งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 095
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวรกานต์    วราเวทย์
2. เด็กหญิงปัณณ์วิปัศย์ศรณ์    พูลละม้าย
3. เด็กชายสุริโย    รอดกำเนิด
1. นางจริญญา    เลขาณุการ
2. นางวัลลภา    บุญเสี่ยง
2 2 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงบุณยานุช    งามจำรัส
2. เด็กหญิงทัดดาว    นิลสนธิ
3. เด็กหญิงแก้วอุบลรัศมิ์    บรรณสาร
1. นางวรางคณา    ประเสริฐวงษ์
2. นางสาวอรุชา    พงษ์ศิริ
3 3 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    พลเกษตร
2. เด็กหญิงจันทอน    จงเจริญ
3. เด็กหญิงเปมมิกา    อรุณประสิทธิชัย
1. นางสาวขวัญชนก    สิทธิจักร
2. นายภาณุวัฒน์    อิ่มเจริญ
4 4 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชลทิชา    ประจำเขตต์
2. เด็กหญิงชมพูนุช    เรือนเงิน
3. เด็กหญิงวราภรณ์    แย้มพลอย
1. นางสาวกมลทิพย์    พุ่มสกุล
2. นางสาวเบญจพร    สิงห์ศักดิ์
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    มหารัตน์
2. เด็กชายชญานนท์    ถิรธเนศ
3. เด็กชายทัตธน    กสิณเวทย์
1. นางกิจพร    วุฒิประดิษฐ
2. นางสาวณัฐสุดา    บำรุงกิจ
6 6 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสลิลา    ใจตรงกล้า
2. เด็กหญิงแพร    เปียนุ่ม
3. เด็กหญิงพลอย    เปียนุ่ม
1. นายวิชา    จรเดช
2. นางอุดมลักษณ์    ภัทรกาญจนานนท์
7 7 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอรกานต์    เหลืองอร่ามจิตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์    บุบผา
3. เด็กหญิงศุภกานต์    ชูกลิ่นขจร
1. นางสาวกานดา    รูปไส
2. นางธนภรณ์    หงษ์ทอง
8 8 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    กลิ่นเกษร
2. เด็กหญิงรัตติกาล    จิตรหาญ
3. เด็กหญิงสุุุนิสา    รอดรุ่งเรือง
1. นางสาวยุวันดา    วงษ์สอาด
2. นางสาวอภิญา    ศรีแก้ว
9 9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    จาดพันธุ์อินทร์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    กลิ่นโพธิ์
3. เด็กหญิงศิริกุล    เหลี
1. นางฐิติพร    โลหิตชาติ
2. นางพรณภัสส์    อินรอดวงศ์
10 10 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    เจริญสุข
2. เด็กหญิงเจนจิรา    แสนสุขเหลือ
3. เด็กชายนาวิน    ลีรัตนะกวี
1. นางสาวอรวรรณ    พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ    เสาไธสง
11 11 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงปติญญา    สุราวุธ
2. เด็กหญิงรินลณี    โลหะสุวรรณ
3. เด็กหญิงเพียงรวินท์    วิบูลย์ศิริกุล
1. นายชัยวัฒน์    แพรดำ
2. นางวาสนา    สุดใจประภารัตน์
12 12 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงชำมะเลียง    คัดสูงเนิน
2. เด็กชายเจษฎา    สีคัดทนา
3. เด็กชายกิตติ    พุทธไธสง
1. นางสาวกัลยา    แก่นพิทักษ์
2. นางปริศนา    แซ่แต้
13 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายวิริทธิ์พล    ไทรทอง
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    มาลามาศ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ธานีเจตน์
1. นายสุเมธ    เหมือนโพธิ์
2. นางสาวเรณู    บูชา
14 14 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเกษรินทร์    หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงธนัฐชา    อ่อนไธสง
3. เด็กชายภานุวัฒน์    นะราเทียม
1. นางศศิธร    จิตต์บรรยงค์
2. นางสาวเอื้องฟ้า    พิมมาตย์
15 15 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกิตตินันท์    เหง้าโอสา
2. เด็กหญิงศิริการต์    มิตรวิเชียร
3. เด็กหญิงณัฐนพิน    จันทราวัฒน์
1. นางพัชรี    ศิริสวัสดิ์
2. นายสังเวียน    มาลาทอง
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงศศิธร    ทองชิต
2. เด็กหญิงณัฏฐิตา    นาคฤทธิ์
