เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้จากเมนูด้านซ้ายมือ

  • พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน และ
  • พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
 
 

เอกสารการเปลี่ยนตัว  แก้ไข  เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ (DOC.5)

ดาวน์โหลด

 
 

ประกาศสหวิทยาเขตชลบุรี  2
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับสหวิทยาเขต เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ประจำปี  2557

รายละเอียด

 
 

แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

รายละเอียด

 
 

ประกาศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

หัวข้อ สำหรับการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.1-3 และ ม. 4-6

1.  AEC is good for Thai economy.

2.  Thailand is ready for ASEAN in 2015.

3.  For knowing ASEAN, students must learn.

 
 

ตารางแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

คลิ๊กที่นี่

 
 

แบบบันทึกคะแนนการแข่งขัน

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)

คลิกที่นี่

 
 

ประกาศ กลุ่มสาระฯภาษาไทย

บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขัน  ระดับ ม.ต้น

อาขยานบทหลัก อาขยานบทเลือก

1.  นิราศภูเขาทอง

2.  โคลงโลกนิติ

3.  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

4.  บทเสภาสามัคคีเสวก

5.  บทพากย์เอราวัณ

 

1.  บุพการี

2.  วัฒนธรรม

3.  พอใจให้สุข

4.  พระสุริโยทัยบาดคอช้าง

5.  พระอภัยมณี

(ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ)

บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขัน  ระดับ ม.ปลาย

อาขยานบทหลัก อาขยานบทเลือก

1.  อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง

2.  ลิลิตตะเลงพ่าย

3.  มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

4.  กาพย์เห่เรือตอนเห่ชมเรือกระบวน

5.  สามัคคีเภทคำฉันท์

 

1.  สวรรค์ชั้นกวี

2.  มงคลสูตรคำฉันท์

3.  นิราศนรินทร์

4.  ยามมืด

5.  ขุนช้างขุนแผน

(ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง)

ประเด็นที่ใช้เขียนเรียงความและคัดลายมือ

1.  การศึกษา

2.  อาเซียน

3.  วัฒนธรรมและประเพณี

4.  สิ่งแวดล้อม

5.  รักการอ่าน

 
 

ประกาศ ! กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 และระดับ ม.4-ม.6

ตอนที่ 1  แบบทดสอบปรนัยชนิด เลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ

ตอนที่ 2  แบบทดสอบปรนัยชนิด เติมคำตอบ จำนวน 5 ข้อ

ตอนที่ 3  แบบทดสอบชนิด แสดงวิธีทำ จำนวน 2 ข้อ

ทั้ง 3 ตอนใส่ CD และ print out จำนวน 12 ชุด

เฉลยให้แสดงวิธีทำเขียนด้วยมือ จำนวน 12 ชุด

เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประชุม วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. 

ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

 
 

 ด่วน ! กลุ่มสาระฯภาษาไทย

     รายการแข่งขัน  การอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)  โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมข้อสอบ ดังนี้ 

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อสอบ ปรนัย 20 ข้อ อัตนัย 5 ข้อ

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อสอบ ปรนัย 20 ข้อ อัตนัย 5 ข้อ

ส่งต้นฉบับ พร้อมเฉลย 1 ชุด  และ Copy ลง CD 1 แผ่น ( 6 ต.ค. 2557)

 
 

คณะกรรมการการตัดสินที่จะมาประชุม

ในวันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม 2557

ขอให้นำเกณฑ์การแข่งขันฯมาเข้าร่วมประชุมด้วย

 
 

1.  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

     รายการแข่งขัน  ตอบปัญหาสุขศึกษาฯ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมข้อสอบ ดังนี้ 

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อสอบ ด้านสุขศึกษา 10 ข้อ (ปรนัย 5 ข้อ อัตนัย 5 ข้อ) ด้านพลศึกษา  10 ข้อ (ปรนัย 5 ข้อ อัตนัย 5 ข้อ)

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อสอบ ด้านสุขศึกษา 10 ข้อ (ปรนัย 5 ข้อ อัตนัย 5 ข้อ) ด้านพลศึกษา  10 ข้อ (ปรนัย 5 ข้อ อัตนัย 5 ข้อ)

ส่งต้นฉบับ พร้อมเฉลย 1 ชุด  และ Copy ลง CD 1 แผ่น  ( 6 ต.ค. 2557)

 
 

2.  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

     รายการแข่งขัน  อัจฉริยภาพฯ  โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมข้อสอบ ดังนี้ 

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อสอบ ม.1 ปรนัย 10 ข้อ  ม.2 ปรนัย 10 ข้อ  ม.3 ปรนัย 10 ข้อ  PISA 10 ข้อ

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อสอบชีวะ 10 ข้อ  เคมี 10 ข้อ  ฟิสิกส์ 10 ข้อ  ดาราศาสตร์ 10 ข้อ  PISA 10 ข้อ

ส่งต้นฉบับ พร้อมเฉลย 1 ชุด  และ Copy ลง CD 1 แผ่น ( 6 ต.ค. 2557)

 
 

3.  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

     รายการแข่งขัน  อัจฉริยภาพฯ  โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมข้อสอบ ดังนี้ 

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อสอบ 10 ข้อ

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อสอบ 10 ข้อ

ส่งต้นฉบับ พร้อมเฉลย 1 ชุด  และ Copy ลง CD 1 แผ่น ( 6 ต.ค. 2557)

 
 

4.  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

     รายการแข่งขัน  Multi Skills Competition  โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมข้อสอบ ดังนี้ 

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อสอบ 10 ข้อ

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อสอบ 10 ข้อ

     รายการแข่งขัน  ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมข้อสอบ ดังนี้ 

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อสอบ 10 ข้อ

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อสอบ 10 ข้อ

ส่งต้นฉบับ พร้อมเฉลย 1 ชุด  และ Copy ลง CD 1 แผ่น  ( 6 ต.ค. 2557)

 
 
 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
เปิดรับลงทะเบียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 - 26 กันยายน  2557

เวลา 16.30 น.
ประชุมคณะกรรมการตัดสินครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม  2557 ณ ร.ร.พนัสพิทยาคาร เวลา 09.00 น.
ประชุมคณะกรรมการตัดสินครั้งที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม  2557 ณ ร.ร.พนัสพิทยาคาร เวลา 13.30 น.
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 4 พฤศจิกายน  2557
โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  ภายในวันที่  17  พฤศจิกายน 
     2557 
 (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากเมื่อโอนข้อมูลแล้วจะ
     ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก)

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 833
จำนวนนักเรียน 2,008
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,142
จำนวนกรรมการ 872
ครู+นักเรียน 3,150
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,022
ประกาศผลแล้ว 168/176 (95.45%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 5
เดือนนี้ 7
เดือนที่แล้ว 47
ปีนี้ 54
ทั้งหมด 74,646