งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ตันศิริ
2. เด็กชายนวภู    ปล้องทอง
1. นางสาวนภารัตน์    แสงงาม
2. นางอรทัย    บุระมาน
2 2 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์    ศรีแก้ว
2. เด็กชายวิวรรธนา    เดชะคัมพร
1. นางกัลยา    จุลเดชะ
2. นางสาวนิศากร    ดีแจ้ง
3 3 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายพงศธรณ์    กูลวิราช
2. เด็กชายนนธกานต์    ชัยสิทธิ์นาวิน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินันท์    บัวเจริญ
2. นางสาวอรุณี    เปี่ยมเกตุ
4 4 โรงเรียนวัดโคกสลุง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกุลชนา    อักษรเกษม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ยาบ้านแป้ง
1. นายพรหมมินทร์    เผือกพันธ์
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายพันธุ์นวิน    สัมพันธนาการ
2. เด็กชายสิรภัคฐ์    จันทนา
1. นางสาวกัญจน์ญาณิศา    นาคสวัสดิ์
2. นางธิติมา    เวชพนม
6 6 โรงเรียนวัดเขาหนีบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    สาระยิ่ง
2. เด็กชายรุ่งรัตน์    ลาเกลี้ยง
1. นางสุพิชฌาย์    เหล็กเพ็ชร์
7 7 โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายนฤบดินทร์    คนไทย
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า    คนไทย
1. นางสาวจิราพร    จำปาเทศ
8 8 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายชนพัฒน์    มาลัย
2. เด็กหญิงรส    -
1. นายธนะชาติ    บาตรโพธิ
9 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    พระศรี
2. เด็กหญิงเกศกมล    เล็กสารี
1. นายรัฐพล    คงมีชนม์
2. นางสาวสมใจ    ยอดปราง
10 10 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายพีรภัทร    มะปรางอ่อน
2. เด็กชายภัทรพล    พลชัยโย
1. นายบรรจง    บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา    พรหมลิ
11 11 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายชวนินทร์    กันศิริ
2. เด็กชายวศิน    พืชจันทร์
1. นางรัตนา    บุศราคำ
2. นายไพล๊อต    บุศราคำ
12 12 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    โพธิบัลลัง
2. เด็กชายนิติศักดิ์    แก้วคง
1. นายสมชาย    เข้ม
2. นางสมปอง    เข้ม
13 13 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงประณิตา    มณีจักร์
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ปรีดาประเสริฐ
1. นายธนกฤต    พุ่มเกิด
2. นางสาวนลินี    โตระพิมาย
14 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายปฏิมากร    กรงาม
2. เด็กชายศักดิธัช    อ่อนนา
1. นางณัฐนรี    จำรัสแสง
2. นายไพฑูรย์    พิมพา
15 15 โรงเรียนบ้านเขาหอม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    มงคลประเสริฐ
2. เด็กหญิงนีรชา    ปรีดา
1. นายอนวัช    ยุทธเสรี
2. นายเอกสิทธิ์    จงใจจิตร
16 16 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 1. เด็กชายโยธา    ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงวิภาวดี    เชิดชู
1. นายกมล    โชคอาภาสมบัติ
2. นางสาวปวีณา    ศิลาอาจ
17 17 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายพัสกร    ลำใย
2. เด็กชายภูมิ    สุวรรณเกิด
1. นายขจรศักดิ์    วันเย็น
2. นายเสกสิทธิ์    สนสมบัติ
18 18 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายวรากร    สร้อยพรมราช
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    สิทธิเทศ
1. นางสาวอรอนงค์    ไพรเขียว
2. นางสาวเฉลิมศรี    สอนกระโจม
19 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายศิริศักดิ์    ขันคำ
2. เด็กหญิงพรนภา    แปล้นเปลี่ยน
1. นางเอมมิกา    มิตรประพันธ์
20 21 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุภชา    ช้างเพชร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ปรีชาพล
1. นางจริยา    ฉายศรี
2. นางชนัดดา    รวดเร็ว
21 22 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายสุขสันต์    ชาวเจริญ
2. เด็กชายศุภนัฐ    สีรกาล
1. นางสาวธนาภรณ์    เจริญผล
2. นางสาวสุนันธิณีย์    ชูบางบ่อ
22 23 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนกิตติ์    พุทธชาติ
2. เด็กชายธฤต    รวงผึ้งหลวง
1. นางสาวรัชฎาภรณ์    จัดนอก
2. นายเฉลิมชัย    วัดเข้าหลาม
23 24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยากร    หงษ์มีศรี
2. เด็กหญิงเขมิกา    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวธัญวรัชน์    ศาลางาม
2. นางสาวพัชรี    คล้ายอุดร
24 25 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายจินตวัชร    มากนัก
