งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 096
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายธิติ    เจริญผล
2. เด็กหญิงดารารัตน์    ไทยานนท์
3. เด็กหญิงกัณฐมณี    บานทจิต
1. นางสาวกนกวรรณ    สุทธิประเสริฐ
2. นางสาวกฤษณา    แสงสกุล
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายนรินทร์    ลิลา
2. เด็กหญิงกัลยา    ทองด้วง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    ประสงค์คุณ
1. นางสาวชญาภา    ใจเสงี่ยม
2. นายธีระ    ช้างแดง
3 3 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    ปานพ่วง
2. เด็กหญิงบุษกร    รัตนนิล
3. เด็กหญิงวรรณพร    บุญบัวหลวง
1. นางสาวช่อผกา    อ่อนกลั่น
2. นางสาวพนิดา    จันทร์ทอง
4 4 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    แย้มสัจจา
2. เด็กหญิงดลนภา    ประทุมทอง
3. เด็กหญิงวลัยรัตน์    ขยันกิจ
1. นายธานี    แก้วอินทร์ศรี
2. นางสาวเบญจพร    สิงห์ศักดิ์
5 5 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    เพ็งเหล็ง
2. เด็กหญิงอริศรา    อร่ามสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชุติมา    อิทรกำแหง
1. นางสาวภัทรธีรา    มาฆทาน
2. นางเสาวดี    จงเห็นจิตต์
6 6 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาภัสรา    นาคสุข
2. เด็กหญิงฐิติพร    ทองสุข
3. เด็กหญิงสุจิตตรา    สังคะอ้น
1. นายวิชา    จรเดช
2. นางอุดมลักษณ์    ภัทรกาญจนานนท์
7 7 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายศราวุฒิ    เก็บดี
2. เด็กหญิงสุพรสรรณ์    เกิดผล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ภู่แย้ม
1. นางสาวนาถติยา    มูลเค้า
2. นางสาววิมลพรรณ    ดาวดาษ
8 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงครองขวัญ    กล้าหาญ
2. เด็กหญิงสาธิตา    เครือเช้า
3. เด็กหญิงวิชุดา    สืบเรือง
1. นางวราภรณ์    เชื้อพิมพ์
2. นางสาวอนงค์    เบ้าชาลี
9 9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงไอลดา    เจริญสุข
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    เปี่ยมทอง
3. เด็กชายสิทธิชัย    ชาวนายก
1. นางสาวคณึงรัศม์    ก่ำมอญ
2. นางพรณภัสส์    อินรอดวงศ์
10 10 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    แซ่ลี้
2. เด็กหญิงเขมมณี    บุญปลูก
3. เด็กหญิงชนากานต์    จั่นถลา
1. นางสาวอรวรรณ    พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ    เสาไธสง
11 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงยุพิน    แก้วดก
2. เด็กหญิงธดาภรณ์    กะสิรักษ์
3. เด็กหญิงพรฌิตา    พรมลังกา
1. นางสาวกัลยา    กาละมูล
2. นางสาวอัจฉรา    เฉลียวศิลป์
12 12 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติพร    จันทร์แย้ม
2. เด็กหญิงพรชิตา    พุ่มเหม
3. เด็กหญิงสุบาตา    อับดิน
1. นางประกันเล็ก    โพธิชัย
2. นางสาวภาวินี    นำบำรุง
13 13 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 1. นางสาวศิวพร    วุ้นประเสริฐ
2. เด็กชายจีรวัฒน์    จงศิริโรจน์กุล
3. เด็กหญิงนลินา    ชำนาญภักดี
1. นางธัญญกาญจน์    พันธุ์ชาตรี
2. นางสาวสาลิกา    สำเภาทอง
14 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    เชื้อศรีนนตรี
2. เด็กหญิงอภิชญา    ยัม
3. เด็กหญิงษุพาวีร์    สนอง
1. นางสาวนริศรา    พิทักษ์ถาวรสกุล
2. นางสาวปิยฉัตร    มั่นจิตร
15 15 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงยอแสง    เมฆมล
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า    พันธ์ทอง
3. เด็กหญิงศศิประภา    สิงห์โคร
1. นางสาวฐิติพร    บ้านด่าน
2. นางมนัสนันท์    เกิดเอี่ยม
16 16 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงอภิวดี    ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวณัฐชา    จารีรัตน์
3. นางสาวนฤมล    เข็มกลัด
1. นางปราณี    จันทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวสุชาดา    ทองอยู่
