงห์
1. นางสาวฐิตารีย์    ทำทอง
2. นายตรีพินณ์    บุญรุ่ง
37 41 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    ลิ้มม่วงนิล
2. เด็กหญิงธนาพร    อยู่เย็น
3. เด็กหญิงอรอุมา    พิมพินิจ
1. นางสาวปณิธิ    ชำนาญดู
2. นางสาวยุพิน    ทัศนวิจิตรพันธ์
38 42 โรงเรียนบ้านเนินหอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุพัฒน์    เฟื่องฟู
2. เด็กชายไกรลาศ    เหล่าไพบูลย์ศิลป์
3. เด็กหญิงศศิธร    คำจันทร์รัตน์
1. นางกุลศรี    ศิริรังษี
2. นางสมจิตร    วงศ์สว่างศิริ
39 43 โรงเรียนวัดป่ายุบ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวี    เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงแก้มแก้ว    ส่งสุข
3. เด็กหญิงเนตรน้ำทิพย์    จันทะคัด
1. นายสีทน    โนนสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญประภา    ปัญญะ
40 44 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเอกนุช    นาคเถื่อน
2. เด็กหญิงนงนภัส    กองนาง
3. เด็กหญิงกนกพรรณ    ธัญญเจริญ
1. นายกฤษฎา    ทรัพย์ขำ
2. นางสาวอสมาภรณ์    แย้มเยื้อน
41 45 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป. จันทบุรี เขต 1 1. นางสาวปาริชาติ    ชำนาญพล
2. นางสาวกชกร    สะอาด
3. นายธีรภัทร์    ยอดญาติไทย
1. นางสาวสุพร    ทองดี
2. นายหัสชัย    สะอาด
42 46 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    ทวีสุข
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    ลี้มาลี
3. เด็กหญิงกานติศา    แซ่ลิ้ม
1. นางสาวนันท์กาญจน์    แจ่มฟ้า
2. นางสาหร่าย    พริ้มพราย
43 47 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    ขาวสอาด
2. เด็กชายอนุชา    พิมพ์เหม
3. เด็กหญิงกุลสตรี    คำภูษา
1. นางสาวนฤมล    บุญเจริญ
2. นายปัญญา    จันทร์ย้อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................