2. เด็กชายอนุชา    ภูริวัตร์
1. นายพรจักษ์    อุ่นทิม
2. นายอัมรินทร์    ศรีเพียงจันทร์
25 26 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงศิรินันท์    ธรรมบุตร
2. เด็กหญิงหิรัณยา    โปร่งอากาศ
1. นางธีรภรณ์    บุญเมือง
2. นายเอกการ    วงศ์จิรปภัทร
26 27 โรงเรียนวัดสีดาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายพรรษา    สุขใส
2. เด็กชายนพรุจ    รัตติดำรงสุข
1. นางพรทิพย์    กิตติยายาม
2. นายภาณุวัฒน์    แก้วใส
27 28 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณิภา    นักเจริญ
2. เด็กชายอิทธิพล    นิจสินธุ์
1. นายอนันต์    นาเจริญ
2. นางอภิญญา    แสงศรี
28 29 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายปิยพนธ์    กุฎเพชร
2. เด็กชายไวทย์โฆสน    พันธุ์พิน
1. นางบุญตา    ราชวงษ์
29 30 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกฤตพงศ์    มูสิเกิด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไชยชาย
1. นายดาวเรือง    พินิจผล
2. นางเฉลา    งามขำ
30 31 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวันชัย    เฮาเลิศ
2. เด็กหญิงบงกชพร    สำลีวงษ์
1. นายวิชา    น้ำใจดี
2. นายอรรถชัย    รักราษฎร์
31 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายณฐกฤต    ธูปแก้ว
2. เด็กชายวีรเทพ    ศิลามาศ
1. นายภาณุวัฒน์    อินทร์แก้ว
2. นายอุเทน    ทองเศรษฐี
32 33 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปานตะวัน    สีแก่นจันทร์
2. เด็กหญิงเมษณี    แสนเมือง
1. นางสาวจิตรา    สว่างกมล
2. นางสาวแพรรัตน์    ภูมิสาขา
33 34 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    พรหมทอง
2. เด็กชายอมรรัฐ    ทรงวิเชียร
1. นางสาวมัณฑนา    ทิวไผ่งาม
2. นางวรรณวรี    พูลพิพัฒน์
34 35 โรงเรียนสันติภาพ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายธราดล    ชลวานิช
2. เด็กชายธนานนท์    วัฒนพร
1. นางสุปรางทิพย์    โพธิ์ทองนาค
2. นางอาภรณ์    พิกุลทอง
35 36 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพสุนิต    เกษตรมีชัย
2. เด็กหญิงจุทามาศ    แก้วคำ
1. นางนฤมล    เปลี่ยนแพ
2. นายไกรสิทธิ์    เพิกโสภณ
36 37 โรงเรียนวัดบัวปากท่า สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    นมนาน
2. เด็กชายอรรตพล    เทพทับทิม
1. นายณัฐวุฒิ    ประเสริฐศรี
37 38 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายสนธยา    ก้อนทองคำ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เกิดศิริ
1. นางศริทร    กลิ่นเกษร
2. นางสมถวิล    พิมทอง
38 39 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ปราศราคิน
2. เด็กหญิงนาถลดา    ตรองจิตต์
1. นางสาวพรรณิกา    ปัญญาคุณ
2. นายวิชาญ    เข็มเพ็ชร
39 40 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายสิรภพ    แจ่มหม้อ
2. เด็กหญิงกมลชนก    โฉมแก้ว
1. นายสมศักดิ์    ระเวกโสม
2. นายเบญจรงค์    ล้อมวงษ์
40 41 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายอจินไตร    คงสิน
2. เด็กหญิงธันยธรณ์    โพธิ์บางยาง
1. นางจรัสสม    ปานบุตร
2. นายวรรษฑีระ    ปานบุตร
41 42 โรงเรียนหทัยชาติ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรินทร    ศรีภา
2. เด็กหญิงศุกลภัทร    ภูคะสินธ์
1. นางสาวพูลทรัพย์    คนขยัน
2. นางสาวสุภาวดี    บุญพูล
42 43 โรงเรียนวัดท่ากง สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงอัญชิสา    ทองหล่อ
2. เด็กชายภาณุพงศ์    ทองหล่อ
1. นายชาติชนะ    สุมาลัย
2. นางสาวณัฐกานต์    ขำสุวรรณ
43 44 โรงเรียนวัดลาดสิงห์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายวัชรินทร์    พลายละหาร
2. เด็กชายจิระพัฒ    น้ำค้าง
1. นางสาวพัชรี    แก้วระย้า
2. นายวัฒนา    ก้องแดนไพร
44 45 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัชระ    เทือกกอง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    ไหมทอง
1. นายจรัล    มนอ่อน
2. นางสมศรี    ปาละกะวงศ์
45 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายเพชรพงษ์    พ่วงลาภ
2. เด็กหญิงกมลชนก    สว่างวัฒนารักษ์
1. นายสมชัย    แซ่เอี้ยว
2. นายสิทธิชัย    เย็นสวัสดิ์
46 47 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ศรีพันธ์
2. เด็กหญิงนาตาลี    สุขสวัสดิ์
1. นางกมลรัตน์    สีลาเหลี่ยม
2. นางพรรณทิพย์    เฮ่ประโคน
47 48 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุรวุฒิ    มณีธรรม
2. เด็กชายทัศนัย    อินทศร
1. นายนิรัญ    ฉิมเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................