17 17 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงพัฒชรี    บุศบก
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    วงษ์หนองแวง
3. เด็กหญิงศิริพัน    ประโทนเทพ
1. นายธงชัย    บำรุงรัฐ
2. นายธีระศักดิ์    เอี่ยมสะอาด
18 18 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    มงกุฎเพชร
2. เด็กหญิงสุนันทา    อินทสุข
3. เด็กหญิงภัทรียา    กาลพงษฺ์
1. นางสาวบัวแก้ว    ดวงศรี
2. นางสาวภานินี    พูมดี
19 19 โรงเรียนวัดบ้านลำ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายยอดรัก    ประยงค์หอม
2. เด็กชายสุรศักดิ์    โทนทอง
3. เด็กชายวีรภัทร    ผายสุข
1. นางปฐมาวดี    แสงประเสริฐ
2. นางอารมย์    วงศ์สกุลเกียรติ
20 20 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงอรณี    วงษ์ใหญ่
2. เด็กหญิงนลัทพร    ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงวันนิดา    บัวลพบุรี
1. นางพนิดา    นิลพรมมา
2. นายอดุลย์    บุญขาว
21 21 โรงเรียนบ้านหนองเกด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัลยาณี    ศรีทอง
3. เด็กหญิงจารุณี    สายจันยูร
1. นางนุชจรี    ยอดยิ่ง
2. นางสาวสุนิดา    สารวัตร
22 22 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรี    สูญสิ้นภัย
2. เด็กหญิงอารยา    เทียมแย้ม
3. เด็กหญิงดารณี    จันทร์เพ็ง
1. นางสาวกาญจนา    แก้วอยู่
2. นางฝาตีม๊ะ    แสงวิมาน
23 23 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช    หมีทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์    เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงฐานิดา    แสงใส
1. นางสาววรรณวีร์    เหมือนประยูร
24 24 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณทิวา    อินต๊ะสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐชยา    คุ้มเพื่อน
3. เด็กหญิงแก้ว (ม.1)    -
1. นางสาวกนกรวรรณ    สังควิสุทธิ์
2. นางสาวศุภิสราย์    มั่นคง
25 25 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงแนน    ปัญญะพิมพ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ประทุมชาติ
3. เด็กหญิงนิภาพร    เกษรบัว
1. นางสาวบุษบา    เพชรมณี
2. นางเฟื่องฟ้า    ฟื้นทอง
26 26 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์    โพธิ์หนองหว้า
2. เด็กหญิงปสุตา    โยลัย
3. เด็กหญิงนันธิชา    บุตรศรีวงษ์
1. นางกมลวรรณ    อ่อนกลั่น
2. นางสาวมานิตา    สุรชาติ
27 27 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงฐิตารีย์    บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงรวีวรรณ    ทิพย์เครือ
3. เด็กหญิงชลธิชา    ดังชัยภูมิ
1. นางนันท์นภัส    โชติวัฒน์ธนชัย
2. นางสาวมนทา    นักเสียงดี
28 28 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอาคเนย์    ตันมาก
2. เด็กหญิงนิศามณี    เลิศวัฒนพงศ์
3. เด็กหญิงสุภาพร    แปะซา
1. นางสาวภาวินี    พลอยขำ
2. นางรัตน์เกล้า    ใจภักดี
29 29 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    มั่นศรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา    แดงศรี
3. เด็กหญิงดวงกมล    วงษ์รุ่ง
1. นางสาวสุธาทิพย์    นาทินนท์
2. นางสาวอรุณี    ศรีโสภณ
30 30 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนากร    ใกล้ผล
2. เด็กหญิงสานันทินี    แป้นดวงเนตร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เมืองจันทร์
1. นางสาวสลาลี    สุลัยมาน
2. นางสาวเบญจมาศ    พึ่งงาม
31 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงน้องจันทร์    ขันธีระจิโรจน์
2. เด็กหญิงลลิตา    อยู่อ้น
3. เด็กหญิงอัญชลี    แซ่คิ้ว
1. นางสาวยุวดี    ปั้นงา
2. นางสาวศิวลี    ส่งบุญ
32 32 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงขวัญสิริ    สัจจา
2. เด็กหญิงประภัสสร    เที่ยงแท้
3. เด็กหญิงปนัดดา    เตี่ยวขุ้ย