3. เด็กหญิงแสงตะวัน    อินทรภูมิ
1. นางวาสนา    สินสถิตย์โรจน์
2. นางสาวแสงรวี    พันธ์ุศิริ
17 17 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงยลธิดา    ทิมนาค
2. เด็กหญิงศุภานัน    สามบุญเรือง
3. เด็กหญิงธนัชชา    ทรัพย์เมฆ
1. นางสาวพูลสุข    พวงสำลี
2. นางสาวอภิญญา    ชวนะเกรียงไกร
18 18 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงดาวนภา    กมล
2. เด็กหญิงธนัชชา    แสนสุข
3. เด็กหญิงจริยาพร    หนองบัว
1. นางจิตติมา    ซ้ายก่า
2. นางสาวไพลิน    ยาสุขศรี
19 19 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายจิตติพัฒน์    เสือยอด
2. เด็กชายณภัทร    ปรีรัตน์
3. เด็กหญิงศศิวิมล    เชตุพันธุ์
1. นางสาวธนาสิริ    เฉื่อยฉ่ำ
2. นางแพรว    ปาลวัฒน์
20 20 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงชวิศา    คงเมือง
2. เด็กหญิงจิษฎาภรณ์    พระมาลัย
3. เด็กหญิงอคิราภรณ์    หอมทวน
1. นางจินตนา    เปรมปราณีรัชต์
2. นายนัฐพงษ์    พันธ์สระน้อย
21 21 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพรรภษา    แสงล้ำ
2. เด็กหญิงอรอุมา    ยอดยิ่ง
3. เด็กหญิงสุปราณี    คล้ายทอง
1. นางนงนุช    ภูทองวัน
2. นางสาวเฉลิมขวัญ    ถือความสัตย์
22 22 โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    บุญปลอด
2. เด็กหญิงแพรวา    แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงมัชฌิมา    โพธิ์คีรี
1. นางสาวจุฬารัตน์    ลาภา
2. นางสาวอัญชรินทร์    เกิดจิตร
23 23 โรงเรียนแย้มสอาด สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์    อิสารพายุห์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    รวินาราสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธัญกร    สมมณีวัฒน์
1. นางสาวจิรารัตน์    จอมป้อ
2. นางสาวสุรีรัตน์    คุ่นชมพู
24 24 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายจิรโชติ    วงศ์สมศรี
2. เด็กหญิงกฤติยา    ชูวงษ์
3. เด็กหญิงเมธาวดี    วรัทธัญธน
1. นางสาวทิพวรรณ    อยู่ฤทธิ์
25 25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภวัตร    พรนันทภัค
2. เด็กชายภูรินทร์    ชวนกลาง
3. เด็กหญิงอรไพลิน    แสงทอง
1. นางสาวขวัญตา    ประสงค์ศิลปกุล
2. นายฐิติ    จิตรไพบูลย์
26 26 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงจันนี    สุน
2. เด็กหญิงนัถธิภา    แก้วบาง
3. เด็กหญิงธีรดา    บุญเมือง
1. นางทรรศนีย์    บุตรรอด
2. นางสาววาสนา    เชิดหนองผือ
27 27 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจีรภาภรณ์    ยืนยง
2. เด็กหญิงจิราพัชร    สุดนุช
3. เด็กหญิงณัฐริกา    วาสุ
1. นางสาวสุชีรา    รุ่งมณีกิจเจริญ
2. นางสุภาพ    จันทร์สงเคราะห์
28 28 โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายผดุงศักดิ์    บุญศรี
2. เด็กชายกันตินันท์    เงินสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนภัสกร    ศรีปลั่ง
1. นายพงศกร    สำราญ
2. นางสาวศรีสุรางค์    บุญสวัสดิ์
29 29 โรงเรียนวัดแพะโคก สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญามาศ    หรั่งกิจ
2. เด็กชายดนุสรณ์    กึ่งสำโรง
3. เด็กหญิงภารดี    เขียวชอุ่ม
1. นางสาวรุ้งทิพย์    ผดุงโภชน์
2. นางสุภาวิณีย์    แสงดวงมาศ
30 30 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สุนทร
2. เด็กหญิงปริตา    ทับวิเศษ
3. เด็กชายชลสิทธิ์    วรรณคง
1. นางรัศมีแข    ถือพุดซา
2. นางสาวศุภลักษณ์    ใบบัว
31 31 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรธิชา    บุปผา
2. เด็กชายศักรินทร์    วัฒนศิลป์
3. เด็กชายอดิเทพ    ประดับแก้ว
1. นางดรุณี    ประเสริฐสุข
2. นายเอกราช    ปัญญาโรจน์
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา    สุภาเลิศ
2. เด็กหญิงอชิรญา    แสงวิภาสนภาพร