1. นางทัศนีย์    ภู่สุวรรณ
2. นางอัญชนา    เฉลิมวัฒน์
33 33 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. นางสาวพรชิตา    สีหาบูราณ
2. นางสาวธีรดา    ไม่หลงชั่ว
3. นางสาวอริชา    สามเมือง
1. นางสาวกนกพร    สังขวรรณ
2. นางสาวพลอยชมพู    อำภรัตน์
34 34 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายจิรัฏฐ์    จันทโรจน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปานศิลา
3. เด็กหญิงสุนันทา    ศรีเกษ
1. นางสาวเพ็ญสุรักษ์    สุทินเผือก
2. นายเอก    แจ่มจันทร์
35 35 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงนุสรา    จำรุญจิตร
2. เด็กหญิงกัลยา    แสงเพชร
3. เด็กหญิงญานิกา    ม่วงทองเกตุ
1. นางกิจลดา    สุรัสโม
2. นายวาทิต    วิศิษฏ์รัตนวาทิน
36 36 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตา    ศรีสาหร่าย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    พวงสุวรรณ์
3. เด็กชายธาราดล    บัวทอง
1. นายณรงค์ศักดิ์    ปิ่นเกตุ
2. นางสุพจนีย์    แก่นทับทิม
37 37 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงมลาภรณ์    เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงศศิประภา    ทองบุญส่ง
3. เด็กหญิงสิริพร    ชิวปรีชา
1. นายชำนาญ    ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวอนงค์    ทิมหอม
38 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายรุ่งสุริยา    โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงญาดา    ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์    วงษ์บุญเพ็ง
1. นางวราภรณ์    สีดำนิล
39 39 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป. ตราด 1. เด็กหญิงอ้อมภา    ติ๊ด
2. เด็กหญิงญาดา    อาจหาญ
3. เด็กชายอนิรุจ    สุดสวย
1. นางกาญจนา    ทองพร่อง
2. นางจรรยา    วรรัตน์
40 40 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ภูมิแก้ว
2. เด็กชายพัฒนพงษ์    กองบุญมา
3. เด็กชายณัฐพล    พากเพียร
1. นางธนวรรณพร    สังข์พิชัย
2. นายสุรวุฒิ    ตั้งดี
41 41 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงลอ    วงษ์สา
2. เด็กหญิงประภาพรรณ    จำเนียรกาล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    สุขะ
1. นายจิรศักดิ์    นิยมศักดิ์
2. นางสาวแก้วกาญจน์    ซิบเข
42 42 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงประทุมวดี    ขจรล่า
2. เด็กหญิงณัฐนรี    วิริยะประสงค์
3. เด็กหญิงนัชชา    อุ่นถิ่น
1. นางสาวนวภรณ์    ไชยฤกษ์
2. นางสาวอรวรรณ    พวงมาลา
43 43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายธนาวุฒิ    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปภาวดี    เซ็งฮวด
3. เด็กชายธฤต    ทรัพย์มั่น
1. นางสาวขนิษฐา    ไชยหาญ
2. นางสาวปัญญาพร    ศรีประเสริฐ
44 44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    รักษาคดี
2. เด็กหญิงสุนิสา    โตอ่อน
3. เด็กหญิงสาวิณี    ภูผา
1. นางสาวณัฐชาภรณ์    ทองขาว
2. นางสาวนฤมล    คุ้มพม่า
45 45 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติพร    สมศรี
2. เด็กหญิงสรัลชนา    ชูโต
3. เด็กชายเจริญพร    โคตรสินธ์
1. นางอรวรรณ    สุวรรณธานี
46 46 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เกิดประทุม
2. เด็กหญิงอนัฐดา    ภวะเวส
3. เด็กหญิงฟ้าใส    แดงโชติ
1. นางสาวพลอยไพลิน    พวงเพ็ญ
2. นางพิชชานันท์    เพชรวิวรรธน์
47 47 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวิศรุต    คำถนอม
2. เด็กหญิงชุติมา    โสภาวงศ์
3. เด็กหญิงจิราพัชร    เอมวัฒน์
1. นายกฤษฎา    สุขจันทร์
2. นายปัญญา    จันทร์ย้อย
48 48 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายอนุชา    ยักสกุล
2. เด็กหญิงคีตภัทร    คงสำเร็จ
3. เด็กหญิงปรายฟ้า    ตรีผล
1. นางสาวรัตนา    โครงกระโทก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................