3. เด็กหญิงปารมี    มืดอินทร์
1. นางสาวกานต์ฤทัย    ชลวิทย์
2. นางสาวโอศฑี    จังจริง
33 33 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    บุญชัยศรี
2. เด็กหญิงอภิญญา    ภิญโญยิ่ง
3. เด็กหญิงวิราสิณี    ครึ้มกลาง
1. นางภัทราพร    พงษ์โพธิ์
2. นางสาวิตรี    โชติกาญจนมณี
34 34 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายณัฐศักดิ์    หวังตอ
2. เด็กหญิงณัฏฐา    ภู่โพธิ์
3. เด็กหญิงณัชชา    ภู่โพธิ์
1. นายธวัช    ฤกษ์สง่า
2. นางสุนันทา    ยินดีรมย์
35 35 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร    มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงฮุซนี    สุโง๊ะ
3. เด็กหญิงนุชรดี    ตะมะ
1. นายสมบัติ    แดงชาติ
2. นางสาวสุวรรณี    ใจหาญ
36 36 โรงเรียนบ้านห้วยผาก สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงญาดา    ทุคล้าย
2. เด็กหญิงสุธิตรา    เสริฐมาลี
3. เด็กหญิงอัญชลี    ด้วงสโมสร
1. นางสาวชมพูนุท    กิณเรศ
2. นางสาวบุษรา    กำลังหาญ
37 37 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงรดา    แจ้งเจ็ดริ้ว
2. เด็กหญิงนาตาชา    ชูครุฑ
3. เด็กหญิงอังค์นภัส    จงสุวรรณเนตร
1. นางสาวช่อผกา    สังข์สำราญ
2. นางสาวน้ำทิพย์    วรรณเลิศ
38 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายกิตติธัช    คงสมจิตร
2. เด็กหญิงสุภาพร    คนงานดี
3. เด็กหญิงปัทมา    คนงานดี
1. นางอาภรณ์    ช่างเรือนกุล
39 39 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 1. เด็กหญิงปริญญา    จันทรแขวง
2. เด็กหญิงจิรัชยา    พูลสระคู
3. เด็กชายพงษ์เพชร    สมบัติเจริญ
1. นางสาวประพาพร    หงษ์สุวรรณ
2. นายมานะ    ชะลาลัย
40 40 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงปนัดดา    อำดวนตาล
2. เด็กชายกุลทัต    ไทยขำ
3. เด็กชายนิติรัฐ    จรงรส
1. นางสาวสุจิตา    โพธิ์เกตุ
2. นายสุรวุฒิ    ตั้งดี
41 41 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายพนธกร    เอมบาง
2. เด็กหญิงสิปโปทัย    บุญสม
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์    จงเจริญ
1. นายจิรศักดิ์    นิยมศักดิ์
2. นางสาวแก้วกาญจน์    ซิบเข
42 42 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ถุงเงิน
2. เด็กหญิงปิยะดา    แสงคง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    แสงทอง
1. นางสาวจารุวรรณ    จูกูล
2. นายสำราญ    ธูปเงิน
43 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงธารน้ำ    เครือสินธุ
2. เด็กหญิงแพรวา    ลาภสาร
3. เด็กชายชนาธิป    เปลี่ยนโมฬี
1. นางวรินดา    โหล่เหลี่ยน
2. นางสาวิกา    สุภาพศิริ
44 44 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงปริยาภัทร    ด่านแพ
2. เด็กหญิงมนสิชา    กิ่งไทรย์
3. เด็กหญิงสุภณิดา    สวนดอกไม้
1. นางสาวฉัตรฤทัย    พูลสวัสดิ์
2. นายเฉลียว    กล้าหาญ
45 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    พงศ์วิฑูรย์
2. เด็กหญิงอารยา    ทองอยู่
3. เด็กหญิงพรสรรค์    บำเพ็ญรัตน์
1. นางพจนา    ดาวไสว
2. นายอภิวัตน์    งามการ
46 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปัณณพร    วงศ์ทองดี
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์    ล่องสุวรรณา
3. เด็กหญิงวนัสพร    คุ้งลึง
1. นางจันทร์จิรา    หวังสุวรรณ
2. นางจิรนันท์    ดีหะริง
47 47 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    โหจิระวัฒนพันธุ์
2. เด็กหญิงณัฐปรียา    อินยิ้ม
3. เด็กหญิงศิวพร    ถ้วนถี่
1. นายณัฐกร    ศรีทับทิม
48 48 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงพรรณปพร    อางอน
3. เด็กหญิงธนภรณ์    ไถเงิน
1. นางสาวนิภารัตน์    ศรียางนอก
2. นายบุญญาพงษ์    ดวงมาลย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................